From 1 - 10 / 286
 • Binnen de provincie Gelderland is er één faunabeheereenheid. Het werkgebied van Faunabeheereenheid Gelderland omvat het hele grondgebied van de provincie Gelderland, met uitzondering van Kroondomein Het Loo. De faunabeheereenheid heeft tot taak: het coördineren van de uitvoering van het faunabeheerplan en het adviseren van Gedeputeerde Staten over faunabeleid. Dit bestand is vastgesteld op 15 november 2023 door de Provinciale Staten en treed in werking op 1 januari 2024 onder de Omgevingswet.

 • Categories  

  INSPIRE Hydrografie zoals bedoeld in de beschrijving van de zee, meren, rivieren en andere wateren, met hun verschijningsvormen.

 • Het waterschapsbestuur stelt voor de oppervlaktewaterlichamen aangewezen in het peilbesluitgebied een of meer peilbesluiten vast. Dit bestand is vastgesteld op 15 november 2023 door de Provinciale Staten en treed in werking op 1 januari 2024 onder de Omgevingswet.

 • Categories  

  Publiekrechtelijke beperkingen zijn beperkingen die door de overheid zijn opgelegd. Deze bepalen wat u wel of niet mag doen met een woning, een ander gebouw of een stuk grond. De beperkingen worden door het Kadaster geregistreerd. Bij publiekrechtelijke beperkingen gaat het bijvoorbeeld om: • beschermde monumenten zoals rijksmonumenten of gemeentelijke monumenten • beschermde leefomgeving (natuurmonumenten) • bodembescherming (verplichting tot registratie van verontreinigde grond) • eisen die binnen de Woningwet worden gesteld, zoals middelen om bepaalde voorzieningen voor een pand af te kunnen dwingen • maatregelen die nodig zijn voor landsverdediging Voor een volledig overzicht zie: https://developer.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/GrondslagBRK-PB/index.html Deze dataset is beschikbaar via een WMS, WFS en Atom downloadservice (GeoPackage) en wordt dagelijks bijgewerkt.

 • Categories  

  Service Adressen, gevuld met relevante objecten uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), beheerd door het Kadaster.

 • Categories  

  Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform INSPIRE. De dataset bevat de volgende INSPIRE objecten: ElectricityCable, EnvironmentalmanagementFacility, Manhole, SewerPipe, TelecommunicationsCable, Duct.

 • Categories  

  Deze downloadservice toont de Rijksmonumenten, Stads- en Dorpsgezichten en het Nederlandse UNESCO cultureel Werelderfgoed. De gegevens zijn conform INSPIRE geharmoniseerd en afkomstig van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 • Categories  

  Deze webmapservice bevat alleen de bevaarbaarheid van de vaarwegen uit de Vaarweg Netwerk Data Service (FIS-VNDS)

 • Deze landelijke dataset bevat de zoekgebieden voor robuuste verbindingszones. Deze dataset wordt gebruikt voor de Informatiekaart Natuur (IKN). De IKN is een initiatief van de gezamenlijke provincies en biedt een landelijk en actueel beeld van waar regels voor natuur gelden.

 • Deze landelijke dataset bevat waterbergingsgebieden die provincies hebben aangewezen. Deze dataset wordt gebruikt voor de Informatiekaart Natuur (IKN). De IKN is een initiatief van de gezamenlijke provincies en biedt een landelijk en actueel beeld van waar regels voor natuur gelden.