Zoeken
 
From 1 - 10 / 351
 • De vaarstrook geeft de optimale lijn aan voor het bevaren van de Zaan

 • Categories  

  Op de kaart ziet u hoe hoog de geluidbelasting door Schiphol is op de door u gekozen locatie. De geluidbelasting wordt uitgedrukt in Lden (Lday-evening-night), de maat voor de gemiddelde geluidsbelasting over een etmaal. De geluidbelasting 's avonds en 's nachts wordt hierbij veel zwaarder meegerekend dan die van overdag, omdat het geluid dan hinderlijker is. Lawaai in onze woonomgeving leidt vooral tot hinder en slaapverstoring. De kaarten geven inzicht in de geluidsbelasting in het voorgaande jaar, hier het gebruiksjaar voor de luchthaven Schiphol dat liep van 1 november 2015 tot 1 november 2016. Over de kaart De kaart en de gegevens zijn afkomstig en eigendom van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. De geluidkaart is gemaakt in het kader van de EU geluidkartering en bevat geluidcontouren variërend tussen 50 en 75 dB in klassen van 5 db. Op basis van de EU-regelgeving zal de volgende geluidkartering gaan over het jaar 2021 en waarschijnlijk in 2022 klaar zijn en online verschijnen.

 • Een bestemmingsplan voor gronden binnen een Waardevol open gebied maakt ten opzichte van het ten tijde van de inwerkingtreding van de verordening geldende bestemmingsplan geen bestemmingen mogelijk die de openheid van de waardevolle open gebieden aantasten. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 1 maart 2017.

 • De geluidbelasting als gevolg van rijkswegen en provinciale wegen (Lden) is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening)-contouren. Alle woningen in de verschillende GES-contouren gelegen zijn in beeld gebracht. Doel is inzicht in knelpunten in de bestaande situatie en in de aanwezige risico’s bij nieuwe ontwikkelingen. Met dit inzicht kunnen keuzes onderbouwd worden.

 • Het Natuurbeheerplan (NBP) is het provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer zijn vastgelegd. Met het zoekgebied water geeft de provincie het begrensde zoekgebied weer waarbinnen subsidie voor waterbeheertypen kan worden aangevraagd.

 • Dit zijn locaties waar de provincie een ruimtelijke reservering maakt voor windenergie. Deze locaties kunnen worden beschouwd als aangewezen gronden waarvoor draagvlak is bij de betrokken gemeenteraden (uitgezonderd Zevenaar). Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 1 maart 2017.

 • Methaan (CH4) emissies naar lucht uit alle bronnen in 2014 in kg per jaar. Emissieregistratie 1990 - 2014 (vastgesteld 2016)

 • Categories  

  Deze Download service is gebaseerd op de geharmoniseerde provinciale datasets voor Gebieden met natuurrisico's (Natural Risk Zones). Onderdeel van deze View service zijn datasets natuurbranden en overstromingsrisico's.

 • Dit bestand bevat gebieden behorend tot het grootschalig open landschap zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij ter bescherming hiervoor regels opgenomen. De afwisseling en het contrast tussen de open en besloten gebieden draagt bij aan de diversiteit van het landschap.

 • Plangebied van de Omgevingsvisie Gelderland. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 1 maart 2017.