From 1 - 10 / 486
  • Dit bestand bevat het buitengebied zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Onder het buitengebied verstaan wij die gebieden die buiten stedelijke gebieden liggen en een overwegend agrarische-, natuur- en recreatieve functie hebben. Omdat de inrichting van het buitengebied zowel vitaal als duurzaam dient te zijn, is daarnaast zuinig ruimtegebruik een belangrijk uitgangspunt. Hiervoor hebben wij regels opgenomen in de Omgevingsverordening.

  • Grondwaterbeschermingsgebieden in de provincie Overijssel. Gegevens worden gebruikt bij de levering aan Europese richtlijn INSPIRE. Grondwaterbeschermingsgebieden zijn gebieden direct rondom drinkwaterwinningen aangewezen op grond van de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer. In deze gebieden wordt het grondwater beschermd, zowel ruimtelijk als milieutechnisch. Uitgangspunt van het beschermingsbeleid is preventie, het voorkomen van risicovolle activiteiten. Een ander uitgangspunt is het voorzorgsprincipe. Nieuwe risicovolle activiteiten worden uit voorzorg verboden of slechts onder voorwaarden toegestaan. Met de term grondwaterbeschermingsgebied wordt de zone aangeduid die zich uitstrekt van het waterwingebied (60-dagenzone) tot de 25-jaarszone. De buitenste grens is gebaseerd op een verblijftijd van het grondwater van 25 jaar in het watervoerend pakket voordat het wordt opgepompt voor drinkwaterwinning. De grens is gelegd langs in het veld herkenbare grenzen. De waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en boring vrije zones worden gezamenlijk aangeduid als milieubeschermingsgebieden met de functie waterwinning (zie gerelateerde datasets). Boring vrije zones zijn aangewezen om verontreiniging van diepe grondwaterlagen te voorkomen.

  • Deze kaart geeft de indeling van de werkregio’s voor klimaatadaptatie in de Provincie Overijssel weer. Het betreft de gebieden: Fluvius, Samenwerking Noordelijke Vechtstromen, Rivus en Twentswaternet. Binnen deze werkregio’s wordt op lokaal en regionaal schaalniveau samengewerkt bij het uitwerken van de ambities van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Dit is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Het Deltaplan versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen.

  • Maximum snelheden op provinciale wegen in Overijssel. Gegevens zijn gegenereerd uit het Programma Verkeersinformatiesysteem (VIS), thema arealen. Als excel bestand met Linear Referencing in ArcGis ingelezen.

  • Overzicht van landgoederen in Drenthe.

  • Meting van de verdeling van het verkeer op een gemiddelde weekdag in 2020 naar dag, avond, nacht en etmaal voor drie voertuigcategorieën (licht verkeer, middelzwaar vrachtverkeer en zwaar vrachtverkeer). Op basis van elektronische meetlussen op de provinciale wegvakken buiten de bebouwde kom worden de verkeersgegevens berekend. De verkeersintensiteit geeft het percentage voertuigen aan in de betreffende voertuigcategorie en over de betreffende periode. Elk wegvak is gedefinieerd met een begin hectometerpunt en een eind hectometerpunt. Wanneer u informatie opvraagt voor een specifiek wegvak wordt de verdeling van de verkeersintensiteiten naar tijd van de dag en voertuigcategorie getoond.

  • Wijzigingen in de Ambitiekaart behorende bij het Natuurbeheerplan 2022 Overijssel zoals is vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS) op 20 april 2021. Deze kaart bevat de wijzigingen in de Ambitiekaart ten opzichte van de kaart behorende bij het vastgestelde Natuurbeheerplan 2021 van oktober 2020. Het GS besluit van 20 april 2021 heeft enkel betrekking op deze wijzigingen. Naast deze wijzigingen kaart is in de bijlage van het Natuurbeheerplan een geconsolideerde Ambitiekaart opgenomen waar naast de wijzigingen alle begrenzingen zijn opgenomen. Tezamen met de plantekst vormt deze kaart de openstelling van natuur en landbouwgebieden voor verwerving en omvorming (naar natuur of een hoger natuurdoel).

  • Het Natuurbeheerplan (NBP) is het provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer zijn vastgelegd. De beheerkaart geeft alle bestaande, beheerwaardige (agrarische) natuur en landschap weer met de benamingen volgens de landelijk uniforme systematiek van de Index Natuur en Landschap. Met de beheertypenkaart stimuleert de provincie de instandhouding van de op die kaart aangegeven en begrensde beheertypen. Geomagazijn.GEOSTATISCH.NAT_ONBP2022_BEHEERGEBIED.

  • Het bestand geeft de schakelkasten openbare verlichting langs provinciale wegen weer, afkomstig uit beheerpakket Luminizer.

  • Dit bestand bevat de volgende aantallen: - (aantal nieuw gemelde) positief geteste thuiswonende individuen van 70 jaar en ouder*, naar veiligheidsregio, per datum waarop de gegevens gemeld zijn aan de GGD. - (aantal nieuw gemelde) positief geteste overleden thuiswonende individuen van 70 jaar en ouder*, naar veiligheidsregio, per datum waarop patiënt overleden is. De aantallen betreffen COVID-19 meldingen sinds de registratie van (woon)instelling in OSIRIS met ingang van vragenlijst 5 (01-07-2020). * Bij meldingen vanaf 01-07-2020 wordt geregistreerd of de patiënt woonachtig is in een instelling. Meldingen vanaf 01-07-2020 worden aangemerkt als thuiswonende individuen van 70 jaar en ouder indien deze volgens de gegevens in OSIRIS: • Niet wonend zijn in een instelling EN • Een leeftijd hebben van 70 jaar of ouder EN • De persoon niet werkzaam is en geen zorgmedewerker is Personen waarvan de woonvoorziening/instelling niet vermeld is kunnen alsnog uitgesloten worden als thuiswonende individuen van 70 jaar en ouder indien zij: • Op basis van hun 6 cijferige postcode gekoppeld kan worden aan een bekende locatie van een gehandicaptenzorginstelling of verpleeghuis OF • ‘Gehandicaptenzorginstelling’ of ‘Verpleeghuis’ als vermelde locatie van de besmetting hebben. OF • Op basis van de inhoud van vrije tekstvelden gelinkt kunnen worden aan een gehandicaptenzorginstelling of verpleeghuis. Het bestand is als volgt opgebouwd: Een set records per datum van met voor elke datum: • Een record voor elke veiligheidsregio (inclusief ‘Onbekend’) van Nederland, ook als voor de betreffende veiligheidsregio geen meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul). • Veiligheidsregio is onbekend wanneer een record niet toe te wijzen is aan één unieke veiligheidsregio. Er is in dit bestand ook een datum 01-01-1900 opgenomen voor statistieken waarvan de bijbehorende datum onbekend is. Hieronder wordt beschreven hoe de variabelen zijn gedefinieerd. Beschrijving van de variabelen: Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM. Date_of_statistic_reported: De datum die gebruikt wordt voor het rapporteren van de indicator "positief geteste thuiswonende individuen van 70 jaar en ouder". Deze kan voor iedere gerapporteerde indicator anders zijn, namelijk: • Voor [Total_cases_reported] is dat de datum waarop de aantallen in OSIRIS zijn gemeld door de GGD. • Voor [Total_deceased_reported] is dat de datum waarop de patiënten zijn overleden. Security_region_code: Veiligheidsregiocode. De code van de veiligheidsregio gebaseerd op de woonplaats van de patiënt. Indien de woonplaats niet bekend is, wordt de veiligheidsregio gebaseerd op de GGD die de melding heeft gedaan, behalve voor veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord aangezien voor deze regio’s GGD en veiligheidsregio niet vergelijkbaar zijn. Zie ook: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid. Vanaf 7 januari 2021 is de veiligheidsregio in de volledige dataset samengesteld volgens de nieuwe gemeente indeling: records uit de periode voordat de gemeente indeling werd gewijzigd (2020) zijn dan ingedeeld volgens de nieuwe indeling van 2021. De cijfers zijn hierdoor over de hele periode met elkaar te vergelijken. Security_region_name: Veiligheidsregionaam. Veiligheidsregionaam is gebaseerd op de Veiligheidsregiocode. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios Total_cases_reported: Het aantal nieuwe, bij de GGD gemelde positief geteste thuiswonende individuen van 70 jaar en ouder op [Date_of_statistic_reported]. Het werkelijke aantal positief geteste thuiswonende individuen van 70 jaar en ouder is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt. Total_deceased_reported: Het aantal bij de GGD gemelde positief geteste thuiswonende individuen van 70 jaar en ouder dat is overleden aan COVID-19 op [Date_of_statistic_reported]. Het werkelijke aantal overleden positief geteste thuiswonende individuen van 70 jaar en ouder dat is overleden aan COVID-19 is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet alle overleden thuiswonende individuen van 70 jaar en ouder getest worden en overlijdens niet wettelijk meldingsplichtig zijn. Correcties die in meldingen in het bronsysteem OSIRIS worden gedaan kunnen ook leiden tot correcties in dit databestand. Aantallen die in het verleden door het RIVM zijn gepubliceerd kunnen in dat geval afwijken van de aantallen in dit databestand. Dit bestand bevat dus altijd de aantallen op basis van de meest actuele gegevens in het bronsysteem OSIRIS. In het CSV-bestand wordt als scheidingsteken een ‘;’ puntkomma gebruikt. Er staan geen lege regels in het bestand. Hieronder de kolomnamen en de typen waarden in het CSV-bestand: • Date_of_report: Geschreven in formaat JJJJ-MM-DD HH:MM. Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 2020-10-16 10:00. • Date_of_statistic_reported: Geschreven in formaat JJJJ-MM-DD. Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 2020-10-09. • Security_region_code: Bestaande uit ‘VR’ gevolgd door twee cijfers. Kan ook leeg zijn indien de regio onbekend is. Voorbeeld: VR01. • Security_region_name: Bestaande uit een character string. Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: Midden- en West-Brabant. • Total_cases_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 12. • Total_deceased_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 8. Change log: 07-01-2021: wijziging gemeente indeling 20-01-2021: tekstuele correcties in deze beschrijving (deels stond op deze pagina nog de informatie over gehandicaptenzorginstellingen)