Zoeken
 
From 1 - 10 / 23
  • Dataserie van satellietopnames (Formosat-2) van het Nederlands grondgebied, elke 9 dagen opname in de periode maart 2012 - maart 2015, multispectraal (spectrale banden blauw, groen, rood, nabij-infrarood), 8 meter resolutie, radiometrisch gecorrigeerd (Level 1A product)

  • Dataserie van satellietopnames (Radarsat-2) van het Nederlands grondgebied, elke 24 dagen opname in periode maart 2012 - maart 2015, radar, Single Look Complex, Standard beam mode, invalshoek S3, polarisaties: HH+HV (januari-december) en VV+VH (april-oktober), 5x20 meter resolutie, geogerefereerd

  • Dataserie van satellietopnames (Formosat-2) van het Nederlands grondgebied, elke 9 dagen opname in de periode maart 2012 - maart 2015, panchromatisch (blauw tot nabij-infrarood spectrum; 450 - 900 nm), 2 meter resolutie, radiometrisch gecorrigeerd (Level 1A product)

  • Dataserie van satellietopnames (UK-DMC-2/DEIMOS-1) van het Nederlands grondgebied, 2-3 keer per week (winter/zomer) opname in de periode maart 2012 - maart 2015, multispectraal (rood, groen, nabij-infrarood), 22 meter resolutie, radiometrisch gecorrigeerd (Level 1R product)

  • Deze kaartlaag vormt de wijzigingen op de beheertypenkaart. Deze kaart is door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vastgesteld op 25 september 2018, document/nummer 1098362/1126395 als onderdeel van het Natuurbeheerplan 2019. Doel van de beheertypenkaart is het vastleggen van de huidige wijze van natuurbeheer, zowel binnen als buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De Beheertypenkaart wordt gebruikt voor de toekenning van subsidies voor natuurbeheer.

  • Deze kaart geeft het landgebruik van zandverstuivingen in Nederland en de veranderingen daarin weer tussen 2007 en 2018. Drie typen landgebruik worden onderscheiden: kaal zand, open terrein, en bos. Als basis zijn de topografische kaarten 1:10000 gebruikt. Deze zijn deels gecorrigeerd aan de hand van luchtfoto’s. Voor een aantal natuurgebieden zijn dronefoto’s en automatische classificatie gebruikt. De deelkaarten van deze gebieden zijn in de kaart gemonteerd, wat soms tot extra details heeft geleid. In beide jaren is hetzelfde detailniveau gebruikt. Het gebruikte beeldmateriaal had in alle gevallen een resolutie van 25 cm. De resolutie van de kaart bedraagt ongeveer een meter. Bij het berekenen van verschillen tussen beide jaren is gewerkt met een tolerantie van 1 m en zijn vlakken kleiner dan 1 m2 samengevoegd met naburige vlakken. Infrastructuur, bebouwing en water zijn weggesneden uit het kaartbeeld. Vlakken zijn verder opgesplitst door het samenvoegen met provinciegrenzen, Natura2000-grenzen en eigendomsgrenzen van terreinbeheerders. In het bestand zijn solitaire bomen soms niet correct weergegeven, maar deze vormen maar een klein deel van het totale oppervlak bos en bomen. Soms zijn solitaire bomen in 2007 niet en in 2018 wel opgenomen, omdat ze in die tijd de vereiste minimale omvang hebben bereikt.

  • De bermverhardingen uit beheerpakket gisib geprojecteerd op het NWB-light.

  • Beheerkaart Nat Zuid Nederland plus is een regionale aanvulling op de landelijke BKN database. Het bevat informatie waarvoor een behoefte bestaat maar waarvoor binnen het huidige landelijke BKN datamodel geen ruimte bestaat. Het betreft enkel geodata van het natte areaal Zuid Nederland. Momenteel is de database uit de volgende lagen opgebouwd: • pBomen_plus, bestand met de locatie van alle bomen waarvan de individuele locatie bekend moet zijn. • pFaunavoorziening_plus, bestand met faunavoorzieningen. • lOevertypering_plus, bestand lijnen waarin de verschijningsvorm van de oever op een vrij grove manier is beschreven. Dit gebeurt op basis van NEN 2767-4 decompositie. • lSignaleringslijn_plus, de oevererosielijn die aangeeft tot waar de oever van de Maas mag eroderen op basis van een aantal criteria. • vGroen_plus, bevat een kartering van het groen en de beheertypering hiervan. • vExploitatie_contour_plus, bevat de contour van alle exploitatieterrein. • vOndergronds_Obstakels_plus, bevat informatie over de ligging van allerlei zaken onder maaiveld. Bijvoorbeeld, funderingen, depots, falling aprons, verontreiniging etc. • vZichtlijnen_plus, hierin is aangegeven waar sprake is van zichthoeken, van belang voor de scheepvaart. Let op! BKN ZN plus is momenteel nog in ontwikkeling en zal daarom hier en daar nog fouten of omissies bevatten. Deze dienen na verloop van tijd en op basis van terugkoppeling van inhoudelijk deskundigen te worden verbeterd en aangevuld. Verder is het net als met alle data zo dat deze database nooit af is maar voortdurend in ontwikkeling blijft. De kwaliteit van de data ligt voor een groot deel in handen van de gebruikers en de feedback die zij hierop geven. update d.d. 15-10-2018

  • De VILD (VerkeersInformatie Locatie Database) wordt gebruikt om eenduidige en uniforme locatie-informatie in de verkeersinformatie ketens in Nederland te borgen. De VILD wordt gebruikt door Rijkswaterstaat en alle bij NDW aangesloten wegbeheerders om locatie-informatie in de gepubliceerde verkeers- en reisinformatie op te nemen. Afnemers van verkeers- en reisinformatie gebruiken de VILD om de locatie-informatie te vertalen naar de voor hen relevante weergave.

  • Compilages van laatst gemeten diepte gegevens in een gebied per een jaar. Bestaande uit diepte per vierkante meter als grid en polygoon per maand van opname.