From 1 - 10 / 684
  • Onderdeel van het Natuurbeheerplan dat zich primair richt op de functie als subsidie-instrument in het kader van de subsidieregeling voor (agrarisch) natuur en landschapsbeheer (SNL en ANLb). Begrensd zoekgebied waarbinnen subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer voor een van de zeven leefgebieden kan worden aangevraagd. Het Zoekgebied Agrarisch is een kaart getypeerd volgens de Index Natuur- en Landschap (Informatiemodel Natuur IMNa) zoals deze in de subsidieperiode dient te worden beheerd. In het natuurbeheerplan wijzen GS gebieden aan, waarvoor subsidies uit het SNL kunnen worden aangevraagd. De subsidies zijn bedoeld voor beheer en investeringen in natuur, agrarische natuur en landschapselementen. Het betreft vigerend beleid.

  • Bodemgeschiktheidskaarten 2022 zijn gemaakt door de WENR en geven voor 3 klimaatperioden inzicht in de landbouwgeschiktheid van een gebied voor verschillende vormen van landgebruik. De resultaten geven de berekende procentuele opbrengstdervingen aan a.g.v. droogte- en/of natschade.

  • Deze landelijke dataset met het Natuurnetwerk Nederland bevat de gebieden die provincies hebben aangewezen als het Natuurnetwerk Nederland. Deze dataset wordt gebruikt voor de Informatiekaart Natuur (IKN). De IKN is een initiatief van de gezamenlijke provincies en biedt een landelijk en actueel beeld van waar regels voor natuur gelden.

  • Onderdeel van het Natuurbeheerplan 2024 zijn de begrenzingen voor de leefgebieden t.b.v. het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Dit onderdeel wordt gebruikt om de buitengrens aan te geven waar het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer opengesteld is. Dit onderdeel van het Natuurbeheerplan 2024 is vastgesteld op 05-09-2023.

  • Deze landelijke dataset bevat de gebieden waar provincies beleid hebben vastgesteld om bos- en natuurgebieden buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te beschermen. Deze dataset wordt gebruikt voor de Informatiekaart Natuur (IKN). De IKN is een initiatief van de gezamenlijke provincies en biedt een landelijk en actueel beeld van waar regels voor natuur gelden.

  • Deze landelijke dataset bevat de beschrijving van de wezenlijke waarden en kenmerken (WWK) van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Deze dataset wordt gebruikt voor de Informatiekaart Natuur (IKN). De IKN is een initiatief van de gezamenlijke provincies en biedt een landelijk en actueel beeld van waar regels voor natuur gelden.

  • Bijzondere gebieden aangewezen in de Interim Omgevingsverordening ter bescherming van het milieu en in bijzonder ter bescherming van de stiltegebied waarin het geluidniveau in de kern niet hoger is dan 40 decibel.

  • Deze landelijke dataset bevat de Wet ammoniak en veehouderrij gebieden. Deze dataset wordt gebruikt voor de Informatiekaart Natuur (IKN). De IKN is een initiatief van de gezamenlijke provincies en biedt een landelijk en actueel beeld van waar regels voor natuur gelden.

  • Het bestand geeft de Grondwatertrap weer in de provincie Noord-Brabant, gebaseerd op de mediaan van de GHG en GLG.

  • Dit bestand is een product van de Monitoring Overijsselse Bedrijventerrein (MOB). Het laat van de bedrijventerreinen in Overijssel zien welke kavels aangeboden of uitgegeven zijn en welk deel van het terrein infrastructuur of groen is. Zowel harde plannen als zachte plannen zijn meegenomen. Het bestand wordt ieder half jaar bijgewerkt en vastgesteld in het kader van de regionale programma afspraken. Dit bestand is het resultaat van een analyse uitgevoerd door de provincie op basis van onder andere basisregistraties. Dit is gecontroleerd en aangevuld door de gemeenten. De gegevens van alle jaren samen zijn samengevoegd in dit bestand. Gegevens over alleen de actuele periode zijn te vinden in het bestand “Vastgestelde zonering Monitoring Bedrijventerreinen”.