From 1 - 10 / 141
  • Wordt dagelijks geactualiseerd. Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

  • Het gebied dat in beslag wordt genomen door een regionale waterkering. De kaartlaag geeft de door de provincie via de Omgevingsverordening Zeeland 2018 (bijlage 8 regionale waterkeringen - stelsel - normen) aangewezen binnendijken met een waterstaatkundige functie weer. Binnendijken met een dergelijke functie worden regionale keringen genoemd. Binnen het stelsel van regionale keringen wordt onderscheid gemaakt tussen “natte” en “droge” regionale keringen. Een afzonderlijke categorie wordt gevormd door “natte” regionale keringen die door Rijkswaterstaat zijn aangewezen; deze liggen langs het Kanaal Gent-Terneuzen en het Antwerps Kanaalpand.

  • Begrenzing ganzenrustgebieden in Zeeland; gebieden waar subsidie voor opvang van ganzen mogelijk is.

  • Op grond van de luchtvaartwet is bepaald waar de geluidszones rond binnenlandse vliegvelden liggen. De overheid heeft de geluidszones in hoofdzaak vastgesteld om de geluidsoverlast voor omwonenden van luchthavens binnen de perken te houden. Daarnaast hebben de zones een functie uit het oogpunt van ruimtelijke ordening. Binnen de zones gelden bijvoorbeeld beperkingen voor nieuwbouw en voor de vestiging van bepaalde bedrijven en reeds aanwezige geluidgevoelige gebouwen (woningen, scholen, et cetera) worden zonodig geïsoleerd. Rotterdam Airport ligt aan de noordelijke stadsrand van Rotterdam. Het luchtverkeer kan gebruik maken van een verharde baan van 2200 x 45 meter. De baan is geschikt voor gebruik tijdens minder gunstige weersomstandigheden. Er geldt 's nachts een nachtregime. Op Rotterdam Airport worden, afgezien van de vluchten met de kleine luchtvaart vooral lijnvluchten uitgevoerd en in mindere mate charter- en vrachtvluchten.

  • Begrensde zoekgebieden waarbinnen subsidie voor beheer van landschaps elementen kan worden aangevraagd. Dit bestand behoort bij het besluit van gedeputeerde staten van 10 juli 2018, houdende regels over Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2019.

  • Een TOP staat voor Toeristisch Overstap Punt. Een 'knooppunt' waar diverse bewegwijzerde en onbewegwijzerde fiets- en wandelroutes samen komen. Een TOP is goed bereikbaar per auto en beschikt over voldoende parkeergelegenheid. In de nabije omgeving van de TOP is vaak horeca te vinden, voor een kopje koffie en waar eventueel een oplaadpunt voor elektrische fietsen beschikbaar is. In een aantal gevallen is de horeca bij de TOP ook fietscafé / Fietsers Welkom! met extra service voor de fietsende recreant. Naast horeca zijn er in een aantal regio's (provincie Utrecht) ook Rustpunten op particuliere erven waar je iets kan drinken. Met al deze voorzieningen is een TOP dus altijd een goed startpunt voor iedereen die van wandelen en fietsen houdt.

  • Feature service van bestaande en geplande warmteinfrastructuur in Provincie Zuid-Holland, naar eigendom, bronttype en nettype. Data wordt gebruikt in de warmte transitie atlas (WTA).

  • De buisleidingenkaart laat alle buisleidingen zien die in de Risicokaart zijn opgenomen (https://nederland.risicokaart.nl/?prv=zuid-holland), inclusief buisleidingstroken en -straten. Buisleidingen transporteren stoffen ten behoeve van regionale en nationale distributie en industrie. Buisleidingen hebben vaak een grote diameter, zijn duur in aanleg en een belangrijke beperkende factor in ruimtelijke ontwikkeling. Hiervoor zijn ruimtelijke reserveringen gemaakt in de vorm van stroken en straten. In buisleidingstraten zijn geen andere functies dan buisleidingen mogelijk. In de leidingstroken wel, mits die voldoen aan de randvoorwaarden van de transportfunctie.

  • De draagkrachtkaart signaleert gebieden die voor Zuid-Hollandse begrippen sterk zettingsgevoelig en extreem zettingsgevoelig zijn. Draagkracht duidt op de mate waarin de ondergrond gevoelig is voor zetting, ofwel: het zakken van het maaiveld. De bodemsamenstelling en het ruimtegebruik is hiervoor bepalend; het gewicht van bouwwerken en de onttrekking van grondwater vergroot de kans op zetting. De draagkracht van zand staat bekend als stevig, van klei als gevoelig en van veen als zwak. Gezien Zuid-Holland voor ruim driekwart uit slappe gronden bestaat is de provincie grotendeels bovengemiddeld zettingsgevoelig in vergelijking tot andere provincies.

  • Gepland en bestaand trace van het hoofd warmte transportnet in Zuid-Holland. Data wordt gebruikt in de warmte transitie atlas (WTA).