From 1 - 10 / 365
 • Categories  

  Deze webservice toont de emissies en afvalstromen vanuit de belangrijkste industriële faciliteiten in Nederland zoals deze met het elektronisch Milieujaarverslag worden verzameld in het kader van de Europese E-PRTR verplichting door RIVM aan de Europese Unie worden gerapporteerd. Het bevoegd gezag (provincie, gemeente, waterschap, omgevingsdienst etc.) van het bedrijf heeft vooraf de emissies en afvalstromen gevalideerd. Deze webservice toont de hoeveelheid gevaarlijk en niet gevaarlijk afval, hierbij gaat het om jaarvrachten.

 • Deze View service is gebaseerd op de geharmoniseerde datasets voor Nutsdiensten en overheidsdiensten. Onderdeel van deze View service zijn datasets voor Elektriciteit, Petrochemie, Riolering, Warmte en Water

 • Categories  

  Gebieden in de Territoriale Zee: Zone 0-3 Mijl zonder toegang volgens het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB), Zone 0-6 Mijl zonder toegang volgens het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB), Zone 3-12 Mijl met toegang volgens het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB), Zone 6-12 Mijl met toegang volgens het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB).

 • Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland. AHN is een samenwerking van de provincies, Rijksoverheid en de waterschappen. De hoogte wordt gemeten met laseraltimetrie: een techniek waarbij een vliegtuig met een laserstraal het aardoppervlak aftast. Het AHN2 is ingewonnen in de periode 2007-2012. Voor meer informatie over het AHN zie https://ahn.nl. In deze WM(T)S-services zijn de AHN rasterbestanden met een resolutie van 0,5 meter opgenomen. Hierin is een onderscheid tussen het DTM en het DSM gemaakt. Het DSM is bedoeld als ruw bestand, waarbij alle punten behalve die geclassificeerd als 'water' tot een raster zijn herbemonsterd op basis van een Squared IDW methode.

 • Categories  

  De overzichtskaart 'in situ warmte' toont de totale hoeveelheid energie in 29 afzonderlijke aquifers in relatie tot de oppervlaktetemperatuur in GJ/m2, berekend volgens de methode van Muffler and Cataldi (1978). Meer informatie over de kaart en de berekeningsmethode is te vinden op www.thermogis.nl

 • Categories  

  De overzichtskaart 'in situ warmte' toont de totale hoeveelheid energie in 29 afzonderlijke aquifers in relatie tot de oppervlaktetemperatuur in GJ/m2, berekend volgens de methode van Muffler and Cataldi (1978). Meer informatie over de kaart en de berekeningsmethode is te vinden op www.thermogis.nl

 • Deze Openbare Mapserver van Bureau Monumenten Rotterdam toont de Rotterdamse monumenten,cultuurhistorische verkenningen,beschermde stadsgezichten

 • Categories  

  Deze view service toont de dataset met gegevens van olie-, gas- en condensaatvelden in Nederland. Het bevat zowel on- als offshore velden, zoals bekend in de Mijnbouwwet. In de dataset is opgenomen wanneer het veld is ontdekt en in welke periode de exploitatie plaats vind (heeft gevonden). Ook bevat de dataset gegevens over de reserves van de velden, voor zover deze vrijgegeven mogen worden.

 • Categories  

  INSPIRE Gecontroleerde klimatologische daggegevens, Potential evapotranspiration (Makkink) (in 0.1 mm)

 • Deze View service is gebaseerd op de geharmoniseerde datasets voor Nutsdiensten en overheidsdiensten. Onderdeel van deze View service zijn datasets voor Elektriciteit, Petrochemie, Riolering, Warmte en Water