From 1 - 10 / 589
  • Dit bestand bevat de wijzigingen op de bruto begrenzing van het Agrarisch zoekgebied van Overijssel. Het is een beleidsbegrenzing waar de Provincie kansen ziet voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Binnen deze gebieden stelt de Provincie subsidie beschikbaar via de SNL regeling. In Overijssel zijn er op het moment 3 gecertificeerde Agrarische natuurbeheer collectieven die aanspraak kunnen doen op deze subsidie. In Overijssel zijn de volgende zoekgebieden onderscheiden: open grasland (onderverdeeld in twee beheertypen), open akker en droge dooradering. De onderhavige dataset heeft zijn doorwerking op de beheertypenkaart van het Natuurbeheerplan 2023 conform het besluit dat GS van 12 april 2022. Hierin wordt de bruto begrenzing netto gemaakt door het uitsluiten van natuurterreinen en terreinen waar een NNN opgave op is gelegen.In deze dataset zijn de wijzigingen opgenomen in het agrarisch zoekgebied ten opzichte van de versie zoals vast gesteld in 2021.

  • Dit bestand bevat gebieden behorend tot het grootschalig open landschap in Groningen. De afwisseling en het contrast tussen de open en besloten gebieden draagt bij aan de diversiteit van het landschap.

  • Dit bestand geeft de begrenzing weer van Leefgebieden Categorie Water. Deze begrenzing maakt onderdeel uit van de geconsolideerde Beheertypenkaart die als bijlage is toegevoegd aan het Natuurbeheerplan 2023, zoals deze is vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS) op 12 april 2022. Dit besluit heeft géén betrekking op deze dataset. De begrenzing geeft het zoekgebied weer van gebieden waar subsidie verstrekt kan worden. Dit heeft betrekking op subsidies in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Dit betreft specifieke water gerelateerde natuurdoelen. Voor deze projecten is subsidie mogelijk vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Dit betreft Europese cofinanciering. De begrenzing van deze gebieden is voorgedragen door de waterschappen. De categorie Water is een onderdeel van de Leefgebieden agrarisch natuurbeheer. Deze begrenzing maak onderdeel uit van het Landelijke informatiemodel Natuur (IMNa) als Zoekgebied Water.

  • Deze kaartlaag geeft de overstromingsdiepte in meters weer bij een overstroming die 1 keer per 10 jaar (grote kans) voorkomt. Alleen overstromingen vanuit de rivieren en zee worden meegenomen in dit scenario. Hevige neerslag wordt niet meegenomen in dit scenario. Overstromingen kunnen schade veroorzaken aan infrastructuur. Vooral laaggelegen gebieden nabij rivieren overstromen.

  • Dit puntenbestand toont de verkeersregelinstallaties (VRI's) in beheer en onderhoud bij de provincie Overijssel. De verschillende kenmerken van de verkeersregelinstallaties worden in het bestand weergegeven. De peildatum van de gegevens is 01-01-2022.

  • Stalderingsgebieden / regio's die de provincie Noord-Brabant heeft aangewezen in de Interim Omgevingsverordening Zolang bestemmingsplannen nog niet voldoen aan de instructieregels uit artikel 3.52 Aanvullende regels stalderen van deze verordening, gelden er binnen de aangewezen stalderingsgebieden in aanvulling op andere artikelen rechtstreekse regels voor het oprichten van dierenverblijven voor hokdierenBinnen Stalderingsgebied gelden extra voorwaarden voor de ontwikkeling van veehouderijen gericht op het voorkomen van een verdere regionale concentratie van vee en het tegengaan van (verdere) leegstand. De toename van de oppervlakte dierenverblijf binnen een bouwperceel is alleen mogelijk als er elders dierenverblijven verdwijnen; het zogenaamde stalderen.

  • Deze dataset bevat de werkversie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) begrenzing Provinciale Staten nemen het formele besluit over de begrenzing, maar Gedeputeerde Staten kunnen een voornemen uitspreken om de begrenzing aan te passen. Zulke voornemens van GS nemen we op in deze werkversie van de NNN-begrenzing. De dataset bevat dus de gewijzigde NNN-begrenzing, zoals GS deze aan PS zal voorleggen. De officiële NNN-begrenzing wordt jaarlijks in het kader van de actualisatie van de Omgevingsvisie vastgesteld. De onderhavige dataset dient als input voor die actualisatieronde. Op 12 april 2022 hebben Gedeputeerde Staten het Natuurbeheerplan 2023 vastgesteld. Wijzigingen op de beheertypenkaart en de ambitiekaart, die van invloed zijn op de NNN-begrenzing, zijn verwerkt in onderhavige dataset. Dit kan gaan om begrenzingswijzigingen (groter, kleiner, verplaatst of vervallen) of wijzigingen van de NNN-categorie (bijvoorbeeld van opgave naar bestaande natuur). Naast de NNN begrenzing Is ook de begrenzing van de Zone Ondernemen met Natuur en Water buiten de NNN opgenomen in deze dataset.

  • Dit bestand bevat het verkenningsgebied waar natuurbegraven onder bijzondere voorwaarden mogelijk is. Op het verbod op nieuwvestiging binnen het Gelders natuurnetwerk wordt voor een beperkt aantal ontwikkelingen een uitzondering gemaakt in de voor die functies minst kwetsbare natuur. In delen van de zoekgebieden voor uitbreiding van Habitatgebieden en in delen van de gebieden met oude bosbodems is onder bijzondere voorwaarden ook natuurbegraven mogelijk. Uiteraard alleen waar ze niet samenvallen met habitatgebieden, of grote eenheden natuur, natuurparels, A-locaties bos en de natte gebieden. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 februari 2022.

  • Dit bestand gaat over de Nationale landschappen IJsseldelta en Noordoost-Twente. Dit zijn gebieden met een internationaal of nationaal zeldzame of unieke landschapskwaliteit. Mede daardoor hebben zij bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. In de Nationale landschappen gaat het om het behouden, duurzaam beheren en waar mogelijk versterken van de bijzondere kwaliteiten van deze gebieden. Ook worden de recreatieve toegankelijkheden vergroot. Voor grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen die in strijd zijn met de doelstellingen van de Nationale Landschappen is geen plaats. Tevens is er geen ruimte voor nieuwe windturbines. Deze versie is gemaakt voor Informatiekaart Natuur (IKN).

  • Deze kaartlaag geeft de overstromingsdiepte in meters weer bij een overstroming die 1 keer per 100 jaar (middel grote kans) voorkomt. Alleen overstromingen vanuit de rivieren en zee worden meegenomen in dit scenario. Hevige neerslag wordt niet meegenomen in dit scenario. Overstromingen kunnen schade veroorzaken aan infrastructuur. Vooral laaggelegen gebieden nabij rivieren overstromen.