From 1 - 10 / 505
  • De geologische ontwikkeling van Drenthe en het menselijk ingrijpen heeft geleid tot reliefrijke overgangen in het landschap. Deze overgangen versterken de contrasten tussen landschapstypen, we noemen deze overgangen de Macrogradient.

  • Actuele grenzen van de gemeenten in provincie Noord-Brabant (incl. historie) per 01-01-2022, op basis van kadastrale grenzen.

  • Natte natuurparels zijn de waterafhankelijke delen van het NNB (Natuur Netwerk Brabant) die behoren tot een samenhangend complex van natuurgebieden die sterk afhankelijk zijn van hoge grondwaterstanden of kwel. Wijzigingen in de begrenzing van de Natte natuurparels worden vastgesteld in het Natuurbeheerplan. Actualiteit zie veld Revisiedatum. Beleid t.a.v. de Natte natuurparels staat beschreven in het Regionaal Water en Bodem Programma 2022-2027 van de provincie.

  • De essentie van het begrip wegpanoramas zit voor ons in het beleefbaar houden van de afwisseling tussen bebouwd en onbebouwd gebied en bij ontwikkelingen aandacht te vragen voor het ruimtelijke ontwerp met gebiedskenmerken en ruimtelijke kwaliteit. Voor de eenduidigheid maken wij geen onderscheid tussen snelweg- en wegpanoramas en hanteren wij enkel het begrip wegpanorama. Zie het omgevingsvisiedocument voor de volledige beleidstekst.

  • Een onderbreking in een waterkering voor de doorvoer van een weg of spoorweg, die bij extreme waterstanden afsluitbaar is.

  • Dit bestand bevat resultaten van het Trendonderzoek omgaan met gedragsregels. Regelmatig wordt aan een representatieve groep mensen gevraagd of zij de gedragsregels die ingesteld zijn naar aanleiding van de Coronapandemie naleven en wat zij vinden van de gedragsregels. Tot en met ronde 27 was dit elke drie weken, daarna elke vier weken, en vanaf ronde 33 elke zes weken. Tussen ronde 30 en 31 zit een interval van bijna vier maanden. Voor meer informatie over de onderzoeksopzet: https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/trendonderzoek/achtergrondinformatie Vanaf ronde 36 gelden er geen coronaspecifieke gedragsadviezen meer. Er gelden nog wel algemene gedragsadviezen om luchtweginfecties te voorkomen. Het bestand bevat landelijk (alle rondes) en per Veiligheidsregio (tot en met ronde 30) gegevens over: - Naleving van de gedragsregels - Draagvlak voor de gedragsregels - Zelfeffectiviteit (hoe moeilijk of makkelijk vindt u het om de gedragsregels op te volgen?) - Respons effectiviteit (helpt het als iedereen de gedragsregels volgt?) - Sociale norm (ziet u de meeste mensen in uw naaste omgeving de gedragsregels volgen?) - Affectieve respons (maakt u zich zorgen om het coronavirus?) - Vaccinatiebereidheid - Coronagerelateerde klachten - Psychische gezondheid (vanaf ronde 31) - Eenzaamheid (vanaf ronde 31) Gedragsregels Naleving, draagvlak, zelfeffectiviteit, respons effectiviteit en sociale norm worden voor de volgende gedragsregels uitgevraagd: - Avondklok: blijf thuis na 21.00 uur ‘s avonds - Bij_klachten_blijf_thuis: blijf thuis als u coronagerelateerde klachten hebt (tot en met ronde 11) - Bij_klachten_blijf_terecht_thuis: blijf thuis als u coronagerelateerde klachten hebt, tenzij u een negatieve test hebt gedaan (vanaf ronde 11) - Bij_klachten_laat_testen: doe een coronatest als u klachten hebt (bij de GGD of een zelftest) - Bij_klachten_postest_isolatie: blijf thuis als u een positieve testuitslag hebt - Draag_mondkapje_in_OV: draag een mondkapje in het openbaar vervoer - Draag_mondkapje_in_publieke_binnenruimtes: draag een mondkapje in publieke binnenruimtes - Draag_mondkapje_op_drukke_plekken: draag een mondkapje op drukke plekken buiten - Hoest_niest_in_elleboog: als u moet hoesten of niezen, doe dat dan in de elleboog - Houd_1_5m_afstand: houd 1,5 meter afstand van anderen (naleving gemeten in verschillende situaties) - Ontvang_max_bezoekers_thuis: ontvang een maximum aantal bezoekers thuis (het geadviseerde maximum varieerde over de tijd, gemeten is het op dat moment geldende advies) - Ventileren_woning: zorg voor voldoende frisse lucht in uw woning (meestal of altijd ventileren en 2 keer of vaker per dag de ruimte waar je het meeste was een kwartier of langer doorluchten) - Vermijd_drukke_plekken: vermijd drukke plekken of keer om als u toch op een drukke plek komt - Was_vaak_je_handen: was regelmatig uw handen (meer dan 10 keer per dag) - Werkt_thuis: werk (gedeeltelijk) thuis als dat kan (advies varieerde over tijd) - Zelftest_bezoek: doe een zelftest voordat u bij iemand op bezoek gaat Gegevens Het bestand bevat de volgende gegevens: - Percentage of gemiddelde - 95% betrouwbaarheidsinterval ondergrens - 95% betrouwbaarheidsinterval bovengrens - Verandering ten opzichte van de vorige meting - Aantal respondenten in de steekproef Naar Veiligheidsregio, per meetperiode per indicator-categorie per indicator Records Het bestand bevat per vragenlijstronde de volgende set van records: - Een record voor elke Veiligheidsregio in Nederland per indicator-categorie per indicator (tot en met ronde 30, vanaf ronde 31 alleen Nederland) - Een record voor totaalpercentages in Nederland per indicator-categorie per indicator per leeftijdscategorie, per opleidingsniveau en per geslachtsaanduiding (vanaf ronde 32 doen deelnemers mee wiens geslacht anders is dan man of vrouw. Omdat dit een kleine groep deelnemers is, wordt deze groep niet weergegeven in een eigen record, maar zij tellen wel mee in het totaal) Indicatorcategorieën Naleving: Worden de uitgevraagde gedragsregels nageleefd (actueel gedrag)? Draagvlak: In welke mate staat u achter de gedragsregel? Helpen_regels: Stel dat iedereen de gedragsregels van de overheid op zou volgen, hoe goed zou dat helpen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan? Moeite: Hoe moeilijk of makkelijk vindt u het om de gedragsregel na te leven? Naaste_omgeving: Volgen de meeste mensen in de naaste omgeving van de geënqueteerde de gedragsregels? Zorgen: Maakt u zich zorgen om het coronavirus? Vaccinatiebereidheid: Wilt u zich laten vaccineren tegen covid? Klachten: Percentage van de mensen met coronagerelateerde klachten Psychisch: Psychische gezondheid in vier categorieën op basis van de MHI-5. Eenzaamheid: Eenzaamheid in drie categorieën op basis van de verkorte Eenzaamheidsschaal van De Jong Gierveld. Variabelen Beschrijving van de variabelen: Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM. Date_of_measurement: Datum waarop de meting is gestart. De meetduur is een week. De meting heeft dus plaatsgevonden op genoemde datum en zes dagen erna. Wave Volgnummer van de meting Region_code: Nederland en Veiligheidsregiocode. Nederland heeft code NL00. Zie ook: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid Region_name: Nederland en naam van de Veiligheidsregio. Dit is de naam van de Veiligheidregio’s zoals tot dusver gebruikt in diverse rapportages en verslagen van het RIVM, en kan iets afwijken van de naamgeving zoals aangegeven in de codelijst van CBS (zie link hierboven bij variabele Security_region_code). Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios Subgroup_category: Dimensies waarin de cijfers zijn uitgesplitst: - Alle (Totaal; geen uitsplitsing) - Geslacht (Man / Vrouw) - Leeftijd (16 – 24 jaar / 25 – 39 jaar / 40 – 54 jaar / 55 – 69 jaar / 70+) - Opleidingsniveau (Laag / Midden / Hoog ) Subgroup: Benaming van de dimensie (zie Subgroup_category) Indicator_category: Categorisering van de indicatoren: - Naleving - Draagvlak - Helpen_regels - Moeite - Naaste_omgeving - Zorgen - Vaccinatiebereidheid - Klachten - Psychisch - Eenzaamheid Indicator: Naleving, Draagvlak, Helpen_regels, Moeite en Naaste_omgeving voor de volgende gedragsregels: - Avondklok - Bij_klachten_blijf_thuis - Bij_klachten_blijf_terecht_thuis - Bij_klachten_laat_testen - Bij_klachten_postest_isolatie - Draag_mondkapje_in_OV - Draag_mondkapje_in_publieke_binnenruimtes - Draag_mondkapje_op_drukke_plekken - Hoest_niest_in_elleboog - Houd_1_5m_afstand - Ontvang_max_bezoekers_thuis - Thuisgewerkte_uren: Gemiddelde percentage uren die een deelnemer thuiswerkt van de uren die een deelnemer werkt - Ventileren_woning - Vermijd_drukke_plekken - Was_vaak_je_handen - Werkt_thuis - Zelftest_bezoek Zorgen: - Zorgen_over_Coronavirus Vaccinatiebereidheid (tot en met ronde 19): - Al_gevaccineerd - Ja - Nee - Weet_niet Gevaccineerd_of_bereid - Ja (ten minste één vaccinatie gehad of bereid tot vaccinatie) - Nee - Weet_niet (vanaf ronde 31 vervalt deze antwoordoptie) Klachten op het moment van het invullen van de vragenlijst: - Minstens_een_corona_gerelateerd Sample_size: Aantal respondenten dat antwoord heeft gegeven op een vraag Figure_type: Cijfersoort (Percentage / Gemiddelde) Value Berekende waarde van de Indicator Lower_limit 95% betrouwbaarheidsinterval ondergrens Upper_limit 95% betrouwbaarheidsinterval bovengrens Change_wrt_previous_measurement Significant (p < .05) verschil ten opzichte van de vorige meetperiode (-1 = afname / 0 = gelijk gebleven / 1 = toegenomen)

  • Deze kaart gaat over de verbodszones diepe boringen (zie ook Afdeling 6.2.4. diepe boringen).

  • Op de kaart van Drenthe staan de restrictiegebieden bodemenergie aangegeven.

  • De Kernkwaliteit Archeologie bestaat uit Waarde-Archeologie 1, Waarde-Archeologie 2 en Waarde-Archeologie 3.

  • Dit bestand bevat het verkenningsgebied waar natuurbegraven onder bijzondere voorwaarden mogelijk is. Op het verbod op nieuwvestiging binnen het Gelders natuurnetwerk wordt voor een beperkt aantal ontwikkelingen een uitzondering gemaakt in de voor die functies minst kwetsbare natuur. In delen van de zoekgebieden voor uitbreiding van Habitatgebieden en in delen van de gebieden met oude bosbodems is onder bijzondere voorwaarden ook natuurbegraven mogelijk. Uiteraard alleen waar ze niet samenvallen met habitatgebieden, of grote eenheden natuur, natuurparels, A-locaties bos en de natte gebieden. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 februari 2022.