From 1 - 10 / 620
 • Categories  

  Het KNMI heeft een uitgebreid netwerk van seismometers om de seismiciteit in en rondom Nederland en Caribisch Nederland te meten.Het netwerk bestaat uit geophones in de boorgaten (tot 300m diepte), versnellingsmeters en 'broadband' seismometers.

 • Categories  

  Het KNMI heeft een uitgebreid netwerk van seismometers om de seismiciteit in en rondom Nederland en Caribisch Nederland te meten.Het netwerk bestaat uit geophones in de boorgaten (tot 300m diepte), versnellingsmeters en 'broadband' seismometers.

 • Categories  

  Het KNMI heeft een uitgebreid netwerk van seismometers om de seismiciteit in en rondom Nederland en Caribisch Nederland te meten.Het netwerk bestaat uit geophones in de boorgaten (tot 300m diepte), versnellingsmeters en 'broadband' seismometers.

 • Categories  

  Deze webservice toont de locaties van alle ziekenhuizen in Nederland (algemene en academische ziekenhuizen inclusief de buitenpoliklinieken). Het betreft de situatie van september 2013. Het bestand bestaat uit een locatienaam, organisatienaam en adresgegevens.

 • Categories  

  Het Digital Geological Model (DGM)v2.4 is een door TNO Geological Survey of the Netherlands ontwikkeld digitaal model van de ondergrond van het Nederlandse vasteland tot een diepte van ca. 500 meter. Het DGM geeft door middel van ESRI-grids en shapes inzicht in het voorkomende diepteligging en de dikte van geologische eenheden alsook in de ligging van breuken.Het DGM is gebaseerd op de nieuwe lithostratigrafische indeling van de Formaties van het Boven-Tertiair en Kwartair. De gecombineerde seismo-lithostratigrafische indeling is gebruikt voor alle eenheden ouder dan Boven-Tertiair met uitzondering van afzettingen uit het Krijt in Zuid-Limburg. Het DGM wordt in opdracht van TNO Geological Survey of the Netherlands periodiek onderhouden; DGM v1.3 vervangt DGM v1.2. Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie betreffen:een herziening van de interpretatie in de provincie Noord-Holland en het noordelijke deel van Zuid-Holland; een herziening van de breukenkaart in Zuid Limburg.Verspreid over het land is daarnaast de selectieset van boringen op beperkte schaal aangevuld met waardevolle nieuwe boringen; zijn boringen uit de selectieset verwijderd; en zijn stratigrafische interpretaties waar nodig bijgesteld.

 • Categories  

  Web Feature Service (WFS) voor internationaal gebruik onder thema Milieubewakingsvoorzieningen. De monitoringslocaties van het Landelijk Meetnet Water is een voorziening die verantwoordelijk is voor de inwinning, opslag en distributie van waterbeheergegevens. Via de meer dan 400 meetpunten, wordt data ingewonnen, verwerkt en opgeslagen in het rekencentrum. De gegevens worden vervolgens geleverd aan klanten.

 • Categories  

  Deze kaart toont de geologische afzettingen, aan of nabij het maaiveld tot een diepte van ca. 5m. Informatie t.b.v. bestellingen via DinoLoket

 • Aansluitende zone van Nederland, Exclusieve Economische Zone van Nederland, Territoriale Zee van Nederland

 • Categories  

  GeoTOP is een gedetailleerd driedimensionaal (3D) model van de ondergrond van Nederland, waaraan sinds 2006 wordt gewerkt. In GeoTOP wordt de ondergrond onderverdeeld in miljoenen gridcellen (voxels) van 100 bij 100 meter met een dikte van een halve meter. Elke gridcel bevat informatie over stratigrafie, lithologie en de onzekerheid omtrent hun voorkomen. Het GeoTOP model is op dit moment gereed voor de provincies Zeeland en Zuid-Holland. Binnen het GeoTOP werkproces zijn een aantal producten vervaardigd die snel en eenvoudig een duidelijk beeld geven van bepaalde facetten van de ondergrond. Deze producten zijn onderverdeeld in vier thema's: 1) geologische verspreidingskaarten, 2) cumulatieve dikte kaarten van lithologie in het Holocene pakket, 3) horizontale doorsneden van de geologie, lithologie en cumulatieve dikte van zand, veen of kleiige voorkomen 4) kaarten met een specifieke toepassing. De kaarten van het lagenmodel Stroombaan generatie D, Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer beschrijven voor de mariene geulafzettingen uit generatie D behorende tot de Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer de boringen, de verbreidingen en de verspreiding en de onzekerheid in zowel horizontale als verticale richting. Het lagenmodel is een tweeenhalf dimensionaal model opgebouwd uit een stapeling van geologische vlakken. Het lagenmodel wordt gebruikt in de modellering van het 3D GeoTOP-model en dient als basis om het stratigrafische model van GeoTOP te maken. In het lagenmodel wordt de top en basis van stratigrafische eenheden weergegeven, gebaseerd op de interpretatie van boringen uit de DINO database. Deze vlakken worden gebruikt bij het berekenen van het driedimensionaal model GeoTOP. De producten binnen het lagenmodel Stroombaan generatie D, Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer bestaan uit 1) boringen, 2) verbreidingen 3) top, basis en dikte in gridcellen van 100 bij 100 meter en 4) standaard deviatie van de top en basis in gridcellen van 100 bij 100 meter. In de boringen staan alle boringen waarin Stroombaan generatie D, Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer voorkomt met informatie over de diepteligging van deze laag en of deze laag is doorboord. In de verbreidingskaarten wordt het gebied weergegeven waarin deze formatie kan voorkomen. Buiten deze verbreidingen komen de generatie D geulafzettingen in Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren niet voor. De verbreiding is bepaald aan de hand van geologische kaarten, Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en uit onderzoek van Marc Heima (2009). De kaarten van de bovenkant (top) en onderkant (basis) van Stroombaan generatie D, Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer zijn weergegeven in meters t.o.v. NAP. De dikte wordt weergegeven in meters. De verspreiding van deze eenheid beperkt zich grotendeels tot de droogmakerijen in Zuid Holland. In de kaarten van de standaard deviatie worden van de bovenkant (top) en onderkant (basis) van Stroombaan generatie D, Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer de standaard afwijkingen weergegeven.

 • Categories  

  Deze View service bevat gegevens uit de landelijke datasets van inrichtingen met gevaarlijke stoffen voor de risicokaart en locaties voor grondwateronttrekking of -infiltratie in het landelijk grondwater register. Deze view service is ingericht voor het INSPIRE thema Faciliteiten voor productie en industrie (Production and industrial facilities).