From 1 - 10 / 23
  • Dataserie van satellietopnames (Formosat-2) van het Nederlands grondgebied, elke 9 dagen opname in de periode maart 2012 - maart 2015, multispectraal (spectrale banden blauw, groen, rood, nabij-infrarood), 8 meter resolutie, radiometrisch gecorrigeerd (Level 1A product)

  • Dataserie van satellietopnames (UK-DMC-2/DEIMOS-1) van het Nederlands grondgebied, 2-3 keer per week (winter/zomer) opname in de periode maart 2012 - maart 2015, multispectraal (rood, groen, nabij-infrarood), 22 meter resolutie, radiometrisch gecorrigeerd (Level 1R product)

  • Oppervlaktewateren in Overijssel (vlakbestand). Alle oppervlaktewateren (vlak) die in de Omgevingsvisie een rol spelen. Water_arc is gerelateerde dataset. Het betreft meren, rivieren en kanalen.

  • Op de kaart ziet u wat de geluidbelasting is door het wegverkeer op provinciale wegen. De geluidbelasting wordt uitgedrukt in Lden (Lday-evening-night), de maat voor de gemiddelde geluidsbelasting over een etmaal (en per jaar). De geluidbelasting 's avonds en 's nachts wordt hierbij veel zwaarder meegerekend dan die van overdag, omdat het ervaren geluid dan hinderlijker is. De kaart is gemaakt in het kader van de EU-richtlijn omgevingslawaai. De geluidcontouren weerspiegelen de situatie voor het peiljaar 2021 waarbij moet worden opgemerkt dat vanwege de Coronapandemie in 2020 en 2021 (en daardoor minder verkeer) de verkeerscijfers uit 2019 zijn gehanteerd.

  • Dit zijn geluidcontouren van luchthaven Seppe met de grenswaarden 70, 56 en 48 dB(A) Lden zoals opgenomen in het onherroepelijke Luchthavenbesluit Seppe, vastgesteld door PS op 17 mei 2013 en inwerkinggetreden op 3 september 2013. Het zijn geluidcontouren vanwege vliegbewegingen (vliegtuigen en helicopters) van en naar Seppe.

  • Groengehalte van bedrijventerreinen. Het groengehalte is te zien in drie gelijke categorieën, hoog aandeel groen (hoogste 33%), gemiddeld aandeel groen (middelste 33%) en een laag aandeel groen (laagste 33%). Deze dataset wordt gebruikt in kaart bedrijventerreinen als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.

  • Het zijn geluidcontouren vanwege starten en landen met luchtvaartuigen van resp. op de luchthaven.Dit zijn geluidcontouren van luchthaven Budel (Kempen Airport) en Seppe (Breda International Airport) met de grenswaarden 70, 56 en 48 dB(A) Lden zoals opgenomen in het Luchthavenbesluit Budel, vastgesteld door PS op 20 september 2013 en Seppe op 17 mei 2013. Dit geo-bestand dient ook als bron voor de door de EU-aangemerkte Inspire Gis-data.

  • Onderdeel van het Natuurbeheerplan. Begrensde gebieden waarop een toeslag ligt, aanvullend aan het regulier beheer. Het betreft vigerend beleid.

  • Dit bestand bevat gegevens over de opgetelde geurbelasting veroorzaakt door veehouderijen.en de vertaling daarvan naar gezondheidsrisico's, zogenaamde GES-scores. De gemiddelde geurconcentratie is berekend op een grid van 100 bij 100 meter. De GES scores zijn gebaseerd op een bepaalde kans op geurhinder. Een hinderkans van 5% betekent dat 5% van de mensen die daarnaar gevraagd worden in een hinder-enquête aangegeven dat zij soms of vaak last hebben van geurhinder. De indeling is als volgt: • GES 0 (Zeer goed) 0% • GES 1 (Goed) 0 – 5% • GES 3a (Goed tot vrij matig) 05 – 12% • GES 3b (Vrij matig tot matig) 12 – 20% • GES 4 (Matig) 20 – 25% • GES 6 (Onvoldoende) 25 – 39% • GES 7 (Ruim onvoldoende) >=39% Voor het gebieden met een woonfunctie is de provinciale norm dat boven de 12% men geurbelast is en in gebieden met een landelijk karakter geldt dit vanaf 20%. Dit zijn provinciale normen daarnaast, gelden voor sommige gemeenten ook andere geurnormen.

  • Gridbestand met de diepte van de overgang van brak naar zout grondwater.