From 1 - 10 / 172
 • Overzicht van projecten waarin agrariers, waterschappen en andere partijen onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer werken aan een betere waterkwaliteit, beter omgaan met zoetwaterbeschikbaarheid en betere agrarische bedrijfsresultaten.

 • Categories  

  Gebieden in de Territoriale Zee: Zone 0-3 Mijl zonder toegang volgens het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB), Zone 0-6 Mijl zonder toegang volgens het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB), Zone 3-12 Mijl met toegang volgens het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB), Zone 6-12 Mijl met toegang volgens het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB).

 • Op de kaart ziet u welk percentage van de bevolking dat ernstig gehinderd is door geluid van wegverkeer op wegen waar niet harder gereden mag worden dan 50 kilometer per uur.

 • Bestand geeft een prognose van de luchtkwaliteit inzake fijnstof rond rijks, provinciale en gemeentelijke wegen in Gelderland in het jaar 2030. De gegevens zijn landelijk doorgerekend met behulp van de Monitoringstool. Per wegvak is aangegeven wat de prognose is voor de concentratie PM10 op 10 meter van de rand van de weg. De luchtkwaliteit wordt weergegeven in vijf concentratieklassen. Volgends de normen mag de jaargemiddelde concentratie niet meer dan 40 µg/m3 bedragen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert 20 µg/m3 als norm volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Daarnaast geldt een norm voor de daggemiddelde concentratie van 50 µg/m3. De norm voor de daggemiddelde concentratie mag maximaal 35 keer per jaar worden overschreden. In de legenda wordt de gemiddelde jaarconcentratie PM10 weergegeven. Hierbij zijn de bronnen, zoals industrie en landbouw verwerkt in de achtergrondconcentratie. Bij de totale concentratie zijn ook de directe bijdrage door het wegverkeer meegeteld.

 • De kaart laat zien welke faunavoorzieningen voor een weglocatie mogelijk zijn. Door de provincie wordt subsidieverlening voor gemeentelijke wegbeheerders opengesteld.

 • De kaart laat zien waar een clustering van fauna knelpunten optreedt.

 • Gedetailleerde wegenkaart (vlakbestand) . Met alle objecten die voor de provincie interessant zijn.

 • Categories  

  This dataset contains data with total population of the Netherlands referenced to statistical units according to the INSPIRE datamodel for Population Distribution version 3.0.

 • Categories  

  Lodinggegevens van de Hydrografische Opnemingsvaartuigen worden digitaal opgeslagen in de database van de Hydrografische Dienst. Deze database geeft een actueel beeld van de waterdiepten binnen het Nederlandse Continentaal Plat dieper dan 10 m LAT. LAT is ‘Lowest Astronomical Tide’.

 • Downloadservice van gesloten gebieden voor visserij.