Zoeken
 
From 1 - 10 / 513
  • Dit bestand bevat gereserveerde tracés van provinciale wegen zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij de tracés voor de nieuwe wegverbindingen of verbetering van bestaande wegverbindingen opgenomen.

  • Dit bestand bevat gereserveerde tracés van spoorlijnen zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016.

  • Dit bestand bevat de bebouwingszone van 70 meter (waterkeringszone) zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze verordening zijn regels opgenomen m.b.t. de bebouwingszone, die samen met het profiel van vrije ruimte en de beschermingszone de waterkeringszone vormt.

  • Dit bestand bevat de beschermingszone van 25 meter (waterkeringszone) zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze verordening zijn regels opgenomen m.b.t. de beschermingszone, die samen met het profiel van vrije ruimte en de bebouwingszone de waterkeringszone vormt.

  • Dit bestand bevat het zoekgebied van spoorverbindingen zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening zijn regels opgenomen m.b.t. dit zoekgebied. Het betreft een ruimtelijke reservering voor de mogelijke aanleg van de Oostboog Veendam.

  • Intrekgebieden zijn de gebieden waar het grondwater maximaal binnen 1000 jaar de pompputten van het waterbedrijf bereikt. De provincie heeft voor deze gebieden geen bijzonder beleid opgesteld.De provincie en haar partners streven ernaar het grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening te beschermen. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 19 december 2018 vastgesteld.

  • Bestand bevat de 7 Omgevingsdiensten in Gelderland. Een omgevingsdienst is een uitvoeringsdienst op grond van de WGR (Wet gemeenschappelijke regeling), waarin gemeenten en provincie participeren. De omgevingsdienst voert binnen haar grondgebied werkzaamheden uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (milieu/wabo) voor gemeenten en de provincie. Een andere naam voor Omgevingsdienst is Regionale UitvoeringsDienst (RUD).

  • Dit bestand bevat leefgebieden akkervogels zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Wij beschermen akkervogels in gebieden waar nog levenskrachtige populaties akkervogels voorkomen, de zogenaamde leefgebieden. De beheermaatregelen voor akkervogels worden genomen door samenwerkingsverbanden van boeren (de agrarische collectieven).

  • In deze gebieden zijn de doelen en kwaliteiten van het gebied niet te combineren met windmolens. De provincie staat de plaatsing van windmolens in deze gebieden niet toe en zal niet meewerken aan ruimtelijke planvorming hiervoor. Het bestand is uit de volgende kaartlagen samengesteld : 1. Weidevogelgebieden 2. Ganzenfourageergebieden 3. Open_Schootsvelden. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 19 december 2018.