From 1 - 10 / 300
  • In kader van EU richtlijn omgevingslawaai is de geluidsbelasting als gevolg van verkeer op de provinciale wegen in Gelderland doorgerekend. Dit is gedaan volgens de voorgeschreven methode SKM2 in het programma Geomilieu. Naast de etmaalwaarde (Lden) wordt ook de geluidsbelasting in de nacht berekend (Lnight). Deze kaart geeft de contouren weer van Lnight. De kaart is geclassificeerd vanaf 50 dB verhoogd per klasse met 5 dB. Het betreft hier werkelijke geluidsbelastingen, er is geen aftrek toegepast (art. 110g Wet geluidhinder). Dit bestand geeft de situatie van 2016 weer.

  • Kansrijk zoekgebied voor windenergie. Windenergie is elektrische energie opgewekt met windturbines. De verantwoordelijkheid om planologisch ruimte te maken voor windturbines ligt bij de gemeenten. De provincie stelt het kader voor locatiekeuze en ontwerp. Voor alle initiatieven voor windenergie geldt dat locatiekeuze en ontwerp passend moeten zijn bij de gebiedskenmerken. De provincie geeft vanuit het provinciale belang invulling aan het organiseren van draagvlak voor de energietransitie. De gemeente is het bevoegde gezag voor de planologische afweging op basis van concrete projecten. Op verzoek kan de provincie om advies worden gevraagd. Bij provinciale inpassingplannen heeft de provincie een verantwoordelijkheid in het betrekken van bewoners en gebruikers bij de ontwikkeling van de plannen.

  • Binnen het natuurnetwerk in Overijssel liggen twee Nationale Parken: Weerribben-Wieden en De Sallandse Heuvelrug. Dit zijn natuurgebieden met (inter)nationaal zeldzame of unieke natuurkwaliteiten en in samenhang daarmee bijzondere landschappelijke en recreatieve kwaliteiten. Voor de Nationale Parken geldt dat er samen met lokale partners aan de belevingswaarde een impuls wordt gegeven. Gedeelde verantwoordelijkheid staat hierbij voorop: er wordt een actieve betrokkenheid gestimuleerd van gemeenten, terrein beherende organisaties, bedrijven bij de ontwikkeling en het beheer van de Nationale Parken.

  • Het technisch potentieel gecorrigeerd voor financiële haalbaarheidaspecten. Er geldt een minimaal vereiste energievraag/-aanbod van 1.000 GJ/jaar voor een rendabel project. Ook dient de energievrager zich voldoende nabij het watersysteem te bevinden. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • De locaties in oppervlaktewater die zijn aangewezen als zwemwater.

  • Op basis van de geluidsbelastingkaart van provinciale wegen peiljaar 2016 is bepaald op welke geluidsgevoelige bestemmingen de gevelbelasting 63 dB of meer is. Hierbij wordt uitgegaan van het type asfalt dat daadwerkelijk op 31-12-2016 aanwezig was. Het bestand bestaat uit een selectie uit de BAG voor de gebouwen met deze gevelbelasting, waarbij geselecteerd op de functies wonen, wonen/werken en zorg en educatie. Dit zijn de geluidsgevoelige bestemmingen volgens de Wet geluidhinder. Gemakshalve wordt dit ook “woningen” genoemd.

  • De potentiële voorraad koude die op basis van de huidige technische mogelijkheden uit een diepe plas kan worden gewonnen. Voor de concepten waterlopen (& plassen) en gemalen vormt de beschikbare opslagcapaciteit van de ondergrond voor energieopslag een bepalende factor. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • Dit bestand bevat alle onttrekkingsputten van alle vergunningplichtige grondwateronttrekkingen in de provincie Groningen voor drinkwater en industriële doeleinden.

  • Betreft de stedelijk laag, gebruikt in de ontwikkelingsperspectievenkaart met indeling in stedelijke netwerken. De drie stedelijke netwerken (Twente (Enschede, Hengelo, Almelo, Oldenzaal en Borne), Zwolle-Kampen en Deventer-Stedendriehoek) vormen de motor van de Overijsselse economie en cultuur. Zwolle en Deventer liggen in het economisch kerngebied van Nederland. Netwerkstad Twente ligt erbuiten, maar neemt, door haar profiel als kennisintensieve topregio met goede internationale verbindingen, een eigen positie in. Binnen de stedelijke netwerken vervullen de vijf grote steden (Enschede, Zwolle, Deventer, Hengelo en Almelo) een centrumfunctie die van (boven)regionale betekenis is. Hier is de werkgelegenheid geconcentreerd en vind je de "massa" en het creatieve en innovatieve klimaat dat zo belangrijk is voor de concurrentiepositie van Overijssel. Naast stedelijke netwerken zijn Steenwijk en Hardenberg steden buiten de stedelijke netwerken met voorkeurslocatie voor logistieke bedrijven met een (boven)regionaal profiel.

  • Glastuinbouw is een vorm van beschermde teelt waar gebruik wordt gemaakt van een kas waarbij glas (of sommige kunststoffen) de barrière vormt tussen de buitenlucht, een oncontroleerbare atmosfeer en de wel controleerbare lucht in het gebouw. Hierdoor kunnen bloemen en groenten gekweekt worden onder omstandigheden die gunstig zijn voor die planten. Glas wordt gebruikt omdat het zonlicht doorlaat, essentieel voor de groei van de planten. In Overijssel is glastuinbouw geconcentreerd in de Koekoekspolder. De Koekoekspolder is een gebied van circa 500 ha. in de gemeente Kampen, waar ruimte is voor circa 250 ha. kassen.