From 1 - 10 / 203
 • Overzicht van landgoederen in Drenthe.

 • Contouren van bedrijventerreinen in de provincie Limburg met statusinformatie. Dit bestand is gebaseerd op informatie aangeleverd door de Limburgse beheerders van bedrijventerreinen (gemeenten/projectontwikkelaars) en verzameld door Etil in opdracht van de Provincie Limburg. Die informatie wordt jaarlijks geactualiseerd door middel van een bedrijventerrein-enquête.

 • De Provincie garandeert niet dat dit bestand de meest actuele vastgestelde situatie per gemeente bevat. De gemeenten zijn zelf eigenaar van de bestanden, die aan dit samengestelde bestand ten grondslag liggen. Het bestand geeft de begrenzing van de bebouwde kom (kern) voor de Wet Natuurbescherming weer (vroeger de Boswet). Door verstedelijking en intensief gebruik van het cultuurlandschap is de druk op bos erg toegenomen. De Wet Natuurbescherming is een belangrijk instrument om het bosareaal in stand te houden. Op basis van deze wet kan een eigenaar of beheerder een herplantingsplicht of kapverbod worden opgelegd. De Wet Natuurbescherming is alleen van toepassing buiten de begrenzing van de 'bebouwde kom Wet Natuurbescherming'. De gemeenteraad stelt deze begrenzing vast. De begrenzing hoeft niet samen te vallen met de bebouwde kom in het kader van de wegenverkeerswet. Wanneer de gemeente geen begrenzing heeft vastgesteld, dan is de Wet Natuurbescherming in principe tot het centrum van het stedelijk gebied van toepassing. De gemeente Winterswijk heeft een afwijkende regelgeving. Voor de volgende gemeenten staan er wel kernen voor ingetekend maar er is geen vast stelling datum bekend: de gemeenten Druten, Oost Gelre, Tiel, Voorst, Wageningen, Westervoort, West Maas en Waal, en Zevenaar.

 • Asbestdaken geeft een eerste indicatie of een dak asbest bevat

 • In dit bestand zijn de geluidscontouren langs provinciale wegen vastgelegd zoals deze zijn berekend voor de EU-geluidskartering. Deze dataset bevat de geluidsbelastingen in decibel langs provinciale. Het gaat om de minimale en maximale waardes geluidsklasse in decibel tijdens de nacht. De contouren weerspiegelen de situatie voor het peiljaar 2021. De geluidsbelasting is berekend met het model SRM-II. Er is rekening gehouden met stil asfalt en geluidsschermen. De aftrek op grond van artikel 103 van de Wet geluidhinder is niet toegepast.

 • Cultuurhistorie geeft inhoud aan onze sociale identiteit en karakteriseert een gebied of plek. Denk bijvoorbeeld aan een historisch kerkgebouw, een open akkergebied (eng) of een eeuwenoude bomenlaan. Investeren in cultuurhistorie betekent dat onze geschiedenis en identiteit blijft bestaan en zichtbaar blijft. Wij hebben in gemeente Ede de cultuurhistorische waarden in kaart gebracht.

 • In de periode 1993 – 1999 is als onderdeel van de vlakdekkende flora- en vegetatiekartering van Overijsel (project milieu-inventarisatie) de mate van verbraming gekarteerd. De verbraming werd in zeven klassen geschat (<1 procent, 1 – 4 procent etc.). In bos kunnen tientallen verschillende soorten bramen voorkomen. Er is bij de kartering geen onderscheid gemaakt tussen deze soorten. Verbraming kan wijzen op allerlei ontwikkelingen. In de elzenbroekbossen wijst het steeds op verdroging, in droge bossen kan het op vermesting wijzen, maar ook het gevolg zijn van de combinatie van dunningen in rol van schaduw gevende soorten.

 • Categories  

  Kaart met de verspreiding van habitattypen voor de Artikel 17 rapportage Habitatrichtlijn voor periode 2007 - 2012

 • Categories  

  Deze dataset bevat grondwatermonitoring gegevens uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO), geharmoniseerd naar INSPIRE. Grondwatermonitoring houdt in dat de toestand van het grondwater in een bepaald gebied, of eigenlijk in een bepaald deel van de ondergrond, over langere tijd gevolgd wordt. De grootte van het gebied en de diepte van monitoring verschillen per grondwatermonitoringnet. Er wordt daarbij gekeken naar de grondwaterstand (kwantiteit) en/of naar de samenstelling van het grondwater (kwaliteit). Hiervoor worden periodiek onderzoeken uitgevoerd.

 • Het bestand CBSpostcode4 bevat statistische gegevens naar numeriek deel van een postcode (1234). Met ingang van het eerste kwartaal 2021 zijn gegevens over het jaar 2020 toegevoegd en zijn het aantal gegevens van de jaren 2019 en 2018 uitgebreid met gegevens over demografie, woningen, energie, inkomen, sociale zekerheid, nabijheid van voorzieningen en dichtheid. Lees voor meer informatie: https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/diversen/2021/statistische-gegevens-per-vierkant-en-postcode-2020-2019-2018