From 1 - 10 / 16
 • Dataserie van satellietopnames (UK-DMC-2/DEIMOS-1) van het Nederlands grondgebied, 2-3 keer per week (winter/zomer) opname in de periode maart 2012 - maart 2015, multispectraal (rood, groen, nabij-infrarood), 22 meter resolutie, radiometrisch gecorrigeerd (Level 1R product)

 • Dataserie van satellietopnames (Formosat-2) van het Nederlands grondgebied, elke 9 dagen opname in de periode maart 2012 - maart 2015, multispectraal (spectrale banden blauw, groen, rood, nabij-infrarood), 8 meter resolutie, radiometrisch gecorrigeerd (Level 1A product)

 • Gridbestand met de diepte van de overgang van brak naar zout grondwater.

 • Dit bestand bevat de begrenzing van bestaande cultuurhistorisch waardevolle complexen in het buitengebied. Het gaat om ensembles bestaande uit één gebouw of een verzameling van gebouwen in samenhang met de directe omgeving. De waardevolle complexen zijn weergegeven en beschreven op de Cultuurhistorische waardenkaart. De cultuuhistorisch waardevolle complexen zijn (voormalige) kloosters, industriële complexen en landgoederen waarvan de waarde van provinciale betekenis is. In de Interim Omgevingsverordening was oorspronkelijk sprake van een apart bestand van met stippen (dus indicatief) aangeduide complexen met cultuurhistorische waarde. Deze cultuurhistorisch waardevolle complexen zijn beoordeeld en nader in kaart gebracht en begrensd op perceelsniveau en bij besluit van 11 maart 2022 aan het bestand van de cultuurhistorische vlakken in de Interim omgevingsverordening toegevoegd, maar daar niet specifiek als complex benoemd. Dit bestand bevat alleen de complexen en vervangt de kaart met stippen.

 • Onderdeel van het Natuurbeheerplan. Begrensde gebieden waarop een toeslag ligt, aanvullend aan het regulier beheer. Het betreft vigerend beleid.

 • Op de kaart ziet u wat de geluidbelasting is door het wegverkeer op provinciale wegen. De geluidbelasting wordt uitgedrukt in Lden (Lday-evening-night), de maat voor de gemiddelde geluidsbelasting over een etmaal (en per jaar). De geluidbelasting 's avonds en 's nachts wordt hierbij veel zwaarder meegerekend dan die van overdag, omdat het ervaren geluid dan hinderlijker is. De kaart is gemaakt in het kader van de EU-richtlijn omgevingslawaai. De geluidcontouren weerspiegelen de situatie voor het peiljaar 2021 waarbij moet worden opgemerkt dat vanwege de Coronapandemie in 2020 en 2021 (en daardoor minder verkeer) de verkeerscijfers uit 2019 zijn gehanteerd.

 • Dit bestand bevat een selectie van BAG verblijfsobjecten in Noord-Brabant die geurgevoelig zijn voor geur van veehouderijen, gebaseerd op de situatie in 2019. Deze hoort bij de kaart waarop de geurbelasting van veehouderijen op basis van GES scores is aangegeven.

 • De Zuid-Hollandse Bevolkingsprognose is bedoeld als kwantitatieve basis voor het provinciale woningbouwbeleid. Voor elke regio zijn de effecten van regionaal afgestemde woningbouwprogramma’s op de bevolkingsontwikkeling doorgerekend. Elke drie jaar maakt Zuid-Holland een nieuwe BP. Voor meer informatie over de bevolkingsprognose: https://staatvan.zuid-holland.nl/portfolio_page/bevolkingsprognose/

 • Categories  

  Het KNMI beheert 33 automatische weerstations op het land. Op deze weerstations worden meteorologische parameters gemeten zoals temperatuur, neerslag, wind, luchtdruk en globale straling. Alle in real-time ontvangen uurlijkse waarnemingen en metingen worden dagelijks op juistheid en volledigheid gecontroleerd. De gevalideerde gegevens worden gearchiveerd in het Klimatologisch Informatie Systeem (KIS) van het KNMI. Uit de uurgegevens worden daggegevens samengesteld en eens per etmaal wordt de referentie gewasverdamping berekend volgens de methode Makkink. Na bewerking en archivering van de data in KIS kan deze niet meer worden gewijzigd. Dit waarborgt gegevensintegriteit.

 • Het zijn geluidcontouren vanwege starten en landen met luchtvaartuigen van resp. op de luchthaven.Dit zijn geluidcontouren van luchthaven Budel (Kempen Airport) en Seppe (Breda International Airport) met de grenswaarden 70, 56 en 48 dB(A) Lden zoals opgenomen in het Luchthavenbesluit Budel, vastgesteld door PS op 20 september 2013 en Seppe op 17 mei 2013. Dit geo-bestand dient ook als bron voor de door de EU-aangemerkte Inspire Gis-data.