From 1 - 10 / 286
 • Dit bestand bevat leefgebieden akkervogels zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Wij beschermen akkervogels in gebieden waar nog levenskrachtige populaties akkervogels voorkomen, de zogenaamde leefgebieden. De beheermaatregelen voor akkervogels worden genomen door samenwerkingsverbanden van boeren (de agrarische collectieven).

 • Dit bestand bevat fietsroutes Plus zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Wij leggen Fietsroutes Plus aan op verbindingen tussen herkomst- en bestemmingsgebieden met grote vervoersstromen. Een Fietsroute Plus is een hoogwaardig fietspad met meer comfort, ruimte en een betere doorstroming. Verkeersveiligheidsknelpunten op onze fietspaden pakken wij aan, met een combinatie van verbeteringen in de infrastructuur, educatie en handhaving.

 • Dit bestand bevat landelijke wandelroutes (LAW-routes) zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. We richten ons op het instand houden en verbeteren van de kwaliteit van het Groningse deel van de volgende landelijke wandelroutes: LAW 9-1 Pieterpad, LAW 10 Noaberpad en LAW 5-5 Wad- en Wierdenpad. Wij financieren projecten met het doel provinciale routestructuren uit te breiden en te vernieuwen.

 • Categories  

  Exclusieve Economische Zone van Nederland

 • Samenvatting van de dataset.

 • Tankstations waar aardgas en groengas wordt verkocht om te gebruiken als transportbrandstof. Dit zijn openbare verkooppunten waar gas wordt verkocht aan particulieren en bedrijven. Groengas is biologisch gemaakt gas. Dit gas is aangepast zodat het dezelfde kwaliteit krijgt als gewoon aardgas. Zowel de bestaande tankstations als de nog te realiseren tankstations zitten in het bestand. De gegevens zijn verzameld om de kaart te maken waarin de kansen staan voor bio-energie in de provincie Overijssel. Dit wordt ook wel de kansenkaart Bio-energie genoemd.

 • Dit bestand bevat de bebouwingszone van 70 meter (waterkeringszone) zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze verordening zijn regels opgenomen m.b.t. de bebouwingszone, die samen met het profiel van vrije ruimte en de beschermingszone de waterkeringszone vormt.

 • Dit bestand bevat foerageergebieden ganzen zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Daarnaast bevat dit bestand foerageergebieden gelegen ten westen van het Zuidlaardermeer die per wijzigingsbesluit van GS (13-11-2018) zijn toegevoegd aan dit bestand. Bij de volgende herziening van de Omgevingsvisie zullen deze worden opgenomen in de Omgevingsvisie. In de kolom "info" staat aangegeven in welk besluit het betreffende gebied zijn grondslag heeft. Wij hebben een internationale verplichting tot instandhouding van de ganzenpopulatie. Samen met onze partners geven wij daar invulling aan. Onder andere door het aanwijzen van foerageergebieden voor trekganzen in de winterperiode.

 • Dit bestand bevat regionale waterkeringen zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Voor het geval bij overvloedige neerslag het regionale watersysteem het regenwater niet kan bergen, moeten wij gebieden achter de hand hebben voor waterberging. Voor het gebruik van grootschalige waterbergingsgebieden hebben wij regels opgenomen in de Omgevingsverordening.

 • Categories  

  De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is in 2000 van kracht geworden en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen. De KRW bepaalt dat betrokken landen per stroomgebieddistrict stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) opstellen met een beschrijving van de ligging en kwaliteit van de watersystemen, doelen en maatregelen. Nederland heeft vier stroomgebieddistricten: Rijn, Maas, Schelde en Eems. De eerste Nederlandse SGBP's zijn in 2009 verschenen en worden elke zes jaar herzien. De KRW is niet vrijblijvend. Het halen van milieudoelen vormt een verplichting waaraan economische sancties zijn verbonden. Daarom vraagt de KRW om rapportages van de toestand van oppervlaktewater, grondwater en beschermde gebieden. Daaronder valt ook het rapporteren van geografische bestanden. Kaderrichtlijn Water RWS bevat de actuele geografische informatie met betrekking tot de KRW voor de oppervlaktewateren in beheer bij Rijkswaterstaat en de Nederlandse deelstroomgebied- en stroomgebieddistrictgrenzen. Voor de landelijke, naar de EU gerapporteerde geografische informatie wordt verwezen naar Kaderrichtlijn Water Nederland.