From 1 - 10 / 416
  • Natura 2000 is het samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. Natura 2000-gebieden zijn een samenvoeging van beide en de daarin gelegen beschermde natuurmonumenten. In totaal gaat het om 160 gebieden waarvan drie mariene gebieden in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) op de Noordzee. De Vogelrichtlijngebieden zijn merendeels aangewezen in de periode 1986-2000. De Habitatrichtlijngebieden worden aangewezen met de aanwijzing van de betreffende Natura 2000-gebieden. De aanwijzing van deze gebieden is begonnen in 2008 en wordt naar verwachting voltooid in 2016. Op 16 juni zijn met de aanwijzing van de Doggersbank, de Klaverbank en het Friese Front in totaal 157 Natura 2000-gebieden definitief aangewezen. Dit bestand bevat de grenzen van de definitief aangewezen gebieden en de grenzen conform het ontwerp-besluit van de meeste overige gebieden. Spanjaards Duin is voorlopig aangewezen. Van twee Habitatrichtlijngebieden (Krammer-Volkerak en Zoommeer) op land bevat deze dataset de grenzen zoals die aan de Europese Commissie gemeld zijn. In deze dataset zijn begrenzingen van ondergrondse kalksteengroeven aan een aantal gebieden in Zuid Limburg toegevoegd. In tegenstelling tot het regulier Habitatrichtlijngebied maken in deze gebieden alleen de ondergrondse groeven deel uit van het Habitatrichtlijngebied.

  • De geluidsbelasting afkomstig uit het gecumuleerde wegen rasterbestand van het RIVM is vertaald in GES (gezondheidseffectscreening) contouren en op kaarten weergegeven. Alle woningen en gevoelige bestemmingen die in de verschillende GES-contouren gelegen zijn, zijn eveneens in beeld gebracht. Doel is inzicht in knelpunten in de bestaande situatie en in de aanwezige risico’s bij nieuwe ontwikkelingen. Met dit inzicht kunnen keuzes onderbouwd worden.

  • De geluidsbelasting afkomstig uit het gecumuleerde wegen rasterbestand van het RIVM is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening)-contouren. Alle woningen in de verschillende GES-contouren gelegen zijn in beeld gebracht. Doel is inzicht in knelpunten in de bestaande situatie en in de aanwezige risico’s bij nieuwe ontwikkelingen. Met dit inzicht kunnen keuzes onderbouwd worden.

  • In de dataset zijn de geluidgevoelige objecten in de provincie Utrecht weergegeven die gekenmerkt worden door een geluidbelasting op de gevel van respectievelijk meer dan 50, 55, 60, 61 en 65 dB Lden als gevolg van wegverkeerslawaai door een van de provinciale wegen. De gegevens zijn afkomstig van de Rapportage EU Richtlijn Omgevingslawaai 3e tranche (peiljaar 2018).

  • Openbare en niet-openbare zwembaden in Overijssel. Locaties, naam en typering van openbare en niet-openbare zwembaden in Overijssel. Data is afkomstig van provincie Overijssel in het kader van handhaving zwemwaterkwaliteit.

  • De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) is deskundig op het gebied van jacht, jachthonden en faunabeheer. Zij behartigt de belangen van wildbeheereenheden en leden. Een wildbeheereenheid (WBE) is een samenwerkingsverband van jachthouders die gezamenlijk het beheer voeren over een gebied ter grootte van 5.000 tot 25.000 hectare.

  • Detectielussen aangeleverd door aannemers bij revisie tekeningen van ondergrond data. Omdat lussen soms onder de verharding zitten waardoor ze niet meer zichtbaar zijn bovengronds, worden alle lussen ontsloten in het kader van de WIBON.

  • Met gemeenten in Overijssel zijn woonafspraken gemaakt over het aantal te bouwen woningen in de periode 2020-2030. Gemeenten brengen daarom elk jaar de harde plancapaciteit aan woningbouwplannen in beeld via een online webapplicatie (Planmonitor Wonen). Dit bestand (in vlakken) geeft de harde plancapaciteit per 1-1-2020 voor de periode 2020-2030 met een globale aanduiding van de ligging (veelal met een cirkel waar het plan ligt). Met harde plannen worden woningbouwplannen bedoeld die 'onherroepelijk', 'onherroepelijk, uitwerkingsplicht', 'vastgesteld' of ‘vastgesteld, uitwerkingsplicht’ zijn. Zachte plannen, zoals met een wijzigingsbevoegdheid, zijn niet opgenomen in het bestand. Het bestand bevat woningbouwplannen sinds 2017, waaronder ook plannen die inmiddels zijn afgerond. Per plan wordt aangegeven wat de totale capaciteit is, de gerealiseerde capaciteit en de resterende capaciteit. Elk plan heeft een start- en eindjaar. Echter, door een technisch probleem ligt het startjaar bij de veel plannen maximaal 2 jaar in het verleden. Het veld startjaar moet daarom niet gebruikt worden voor het maken van analyses.

  • De dataset bevat de samengevoegde geluidcontouren van de provinciale wegen van de Provincie Utrecht uit de Doorrekening Omgevingslawaai 2019 (peiljaar 2018)

  • Maaibeleid van de sloten langs de provinciale wegen.