From 1 - 10 / 236
 • Wordt dagelijks geactualiseerd. Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

 • Categories  

  Vervoersnetwerken - wegen bevat het netwerk en de physical objects die verbonden zijn aan transport over wegen. Er wordt op toe gezien dat de features van het netwerk geschikt zijn en dat de koppeling tussen de netwerken met wegen, spoorwegen en luchtvaart zijn gerealiseerd, i.e. multi-modale knooppunten, in het bijzonder lokaal. Dit om te voorzien in de behoeften van intelligente transportsystemen zoals location based services (LBS) en telematica. Het transport netwerk zal ook de referenties naar verkeersstromen bevatten om navigatie diensten mogelijk te maken.

 • Vrijwel alle bevaarbare waterwegen en meren zijn door ingenieursbureau MUG ingemeten op diepte. De meren met raaien om de 250 meter, de vaarwegen met een lengteraai en dwarsraaien om de 250 meter. Ook zijn de Marrekrite-ligsteigers ingemeten alsmede zoveel mogelijk overige steigers.

 • Vastgestelde parkeerzone en tarieven 2014 met de locaties van de parkeermeters. Tevens een overzicht van Blauwe zone. De tarieven zijn per 59 minuten

 • Combinatie van hittestress met het aandeel groen op bedrijventerreinen. De kaart laat twee uitersten zien: het ligt de bedrijventerreinen uit met veel hittestress en minder dan gemiddeld groen (rode kleur) en met weinig hittestress en meer dan gemiddeld groen (groene kleur). Deze dataset wordt gebruikt in kaart bedrijventerreinen als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.

 • Landgoederen binnen de provincie Overijssel. Een landgoed is een ruimtelijke eenheid van terreinen en elementen. Deze zijn architectonisch, economisch en functioneel met elkaar verbonden. De kern is een (soms verdwenen) hoofdhuis. Deze dataset wordt gebruikt in de kaart Recreatie, als onderdeel van het onderzoek naar natuurlijk kapitaal binnen Overijssel.

 • Toont agrarische gebieden waar een hoge bovengrondse koolstofopslag is. Deze dataset wordt gebruikt in kaart "functionele agrobiodiversiteit" als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.

 • Potentiële koolstofopslag in bodem per gemeente. Deze is gebasseerd op het totaal van alle maatregelen (verbeterde gewasrotaties en gebruik van groenbemesters en vanggewassen, niet-kerende grondbewerking, het niet scheuren van grasland, het achterlaten van gewasresten, het onderwerken van biomassa en akkerrandenbeheer). Deze dataset wordt gebruikt in de kaart "bodem" als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.

 • In dit bestand zijn de geluidscontouren langs provinciale wegen vastgelegd zoals deze zijn berekend voor de EU-geluidskartering, 3e tranche. De Lden-contouren weerspiegelen de situatie voor het peiljaar 2016. De geluidsbelasting is berekend met het model SRM-II. Er is rekening gehouden met stil asfalt en geluidsschermen. De aftrek op grond van artikel 103 van de Wet geluidhinder is niet toegepast. Lnight is het (energetisch) gemiddelde over de nachtperiode.

 • Het onderhoud en beheer van landschapselementen op particuliere grond kan, binnen bepaalde gebieden in aanmerking komen voor vergoeding via de Groene en Blauwe Diensten. Het moet gaan om beheer van een element dat waarde heeft in natuur, landschap of cultuurhistorie, maar ook om het vasthouden van water op percelen en in de watergangen. In deze dataset zijn de lijnelementen weergegeven die een vergoeding ontvangen voor het beheer en onderhoud van het betreffende element.