From 1 - 10 / 281
  • Dit bestand bevat regionale bedrijventerreinen zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. We willen dat bedrijven uit de hogere milieucategorieën en/of met een aanzienlijk ruimtebeslag zich vestigen op regionale bedrijventerreinen. Wij vinden het belangrijk dat er voldoende ruimte aanwezig is en blijft voor de vestiging van bedrijven uit de hogere milieucategorieën. Voor dit type bedrijven is voorlopig voldoende ruimte op bestaande regionale bedrijventerreinen. De bedrijven die de grootste milieuhinder met zich mee brengen, willen we steeds meer concentreren op een beperkt aantal van deze regionale bedrijventerreinen.

  • Dit bestand bevat alle onttrekkingsputten van alle vergunningplichtige grondwateronttrekkingen in de provincie Groningen voor drinkwater en industriële doeleinden.

  • Deze kaart geeft aan in welke gebieden er meer dan 4 graden Celsius temperatuurverhoging is ten opzichte van de omgevingstemperatuur. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • De locaties in oppervlaktewater die zijn aangewezen als zwemwater.

  • Overzicht provinciale wegen waar landbouwverkeer is toegestaan.

  • De dataset bevat de samengevoegde geluidcontouren van de provinciale wegen van de Provincie Utrecht. De klassenindeling is volgens de richtlijnen uit de wet geluidhinder (43 t/m 68 dB) Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • Niet-methaan VOS (NMVOS) emissies naar lucht uit alle bronnen in 2014 in kg/km2 per jaar. Emissieregistratie 1990 - 2014. (vastgesteld 2016)

  • Gemeentegrenzen van Zaanstad en omliggende gemeente 2016. De dataset bevat veel cbs gegevens over inwoneraantal en oppervlak

  • Een verkeerstelling is een onderzoek om inzicht te krijgen in de hoeveelheid gemotoriseerd en/of langzaam verkeer per tijdseenheid, met eventueel een verdeling naar voertuigtype.

  • Het beleid binnen het Nationaal Landschap is er op gericht om de stad-land relaties te versterken en binnen het zgn. beschermingsgebied de landschappelijke kernkwaliteiten te behouden, te beheren, te ontwikkelen en te beleven en te werken vanuit 10 kernwaarden uit POL2014. Het Nationaal Landschap is gelegen binnen de (Euregionale) metropool Luik-Eupen-Aken-Parkstad-Sittard-Genk-Hasselt-Maastricht als onderdeel van het grensoverschrijdende Drielandenpark. Het is een uitloopgebied van de steden waarvan de “quality of life” belangrijk is voor het Zuid-Limburgse leef- en vestigingsklimaat. Het gebied kent een hoge dichtheid aan cultuurhistorisch erfgoed waaronder veel monumenten. Het unieke landschap draagt in belangrijke mate bij aan het vestigingsklimaat en de woon- en leefkwaliteit van de regio.