Zoeken
 
From 1 - 10 / 329
  • Het technisch potentieel gecorrigeerd voor financiële haalbaarheidaspecten. Er geldt een minimaal vereiste energievraag/-aanbod van 1.000 GJ/jaar voor een rendabel project. Ook dient de energievrager zich voldoende nabij het watersysteem te bevinden. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • Primaire watergebieden zijn (als zodanig aangewezen) laaggelegen gebieden in de buurt van steden en dorpen die bij hevige neerslag ruimte bieden voor waterberging. In de primaire watergebieden is het belang van het water kaderstellend. Hier is geen ruimte voor initiatieven die de wateropvang functie belemmeren. Dit betekent niet dat ontwikkelingen uitgesloten zijn: nieuwe bebouwing bijvoorbeeld is toegestaan, mits het waterbergend vermogen niet wordt aangetast. Nieuwe kapitaalintensieve functies worden zoveel mogelijk geweerd in verband met de kans op schade. Waterbergingsgebieden zijn gebieden die bij hoog water gebruikt worden voor wateropvang. De gebieden zijn hiervoor geschikt gemaakt door het aanbrengen van waterhuishoudkundige werken zoals dijken, kades en inlaatwerken. De polders Noord- en Zuid Meene (gemeente Hardenberg), de Beulakerpolder (gemeente Steenwijkerland) en Wetering Oost en -West (gemeente Steenwijkerland) zijn aangewezen als waterbergingsgebied. Deze functie moet behouden blijven. Het belang van het water is hier kaderstellend. Ontwikkelingen die hiermee in strijd zijn worden geweerd. In waterbergingsgebieden mag worden gebouwd mits hierdoor het waterbergend vermogen niet wordt aangetast (bijvoorbeeld door te bouwen op palen). Daarbij geldt wel dat nieuwe kapitaalintensieve functies zoveel mogelijk worden geweerd in verband met schadekosten. Waterbergingsgebieden zijn aangewezen als gebieden waarin water in extreme situaties kan worden vastgehouden om te voorkomen dat waterafvoersystemen overbelast raken en er wateroverlast optreedt op plekken waar het meer schade toebrengt.

  • De geluidbelasting als gevolg van railverkeer (Lden) is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening)-contouren. De gevoelige bestemmingen in de verschillende GES-contouren gelegen zijn in beeld gebracht.

  • Voor het strooien van de hoofdwegen in Zaanstad zijn verschillende partijen verantwoordelijk, zoals de gemeente, de provincie en het Rijk. Het is niet mogelijk om alle wegen, fietspaden en stoepen in de hele gemeente te strooien. De gemeente heeft ervoor gekozen om zich bij het strooien te beperken tot de doorgaande wegen, zodat alle wijken in Zaanstad bereikbaar blijven.

  • Ontheffinghouders, ligplaatsen en woonschepen.

  • Een verkeerstelling is een onderzoek om inzicht te krijgen in de hoeveelheid gemotoriseerd en/of langzaam verkeer per tijdseenheid, met eventueel een verdeling naar voertuigtype.

  • Digitale cultuurhistorische atlas van de Provincie Utrecht (CHAT), deelgebieden. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • ** Historische data, actuele data is beschikbaar in Gisib ** Per wijk gecontroleerde boomkwaliteit in Zaanstad. Controle vindt per wijk plaats en wel gemiddeld één keer per 4 jaar. De opbouw van de kaart is in 2011 begonnen, daarom zijn nog niet alle wijken van Zaanstad geïnventariseerd.

  • Locaties van camera's in de provincie Utrecht.

  • De potentiële voorraad warmte die op basis van de huidige technische mogelijkheden uit een gemaal kan worden gewonnen. Voor de concepten waterlopen (& plassen) en gemalen vormt de beschikbare opslagcapaciteit van de ondergrond voor energieopslag een bepalende factor. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.