From 1 - 10 / 258
  • Wordt dagelijks geactualiseerd. Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

  • Een peilbuis is een in de grond gebrachte buis met als doel bv. bodemonderzoek of de bepaling van de ligging van het freatisch vlak (de vrije grondwaterspiegel).

  • Bij ongevallen met gevaarlijke stoffen gaat het om een groot ongeluk op een bedrijfsterrein. Er zijn veel bedrijven met gevaarlijke stoffen die zo’n risico vormen. Het risico kan voor een groot of een klein gebied in de omgeving bestaan. Bedrijven met een risico voor een heel klein gebied staan niet op de risicokaart. Wat de gevolgen zijn hangt mede af van welke stof bij het ongeval is betrokken.

  • Toont agrarische gebieden waar een hoge bovengrondse koolstofopslag is. Deze dataset wordt gebruikt in kaart "functionele agrobiodiversiteit" als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.

  • Combinatie van hittestress met het aandeel groen op bedrijventerreinen. De kaart laat twee uitersten zien: het ligt de bedrijventerreinen uit met veel hittestress en minder dan gemiddeld groen (rode kleur) en met weinig hittestress en meer dan gemiddeld groen (groene kleur). Deze dataset wordt gebruikt in kaart bedrijventerreinen als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.

  • Gevoelige bestemmingen binnen geluidzone van 50 dB(A) Letmaal van gezoneerde industrieterreinen. Als bij een industrieterrein een geluidzone van 50 dB geldt dan mag de geluidbelasting buiten de zone niet hoger zijn dan 50 dB. Het gaat hierbij om de gecumuleerde geluidbelasting van alle inrichtingen op het terrein. Binnen de zone kan door middel van een "hogere waarde procedure" een hogere geluidsbelasting (hogere waarde) worden toegestaan op woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen of geluidsgevoelige terreinen. Deze verhoging is mogelijk tot een maximale ontheffingswaarde: 55 dB voor nieuwbouw en 60 dB voor bestaande woningen. De hogere waarde wordt per woning bepaald en vastgelegd.

  • Tramsysteem in de gemeente Utrecht en Nieuwegein en IJsselstein. De sneltram werd in de jaren tachtig aangelegd om de groeikernen/slaapsteden te ontsluiten.

  • Tramsysteem in de gemeente Utrecht en Nieuwegein en IJsselstein. De sneltram werd in de jaren tachtig aangelegd om de groeikernen/slaapsteden te ontsluiten.

  • De bedrijventerreinen in Overijssel zijn ingedeeld in drie klassen op basis van het aandeel groen (laagste 33%, middelste 33% en hoogste 33%) op het terrein. In dit taartdiagram wordt weergegeven wat het aandeel minder groene, gemiddeld groene en bovengemiddeld groene terreinen is (als percentage van het oppervlakte bedrijventerreinen per gemeente). Het formaat van het taartdiagram laat zien hoeveel hectare bedrijventerrein er is per gemeente. Deze dataset wordt gebruikt in kaart bedrijventerreinen als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.

  • Routes van het sloepenroutenetwerk in west Utrecht.