From 1 - 10 / 227
  • Wordt dagelijks geactualiseerd. Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

  • Potentiële locaties voor biomassa afkomstig uit bermen, watergangen en hagen in beheer van de provincie Overijssel. Deze dataset wordt gebruikt in de kaart "biomassa" als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.

  • Veendikte in 2100 bij werkscenario “doorgaan”. Dit is voortzetting van het huidige beleid naar toekomst rondom peilbeheer en ruimtegebruik. Datagegevens afkomstig uit studie Verkenning Bodemdaling NW Overijssel die Infram voor ons en het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft verricht in de periode 2017 – 2019.

  • In dit bestand zijn de geluidscontouren langs provinciale wegen vastgelegd zoals deze zijn berekend voor de EU-geluidskartering, 3e tranche. De Lden-contouren weerspiegelen de situatie voor het peiljaar 2016. De geluidsbelasting is berekend met het model SRM-II. Er is rekening gehouden met stil asfalt en geluidsschermen. De aftrek op grond van artikel 103 van de Wet geluidhinder is niet toegepast. Lden is het (energetisch) gemiddelde over de dag-, avond- en nachtperiode.

  • Het onderhoud en beheer van landschapselementen op particuliere grond kan, binnen bepaalde gebieden in aanmerking komen voor vergoeding via de Groene en Blauwe Diensten. Het moet gaan om beheer van een element dat waarde heeft in natuur, landschap of cultuurhistorie, maar ook om het vasthouden van water op percelen en in de watergangen. In deze dataset zijn de lijnelementen weergegeven die een vergoeding ontvangen voor het beheer en onderhoud van het betreffende element.

  • Gemiddeld hoogste grondwaterstand bij scenario huidig in Noord-West-Overijssel. Datagegevens afkomstig uit studie Verkenning Bodemdaling NW Overijssel die Infram voor ons en het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft verricht in de periode 2017 – 2019.

  • Risico op bodemverdichting in provincie Overijssel. Bodemeigenschappen zijn enerzijds bepalend voor de sterkte van de bodem en anderzijds bepalen zij ook in hoeverre er sprake kan zijn van natuurlijk herstelvermogen. Bodemsterkte, bodembelasting en natuurlijk herstelvermogen bepalen samen het risico op verdichting. Meer informatie over dit project vind u in Alterra rapport 2409. Deze dataset wordt gebruikt in de kaart "bodem" als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.

  • De lokatie van stiltegebied-borden rond stiltegebieden in de provincie Gelderland. Een stiltegebied is een sinds 1992 in o.a. artikel 4.9 van de Wet milieubeheer bedoeld beschermingsgebied, dat als zodanig bij of krachtens het Streekplan is aangewezen en nader is aangeduid op de bij de Verordening stiltegebieden provincie Gelderland behorende kaartbijlage. Het beleid in deze gebieden heeft een preventief karakter: de ontwikkeling van nieuwe activiteiten die (potentieel) geluidshinder veroorzaken wordt primair tegengegaan via het instrument van de ruimtelijke ordening (streekplan- uitwerking).

  • Kaart met verschillende soorten landschappen in Overijssel. Dit worden ook wel landschapselementen genoemd. Denk hierbij aan houtwallen, hoogstamboomgaarden, historische tuinen en natuurvriendelijke oevers. Bij deze indeling is uitgegaan van de agrobiodiversiteit. De landschapselementen zijn gebruikt voor het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.

  • Geschatte soortendiversiteit per kilometerhok in klassen. Weergegeven op basis van gegevens van de laatste 10 jaar uit de Nationale Databank Flora en Fauna. De zeven belangrijkste en best onderzochte soortgroepen zijn hierin samengenomen (vaatplanten, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en vogels). In de kaart is gecorrigeerd voor het effect dat er niet op elke locatie even intensief wordt waargenomen. Alleen gebieden met een soortendiversiteit hoger dan 700 zijn weergegeven. Deze dataset wordt gebruikt in de kaart "Recreatie" als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.