From 1 - 10 / 161
  • Dit bestand bevat het zoekgebied van spoorverbindingen zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Wij reserveren ruimte voor de mogelijke aanleg van de Oostboog Veendam. Het zoekgebied voor deze spoorverbinding nemen wij op in de Omgevingsverordening.

  • Dit bestand bevat de veiligheidszone 3 transport, zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening zijn regels opgenomen m.b.t. tot deze veiligheidszone. Het betreft een veiligheidszone rondom wegen en spoorwegen in verband met de bescherming van minder zelfredzame personen.

  • Dit bestand bevat de bebouwingszone van 70 meter (waterkeringszone) zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze verordening zijn regels opgenomen m.b.t. de bebouwingszone, die samen met het profiel van vrije ruimte en de beschermingszone de waterkeringszone vormt.

  • Dit bestand bevat het zoekgebied van spoorverbindingen zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening zijn regels opgenomen m.b.t. dit zoekgebied. Het betreft een ruimtelijke reservering voor de mogelijke aanleg van de Oostboog Veendam.

  • De categorie Nieuwe Natuur in het natuurbeheerplan is gecontroleerd mbt realisatiegegevens (verwerving/functieverandering en inrichting) uit de Voortgangs Rapportage Natuur (VRN). Dit resulteert in een voorstel voor wijziging van een aantal percelen mbt realisatieinformatie in de VRN en aanpassingen van de begrenzing van de Nieuwe Natuur.

  • Dit bestand bevat de waterkeringszone zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze verordening zijn regels opgenomen m.b.t. de waterkeringszone, die bestaat uit een beschermingszone, een bebouwingszone en een profiel van vrij ruimte.

  • Op deze kaart staan de risicogebieden voor natuurbranden t.b.v. het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). In het Investeringsreglement van het GOB staat vanaf 1 janari 2019 een bepaling, dat initiatiefnemers bij de inrichting van natuur in bepaalde gebieden, rekening moeten houden met natuurbranden. Ten opzichte van de oorsrponkelijke gridcellen van de Risico Inventarisatie Natuurbranden (RIN) gebieden van Nexpri en de risicogebieden natuurbranden zoals die in de Tercera Plantoets viewer gebruikt worden, is een aantal gebieden uitgebreid. Om de begrenzing aan te laten sluiten bij de subsidiekaart van het GOB, zijn ter plaatse van grote gebieden van te ontwikkelen natuur extra gridcellen toegevoegd.

  • Dit bestand bevat de gebieden met veiligheidsnormen regionale waterkeringen (T100 - hoogte kering, stabiliteit kering minimaal T100) zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen betreffende de veiligheidsnormen regionale waterkeringen. Voor het geval bij overvloedige neerslag het regionale watersysteem het regenwater niet kan bergen, moeten wij gebieden achter de hand hebben voor waterberging.

  • Dit bestand geeft de ligging van de aardkundige monumenten weer.

  • Dit bestand bevat regionale waterkeringen zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen ter bescherming van de functie van de bestaande of toekomstige primaire waterkering. Voor het geval bij overvloedige neerslag het regionale watersysteem het regenwater niet kan bergen, moeten wij gebieden achter de hand hebben voor waterberging.