Zoeken
 
From 1 - 10 / 402
  • De economische haalbaarheid (rentabiliteit) wordt gedefinieerd als de maximaal toegestane prijs minus transportkosten en kostprijs warmte van desbetreffende bron. Voor het bepalen van de economische haalbaarheid van warmtebronnen i.c.m. met warmtevraag zijn een aantal aannames gedaan wat betreft investeringen voor het uitkoppelen van warmte uit elk van de bronnen. Alle euro’s zijn jaarlijks; investeringen worden jaarlijks en netto contant gemaakt met de volgende parameters: • Investeringen gebiedsgebonden net: rendementseis 8%, looptijd 30 jaar • Investeringen transportnet (van warmtebron naar gebieden/ clusters): rendementseis 12%, looptijd 30 jaar. De rendementseis ligt hier hoger vanwege een hoger risico op lage warmteafzet in het begin van het project (het komt vaak voor dat nog niet alle woningen in het begin zijn aangesloten op de transportleiding). • Investeringen warmtebronnen: rendementseis 8%, looptijd 15 jaar Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • Verhardingssoorten (wegdektypen) van de provinciale wegen. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • De geluidbelasting als gevolg van vliegverkeer (Lden) is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening) contouren. Gevoelige bestemmingen binnen geluidcontouren Schiphol Lden dB en de vergunde geluidzone van 47 en 57 BKL voor het vliegveld Hilversum zijn in beeld gebracht. Doel is inzicht in knelpunten in de bestaande situatie en in de aanwezige risico’s bij nieuwe ontwikkelingen. Met dit inzicht kunnen keuzes onderbouwd worden.

  • De geluidbelasting als gevolg van vliegverkeer (Lnight)) is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening). De Geluidcontouren Schiphol Lnight dB worden op kaarten weergegeven. Alle woningen en gevoelige bestemmingen die in de verschillende GES-contouren gelegen zijn, zijn eveneens in beeld gebracht. Doel is inzicht in knelpunten in de bestaande situatie en in de aanwezige risico’s bij nieuwe ontwikkelingen. Met dit inzicht kunnen keuzes onderbouwd worden.

  • 98 Percentiel contouren met bijbehorende GES waarden bij geur- en/of stankeenheden (Geurbelastingcontouren in ge/m3 of ouE/m3) van bedrijven in de provincie Utrecht. De geurbelasting als gevolg van bedrijven is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening) contouren. Alle woningen in de verschillende GES-contouren gelegen zijn in beeld gebracht. Doel is inzicht in knelpunten in de bestaande situatie en in de aanwezige risico’s bij nieuwe ontwikkelingen. Met dit inzicht kunnen keuzes onderbouwd worden.

  • In deze gebieden is het in principe niet meer toegestaan handelingen te verrichten of toe te laten, die de foerageer- en rustfunctie van het gebied voor beschermde ganzen negatief beïnvloeden. De gebieden geven rust en foerageerplaats voor de Grauwe gans en Kolgans in periode van 1 november tot 1 april en voor de Brandgans tot 1 mei. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar

  • Gebieden die zijn opgenomen in de Verordening Natuur en Landschap 2017 waar sloten zonder ontheffing mogen worden gedempt. Van de overige gebieden is opgenomen wat de reden is waarom er niet gedempt mag worden.Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar

  • Landschappelijke waarden van kleine landschappelijke elementen (KLE - punten) die vallen binnen het toepassingsgebied LNCA waarden van de Verodening Natuur en Landschap 2017.Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar

  • Landschappelijke waarden van kleine landschappelijke elementen (KLE - lijnen) die vallen binnen het toepassingsgebied LNCA waarden van de Verodening Natuur en Landschap 2017.Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar

  • Verspreid in Nederland liggen 60 bosreservaten uit het Programma Bosreservaten. Sommige reservaten zijn voorbeelden van de meest natuurlijke bossen van Nederland. Andere reservaten zijn recent als cultuurbos aangelegd. De reservaten hebben met elkaar gemeen dat ze niet meer beheerd worden en dat ze vooral dienen als onderzoeksobjecten.Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar