From 1 - 10 / 286
  • Natura 2000 is het samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. Natura 2000-gebieden zijn een samenvoeging van beide en de daarin gelegen beschermde natuurmonumenten. In totaal gaat het om 160 gebieden waarvan drie mariene gebieden in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) op de Noordzee. De Vogelrichtlijngebieden zijn merendeels aangewezen in de periode 1986-2000. De Habitatrichtlijngebieden worden aangewezen met de aanwijzing van de betreffende Natura 2000-gebieden. De aanwijzing van deze gebieden is begonnen in 2008 en wordt naar verwachting voltooid in 2016. Op 16 juni zijn met de aanwijzing van de Doggersbank, de Klaverbank en het Friese Front in totaal 157 Natura 2000-gebieden definitief aangewezen. Dit bestand bevat de grenzen van de definitief aangewezen gebieden en de grenzen conform het ontwerp-besluit van de meeste overige gebieden. Spanjaards Duin is voorlopig aangewezen. Van twee Habitatrichtlijngebieden (Krammer-Volkerak en Zoommeer) op land bevat deze dataset de grenzen zoals die aan de Europese Commissie gemeld zijn. In deze dataset zijn begrenzingen van ondergrondse kalksteengroeven aan een aantal gebieden in Zuid Limburg toegevoegd. In tegenstelling tot het regulier Habitatrichtlijngebied maken in deze gebieden alleen de ondergrondse groeven deel uit van het Habitatrichtlijngebied.

  • Deze kaartlaag geeft de locatie van een station weer.

  • In de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen verzameld de provincie alle gegevens over de landschappen -beschrijving, geschiedenis, bodem, ontwikkelmogelijkheden etc. -, met als doel de belangrijkste kwaliteiten te beschermen en versterken. De kwaliteitsgids wordt als richtsnoer en inspiratiebron gebruikt door professionals die werkzaam zijn in het landschap om plannen en projecten verder te helpen.

  • De Uitsluitingskaart laat zien welke gebieden uitgesloten van de ontgravingskaart PFAS BKK.

  • De boorpuntenkaart geeft de plaatsen weer waar metingen zijn verricht voor de kaart met achtergrondconcentraties van PFOS en PFOA

  • Deze kaartlaag geeft de locatie van een wisel weer. Dit is het midden tussen twee spoorstaven. Een trein kan hier van spoor wisselen.

  • Deze kaartlaag geeft het midden van het spoortrace weer.

  • De bescherming van het houtareaal in Nederland werd tot de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming voor het belangrijkste deel geregeld in de Boswet (1963) en bijbehorende besluiten. Met de Wet natuurbescherming is een deel van de bevoegdheden op dit beleidsterrein overgedragen aan Provinciale Staten. Met de Wet natuurbescherming hebben Provinciale Staten op dit beleidsterrein meer regelgevende bevoegdheden gekregen, waarbij de wetgever een aantal kaders heeft gesteld. Voor de verordening natuur en landschap heeft de Boswet als basis gediend, maar is tegelijk gekozen voor een insteek waarbij hedendaagse principes in het natuurbeheer zoals ruimte voor dynamiek, kwaliteit en openheid ook een belangrijke rol spelen. Dit bestand wijkt af van het vastgestelde bestand uit de VNL 2016. De aanpassingen voor de gemeente Houten, Lopik, Utrecht en Rhenen zijn opgenomen. De definitieve begrenzing van het toepassingsgebied binnen de gemeente Vijfheerlanden (onderdeel van de provincie sinds 1 januari 2019 ) is nog niet bekend. Totdat specifieke begrenzingen zijn vastgesteld, is alleen het 'stedelijk gebied' uit deze gemeente verwijderd. Uiteindelijk zijn de door de verschillende gemeenten vastgestelde grenzen van de bebouwde kom ‘houtopstanden’ doorslaggevend.

  • Meer dan 1000 planten en dieren in Brabant zijn bedreigd in hun voortbestaan omdat hun leefgebied in kwaliteit en omvang achteruit is gegaan. Daarom neemt de provincie maatregelen voor het behoud en herstel van de biodiversiteit in de leefgebieden van bedreigde soorten.

  • Dit bestand bevat resultaten van het Trendonderzoek omgaan met gedragsregels. Aan een representatieve groep mensen wordt elke drie weken gevraagd of zij de gedragsregels die ingesteld zijn naar aanleiding van de Corona-crisis naleven en wat zij vinden van de gedragsregels. Het bestand bevat landelijk en per Veiligheidsregio gegevens over: - Naleving van de gedragsregels - Draagvlak voor de gedragsregels - Zelfeffectiviteit (hoe moeilijk of makkelijk vindt u het om de gedragsregels op te volgen?) - Respons effectiviteit (helpt het als iedereen de gedragsregels volgt?) - Sociale norm (zie je de meeste mensen in je naaste omgeving de gedragsregels volgen?) - Affectieve respons (maakt u zich zorgen om het coronavirus?) - Vaccinatiebereidheid - Coronagerelateerde klachten Gedragsregels Naleving, draagvlak, zelfeffectiviteit, respons effectiviteit en sociale norm worden voor de volgende gedragsregels uitgevraagd: - Bij_klachten_blijf_thuis - Bij_klachten_laat_testen - Draag_mondkapje_in_OV - Draag_mondkapje_in_publieke_binnenruimtes - Hoest_niest_in_elleboog - Houd_1_5m_afstand - Ontvang_max_bezoekers_thuis - Vermijd_drukke_plekken - Was_vaak_je_handen - Werkt_thuis Gegevens Het bestand bevat de volgende gegevens: - Percentage of gemiddelde - 95% ondergrens - 95% bovengrens - Verandering ten opzichte van de vorige meting - Aantal respondenten in de steekproef Naar Veiligheidsregio, per meetperiode per indicator-categorie per indicator Records Het bestand bevat per vragenlijstronde de volgende set van records: - Een record voor elke Veiligheidsregio in Nederland per indicator-categorie per indicator - Een record voor totaalpercentages in Nederland per indicator-categorie per indicator per geslachtsaanduiding, per leeftijdscategorie per opleidingsniveau Indicatorcategorieën De volgende indicator-categorieën worden onderscheiden: Naleving: Worden de uitgevraagde gedragsregels nageleefd (actueel gedrag)? Draagvlak: In welke mate staat u achter de gedragsregel? Helpen_regels: Stel dat iedereen de gedragsregels van de overheid op zou volgen, hoe goed zou dat helpen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan? Moeite: Hoe moeilijk of makkelijk vindt u het om de gedragsregel na te leven? Naaste_omgeving: Volgen de meeste mensen in de naaste omgeving van de geënqueteerde de gedragsregels? Zorgen Maakt u zich zorgen om het coronavirus? Vaccinatiebereidheid: Wilt u zich laten vaccineren als er straks een vaccin is? Klachten: Percentage van de mensen met coronagerelateerde klachten Variabelen Beschrijving van de variabelen: Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM. Date_of_measurement: Datum waarop de meting is gestart. De meetduur is een week. De meting heeft dus plaatsgevonden op genoemde datum en zes dagen erna. Wave Volgnummer van de meting Region_code: Nederland en Veiligheidsregiocode. Nederland heeft code NL00. Zie ook: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid Region_name: Nederland en naam van de Veiligheidsregio. Dit is de naam van de Veiligheidregio’s zoals tot dusver gebruikt in diverse rapportages en verslagen van het RIVM, en kan iets afwijken van de naamgeving zoals aangegeven in de codelijst van CBS (zie link hierboven bij variabele Security_region_code). Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios Subgroup_category: Dimensies waarin de cijfers zijn uitgesplitst: - Alle (Totaal; geen uitsplitsing) - Geslacht (Man / Vrouw) - Leeftijd (16 – 24 jaar / 25 – 39 jaar / 40 – 54 jaar / 55 – 69 jaar / 70+) - Opleidingsniveau (Laag / Midden / Hoog ) Subgroup: Benaming van de dimensie (zie Subgroup_category) Indicator_category: Categorisering van de indicatoren: - Naleving - Draagvlak - Helpen_regels - Moeite - Naaste_omgeving - Zorgen - Vaccinatiebereidheid - Klachten Indicator: Naleving, Draagvlak, Helpen_regels, Moeite en Naaste_omgeving voor de volgende gedragsregels: - Bij_klachten_blijf_thuis - Bij_klachten_laat_testen - Draag_mondkapje_in_OV - Draag_mondkapje_in_publieke_binnenruimtes - Hoest_niest_in_elleboog - Houd_1_5m_afstand - Ontvang_max_bezoekers_thuis - Vermijd_drukke_plekken - Was_vaak_je_handen - Werkt_thuis Zorgen: - Zorgen_over_Coronacrisis Vaccinatiebereidheid: - Ja - Ja_eerst_weten_al_corona_gehad - Nee_al_corona_gehad - Nee_andere_reden - Nee_zorgen_over_veiligheid_vaccin - Weet_niet Klachten op het moment van het invullen van de vragenlijst: - Minstens_een_corona_gerelateerd Sample_size: Aantal respondenten dat antwoord heeft gegeven op een vraag Figure_type: Cijfersoort (Percentage / Gemiddelde) Value Berekende waarde van de Indicator Lower_limit 95% betrouwbaarheidsinterval ondergrens Upper_limit 95% betrouwbaarheidsinterval bovengrens Change_wrt_previous_measurement Significant verschil ten opzichte van de vorige meetperiode (-1 = afname / 0 = gelijk gebleven / 1 = toegenomen)