From 1 - 10 / 25
  • Dataserie van satellietopnames (Radarsat-2) van het Nederlands grondgebied, elke 24 dagen opname in periode maart 2012 - maart 2015, radar, Single Look Complex, Standard beam mode, invalshoek S3, polarisaties: HH+HV (januari-december) en VV+VH (april-oktober), 5x20 meter resolutie, geogerefereerd

  • Dataserie van satellietopnames (Formosat-2) van het Nederlands grondgebied, elke 9 dagen opname in de periode maart 2012 - maart 2015, multispectraal (spectrale banden blauw, groen, rood, nabij-infrarood), 8 meter resolutie, radiometrisch gecorrigeerd (Level 1A product)

  • Dataserie van satellietopnames (Formosat-2) van het Nederlands grondgebied, elke 9 dagen opname in de periode maart 2012 - maart 2015, panchromatisch (blauw tot nabij-infrarood spectrum; 450 - 900 nm), 2 meter resolutie, radiometrisch gecorrigeerd (Level 1A product)

  • Dataserie van satellietopnames (UK-DMC-2/DEIMOS-1) van het Nederlands grondgebied, 2-3 keer per week (winter/zomer) opname in de periode maart 2012 - maart 2015, multispectraal (rood, groen, nabij-infrarood), 22 meter resolutie, radiometrisch gecorrigeerd (Level 1R product)

  • De Zuid-Hollandse Bevolkingsprognose is bedoeld als kwantitatieve basis voor het provinciale woningbouwbeleid. Voor elke regio zijn de effecten van regionaal afgestemde woningbouwprogramma’s op de bevolkingsontwikkeling doorgerekend. Elke drie jaar maakt Zuid-Holland een nieuwe BP. Voor meer informatie over de bevolkingsprognose: https://staatvan.zuid-holland.nl/portfolio_page/bevolkingsprognose/

  • Luchtfoto's analoog. Luchtopnamen. Beschikbaar bij Team Geo-Informatie: Analoge luchtfoto's Gebiedsdekkend Provincie Zuid-Holland Beschikbare jaren: - 1938 - zwart-wit (formaat 12 x 12 cm) - 1955 - zwart-wit (formaten 18 x 18 cm en 36 x 36 cm) - 1966 - zwart-wit (formaat 18 x 18 cm) - 1971 - zwart-wit (formaat 18 x 18 cm) - 1977 - zwart-wit (formaat 23 x 23 cm) - 1980 - zwart-wit (formaat 23 x 23 cm) - 1981 - zwart-wit (formaat 23 x 23 cm) - 1985 - zwart-wit (formaat 23 x 23 cm; schaal 1:18.000) - 1986 - zwart-wit (formaat 23 x 23 cm; schaal 1:18.000) - 1989 - zwart-wit (formaat 23 x 23 cm; schaal 1:18.000) - 1992 - zwart-wit (formaat 23 x 23 cm; schaal 1:18.000) en kleur (formaat 27 x 27 cm) - 1995 - zwart-wit (formaat 23 x 23 cm; schaal 1:18.000) - 1997 - kleur (formaat 23 x 23 cm; schaal 1:40.000) - 2000 - kleur (formaat 23 x 23 cm; schaal 1:25.000) - 2003 - kleur (formaat 25 x 25 cm) Luchtfoto's ter inzage op afspraak. Als scan leverbaar.

  • De Trendraming (TR) is een scenarioberekening van een demografisch model, waarbij onder andere de binnenlandse migratietrend per gemeente de komende tien jaar wordt doorgetrokken. De TR wordt doorgerekend om een beeld te kunnen vormen van de toekomstige bevolkingsontwikkeling, huishoudensvorming en bijbehorende gewenste woningvoorraad wanneer de binnenlandse migratietrend zich in de toekomst zal doorzetten. De scenarioberekening wordt gebruikt om te zien hoe woningbouwplannen zich verhouden tot de binnenlandse migratietrend. Voor meer informatie: https://staatvan.zuid-holland.nl/portfolio_page/trendraming/ Let op: correctie gegevens van huishoudens en bevolking op 29 juli 2019. De gemeentelijke indeling van 2018 is gehanteerd.

  • De kaart waterbeschikbaarheid is gebaseerd op de kaart met droogteschade van waterschap Drents Overijsselse Delta. Gebieden waarbij de droogteschade groter is dan 20% maken onderdeel van deze kaart. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg DAW, is een initiatief van LTO Nederland, op uitnodiging van de Rijksoverheid. Het doel is een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw Het is de bedoeling dat initiatiefnemers met behulp van deze kaart kijken waar ze initiatieven kunnen nemen, dus voor welke percelen. Het bevat alleen gebieden groter dan 1 ha. Voorstellen worden niet automatisch gehonoreerd. Vooruitlopend op de besluitvorming over subsidie worden de voorstellen beoordeeld en wordt bekeken hoe de voorgestelde maatregelen in het gebied, dus op de kavels, worden uitgewerkt.

  • Beschermde stads- en dorpsgezichten. In Nederland zijn meer dan 400 door het rijk aangewezen beschermde stads- en dorpsgezichten. De wettelijke grondslag hiervoor ligt de Monumentenwet. Daarnaast zijn er gemeenten die op basis van de lokale erfgoedverordening gemeentelijke beschermde gezichten hebben aangewezen. Stads- en dorpsgezichten worden in de Monumentenwet omschreven als groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden. Gebieden met alleen natuurwaarden of landschappelijke kwaliteiten kunnen niet beschermd worden als gezicht. Wel kunnen landelijke gebieden er onderdeel van uitmaken. Dit is het geval wanneer er een duidelijke historisch-functionele en visuele relatie is met een bebouwingskern of bebouwingspatroon. Zo zijn de schootsvelden ten zuiden van de vestingstad Den Bosch onderdeel van het beschermde stadsgezicht.

  • De Zuid-Hollandse Woningbehoefteraming is bedoeld als 'neutrale' kwantitatieve basis voor het provinciale woningbouwbeleid. Voor elke regio is berekend hoeveel extra woningen er nodig zijn, voor het huisvesten van nieuwe huishoudens. WBR is een demografische prognose, waarbij (o.a.) wordt gerekend met 'binnenlands migratiesaldo nul' per gemeente. Elke drie jaar maakt Zuid-Holland een nieuwe WBR. Voor meer informatie: https://staatvan.zuid-holland.nl/portfolio_page/woningbehoefteraming/