Zoeken
 
From 1 - 10 / 17
  • Dataserie van satellietopnames (Formosat-2) van het Nederlands grondgebied, elke 9 dagen opname in de periode maart 2012 - maart 2015, multispectraal (spectrale banden blauw, groen, rood, nabij-infrarood), 8 meter resolutie, radiometrisch gecorrigeerd (Level 1A product)

  • Dataserie van satellietopnames (Formosat-2) van het Nederlands grondgebied, elke 9 dagen opname in de periode maart 2012 - maart 2015, panchromatisch (blauw tot nabij-infrarood spectrum; 450 - 900 nm), 2 meter resolutie, radiometrisch gecorrigeerd (Level 1A product)

  • Dataserie van satellietopnames (Radarsat-2) van het Nederlands grondgebied, elke 24 dagen opname in periode maart 2012 - maart 2015, radar, Single Look Complex, Standard beam mode, invalshoek S3, polarisaties: HH+HV (januari-december) en VV+VH (april-oktober), 5x20 meter resolutie, geogerefereerd

  • Dataserie van satellietopnames (UK-DMC-2/DEIMOS-1) van het Nederlands grondgebied, 2-3 keer per week (winter/zomer) opname in de periode maart 2012 - maart 2015, multispectraal (rood, groen, nabij-infrarood), 22 meter resolutie, radiometrisch gecorrigeerd (Level 1R product)

  • De VILD (VerkeersInformatie Locatie Database) wordt gebruikt om eenduidige en uniforme locatie-informatie in de verkeersinformatie ketens in Nederland te borgen. De VILD wordt gebruikt door Rijkswaterstaat en alle bij NDW aangesloten wegbeheerders om locatie-informatie in de gepubliceerde verkeers- en reisinformatie op te nemen. Afnemers van verkeers- en reisinformatie gebruiken de VILD om de locatie-informatie te vertalen naar de voor hen relevante weergave.

  • Deze kaartlaag vormt de wijzigingen op de beheertypenkaart. Deze kaart is door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vastgesteld op 25 september 2018, document/nummer 1098362/1126395 als onderdeel van het Natuurbeheerplan 2019. Doel van de beheertypenkaart is het vastleggen van de huidige wijze van natuurbeheer, zowel binnen als buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De Beheertypenkaart wordt gebruikt voor de toekenning van subsidies voor natuurbeheer.

  • Gridbestand met de diepte van de overgang van brak naar zout grondwater.

  • Onderdeel van het Natuurbeheerplan. Begrensde gebieden waarop een toeslag ligt, aanvullend aan het regulier beheer. Het betreft vigerend beleid.

  • Beheerkaart Nat Zuid Nederland plus is een regionale aanvulling op de landelijke BKN database. Het bevat informatie waarvoor een behoefte bestaat maar waarvoor binnen het huidige landelijke BKN datamodel geen ruimte bestaat. Het betreft enkel geodata van het natte areaal Zuid Nederland. Momenteel is de database uit de volgende lagen opgebouwd: • pBomen_plus, bestand met de locatie van alle bomen waarvan de individuele locatie bekend moet zijn. • pFaunavoorziening_plus, bestand met faunavoorzieningen. • lOevertypering_plus, bestand lijnen waarin de verschijningsvorm van de oever op een vrij grove manier is beschreven. Dit gebeurt op basis van NEN 2767-4 decompositie. • lSignaleringslijn_plus, de oevererosielijn die aangeeft tot waar de oever van de Maas mag eroderen op basis van een aantal criteria. • vGroen_plus, bevat een kartering van het groen en de beheertypering hiervan. • vExploitatie_contour_plus, bevat de contour van alle exploitatieterrein. • vOndergronds_Obstakels_plus, bevat informatie over de ligging van allerlei zaken onder maaiveld. Bijvoorbeeld, funderingen, depots, falling aprons, verontreiniging etc. • vZichtlijnen_plus, hierin is aangegeven waar sprake is van zichthoeken, van belang voor de scheepvaart. Let op! BKN ZN plus is momenteel nog in ontwikkeling en zal daarom hier en daar nog fouten of omissies bevatten. Deze dienen na verloop van tijd en op basis van terugkoppeling van inhoudelijk deskundigen te worden verbeterd en aangevuld. Verder is het net als met alle data zo dat deze database nooit af is maar voortdurend in ontwikkeling blijft. De kwaliteit van de data ligt voor een groot deel in handen van de gebruikers en de feedback die zij hierop geven. update d.d. 15-10-2018

  • Dit bestand geeft de wegintensiteit van het vrachtverkeer op provinciale wegen weer over het jaar 2017.