From 1 - 10 / 303
 • Categories  

  Het KNMI heeft een uitgebreid netwerk van seismometers om de seismiciteit in en rondom Nederland en Caribisch Nederland te meten.Het netwerk bestaat uit geophones in de boorgaten (tot 300m diepte), versnellingsmeters en 'broadband' seismometers.

 • Categories  

  Het KNMI heeft een uitgebreid netwerk van seismometers om de seismiciteit in en rondom Nederland en Caribisch Nederland te meten.Het netwerk bestaat uit geophones in de boorgaten (tot 300m diepte), versnellingsmeters en 'broadband' seismometers.

 • Categories  

  Het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG) is opgebouwd tussen 1979 en 1984 en bestaat uit ongeveer 350 meetlocaties die zijn verspreid over heel Nederland. Er wordt bemonsterd in permanente putten die speciaal voor monitoringsdoeleinden zijn aangelegd. Deze waarnemingsputten zijn net buiten de velden aangelegd om eenvoudig te kunnen bemonsteren en de werkzaamheden in het veld niet te hinderen. De locaties zijn geselecteerd op basis van grondsoort, het landgebruik en de hydrologische toestand. Op elke locatie worden grondwatermonsters genomen op diepten van 5-15 m (ondiepe filters) en 15-30 m onder het maaiveld (diepe filters). Op zandgrond worden uit ondiepe waarnemingsputten elk jaar monsters genomen, terwijl er op de andere grondsoorten (klei en veen) elke twee jaar monsters worden genomen uit ondiepe putten. Uit diepe putten wordt elke vier jaar een monster genomen, evenals uit ondiepe filters op meetpunten met mariene invloeden. De putten die niet elk jaar worden bemonsterd, worden in geïnterpoleerd voor de afwezige jaren.

 • Categories  

  Het netwerk applicatie schema bevat ruimtelijke objecten verbonden met een hydrografische netwerkweergave van waterwegen, meren etc. Dit is primair nodig voor de gebruikerstoepassing 'ruimtelijke analyses en modellering.

 • Categories  

  Deze webservice toont de locaties van alle ziekenhuizen in Nederland (algemene en academische ziekenhuizen inclusief de buitenpoliklinieken). Het betreft de situatie van september 2013. Het bestand bestaat uit een locatienaam, organisatienaam en adresgegevens.

 • Categories  

  Deze download-service is gebaseerd op data van de RDW en bestaat uit gegevens van fysieke beperkingen voor voertuigen.

 • Categories  

  Exclusieve Economische Zone van Nederland

 • This is the ATOM service serving the INSPIRE Land Use data set of the Netherlands. Formally this service is not an INSPIRE service. This service does serve exactly the same data as the WFS INSPIRE Land Use service for convenience purposes. Data is based on the topographical map of the Netherlands (BRT) and aerial photo's of summer of 2015.

 • Lokale Bekendmakingen Overheid.nl Web Feature Service. Lokale bekendmakingen (bijvoorbeeld over het afgeven van een bouw- of kapvergunning) van gemeenten, provincies en waterschappen die worden gepubliceerd in de plaatselijke bladen, dagbladen en Staatscourant, beschikbaar gesteld via een Web Feature Service (WFS). De service bevat naast de individuele bekendmakingen ook punten ("clusters") met aantallen bekendmakingen per wijk, gemeente en provincie. De bekendmakingen worden door lokale overheden beschikbaar gesteld aan de Rijksbrede Zoekdienst voor Overheid.nl en via de Geocoder voorzien van een locatie. De WFS lokale bekendmakingen ontsluit deze data vervolgens

 • Categories  

  GeoTOP is een gedetailleerd driedimensionaal (3D) model van de ondergrond van Nederland, waaraan sinds 2006 wordt gewerkt. In GeoTOP wordt de ondergrond onderverdeeld in miljoenen gridcellen (voxels) van 100 bij 100 meter met een dikte van een halve meter. Elke gridcel bevat informatie over stratigrafie, lithologie en de onzekerheid omtrent hun voorkomen. Het GeoTOP model is op dit moment gereed voor de provincies Zeeland en Zuid-Holland. Binnen het GeoTOP werkproces zijn een aantal producten vervaardigd die snel en eenvoudig een duidelijk beeld geven van bepaalde facetten van de ondergrond. Deze producten zijn onderverdeeld in vier thema's: 1) geologische verspreidingskaarten, 2) cumulatieve dikte kaarten van lithologie in het Holocene pakket, 3) horizontale doorsneden van de geologie, lithologie en cumulatieve dikte van zand, veen of kleiige voorkomen 4) kaarten met een specifieke toepassing. De kaarten van het lagenmodel Stroombaan generatie D, Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer beschrijven voor de mariene geulafzettingen uit generatie D behorende tot de Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer de boringen, de verbreidingen en de verspreiding en de onzekerheid in zowel horizontale als verticale richting. Het lagenmodel is een tweeenhalf dimensionaal model opgebouwd uit een stapeling van geologische vlakken. Het lagenmodel wordt gebruikt in de modellering van het 3D GeoTOP-model en dient als basis om het stratigrafische model van GeoTOP te maken. In het lagenmodel wordt de top en basis van stratigrafische eenheden weergegeven, gebaseerd op de interpretatie van boringen uit de DINO database. Deze vlakken worden gebruikt bij het berekenen van het driedimensionaal model GeoTOP. De producten binnen het lagenmodel Stroombaan generatie D, Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer bestaan uit 1) boringen, 2) verbreidingen 3) top, basis en dikte in gridcellen van 100 bij 100 meter en 4) standaard deviatie van de top en basis in gridcellen van 100 bij 100 meter. In de boringen staan alle boringen waarin Stroombaan generatie D, Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer voorkomt met informatie over de diepteligging van deze laag en of deze laag is doorboord. In de verbreidingskaarten wordt het gebied weergegeven waarin deze formatie kan voorkomen. Buiten deze verbreidingen komen de generatie D geulafzettingen in Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren niet voor. De verbreiding is bepaald aan de hand van geologische kaarten, Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en uit onderzoek van Marc Heima (2009). De kaarten van de bovenkant (top) en onderkant (basis) van Stroombaan generatie D, Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer zijn weergegeven in meters t.o.v. NAP. De dikte wordt weergegeven in meters. De verspreiding van deze eenheid beperkt zich grotendeels tot de droogmakerijen in Zuid Holland. In de kaarten van de standaard deviatie worden van de bovenkant (top) en onderkant (basis) van Stroombaan generatie D, Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer de standaard afwijkingen weergegeven.