From 1 - 10 / 674
  • Dit bestand betreft het gebied KRW - oppervlaktewaterlichamen. Het Regionaal Waterprogramma is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 januari 2022.

  • Dit bestand bevat NNN-natuurgebieden zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. NNN-natuurgebieden zijn bestaande natuurgebieden of nog te ontwikkelen natuurgebieden, die liggen binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk. Een deel van de nog te ontwikkelen natuurgebieden is nu landbouwgrond. Ons beleid is er op gericht deze landbouwgronden op vrijwillige basis aan te kopen of met subsidie voor functieverandering om te vormen naar natuur en ze vervolgens opnieuw in te richten. Dit beleid is verder uitgewerkt in de Nota Grondbeleid van de provincie Groningen. Volgens planning is het Groningse deel van het Natuurnetwerk in 2027 voltooid, waarmee in totaal 9.800 hectare nieuwe natuur ontwikkeld zal zijn. De begrenzing van het Natuurnetwerk en regels ter bescherming van het Natuurnetwerk hebben wij vastgelegd in de Omgevingsverordening.

  • Dit bestand bevat zeven gebiedsnormen waarin de bergings- en afvoercapaciteit van de regionale wateren moet zijn ingericht zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij hiervoor regels opgenomen voor de beoordeling door het waterschap.

  • Locatie van elektronische meetpunten op provinciale wegen in Overijssel, onderverdeeld naar permanente meetpunten en periodieke meetpunten. Op basis van elektronische meetlussen op de provinciale wegvakken buiten de bebouwde kom, worden motorvoertuig- en vrachtverkeersintensiteiten gemeten en berekend naar gemiddelde jaarcijfers op werkdagen (maandag tot en met vrijdag).

  • Dit bestand bevat drie concentratiegebieden grootschalige windenergie zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016.

  • Dit bestand bevat kanalen en wijken zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij specifieke regels opgenomen ter bescherming van de wijken en kanalen, karakteristieke waterlopen en karakteristieke verkaveling. Water, verkaveling en het beloop van wegen zijn bepalend voor het karakter van het landschap van Groningen.

  • Floating Card Data van het Brabantse wegennetwerk, samengevat per dagtype en per dagdeel.

  • Dit bestand bevat gereserveerde tracés van spoorlijnen zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Het gereserveerde tracé tussen Roodeschool en Eemshaven is mede opgenomen in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl. Wij hebben de tracéreserveringen spoorverbindingen opgenomen in de Omgevingsverordening

  • Deze bestand bevat de bruto begrenzing van het Agrarisch zoekgebied van Overijssel. Het is een beleidsbegrenzing waar de Provincie kansen ziet voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Binnen deze gebieden stelt de Provincie subsidie beschikbaar via de SNL regeling. In Overijssel zijn er op het moment 3 gecertificeerde Agrarische natuurbeheer collectieven die aanspraak kunnen doen op deze subsidie. In Overijssel zijn de volgende zoekgebieden onderscheiden: open grasland (onderverdeeld in twee beheertypen), open akker en droge dooradering. De onderhavige dataset heeft zijn doorwerking op de beheertypenkaart van het Natuurbeheerplan 2023 conform het besluit dat GS van 12 april 2022. Hierin wordt de bruto begrenzing netto gemaakt door het uitsluiten van natuurterreinen en terreinen waar een NNN opgave op is gelegen. Voor die laatste geldt een uitzondering voor de gebieden met een lopend agrarisch natuurbeheer contract en gebieden waar zowel agrarisch natuurbeheer als omvorming via natuurbeheer beide zijn opengesteld (dubbeldoelstelling). Hier wordt een keuze geboden tussen beide instrumenten. De netto begrenzing is een aparte dataset die onderdeel uitmaakt van het Landelijke informatiemodel Natuur als "Agrarisch Zoekgebied".

  • TOP100NL is een digitaal objectgericht topografisch bestand gemaakt door middel van automatische generalisatie uit TOP10NL. Het Kadaster heeft gekozen voor een detailniveau dat uitstekend geschikt is voor midden- en kleinschalige toepassingen.