From 1 - 10 / 156
  • Bestand geeft een prognose van de luchtkwaliteit inzake stikstofdioxide rond rijks, provinciale en gemeentelijke wegen in Gelderland voor het jaar 2020. De gegevens zijn landelijk doorgerekend met behulp van de rapportagetool. Per wegvak is aangegeven wat de prognose is voor concentratie NO2 op 10 meter van de rand van de weg. De luchtkwaliteit wordt weergegeven in zes concentratieklassen: overschrijding van de grenswaarde, een bijna overschrijding en de overige waarden. De luchtkwaliteit wordt berekend onder andere aan de hand van voorspelling van de verkeersintensiteiten en met rekenmodellen op basis van jaar 2016. Hierbij zijn de bronnen, zoals industrie en landbouw verwerkt in de achtergrondconcentratie. Bij de totale concentratie zijn ook de directe bijdrage door het wegverkeer meegeteld. De met het model berekende waarden hebben een onnauwkeurigheid van rond de 20-25 procent. Doel van vervaardiging: Ter publicatie in de jaarlijkse rapportage luchtkwaliteit.

  • Op de kaart ziet u welk percentage van de bevolking in de door u gekozen gemeente ernstig gehinderd is door geluid van wegverkeer op wegen waar niet harder gereden mag worden dan 50 kilometer per uur.

  • Het Digitaal Geologisch Model (DGM) is een driedimensionaal lagenmodel van de Nederlandse ondergrond tot een diepte van ongeveer 500 m onder NAP, met lokaal uitschieters tot 1200 m. De ondergrondlagen in dit deel van de ondergrond bestaan hoofdzakelijk uit onverharde sedimenten, waarin de grondsoorten klei, zand, grind en veen voorkomen. De lagen worden op basis van verschillen in lithologie en andere eigenschappen ingedeeld in lithostratigrafische eenheden. DGM is een model van de opbouw en de samenhang (geometrie) van deze lithostratigrafische eenheden. De hoogteligging van de onder- en bovenkant en de dikte van de eenheden worden vastgelegd in gridbestanden (rasters) met een celgrootte van 100 bij 100 m. Behalve de laaginformatie bevat DGM ook de geïnterpreteerde boorbeschrijvingen die bij het maken van het model gebruikt zijn. Het modelgebied van DGM bestaat uit het vasteland van Nederland. De ondergrond van het Nederlandse deel van het Continentaal Plat is niet in DGM opgenomen. DGM is een regionaal model. Het is niet geschikt voor gebruik op lokale schaal; voor het maken van een lokaal ondergrondmodel zullen altijd aanvullende gegevens nodig zijn. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de website van de BRO: https://basisregistratieondergrond.nl/

  • Het Bestand Wijk- en Buurtkaart 2017 bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn voor een groot deel gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit de BRK van het Kadaster. Deze derde versie bevat de meeste kerncijfers. Hierna volgt geen update meer.

  • Kaart met indicatieve aandachtsgebieden funderingsproblematiek. Deze kaart toont het aantal woningen met een bouwjaar van voor 1970 in regio’s met een minder draagkrachtige bodem.

  • Het Bestand Wijk- en Buurtkaart 2018 bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn voor een groot deel gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit de BRK van het Kadaster. De land-watergrens uit het Bestand Bodemgebruik 2015. Deze derde versie bevat de meeste kerncijfers. Hierna volgt geen update meer.

  • Bestand geeft een prognose van de luchtkwaliteit inzake ultra fijnstof (PM2,5) rond rijks, provinciale en gemeentelijke wegen in Gelderland in het jaar 2030. De gegevens zijn landelijk doorgerekend met behulp van de Monitoringstool. Per wegvak is aangegeven wat de prognose is voor de concentratie PM2,5 op 10 meter van de rand van de weg. De luchtkwaliteit wordt weergegeven in vijf concentratieklassen, Voor de jaargemiddelde PM2,5-concentratie geldt vanaf 2015 een grenswaarde van 25 µg/m3. Daarnaast bestaat voor 2020 een 'indicatieve grenswaarde' voor het jaargemiddelde van 20 µg/m3. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert 10 µg/m3 als norm volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. De luchtkwaliteit wordt berekend onder andere aan de hand van voorspelling van de verkeersintensiteiten en met rekenmodellen op basis van het jaar 2017. Hierbij zijn de bronnen, zoals industrie en landbouw verwerkt in de achtergrondconcentratie. Bij de totale concentratie zijn ook de directe bijdrage door het wegverkeer meegeteld. De met het model berekende waarden hebben een onnauwkeurigheid van 20-25 procent.

  • Woonmilieu typering volgens Rosetta. Vlakkenindeling o.b.v. buurten en wegen, zijnde bouwblokken omsloten door doorgaande wegen dan wel buurtgrenzen. Woonmilieus zijn bepaald o.b.v. de grote woontest (2019) en geextrapoleerd voor heel Zuid-Holland. Extrapolatie is gebaseerd op de volgende kenmerken: Gemiddelde pandhoogte (o.b.v. BAG en AHN3), Gemiddelde bouwjaar (BAG), Oppervlakte van woonblok, Gemiddelde functiemenging (o.b.v. BAG functiemenging heatmap), Gemiddelde Inwoners (o.b.v. inwoners heatmap, inwoners van CBS vierkantstatistieken), Gemiddelde werknemers (o.b.v. werknemers heatmap, werknemers o.b.v. bedrijvenregister), Adressendichtheid (BAG), Gemiddelde FSI (BAG), Gemiddelde GSI (BAG), Gemiddeld aantal verblijfsobjecten (adressen) per pand (BAG), Gemiddelde WOZ (o.b.v. steekproef WOZ loket), Percentage werkgebied (BAG), Percentage kassengebied (Kassenbestand PZH), Verhouding woningcorporaties/particulier (BAG en Overmorgen corporatiebestand)

  • De kaart geeft informatie over de status van de 11 Wm-stortplaatsen in Zuid-Holland (op 16 juli 2018). Een aantal Wm-locaties is gesloten, daar is de verantwoordelijkheid voor de nazorg overgedragen aan de provincie. Het gaat daarbij om afvalstortplaatsen en baggerspeciedepots.

  • Voormalige stortplaatsen zijn stortplaatsen waarop in een (ver) verleden afval is gestort. Hierdoor is de bodem verontreinigd. Hoe ernstig die verontreiniging is, is niet altijd bekend. Over het algemeen zijn de risico’s laag, zodat er geen noodzaak aanwezig is om de bodem te saneren.