From 1 - 10 / 200
 • Zeer kwetsbare gebieden Wet ammoniak en veehouderij, vigerend beleid. Aantal gebieden zijn t.o.v. 2008 aangepast n.a.v. besluit aanwijzing zeer kwetsbare gebieden Wet ammoniak en veehouderij, correctieve herziening; vastgesteld door PS op 1 juli 2011. Bij PS-besluit van 20 september 2013 is de zuidoostelijke begrenzing van het gebied 348 gewijzigd. De wijziging was noodzakelijk als gevolg van de uitspraak van Raad van State dd. 27 maart 2013. Derde herziening: Bij PS-besluit van 23 april 2021 is een klein deel van de beek 'de Kleine Beerze' ter hoogte van Vessem, gebiednr 155, aangepast op de nieuwe ligging van de waterloop.

 • Voor de realisatie van het Natuur Netwerk Brabant moeten nog veel gronden verworven of van functie veranderd worden van agrarische functie naar natuur functie, of ingericht worden voor het natuurdoel. Voor het gebied Bidbook Maashorst laat de provincie deze realisatie uitvoeren door Stichting Ark. Voor het gebied Bidbook Markdal laat de provincie deze realisatie uitvoeren door Stichting Markdal. In 2021 zijn gebied Ossekamp De Waarden en gebied Compensatiegebied N69 toegevoegd.

 • Deze landelijke dataset bevat het Rijkswateren. Deze dataset wordt gebruikt voor de Informatiekaart Natuur (IKN). De IKN is een initiatief van de gezamenlijke provincies en biedt een landelijk en actueel beeld van waar regels voor natuur gelden.

 • Webservice met de no-fly zones voor drones. Ook de recreatieve drone-vlieger moet zich aan deze no-fly zones houden. Tot op straatniveau is op de kaart zichtbaar waar je wel en niet met een drone mag vliegen. Relevante informatie over regelgeving is te vinden op www.rijksoverheid.nl/drones.

 • For English, see below Nederland heeft voor het SARS-CoV-2 virus (coronavirus) een endemische fase bereikt en de GGD teststraten zijn per 17 maart 2023 gesloten. Daardoor wordt de data vanaf 1 april 2023 niet meer bijgewerkt. Dit bestand bevat de volgende aantallen: - aantal nieuw gemelde positief geteste personen naar gemeente, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM - aantal nieuw gemelde sterfgevallen naar gemeente, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM weergegeven tot 1 januari 2023. De aantallen betreffen Covid-19 meldingen sinds de eerste melding in Nederland (27/02/2020). Het bestand is als volgt opgebouwd: - Een set records per publicatiedatum met voor elke publicatiedatum: > Een record voor elke gemeente van Nederland, ook als voor de betreffende gemeente geen meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul). > Een record voor elke GGD, voor de aantallen meldingen waarbij de gemeente niet bekend is. Ook deze records worden altijd toegevoegd, dus ook als de aantallen 0 (nul) zijn. Ook zijn kolommen voor diverse regionale indelingen toegevoegd. In de beschrijving van de variabelen hieronder wordt per regio beschreven hoe deze zijn bepaald. Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl). Versie 1 correctie update (16 juli 2021) - Door een correctie in de verwerking door het RIVM heeft een kleine set meldingen een herziene ziekenhuisopname publicatiedatum en overlijdens publicatiedatum gekregen per 16-07-2021 (betreft kolommen: Hospital_admission per Date_of_publication en Deceased per Date_of_publication). Versie 2 update (18 januari 2022): - In versie 2 van deze dataset is de variabele ‘hospital_admission’ niet meer beschikbaar. Voor het aantal ziekenhuisopnames wordt verwezen naar de geregistreerde ziekenhuisopnames van Stichting NICE (https://data.rivm.nl/covid-19/COVID-19_ziekenhuisopnames.html). Versie 3 update (20 januari 2022): - In versie 3 van deze dataset zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 1 januari 2022. Zie beschrijving van de variabele Municipality_code voor meer informatie. Versie 4 update (8 februari 2022) - Vanaf 8 februari 2022 worden de positieve SARS-CoV-2 testuitslagen rechtstreeks vanuit CoronIT aan het RIVM gemeld. Ook worden de testuitslagen van andere testaanbieders (zoals Testen voor Toegang) en zorginstellingen (zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen) die hun positieve SARS-CoV-2 testuitslagen via het Meldportaal van GGD GHOR invoeren rechtstreeks aan het RIVM gemeld. Meldingen die onderdeel zijn van de bron- en contactonderzoek steekproef en positieve SARS-CoV-2 testuitslagen van zorginstellingen die via zorgmail aan de GGD worden gemeld worden wel via HPZone aan het RIVM gemeld. Versie 5 update (24 maart 2022): - In versie 5 van deze dataset zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 24 maart 2022. Zie beschrijving van de variabele Municipality_code voor meer informatie. Versie 6 update (1 september 2022): - Vanaf 1 september 2022 wordt de data niet meer iedere werkdag geüpdatet, maar op dinsdagen en vrijdagen. De data wordt op deze dagen met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen. - Vanaf 1 september 2022 is deze dataset opgesplitst in twee delen. Het eerste deel bevat de data vanaf het begin van de pandemie tot en met 3 oktober 2021 (week 39) en bevat ‘tm’ in de bestandsnaam. Deze data wordt niet meer geüpdatet. Het tweede deel bevat de data vanaf 4 oktober 2021 (week 40) en wordt iedere dinsdag en vrijdag geüpdatet. Versie 7 update (3 januari 2023): - In versie 7 van deze dataset zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 1 januari 2023. Deze gemeente herindeling is ook toegepast in het eerste deel van deze dataset dat ‘tm’ bevat in de bestandsnaam en de data bevat vanaf het begin van de pandemie tot en met 3 oktober 2021 (week 39). Zie beschrijving van de variabele Municipality_code voor meer informatie. - Per 1 januari 2023 verzamelt het RIVM geen aanvullende informatie meer. Dit heeft als gevolg dat we vanaf 1 januari 2023 geen overlijdens meer rapporteren en wordt en wordt de kolom [Deceased] op 9999 gezet. Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM. Date_of_publication: Dit betreft per dag het aantal meldingen dat nieuw binnengekomen is bij het RIVM. De tijdsperiode waarin de melding is doorgegeven loopt van 10.01 uur gisteren tot 10.00 uur vandaag. De publicatiedatum kan afwijken van de datum van de positieve testuitslag. Dit kan gebeuren als een melding van een positieve SARS-CoV-2 test later is doorgeven door een GGD aan het RIVM. Dit bestand bevat de meest actuele meldingen op basis van het bronbestand Osiris. Als er in Osiris correcties worden gedaan, dan worden deze correcties ook verwerkt in dit bestand. Municipality_code: Gemeentecode. Gemeentelijke indeling gebaseerd op postcode van de woonplaats van de SARS-CoV-2 positief geteste persoon, gecodeerd volgens CBS. Sinds de eerste publicatiedatum van 13 maart 2020 tot de versie 3 update van 20 januari 2022, hebben 2 gemeentelijke herindelingen plaatsgevonden. Tot 7 januari 2021 is dit bestand volgens de gemeente indeling van 2020. Vanaf 7 januari 2021 t/m 19 januari 2022 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 1 januari 2021: Gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum zijn samengevoegd tot de nieuwe gemeente Eemsdelta Gr. De gemeente Haaren is opgegaan in de gemeenten Oisterwijk, Tilburg, Vught en Boxtel (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2021). Met de opdeling van Haaren is de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant iets groter geworden, ten koste van veiligheidsregio Brabant-Noord. Vanaf 20 januari 2022 t/m 23 maart 2022 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 1 januari 2022. Gemeente Beemster is opgegaan in gemeente Purmerend. De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk zijn samengevoegd tot gemeente Dijk en Waard. Gemeente Landerd is met gemeente Uden samengevoegd tot gemeente Maashorst. De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis zijn samengevoegd tot de gemeente Land van Cuijk ((https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2021). Vanaf 24 maart 2022 t/m 31 december 2022 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 24 maart 2022. Gemeente Weesp is opgegaan in gemeente Amsterdam. Met deze indeling is de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek kleiner geworden en de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland groter; GGD Amsterdam is groter geworden en GGD Gooi- en Vechtstreek is kleiner geworden ((https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2021). Vanaf 1 januari 2023 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 1 januari 2023. De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne zijn samen opgegaan in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee (Gemeentelijke indeling op 1 januari 2023 (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2023)). Municipality_name: Naam van de gemeente. Province: Naam van de provincie. Indien gemeente niet bekend is, is de provincie afgeleid van de meldende GGD zodat provincie voor elk record gevuld is. Security_region_code: Veiligheidsregiocode. Veiligheidsregio gebaseerd op de woonplaats van de patiënt. Indien de woonplaats niet bekend is, wordt Veiligheidsregio gebaseerd op de GGD die de melding heeft gedaan, behalve voor Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord aangezien voor deze regio’s GGD en Veiligheidsregio niet vergelijkbaar zijn. Zie ook: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid Security_region_name: Naam van de veiligheidsregio Dit is de naam van de veiligheidregios zoals tot dusver gebruikt in diverse rapportages en verslagen van het RIVM, en kan iets afwijken van de naamgeving zoals aangegeven in de codelijst van CBS (zie link hierboven bij variabele Security_region_code). Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios Municipal_health_service: Naam van de GGD. GGD op basis van gemeente (woonplaats van de patiënt). Indien deze niet bekend is wordt hier de GGD die de melding heeft gedaan ingevuld. Zie ook: https://www.ggd.nl ROAZ_region: Naam van de ROAZ-regio. ROAZ-regio op basis van de woonplaats van de patiënt. Indien de woonplaats niet bekend is op basis van meldende GGD (alleen wanneer een GGD geografisch kan worden gematched met een ROAZ-regio). Zie ook: https://www.lnaz.nl/acute-zorg Total_reported: Het aantal nieuwe aan de GGD gemelde personen die positief zijn getest voor SARS-CoV-2 dat op [Date_of_publication] is gepubliceerd door het RIVM. Sinds het begin van de COVID-19 epidemie in Nederland is het testbeleid gelijdelijk veranderd. Het huidige testbeleid is hier te vinden (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testbeleid/wijzigingen-testen-vanaf-11-april-2022). Niet alle met SARS-CoV-2 besmette personen worden getest. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Deceased: Het aantal aan de GGD’en gemelde overleden personen die positief zijn getest voor SARS-CoV-2 en op [Date_of_publication] is gepubliceerd door het RIVM. Het werkelijke aantal overleden personen positief voor SARS-CoV-2 is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet alle overleden personen getest worden. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden van personen met een positieve SARS-CoV-2 testuitslag. Vanaf 1 januari 2023 is deze kolom op 9999 gezet. Correcties die in meldingen in het bronsysteem OSIRIS worden gedaan kunnen ook leiden tot correcties in dit databestand. Aantallen die in het verleden door het RIVM zijn gepubliceerd kunnen in dat geval afwijken van de aantallen in dit databestand. Dit bestand bevat dus altijd het aantal nieuwe, door RIVM gerapporteerde meldingen per dag, op basis van de meest actuele gegevens in het bronsysteem OSIRIS. -------------------------------------------------------------------------------- Covid-19 statistics per municipality per publication date The Netherlands has reached an endemic phase for the SARS-CoV-2 virus (coronavirus) and the Public Health Services (PHS) testing facilities will be closed as of March 17, 2023. As a result, the data will no longer be updated from 1 April 2023. This file contains the following statistics: - Number of newly reported positively tested persons by municipality, per date on which the data were published by the RIVM - Number of newly reported deaths by municipality, per date on which the data were published by the RIVM until 1 January 2023. The numbers concern Covid-19 reports since the first report in the Netherlands (27/02/2020). The file is structured as follows: - A set of records by publication date, with for each publication date: > A record for every municipality in the Netherlands, even if there are no reports for that municipality. The numbers are then 0 (zero). > A record for each PHS, for the number of reports for which the municipality is not known. These records are also always added, even if the numbers are 0 (zero). Columns for various regional classifications have also been added. The description of the variables below describes how they were determined per region. Description of the variables: Version: Version number of the dataset. When the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level), the version number will be adjusted (+1) and also the corresponding metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl). Version 1 correction update (July 16, 2021) - Due to a correction in the processing by the RIVM, a small set of reports received a revised hospital admission publication date and death publication date as of 16-07-2021 (concerning columns: Hospital_admission per Date_of_publication and Deceased per Date_of_publication). Version 2 update (January 18, 2022): - In version 2 of this dataset, the variable 'hospital_admission' is no longer available. For the number of hospital admissions, reference is made to the registered hospital admissions of the NICE Foundation (https://data.rivm.nl/covid-19/COVID-19_ziekenhuisopnames.html). Version 3 update (January 20, 2022): - In version 3 of this dataset, records are compiled according to the municipality reclassification of January 1, 2022. See description of the Municipality_code variable for more information. Version 4 update (February 8, 2022) - From 8 February 2022, positive SARS-CoV-2 test results will be reported directly from CoronIT to the RIVM. The test results of other test providers (such as Testing voor Toegang) and healthcare institutions (such as hospitals, nursing homes and general practitioners) that enter their positive SARS-CoV-2 test results via the Reporting Portal of GGD GHOR are also reported directly to the RIVM. Reports that are part of the source and contact investigation sample and positive SARS-CoV-2 test results from healthcare institutions that are reported to the PHS via healthcare email are reported to the RIVM via HPZone. Version 5 update (March 24, 2022): - In version 5 of this dataset, records are compiled according to the municipality reclassification of March 24, 2022. See description of the Municipality_code variable for more information. Version 6 update (September 1, 2022): - From September 1, 2022, the data will no longer be updated every working day, but on Tuesdays and Fridays. The data is retroactively updated on these days for the other days. - As of September 1, 2022, this dataset is split into two parts. The first part contains the dates from the start of the pandemic till October 3, 2021 (week 39) and contains "tm" in the file name. This data will no longer be updated. The second part contains the data from October 4, 2021 (week 40) and is updated every Tuesday and Friday. Version 7 update (January 3, 2023): - In version 7 of this dataset, records have been compiled according to the municipality reclassification of January 1, 2023. This municipality reclassification has also been applied in the first part of this dataset that contains 'tm' in the file name and contains the data from the start of the pandemic up to and including 3 October 2021 (week 39). See description of Municipality_code variable for more information. - As of 1 January 2023, the RIVM will no longer collect additional information. As a result, we will no longer report deaths from 1 January 2023 and the [Deceased] column will be set to 9999. Date_of_report: Date and time on which the data file was created by the RIVM. Date_of_publication: This concerns the number of new reports that have been received by the RIVM per day. The time period in which the report was passed on runs from 10:01 AM yesterday to 10:00 AM today. The publication date may differ from the date of the positive test result. This can happen if a report of a positive SARS-CoV-2 test is transferred later by a PHS to the RIVM. This file contains the most up-to-date notifications based on the OSIRIS source file. If corrections are made in OSIRIS, these corrections will also be processed in this file. Municipality_code: Municipality code. Municipal classification based on the postal code of the place of residence of the person who tested positive for SARS-CoV-2, coded according to CBS. Since the first publication date of March 13, 2020 until the version 3 update of January 20, 2022, 2 municipal reorganizations have taken place. Until January 7, 2021, this file is according to the municipality classification of 2020. From January 7, 2021 to January 19, 2022, this file has been compiled according to the municipality classification of January 1, 2021: The municipalities of Appingedam, Delfzijl and Loppersum have been merged into the new municipality of Eemsdelta Gr. The municipality of Haaren has been merged into the municipalities of Oisterwijk, Tilburg, Vught and Boxtel (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2021). With the division of Haaren, the MIdden- en West-Brabant security region has become slightly larger, at the expense of the Brabant-Noord security region. From January 20, 2022 to March 23, 2022, this file has been compiled according to the municipality classification of January 1, 2022. The municipality of Beemster has been merged into the municipality of Purmerend. The municipalities of Heerhugowaard and Langedijk have been merged into the municipality of Dijk en Waard. The municipality of Landerd has been merged with the municipality of Uden to form the municipality of Maashorst. The municipalities of Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill and Sint Hubert and Sint Anthonis have been merged into the municipality of Land van Cuijk ((https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2021). From March 24, 2022 to December 31, 2022, this file has been compiled according to the municipality classification of March 24, 2022. The municipality of Weesp has been merged into the municipality of Amsterdam. With this merger, the Gooi- en Vechtstreek safety region has become smaller and the Amsterdam-Amstelland safety region larger; GGD Amsterdam has become larger and GGD Gooi- en Vechtstreek has become smaller ((https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2021). From January 1, 2023, this file has been compiled according to the municipal division of January 1, 2023. The municipalities of Brielle, Hellevoetsluis and Westvoorne have merged into the new municipality of Voorne aan Zee (Municipal division on January 1, 2023 (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2023)). Municipality_name: Name of the municipality. Province: Name of the province. If the municipality is not known, the province is derived from the reporting PHS so that the province is filled for each record. Security_region_code: Security region code. Safety region based on the patient's place of residence. If the place of residence is not known, the Security Region is based on the PHS that submitted the report, except for the Midden- en West-Brabant Security Region and Brabant-Noord, since the PHS and Security Region are not comparable for these regions. Also see: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid Security_region_name: Name of the security region This is the name of the security regions as used so far in various reports and reports by the RIVM, and may differ slightly from the naming as indicated in the CBS code list (see link above under variable Security_region_code). Also see: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios Municipal_health_service: Name of the municipal health service. PHS based on municipality (place of residence of the patient). If this is not known, the PHS that submitted the report is entered here. Also see: https://www.ggd.nl ROAZ_region: Name of the ROAZ region. ROAZ region based on the patient's residence. If the place of residence is not known on the basis of the reporting PHS(only when a PHS can be matched geographically with a ROAZ region). Also see: https://www.lnaz.nl/acute-zorg Total_reported: The number of new persons reported to the PHS who have tested positive for SARS-CoV-2, published by the RIVM on [Date_of_publication]. Since the start of the COVID-19 epidemic in the Netherlands, testing policy has gradually changed. The current testing policy can be found here (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testbeleid/wijzigingen-testen-vanaf-11-april-2022). Not all persons infected with SARS-CoV-2 are tested. The actual numbers in the Netherlands are therefore higher than the numbers mentioned here. Deceased: The number of deceased persons reported to the PHSs who have tested positive for SARS-CoV-2 and have been published by the RIVM on [Date_of_publication]. The actual number of deceased persons positive for SARS-CoV-2 is higher than the number of reports in the surveillance, because not all deceased persons are tested. This is because there is no obligation to report the death of persons with a positive SARS-CoV-2 test result. From January 1, 2023, this column is set to 9999. Corrections made to reports in the OSIRIS source system can also lead to corrections in this database. In that case, numbers published by the RIVM in the past may deviate from the numbers in this database. This file therefore always contains the number of new reports reported by the RIVM per day, based on the most up-to-date data in the OSIRIS source system.

 • For English, see below Per 1 juli 2023 is COVID-19 geen meldingsplichtige ziekte meer. Daarom wordt de data vanaf 11 juli 2023 niet meer bijgewerkt. Beschrijving bestand: - Dit bestand bevat de volgende aantallen: (aantal nieuw gemelde) positief geteste bewoners van verpleeghuizen*, naar veiligheidsregio, per datum van de positieve testuitslag. - (aantal nieuw gemelde) positief geteste overleden bewoners van verpleeghuizen*, naar veiligheidsregio, per datum waarop patiënt overleden is. - (aantal) (op)nieuw besmette verpleeghuislocaties**, naar veiligheidsregio, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM. - (totaal) besmette verpleeghuislocaties**, naar veiligheidsregio, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM. De aantallen betreffen Covid-19 meldingen sinds de eerste melding in Nederland (27-02-2020). * Voor meldingen voor 01-09-2020 werd een patiënt aangemerkt als bewoner van een verpleeghuis indien deze volgens de gegevens van OSIRIS: • Op basis van zijn 6 cijferige postcode gekoppeld konn worden aan een bekende locatie van een verpleeg- of verzorgingshuis of particulier woonzorgcentrum óf • ‘Verpleeghuis’ als locatie van de besmetting had óf • Op basis van de inhoud van vrije tekstvelden gelinkt konden worden aan een verpleeghuis Bovendien moest gelden dat deze patiënt: • Op het moment van melding 70 jaar of ouder was én • Geen gezondheidsmedewerker was én • Geen beroep had. Bij meldingen vanaf 01-09-2020 tot en met 31 december 2022 werd ook dppr de GGD'en geregistreerd of de patiënt woonachtig was in een verpleeghuisinstelling of woonzorggroep voor ouderen. Meldingen vanaf 01-09-2020 tot en met 31 december 2022 werden aangemerkt als bewoner van een verpleeghuis indien deze volgens de gegevens bekend bij de GGD: • Woonachtig was in een verpleeg- of verzorgingshuis of woonzorgcentrum voor ouderen • Indien de woonsituatie ontbrak werd de definitie van meldingen voor 01-09-2020 gehanteerd Voor meldingen vanaf 1 januari 2023 wordt een patiënt aangemerkt als bewoner van een verpleeghuis indien deze volgens de gegevens van OSIRIS: • Op basis van zijn 6 cijferige postcode gekoppeld kan worden aan een bekende locatie van een verpleeg- of verzorgingshuis of particulier woonzorgcentrum óf • Op het moment van melding 70 jaar of ouder is De bijgewerkte lijst van bekende verpleeg- of verzorgingshuislocaties en particuliere woonzorgcentra is verkregen van de koepelorganisatie Patiëntenfederatie Nederland op 03-12-2021 en bevat 2546 unieke 6 cijferige postcodes van verpleeg- of verzorgingshuislocaties en particuliere woonzorgcentra in Nederland. ** Voor datums voor 01-09-2020 werd een verpleeghuislocatie op een bepaalde datum als besmet aangemerkt, wanneer: 1. Het een bekende locatie van verpleeg- of verzorgingshuizen of particuliere woonzorgcentra betrof 2. Er tenminste 1 positief geteste persoon was die op basis van zijn 6 cijferige postcode aan deze locatie gekoppeld kon worden en waarvan de eerste ziektedag minder dan 28 dagen geleden was Bij datums vanaf 01-09-2020 tot en met 31 december 2022 werd een verpleeghuislocatie op een bepaalde datum als besmet aangemerkt, wanneer: 1. Het een bekende locatie van verpleeg- of verzorgingshuizen of particuliere woonzorgcentra betrof 2. Er tenminste 1 positief geteste verpleeghuisbewoner* was die op basis van zijn 6 cijferige postcode aan deze locatie gekoppeld kon worden en waarvan de eerste ziektedag minder dan 28 dagen geleden was. Bij datums vanaf 1 januari 2023 wordt een verpleeghuislocatie op een bepaalde datum als besmet aangemerkt, wanneer: 1. Het een bekende locatie van verpleeg- of verzorgingshuizen of particuliere woonzorgcentra betreft 2. Er tenminste 1 positief geteste persoon is die op basis van zijn 6 cijferige postcode aan deze locatie gekoppeld kan worden waarvan de eerste ziektedag minder dan 28 dagen geleden was Het bestand is als volgt opgebouwd: Een set records per datum van met voor elke datum: • Een record voor elke veiligheidsregio (inclusief “Onbekend”) van Nederland, ook als voor de betreffende veiligheidsregio geen meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul). • Veiligheidsregio is onbekend wanneer een record niet toe te wijzen is aan één unieke veiligheidsregio Er is in dit bestand ook een datum 01-01-1900 opgenomen voor statistieken waarvan de bijbehorende datum onbekend is. Hieronder wordt beschreven hoe de variabelen zijn gedefinieerd. Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Dit versienummer wordt aangepast (+1) wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau. Ook de corresponderende metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl) wordt dan gewijzigd. Versie 2 update (25 januari 2022): • Een bijgewerkte lijst met bekende verpleeg- of verzorgingshuislocaties en particuliere woonzorgcentra van de koepelorganisatie Patiëntenfederatie Nederland is ontvangen op 03-12-2021. Op 25-01-2022 is deze bijgewerkte lijst in gebruik genomen. Versie 3 update (8 februari 2022) • Vanaf 8 februari 2022 worden de positieve SARS-CoV-2 testuitslagen rechtstreeks vanuit CoronIT aan het RIVM gemeld. Ook worden de testuitslagen van andere testaanbieders (zoals Testen voor Toegang) en zorginstellingen (zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen) die hun positieve SARS-CoV-2 testuitslagen via het Meldportaal van GGD GHOR invoeren rechtstreeks aan het RIVM gemeld. Meldingen die onderdeel zijn van de bron- en contactonderzoek steekproef en positieve SARS-CoV-2 testuitslagen van zorginstellingen die via zorgmail aan de GGD worden gemeld worden wel via HPZone aan het RIVM gemeld. Vanaf 8 februari wordt de datum van de positieve testuitslag gebruikt en niet meer de datum van melding aan de GGD. Versie 4 update (24 maart 2022): • In versie 4 van deze dataset zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 24 maart 2022. Zie beschrijving van de variabele Security_region_code voor meer informatie. Versie 5 update (2 augustus 2022): • De indeling van personen als bewoner van een verpleeghuis of woonzorgcentrum op basis van postcode (bijv. 1234AB) en een leeftijd van boven de 70 jaar is niet toe gepast op meldingen die sinds 8 februari 2022 alleen via een alternatieve meldroute bij het RIVM binnenkwamen. Van 8 februari t/m 1 augustus 2022 is hierdoor het aantal meldingen van bewoners van verpleeghuizen/woonzorgcentra met ongeveer 9% onderschat. Vanaf 2 augustus 2022 wordt deze indeling met terugwerkende kracht bijgewerkt. Versie 6 update (1 september 2022): • Vanaf 1 september 2022 wordt de data niet meer iedere werkdag geüpdatet, maar op dinsdagen en vrijdagen. De data wordt op deze dagen met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen. • Vanaf 1 september 2022 is deze dataset opgesplitst in twee delen. Het eerste deel bevat de data vanaf het begin van de pandemie tot en met 3 oktober 2021 (week 39) en bevat ‘tm’ in de bestandsnaam. Deze data wordt niet meer geüpdatet. Het tweede deel bevat de data vanaf 4 oktober 2021 (week 40) en wordt iedere dinsdag en vrijdag geüpdatet. Versie 7 update (3 januari 2023): • Per 1 januari 2023 verzamelt het RIVM geen aanvullende informatie meer. Dit heeft als gevolg dat we vanaf 1 januari 2023 geen overlijdens meer rapporteren. Om deze reden wordt de kolom [Total_deceased_reported] niet meer aangevuld. • Doordat er niet meer wordt nagevraagd of iemand een verpleeghuis bewoner is, worden personen alleen gerapporteerd als bewoner van een verpleeghuis wanneer de postcode van deze persoon overeenkomt met de vestiging van een verpleeghuis en de persoon 70 jaar of ouder is. Hierdoor zal het aantal personen dat wordt gekenmerkt als verpleeghuis bewoner lager uit gaan vallen. Dit heeft invloed op de variabelen [Total_cases_reported], [Total_new_Infected_locations_reported] en [Total_Infected_locations_reported]. Versie 8 update (4 april 2023): • Vanaf 4 april 2023 zal dit bestand wekelijks op dinsdag worden geüpdatet. De data wordt met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen. Versie 9 update (23 mei 2023): • Een bijgewerkte lijst met bekende verpleeg- of verzorgingshuislocaties en particuliere woonzorgcentra van de koepelorganisatie Patiëntenfederatie Nederland is ontvangen op 09-03-2023. Op 17-05-2023 is deze bijgewerkte lijst in gebruik genomen. Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM. Date_of_statistic_reported: De datum die gebruikt wordt voor het rapporteren van de verpleeghuisstatistiek. Deze kan voor iedere gerapporteerde statistiek anders zijn, namelijk: • Voor [Total_cases_reported] is dat de datum van de positieve testuitslag. • Voor [Total_deceased_reported] is dat de datum waarop de patiënten zijn overleden. • Voor [Total_new_infected_locations_reported] en [Total_infected_locations_reported] is dat de datum waarop de aantallen zijn gepubliceerd door het RIVM. Security_region_code: Veiligheidsregiocode. Veiligheidsregio gebaseerd op de woonplaats van de patiënt. Indien de woonplaats niet bekend is, wordt Veiligheidsregio gebaseerd op de GGD die de melding heeft gedaan, behalve voor Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord aangezien voor deze regio’s GGD en Veiligheidsregio niet vergelijkbaar zijn. Zie ook: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid Vanaf 24 maart 2022 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 24 maart 2022. Gemeente Weesp is opgegaan in gemeente Amsterdam. Met deze indeling is de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek kleiner geworden en de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland groter; GGD Amsterdam is groter geworden en GGD Gooi- en Vechtstreek is kleiner geworden ( https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2022). Security_region_name: Veiligheidsregionaam. Veiligheidsregionaam is gebaseerd op de Veiligheidsregiocode. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios Total_cases_reported: Het aantal nieuwe, bij de GGD gemelde COVID-19 verpleeghuisbewoners op [Date_of_statistic_reported]. Het werkelijke aantal COVID-19 verpleeghuisbewoners is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Bovendien is niet van iedere melding bekend of dit een verpleeghuisbewoner betreft. Total_deceased_reported: Het aantal bij de GGD gemelde COVID-19 verpleeghuisbewoners dat is overleden op [Date_of_statistic_reported]. Het werkelijke aantal overleden COVID-19 verpleeghuisbewoners is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet alle overleden patiënten getest worden. Bovendien is niet van iedere melding bekend of dit een verpleeghuisbewoner betreft. Vanaf 1 januari 2023 is deze kolom op 9999 gezet. Total_new_infected_locations_reported: Het aantal verpleeghuislocaties dat (op)nieuw met COVID-19 besmet is op basis van bij de GGD gemelde COVID-19 verpleeghuisbewoners tot en met [Date_of_statistic_reported]. Dit betekent dus dat deze verpleeghuislocaties een dag eerder (op basis van bij de GGD gemelde COVID-19 verpleeghuisbewoners tot en met [Date_of_statistic_reported - 1]) nog niet als besmet werd aangemerkt. Het werkelijke aantal met COVID-19 besmette verpleeghuislocaties is hoger dan het aantal locaties in de surveillance, omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Bovendien is niet van iedere melding bekend of dit een verpleeghuisbewoner betreft en is de lijst met bekende verpleeg- of verzorgingshuislocaties en particuliere woonzorgcentra waarschijnlijk niet volledig. Total_infected_locations_reported: Het aantal verpleeghuislocaties dat met COVID-19 besmet is op basis van bij de GGD gemelde COVID-19 verpleeghuisbewoners tot en met [Date_of_statistic_reported]. Het werkelijke aantal met COVID-19 besmette verpleeghuislocaties is hoger dan het aantal locaties in de surveillance, omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Bovendien is niet van iedere melding bekend of dit een verpleeghuisbewoner betreft en is de lijst met bekende verpleeg- of verzorgingshuislocaties en particuliere woonzorgcentra waarschijnlijk niet volledig. Correcties die in meldingen in het bronsysteem OSIRIS worden gedaan kunnen ook leiden tot correcties in dit databestand. Aantallen die in het verleden door het RIVM zijn gepubliceerd kunnen in dat geval afwijken van de aantallen in dit databestand. Dit bestand bevat dus altijd de aantallen op basis van de meest actuele gegevens in het bronsysteem OSIRIS. In het CSV-bestand wordt als scheidingsteken een ‘;’ puntkomma gebruikt. Er staan geen lege regels in het bestand. Hieronder de kolomnamen en de typen waarden in het CSV-bestand: • Version: Bestaande uit een enkel geheel getal (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 2. • Date_of_report: Geschreven in formaat JJJJ-MM-DD HH:MM. Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 2020-10-16 10:00. • Date_of_statistic_reported: Geschreven in formaat JJJJ-MM-DD. Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 2020-10-09. • Security_region_code: Bestaande uit ‘VR’ gevolgd door twee cijfers. Kan ook leeg zijn indien de regio onbekend is. Voorbeeld: VR01. • Security_region_name: Bestaande uit een character string. Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: Midden- en West-Brabant. • Total_cases_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 12. • Total_deceased_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 8. • Total_new_infected_locations_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 3. • Total_infected_locations_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 7. -------------------------------------------------------------------------------- Covid-19 nursing home statistics, by security region and date As of July 1, 2023, COVID-19 is no longer a notifiable disease. Therefore, the data will no longer be updated from July 11, 2023. File description: - This file contains the following numbers: - (Number of newly reported) positively tested residents of nursing homes*, by security region, per date of the positive test result. - (Number of newly reported) deceased residents of nursing homes* who tested positive, per security region, by date on which the patient died. - (Number of) (re)infected nursing home locations**, by security region, per the date on which the data were published by the RIVM. - (total) infected nursing home locations**, by security region, as of the date on which the data were published by the RIVM. The numbers concern Covid-19 reports since the first report in the Netherlands (27-02-2020). * For reports before 01-09-2020, a patient was regarded as a resident of a nursing home if, according to the OSIRIS data: • On the basis of his 6-digit zip code, they could be linked to a known location of a nursing or care home or private residential care center or • Had 'Nursing home' as the location of the infection or • Could be linked to a nursing home based on the content of free text fields In addition, this patient had to: • be 70 years or older at the time of reporting and • not be a health worker and • have no occupation. For reports from 01-09-2020 up to and including 31 December 2022, the PHSs also registered whether the patient lived in a nursing home or residential care group for the elderly. Reports from 01-09-2020 up to and including 31 December 2022 were regarded as residents of a nursing home if, according to the information known to the PHS they: • were living in a nursing or care home or residential care center for the elderly • If the living situation was missing, the definition of reports before 01-09-2020 was used For reports from 1 January 2023, a patient is regarded as a resident of a nursing home if, according to the OSIRIS data: • On the basis of its 6-digit zip code, the record can be linked to a known location of a nursing or care home or private residential care center, and • the patient is 70 years or older at the time of reporting The updated list of known nursing or residential care home locations and private residential care centers was obtained from the umbrella organization Patiëntenfederatie Nederland on 03-12-2021 and contains 2546 unique 6-digit postal codes of nursing or residential care home locations and private residential care centers in the Netherlands. ** For dates before 01-09-2020, a nursing home location was classified as infected on a certain date when: 1. It concerned a known location of nursing or care homes or private residential care centres 2. There was at least one person who tested positive who could be linked to this location on the basis of their 6-digit zip code and whose first day of illness was less than 28 days ago For dates from 01-09-2020 up to and including 31 December 2022, a nursing home location was classified as infected on a certain date when: 1. It concerned a known location of nursing or care homes or private residential care centers 2. There was at least one nursing home resident* who tested positive who could be linked to this location on the basis of their 6-digit zip code and whose first day of illness was less than 28 days ago. For dates from 1 January 2023, a nursing home location will be classified as infected on a certain date, when: 1. It concerns a known location of nursing or care homes or private residential care centers 2. There is at least one positively tested person who can be linked to this location on the basis of their 6-digit zip code whose first day of illness was less than 28 days ago The file is structured as follows: A set of records by date with for each date: • A record for each security region (including “Unknown”) in the Netherlands, even if there are no reports for the relevant security region. The numbers are then 0 (zero). • Security region is unknown when a record cannot be assigned to one unique security region A date 01-01-1900 is also included in this file for statistics whose associated date is unknown. The following describes how the variables are defined. Description of the variables: Version: Version number of the dataset. This version number is adjusted (+1) when the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level. The corresponding metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl) is then changed. Version 2 update (January 25, 2022): • An updated list of known nursing or care home locations and private residential care centers from the umbrella organization Patiëntenfederatie Nederland was received on 03-12-2021. This updated list went live on 25-01-2022. Version 3 update (February 8, 2022) • From 8 February 2022, positive SARS-CoV-2 test results will be reported directly from CoronIT to the RIVM. The test results of other test providers (such as Testing for Access) and healthcare institutions (such as hospitals, nursing homes and general practitioners) that enter their positive SARS-CoV-2 test results via the Meldportaal of GGD GHOR are also reported directly to the RIVM. Reports that are part of the source and contact investigation sample and positive SARS-CoV-2 test results from healthcare institutions that are reported to the GGD via healthcare email are reported to the RIVM via HPZone. From 8 February, the date of the positive test result is used and no longer the date of notification to the GGD. Version 4 update (March 24, 2022): • In version 4 of this dataset, records are compiled according to the municipality reclassification of March 24, 2022. See description of the variable Security_region_code for more information. Version 5 update (August 2, 2022): • The classification of persons as residents of a nursing home or residential care center based on postal code (eg 1234AB) and an age of over 70 years has not been applied to reports that have only been received by the RIVM since 8 February 2022 via an alternative reporting route. From 8 February to 1 August 2022, the number of reports from residents of nursing homes/residential care centers was therefore underestimated by approximately 9%. As of August 2, 2022, this format will be retroactively updated. Version 6 update (September 1, 2022): • From September 1, 2022, the data will no longer be updated every working day, but on Tuesdays and Fridays. The data is retroactively updated on these days for the other days. • From September 1, 2022, this dataset is split into two parts. The first part contains the dates from the start of the pandemic till October 3, 2021 (week 39) and contains "tm" in the file name. This data will no longer be updated. The second part contains the data from October 4, 2021 (week 40) and is updated every Tuesday and Friday. Version 7 update (January 3, 2023): • As of 1 January 2023, the RIVM will no longer collect additional information. As a result, we will no longer report deaths from 1 January 2023. For this reason, the column [Total_deceased_reported] is no longer completed. • Because people are no longer asked whether someone is a nursing home resident, people are only reported as residents of a nursing home if the postal code of this person corresponds to the location of a nursing home and the person is 70 years or older. As a result, the number of people who are characterized as nursing home residents will be lower. This affects the variables [Total_cases_reported], [Total_new_Infected_locations_reported] and [Total_Infected_locations_reported]. Version 8 update (April 4, 2023): • From April 4, 2023, this file will be updated weekly on Tuesdays. The data is retroactively updated for the other days. Version 9 update (May 22, 2023): • An updated list of known nursing or care home locations and private residential care centers from the umbrella organization Patiëntenfederatie Nederland was received on 09-03-2023. This updated list went live on 17-05-2023. Date_of_report: Date and time on which the data file was created by the RIVM. Date_of_statistic_reported: The date used for reporting the nursing home statistics. This can be different for each reported metric, namely: • For [Total_cases_reported] this is the date of the positive test result. • For [Total_deceased_reported] this is the date on which the patients died. • For [Total_new_infected_locations_reported] and [Total_infected_locations_reported] this is the date on which the numbers were published by the RIVM. Security_region_code: Security region code. Security region based on the patient's place of residence. If the place of residence is not known, the Security Region is based on the PHS that submitted the report, except for the Midden and West Brabant Security Region and Brabant-Noord, since the PHS and Security Region are not comparable for these regions. Also see: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid From March 24, 2022, this file has been compiled according to the municipality classification of March 24, 2022. The municipality of Weesp has been merged into the municipality of Amsterdam. With this merger, the Gooi- en Vechtstreek security region has become smaller and the Amsterdam-Amstelland security region larger; GGD Amsterdam has become larger and GGD Gooi- en Vechtstreek has become smaller ( https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2022). Security_region_name: Security region name. Security Region Name is based on the Security Region Code. Also see: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios Total_cases_reported: The number of new COVID-19 nursing home residents reported to the GGD on [Date_of_statistic_reported]. The actual number of COVID-19 nursing home residents is higher than the number of reports in the surveillance, because not everyone with possible infection is tested. Moreover, it is not known for every report whether this concerns a nursing home resident. Total_deceased_reported: The number of COVID-19 nursing home residents reported to the GGD who died on [Date_of_statistic_reported]. The actual number of deceased COVID-19 nursing home residents is higher than the number of reports in the surveillance, because not all deceased patients are tested. Moreover, it is not known for every report whether this concerns a nursing home resident. From January 1, 2023, this column is set to 9999. Total_new_infected_locations_reported: The number of nursing home locations that are (re)infected with COVID-19 based on COVID-19 nursing home residents reported to the GGD up to and including [Date_of_statistic_reported]. This means that these nursing home locations were not yet classified as infected a day earlier (based on COVID-19 nursing home residents reported to the GGD up to and including [Date_of_statistic_reported - 1]). The actual number of nursing home locations infected with COVID-19 is higher than the number of locations in surveillance, because not everyone with possible infection is tested. Moreover, it is not known for every report whether this concerns a nursing home resident and the list of known nursing or residential care home locations and private residential care centers is probably not complete. Total_infected_locations_reported: The number of nursing home locations infected with COVID-19 based on COVID-19 nursing home residents reported to the GGD up to and including [Date_of_statistic_reported]. The actual number of nursing home locations infected with COVID-19 is higher than the number of locations in surveillance, because not everyone with possible infection is tested. Moreover, it is not known for every report whether this concerns a nursing home resident and the list of known nursing or residential care home locations and private residential care centers is probably not complete. Corrections made to reports in the OSIRIS source system can also lead to corrections in this database. In that case, numbers published by the RIVM in the past may deviate from the numbers in this database. This file therefore always contains the numbers based on the most up-to-date data in the OSIRIS source system. The CSV file uses a semicolon as a separator. There are no empty lines in the file. Below are the column names and the types of values in the CSV file: • Version: Consisting of a single whole number (integer). Is always filled for each row. Example: 2. • Date_of_report: Written in format YYYY-MM-DD HH:MM. Is always filled for each row. Example: 2020-10-16 10:00 AM. • Date_of_statistic_reported: Written in format YYYY-MM-DD. Is always filled for each row. Example: 2020-10-09. • Security_region_code: Consisting of 'VR' followed by two digits. Can also be empty if the region is unknown. Example: VR01. • Security_region_name: Consisting of a character string. Is always filled for each row. Example: Central and West Brabant. • Total_cases_reported: Consisting of only integers. Is always filled for each row. Example: 12. • Total_deceased_reported: Consisting of only integers. Is always filled for each row. Example: 8. • Total_new_infected_locations_reported: Consisting of only integers. Is always filled for each row. Example: 3. • Total_infected_locations_reported: Consisting of only integers. Is always filled for each row. Example: 7.

 • Overzicht van landgoederen in Drenthe.

 • Categories  

  Percelen, in rijkseigendom, in de Kustwateren en het Grevelingenmeer, waar de huurder mosselen dan wel oesters mag kweken en oogsten.

 • Het Natuurbeheerplan (NBP) is het provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer zijn vastgelegd. Met het zoekgebied water geeft de provincie het begrensde zoekgebied weer waarbinnen subsidie voor waterbeheertypen kan worden aangevraagd.

 • Dit bestand bevat het buitengebied zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Onder het buitengebied verstaan wij die gebieden die buiten stedelijke gebieden liggen en een overwegend agrarische-, natuur- en recreatieve functie hebben. Omdat de inrichting van het buitengebied zowel vitaal als duurzaam dient te zijn, is daarnaast zuinig ruimtegebruik een belangrijk uitgangspunt. Hiervoor hebben wij regels opgenomen in de Omgevingsverordening.