From 1 - 10 / 332
 • De begrenzingen voor de geconsolideerde Beheertypenkaart. De begrenzingen zijn onderdeel van de Beheertypenkaart die als bijlage is toegevoegd aan het Natuurbeheerplan 2022. Dit plan is vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS) op 20 april 2021. Het GS besluit van 20 april 2021 heeft enkel betrekking op de wijzigingen ten opzichte van het Natuurbeheerplan 2021 (vastgesteld in april 2020 en geactualiseerd in september 2020). De wijzigingen van de begrenzing zijn terug te vinden op de Wijzigingen Kaart Beheertypen april 2021. De geconsolideerde Beheertypenkaart geeft samen met de plantekst van het Natuurbeheerplan sturing aan de uitvoering van het Subsidiestelstel Natuur en Landschap (SNL). Deze regeling vormt het kader voor de verstrekking van subsidiegelden voor (agrarisch) natuurbeheer door de provincie. De natuur- en landschapselementen zijn afkomstig uit het Basisbestand Natuur van de provincie Overijssel. Hieraan zijn de begrenzingen voor het Agrarisch Zoekgebied en de Categorie Water toegevoegd.

 • Deze dataset bevat de werkversie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) begrenzing Provinciale Staten nemen het formele besluit over de begrenzing, maar Gedeputeerde Staten kunnen een voornemen uitspreken om de begrenzing aan te passen. Zulke voornemens van GS nemen we op in deze werkversie van de NNN-begrenzing. De dataset bevat dus de gewijzigde NNN-begrenzing, zoals GS deze aan PS zal voorleggen. De officiële NNN-begrenzing wordt jaarlijks in het kader van de actualisatie van de Omgevingsvisie vastgesteld. De onderhavige dataset dient als input voor die actualisatieronde. Op 20 april 2021 hebben Gedeputeerde Staten het Natuurbeheerplan 2022 vastgesteld. Wijzigingen op de beheertypenkaart en de ambitiekaart, die van invloed zijn op de NNN-begrenzing, zijn verwerkt in onderhavige dataset. Dit kan gaan om begrenzingswijzigingen (groter, kleiner, verplaatst of vervallen) of wijzigingen van de NNN-categorie (bijvoorbeeld van opgave naar bestaande natuur). Naast de NNN begrenzing Is ook de begrenzing van de Zone Ondernemen met Natuur en Water buiten de NNN opgenomen in deze dataset.

 • Lijnen van gelijke grondwaterstijghoogte in watervoerend pakket 1. Weergave in meter ten op zichte van NAP, 25 cm afstand. Droge situatie periode 2009 - 2020.

 • Onderdeel van het Natuurbeheerplan is de begrenzing van toeslaggebieden. Deze objectklasse wordt gebruikt om aan te geven op welke gebieden een extra beheertoeslag kan worden aangevraagd. De toeslagen kunnen bestaan uit vaarland, en/of gescheperde schaapskuddes.

 • Wijzigingen in de Ambitiekaart behorende bij het Natuurbeheerplan 2022 Overijssel zoals is vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS) op 20 april 2021. Deze kaart bevat de wijzigingen in de Ambitiekaart ten opzichte van de kaart behorende bij het vastgestelde Natuurbeheerplan 2021 van oktober 2020. Het GS besluit van 20 april 2021 heeft enkel betrekking op deze wijzigingen. Naast deze wijzigingen kaart is in de bijlage van het Natuurbeheerplan een geconsolideerde Ambitiekaart opgenomen waar naast de wijzigingen alle begrenzingen zijn opgenomen. Tezamen met de plantekst vormt deze kaart de openstelling van natuur en landbouwgebieden voor verwerving en omvorming (naar natuur of een hoger natuurdoel).

 • Het zoekgebied voor waterbeheerdiensten is analoog aan de leefgebieden voor natuurdoelen. Per beheergebied is aangegeven waar waterbeheerdiensten kunnen worden ingezet om de natuurdoelen te bereiken.

 • Categories  

  INSPIRE Gebouwen webservices is gebaseerd op de INSPIRE dataset voor Gebouwen afkomstig uit de BAG.

 • De provincie Utrecht is opgedeeld in deelgebieden. Per deelgebied is in het natuurbeheerplan beschreven wat de ontstaansgeschiedenis is en wat de ambities zijn die wij willen bereiken.

 • Categories  

  Percelen, in rijkseigendom, in de Kustwateren en het Grevelingenmeer, waar de huurder mosselen dan wel oesters mag kweken en oogsten.

 • Dit is de Beheertypenkaart (Natuurbeheertypen en Landschapsbeheertypen) van het Natuurbeheerplan dat is vastgesteld op: zie veld Revisiedatum. Deze kaart bevat de typen natuur waarvoor beheersubsidie kan worden aangevraagd.