From 1 - 10 / 120
 • In dit bestand zijn de hectometer-afstanden opgenomen die staan langs rijks- en provinciale wegen dit bestand is een onderdeel van het Nationaal Wegen bestand (NWB). Het NWB-Wegen is een digitaal geografisch bestand van nagenoeg alle wegen in Nederland. Opgenomen zijn alle wegen die worden beheerd door wegbeheerders als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, echter alleen voor zover deze zijn voorzien van een straatnaam of nummer. Dus ook losliggende voet- en fietspaden en onverharde wegen zijn, indien voorzien van een straatnaam, in het NWB-Wegen opgenomen. Indien een weg gescheiden rijbanen heeft, wat vooral het geval is bij rijkswegen, worden deze als aparte wegvakken in het bestand verwerkt. In totaal beslaat het NWB-Wegen ongeveer 148.000 kilometer gedigitaliseerde wegvakken (in dit bestand zijn alle wegen opgenomen binnen kader_ov).

 • Asbestdakenkaart, luchtfotoanalyse van panden met asbestverdachte golfplaten of leidaken. Asbestvezels zijn schadelijk voor de volksgezondheid. De provincie heeft geen formele verantwoordelijkheid voor de verwijdering van asbestdaken maar draagt op deze manier bij aan de versnelling van de asbestdakenverwijdering. Het bestand bevat panden uit de BAG en BGT uit 2017. Dit is de actuele versie na verwerking van controles en aanpassingen door gemeenten in Overijssel.

 • Locaties op provinciale wegen waar rotondes zijn gelegen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel (puntenbestand). Beheer geeft aan of ze binnen dan wel buiten de bebouwde kom zijn gelegen. Als laatste is toegevoegd rotonde N343 aansluiting Bornsestraat nabij Weerselo.

 • Deze kaartlaag geeft de locatie van een overweg.

 • Categories  

  Overzicht van de ligging van de kadastrale percelen in Nederland. Fungeert als schakel tussen terrein en registratie, vervult voor externe gebruiker vaak een referentiefunctie, een ondergrond ten opzichte waarvan de gebruiker eigen informatie kan vastleggen en presenteren.

 • Deze dataset bestaat uit clusters van BAG-objecten die vallen binnen een GES-score van 5 of hoger, gebaseerd op het jaargemiddelde PM2,5 Fijnstof-concentratie in microgram/m3, jaargang 2019. Clusters (omtreklijn) zijn gebaseerd op een buffer van 10 meter rondom de woningen en zorg-/onderwijsinstellingen uit de BAG. Per cluster is het aantallen woningen en de GES-score vastgelegd.

 • Deze kaartlaag geeft de locatie van een spoorkruising weer. Dit is het midden tussen twee spoorstaven. Een trein kan hier een ander spoor kruizen maar niet van spoor wisselen.

 • Gegevens over grondwaterstandsonderzoek (Groundwaterlevel data in het Engels) zijn opgeslagen in de basisregistratie ondergrond (BRO). Het registratieobject grondwaterstandonderzoek bevat de metingen van de variatie in de stand van het grondwater dat in een bekende grondwatermonitoringput met een zekere buis wordt ontsloten.Met het monitoren van het grondwater gebeurt al lange tijd, op vele locaties in ons land. Met die informatie is het mogelijk om karakteristieke kenmerken van de beweging van het grondwater vast te stellen, ruimtelijke patronen te herkennen en trendmatige veranderingen te analyseren. Belangrijke kenmerken zijn bijvoorbeeld de hoogste en laatste grondwaterstand die in een bepaald gebied zijn te verwachten als gevolg van het jaarlijkse seizoenpatroon. Die kennis is niet alleen van belang voor de landbouw en natuurontwikkeling, maar ook voor het ontwerpen van nieuwe woonwijken en infrastructuur. De meetgegevens geven inzicht in de reactie van het grondwater op veranderingen zoals de verlaging van een polderpeil, of grondwaterwinning. Op basis van die informatie kunnen voorspellingen worden gedaan over het verloop van de grondwaterstand in de toekomst. Hoe langer de tijdreeksen zijn, des te nauwkeuriger de voorspellingen zijn over het lange termijn gedrag van het grondwater. Een van de belangrijke uitdagingen van nu is het voorspellen van de invloed van de klimaatverandering op het grondwatersysteem. Zowel in nationaal als internationaal verband worden richtlijnen ontwikkeld voor een duurzaam beleid en beheer van onze grondwatersystemen.

 • Gegeneraliseerd lijn bestand van de gemenetegrenzen van Nederland per 01-01-2022. Dit bestand is geschikt voor het gebruik op de schalen 1: 750.000 tot 1:1.000.000 (papierformaat A3).

 • Deze kaartlaag bevat de kilometrering volgens de BID0022. De punten staan over het algemeen om de circa 100 meter op de spoorhartlijn.