From 1 - 10 / 246
 • Dit bestand bevat GES-contouren geluid provinciale- en rijkswegen. De geluidsbelasting (geluidsbelasting Lden situatie 2016) veroorzaakt door provinciale wegen is vertaald in GES (gezondheidseffectscreening)- contouren en op kaarten weergegeven. Doel is inzicht te geven in de invloed van de weg op de omgeving, waarmee knelpunten, zowel bestaand als nieuw, in beeld worden gebracht.

 • Het reglementair vastgestelde peil in een polder dat door de beherende instantie wordt nagestreefd. Let op: deze data is niet volledig up to date. Er volgt nog een inventarisatie. Neem contact op met de bronhouder voor meer informatie.

 • In dit bestand zijn de in Drenthe bekende zandwinplassen opgenomen. Het betreft hier zowel actieve zandwinplassen als niet meer in gebruik zijnde. Per zandwinplas is onder andere het nummer van de ontgrondingsvergunning, de actuele diepte, het verantwoordelijke waterschap en het zomer- en winterpeil aangegeven.

 • Kaartlaag met alle bodemcontouren waar een besluit over is genomen in het kader van de Wet Bodembescherming. Het betreft verontreinigingscontouren, saneringscontouren , nazorgcontouren en restverontreinigingscontouren (na sanering). Ook zijn een aantal grootschalige ophogingsprojecten hierin opgenomen. Verder vindt u hier welke besluiten er zijn genomen en eventueel de bijbehorende links naar de besluiten. Deze werken nu nog alleen intern.

 • De belasting met PM2,5 (Jaargemiddelde PM10-concentratie in microgram/m3) als gevolg van wegen is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening)-klassen en op kaarten weergegeven. Alle woningen en gevoelige bestemmingen die in de verschillende GES-contouren gelegen zijn, zijn eveneens in beeld gebracht. Doel is inzicht in knelpunten in de bestaande situatie en in de aanwezige risico’s bij nieuwe ontwikkelingen. Met dit inzicht kunnen keuzes onderbouwd worden.

 • Met omgevingslawaai bedoelt men ongewenst of schadelijk geluid dat buitenshuis door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, meer bepaald gaat het over het geluid van de 4 geluidsbronnen in Zaanstad.

 • Categories  

  Het netwerk applicatie schema bevat ruimtelijke objecten verbonden met een hydrografische netwerkweergave van waterwegen, meren etc. Dit is primair nodig voor de gebruikerstoepassing 'ruimtelijke analyses en modellering.

 • De belasting PM10 (Jaargemiddelde PM10-concentratie in microgram/m3) als gevolg van wegen is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening)-contouren. De gevoelige bestemmingen in de verschillende GES-contouren gelegen zijn in beeld gebracht. Doel is inzicht in knelpunten in de bestaande situatie en in de aanwezige risico’s bij nieuwe ontwikkelingen. Met dit inzicht kunnen keuzes onderbouwd worden.

 • In dit bestand zijn de geluidscontouren langs provinciale wegen vastgelegd zoals deze zijn berekend voor de EU-geluidskartering, 3e tranche. De Lden-contouren weerspiegelen de situatie voor het peiljaar 2016. De geluidsbelasting is berekend met het model SRM-II. Er is rekening gehouden met stil asfalt en geluidsschermen. De aftrek op grond van artikel 103 van de Wet geluidhinder is niet toegepast. Lden is het (energetisch) gemiddelde over de dag-, avond- en nachtperiode.

 • Met omgevingslawaai bedoelt men ongewenst of schadelijk geluid dat buitenshuis door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, meer bepaald gaat het over het geluid van de 4 geluidsbronnen in Zaanstad.