From 1 - 10 / 413
 • In deze gebieden zijn de doelen en kwaliteiten van het gebied niet te combineren met windmolens. De provincie staat de plaatsing van windmolens in deze gebieden niet toe en zal niet meewerken aan ruimtelijke planvorming hiervoor. Het bestand is uit de volgende kaartlagen samengesteld : 1. Weidevogelgebieden 2. Ganzenfourageergebieden 3. Open_Schootsvelden. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 19 december 2018.

 • Contouren provinciale wegen Noord-Brabant

 • Selectie van de bomen uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

 • In deze gebieden zijn de doelen en kwaliteiten van het gebied niet te combineren met windmolens. De provincie staat de plaatsing van windmolens in deze gebieden niet toe en zal niet meewerken aan ruimtelijke planvorming hiervoor. Het bestand is uit de volgende kaartlagen samengesteld : 1. Weidevogelgebieden 2. Ganzenfourageergebieden 3. Open_Schootsvelden. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 19 december 2018 vastgesteld.

 • Alle bedrijventerreinen in de provincie Utrecht.

 • Categories  

  INSPIRE view en downloadservice ProtectedSites

 • Dit bestand bevat de locaties van reeds gerealiseerde en nog in ontwikkeling zijnde projecten voor het opwekken van zonne-energie. Van deze locaties zijn diverse kenmerken opgenomen, waaronder: de omvang in hectares, de verwachte energie opbrengst en het aantal huishoudens dat voorzien kan worden van elektriciteit. Locaties zijn indicatief als punten opgenomen.

 • In boringsvrije zones mogen kleilagen die het onderliggende grondwater beschermen niet worden doorboord. Dit is vastgesteld in de Provinciale milieuverordening Gelderland (PmG). Ook is het verboden de bodem te gebruiken als energiebron (voor bijvoorbeeld de opslag van koud of warm water). Gedeputeerde Staten kunnen hiervoor ontheffing verlenen. In de ontheffingsvoorschriften staat dat de kleilaag niet mag worden beschadigd en dat het gebruik van stoffen het grondwater niet mag verontreinigen. In waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden geldt ook een verbod op het gebruik van de bodem als energiebron. Hier kan geen ontheffing voor worden afgegeven. De provincie en haar partners streven ernaar het grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening te beschermen. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 19 december 2018 vastgesteld.

 • Deze kaartlaag geeft de locatie van een station weer.