From 1 - 10 / 289
  • Wordt dagelijks geactualiseerd. Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

  • Potentiële locaties voor biomassa afkomstig uit bermen, watergangen en hagen in beheer van de provincie Overijssel. Deze dataset wordt gebruikt in de kaart "biomassa" als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.

  • In deze dataset wordt de geschatte soortendiversiteit van rode-lijstsoorten per kilometerhok in klassen weergegeven. Deze kaart is gemaakt op basis van gegevens van de laatste 10 jaar uit de Nationale Databank Flora en Fauna. De zeven belangrijkste en best onderzochte soortgroepen zijn hierin samengenomen (vaatplanten, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en vogels). In de kaart is gecorrigeerd voor het effect dat er niet op elke locatie even intensief wordt waargenomen. Deze dataset wordt gebruikt in kaart "functionele agrobiodiversiteit" als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.

  • De belasting PM10 (Jaargemiddelde PM10-concentratie in microgram/m3) als gevolg van wegen is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening)-contouren. De gevoelige bestemmingen in de verschillende GES-contouren gelegen zijn in beeld gebracht. Doel is inzicht in knelpunten in de bestaande situatie en in de aanwezige risico’s bij nieuwe ontwikkelingen. Met dit inzicht kunnen keuzes onderbouwd worden.

  • De belasting met PM2,5 (Jaargemiddelde PM10-concentratie in microgram/m3) als gevolg van wegen is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening)-klassen en op kaarten weergegeven. Alle woningen en gevoelige bestemmingen die in de verschillende GES-contouren gelegen zijn, zijn eveneens in beeld gebracht. Doel is inzicht in knelpunten in de bestaande situatie en in de aanwezige risico’s bij nieuwe ontwikkelingen. Met dit inzicht kunnen keuzes onderbouwd worden.

  • De belasting met PM10 (Jaargemiddelde PM10-concentratie in microgram/m3) als gevolg van wegen is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening)-klassen en op kaarten weergegeven. Alle woningen en gevoelige bestemmingen die in de verschillende GES-contouren gelegen zijn, zijn eveneens in beeld gebracht. Doel is inzicht in knelpunten in de bestaande situatie en in de aanwezige risico’s bij nieuwe ontwikkelingen. Met dit inzicht kunnen keuzes onderbouwd worden.

  • De belasting met NO2 (Jaargemiddelde NO2-concentratie in microgram/m3) als gevolg van wegen is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening)-contouren. De gevoelige bestemmingen in de verschillende GES-contouren gelegen zijn in beeld gebracht. Doel is inzicht in knelpunten in de bestaande situatie en in de aanwezige risico’s bij nieuwe ontwikkelingen. Met dit inzicht kunnen keuzes onderbouwd worden.

  • ** Historische data, actuele data is beschikbaar in Gisib ** De riolering is de infrastructuur waarop afvalwater geloosd, ingezameld en getransporteerd wordt. Een riolering of rioolstelsel is een systeem van buizen (riolen), putten en pompen dat in steden en dorpen ondergronds is aangelegd. Het is bedoeld om het afvalwater en hemelwater op een veilige en gezonde manier af te voeren.

  • Dit bestand bevat het buitengebied zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij hiervoor regels opgenomen. Onder het buitengebied verstaan wij die gebieden die buiten stedelijke gebieden liggen en een overwegend agrarische-, natuur- en recreatieve functie hebben. Omdat de inrichting van het buitengebied zowel vitaal als duurzaam dient te zijn, is daarnaast zuinig ruimtegebruik een belangrijk uitgangspunt.

  • Deze dataset geeft de (semi)natuurgraslanden in Overijssel weer. Deze kaart is gebaseerd op de Ecosystem unit maps (CBS) waarbij de units 27 (semi natural grassland) en 29 (other unpaved terrain) zijn gebruikt. Deze dataset wordt gebruikt in de kaart "biomassa" als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel .