Zoeken
 
From 1 - 10 / 305
  • Een rustpunt (herkenbaar aan het rustpuntbord) tref je aan op een particulier erf, langs een wandel- of fietsroute en meestal in het buitengebied gelegen. Bij een rustpunt kun je pauzeren, iets drinken, naar het toilet en je elektrische fiets weer opladen of repareren.

  • De orthofotomozaieken zijn een samenstelling van afzonderlijke orthofoto's, in principe van de centrale gedeelten van iedere orthofoto. Daardoor is de omvalling in de mozaieken zo klein mogelijk gehouden. De orthofotomozaïeken zijn landsdekkend. Binnen de service worden een aantal lagen aangeboden, te weten (jaar)_ortho25IR (maximaal 5 jaargangen) en een laag Actueel_ortho25IR. (jaar)_ortho25IR wordt gaandeweg het lopende jaar gevuld; de laag Actueel_ortho25IR verwijst naar de landsdekkende dataset van de meest recente jaargang. Nadat (jaar)_ortho25IR landsdekkend is gevuld zal de laag Actueel_ortho25IR naar deze dataset verwijzen. Jaarlijks zal er een laag (jaar)_ortho25IR bijkomen. De service bevat dus de volgende opbouw: - 2019_ortho25IR - 2018_ortho25IR - 2017_ortho25IR - 2016_ortho25IR - Actueel_ortho25IR (landsdekkende dataset van de meest recente jaargang)

  • Nautische signalering op de vaarwegen in Zaanstad

  • Uitzonderingen op het verbod op nieuwvestiging van windturbines binnen het Gelders natuurnetwerk GNN is onder voorwaarden mogelijk. Voor een beperkt aantal ontwikkelingen wordt een uitzondering gemaakt, alleen in de voor die functies minst kwetsbare natuur. Voor het plaatsen van windturbines is een verkenningsgebied geformuleerd. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 13 december 2017 vastgesteld.

  • Voor het strooien van de hoofdwegen in Zaanstad zijn verschillende partijen verantwoordelijk, zoals de gemeente, de provincie en het Rijk. Het is niet mogelijk om alle wegen, fietspaden en stoepen in de hele gemeente te strooien. De gemeente heeft ervoor gekozen om zich bij het strooien te beperken tot de doorgaande wegen, zodat alle wijken in Zaanstad bereikbaar blijven.

  • Bezit van woningcorporaties die in Zaanstad actief zijn verdeeld per corporatie. De kaart is een momentopname van januari 2017

  • Alle meerpalen die voorkomen in de Zaan voor de scheepvaart

  • Deze kaart toont de verspreiding van de Flora aandachtsoorten (AS) in Utrecht. Aandachtsoorten zijn een selectie van de Rode Lijst soorten, namelijk alleen de (ernstig) bedreigde soorten, aangevuld met de Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijnsoorten en enkele specifiek voor de provincie Utrecht belangrijke soorten. Zie het supplement biodiversiteit van de Natuurvisie voor meer informatie. Het betreft vaatplanten, paddestoelen, mossen en korstmossen, De gegevens zijn in oktober 2017 betrokken uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Voor de Aandachtsoorten is het beginjaar 1990. De kaarten tonen per soortgroep het aantal soorten per 250 x 250 m. Waarnemingen die ingevoerd zijn op kilometerhokniveau zijn niet zichtbaar op het 250 x 250 m niveau.Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar

  • Tussen de steden moet ruimte blijven voor recreatieve uitloopmogelijkheden. Provincie Utrecht wil voorkomen dat steden aaneen groeien. Hierop zijn de bovenlokale recreatiezones gericht. Om gericht tot een visie te komen zijn in een aantal interne en externe workshops de zonering (rustig, gemoedelijk, levendig) per deelgebied bepaald. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • Dit bestand bevat gebieden behorend tot het grootschalig open landschap zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. De afwisseling en het contrast tussen de open en besloten gebieden draagt bij aan de diversiteit van het landschap. Wij beschermen de openheid en beslotenheid van het landschap. Wij hebben hier regels over opgenomen in de Omgevingsverordening.