From 1 - 10 / 288
 • De BAG-data is bijgewerkt tot eind augustus 2019. Overzicht van de oppervlakte van woningen in Zaanstad.

 • Categories  

  De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is in 2000 van kracht geworden en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen. De KRW bepaalt dat betrokken landen per stroomgebieddistrict stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) opstellen met een beschrijving van de ligging en kwaliteit van de watersystemen, doelen en maatregelen. Nederland heeft vier stroomgebieddistricten: Rijn, Maas, Schelde en Eems. De eerste Nederlandse SGBP's zijn in 2009 verschenen en worden elke zes jaar herzien. De KRW is niet vrijblijvend. Het halen van milieudoelen vormt een verplichting waaraan economische sancties zijn verbonden. Daarom vraagt de KRW om rapportages van de toestand van oppervlaktewater, grondwater en beschermde gebieden. Daaronder valt ook het rapporteren van geografische bestanden. Kaderrichtlijn Water RWS bevat de actuele geografische informatie met betrekking tot de KRW voor de oppervlaktewateren in beheer bij Rijkswaterstaat en de Nederlandse deelstroomgebied- en stroomgebieddistrictgrenzen. Voor de landelijke, naar de EU gerapporteerde geografische informatie wordt verwezen naar Kaderrichtlijn Water Nederland.

 • In deze gebieden is plaatsing van windturbines niet toegestaan n het kader van wettelijke beperkingen en zal de provincie niet meewerken aan ruimtelijke planvorming hiervoor. Windturbines uitgesloten vanwege wettelijke beperkingen geldt voor laagvliegroutes, luchthavens en omliggende zones en antenneparken. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 19 december 2018 vastgesteld.

 • Dit bestand bevat wegen als bedoeld in artikel 23, eerste lid van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Provinciaal basisnet Groningen) zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. Om gevaarlijke stoffen te vervoeren moeten vervoerders zich houden aan veiligheidseisen, waaronder het zoveel mogelijk vervoeren langs de hiervoor aangewezen transportroutes. Deze transportroutes zijn voor zover het rijksinfrastructuur betreft door het rijk aangewezen. Wij wijzen in aanvulling daarop een provinciaal basisnet aan. Het is van belang dat deze routes ook geschikt blijven voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, reden waarom wij hierover in de Omgevingsverordening regels hebben opgenomen.

 • In dit bestand zijn de geluidscontouren langs provinciale wegen vastgelegd zoals deze zijn berekend voor de EU-geluidskartering, 3e tranche. De Lden-contouren representeren de gemiddelde geluidsbelasting voor het peiljaar 2016. De contouren zijn berekend volgens de SRM-II methode en gelden op een hoogte van 4m. Voor INSPIRE is dit bestand geconverteerd naar lijnen.

 • De BAG-data is bijgewerkt tot eind augustus 2019. BAG verblijfsobjecten geaggregeerd op postcode 6 niveau.

 • Dataset met gegevens over ontgrondingen ten behoeve van het project INSPIRE, thema "Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage eenheden".

 • Dit bestand bevat de gebieden met veiligheidsnormen regionale waterkeringen (T100 - hoogte kering, stabiliteit kering minimaal T100) zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen betreffende de veiligheidsnormen regionale waterkeringen. Voor het geval bij overvloedige neerslag het regionale watersysteem het regenwater niet kan bergen, moeten wij gebieden achter de hand hebben voor waterberging.

 • Onderdeel van het natuurbeheerplan is het Zoekgebied water. Binnen het Zoekgebied water kunnen Agrarische collectieven subsidie aanvragen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De bijbehorende beheerpakketten zijn gebaseerd op de Index Natuur en Landschap. (Informatiemodel Natuur IMNa 5.1).

 • Dit bestand bevat leefgebieden akkervogels zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen ter bescherming van akkervogels in gebieden waar nog levenskrachtige populaties akkervogels voorkomen, de zogenaamde leefgebieden. De beheermaatregelen voor akkervogels worden genomen door samenwerkingsverbanden van boeren (de agrarische collectieven).