From 1 - 10 / 141
  • Wordt dagelijks geactualiseerd. Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

  • Kaartlaag met verdachte activiteiten. Dit zijn voormalige bedrijfsactiviteiten uit oa Hinderwetdossiers, dempingen/ophogingen, tanks en bedrijfsactiviteiten.

  • Kaartlaag met alle nazorgmaatregelen waar een besluit over is genomen.

  • Indeling in wildbeheereenheden (jachtgebieden), situatie per 2018.Om ten behoeve van verhuur van jachtrechten door waterschappen, domeinen, enzovoorts werkgebieden van Wildbeheereenheden vast te leggen worden WBE-grenzen door gedeputeerde staten gepubliceerd.

  • De wijkindeling gehanteerd door Meerlanden in het afvalcollectie procesDe dataset is te downloaden van het gemeentelijk open data portaal: https://gemeente-bloemendaal.opendata.arcgis.com/search/protocol: website

  • Dit bestand bevat NatuurNetwerk Nederland (NNN)-natuur aanpassingsgebieden zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. Gedeputeerde Staten zijn - als de hydrologische situatie of de realiseerbaarheid daartoe aanleiding geeft - bevoegd de begrenzing van NNN-natuur aanpassingsgebieden te wijzigen en deze geheel of gedeeltelijk te laten vervallen of geheel of gedeeltelijk te veranderen in 'NNN-beheer aanpassingsgebied'.

  • ** Historische data, actuele data is beschikbaar in Gisib ** Drainage of ontwatering is het afvoeren van water uit de bodem over en door de grond, met als gevolg het in stand houden van een grondwaterpeil.

  • Routes van het sloepenroutenetwerk in west Utrecht.

  • Bezit van woningcorporaties die in Zaanstad actief zijn verdeeld per corporatie. De kaart is een momentopname van januari 2019

  • De openbare oplaapdunten voor Elektrische auto's