From 1 - 10 / 261
  • Wordt dagelijks geactualiseerd. Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

  • Vrijwel alle bevaarbare waterwegen en meren zijn door ingenieursbureau MUG ingemeten op diepte. De meren met raaien om de 250 meter, de vaarwegen met een lengteraai en dwarsraaien om de 250 meter. Ook zijn de Marrekrite-ligsteigers ingemeten alsmede zoveel mogelijk overige steigers.

  • Deze data is gestandaardiseerd voor de provinciale aanlevering INSPIRE. Locaties met actieve zandwinputten in Fryslan.

  • Bestand met locaties van overdekte en openluchtzwembaden in Fryslân.

  • Onderdeel van het natuurbeheerplan is het Beheergebied. In deze gebieden wordt door middel van een samenhangend pakket aan maatregelen een bijdrage leveren aan het gebied. De bijbehorende beheerpakketten zijn gebaseerd op de Index Natuur en Landschap. Ook onderdeel van het Natuurbeheerplan is de kaart waarop de ambitie (het einddoel) van alle bestaande en nieuwe natuur is begrensd en getypeerd volgens de Index Natuur- en Landschap. De kaart begrenst het zelfde gebied als de beheertypekaart. In de tekst van het natuurbeheerplan wordt exact geformuleerd wanneer het einddoel moet zijn bereikt. (Informatiemodel Natuur, IMNa2.0)

  • Locaties met actieve zandwinputten in Fryslan.

  • Bestand met officiële zwemwaterlocaties waarvan de kwaliteit regelmatig wordt gemeten.

  • In dit bestand zijn de adressen met bijbehorende geluidbelastingen vastgelegd voor de EU-geluidskartering, 3e tranche. De adressen komen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), beheerd door het Kadaster. De geluidbelastingen weerspiegelen de situatie voor het peiljaar 2016, en zijn berekend met de SRM-II methode.

  • In dit bestand zijn de gebouwen met bijbehorende geluidbelastingen langs provinciale wegen vastgelegd voor de EU-geluidskartering, 3e tranche. De gebouwen komen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), beheerd door het Kadaster. De geluidbelastingen weerspiegelen de situatie voor het peiljaar 2016, en zijn berekend met de SRM-II methode.

  • Verkeerslichtinstallaties in Zaanstad op locatie met type en leveranciers gegevens