From 1 - 10 / 305
  • Dit bestand bevat het gebied waar nieuwe windturbines niet zijn toegestaan zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016.

  • Een natuurvriendelijke oever is een oever die zo is ingericht dat er naast de waterkerende functie ook rekening is gehouden met de ecologische en landschappelijke functie. Een belangrijk kenmerk is de natuurlijke overgang van nat naar droog: meestal hebben natuurvriendelijke oevers flauwe taluds waarbij een duidelijke begroeiing waarneembaar is. In de afgelopen twintig jaar zijn er landelijk honderden kilometers natuurvriendelijke oevers aangelegd. In de komende jaren komen daar nog eens vele kilometers bij. De Kaderrichtlijn Water heeft een enorme impuls gegeven aan de aanleg van natuurvriendelijke oevers, en doet dat nog steeds. Het wordt beschouwd als effectieve maatregel om het ecologisch functioneren van wateren te verbeteren. Andere motieven voor de aanleg zijn verbetering van de waterkwaliteit, verdediging van de oever en landschappelijke versterking. In deze kaart staan de opgeleverde natuurvriendelijke oevers langs de A-watergangen binnen het beheergebied van waterschap Rivierenland.

  • Dit bestand bevat oude dijken zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen ter bescherming van oude dijken of delen of restanten daarvan. Dijken zijn een kernkarakteristiek van onze provincie. Wij beschermen deze waarden. Het gaat hierbij onder andere om: • (slaper)dijken en daarmee samenhangende elementen zoals kolken, drinkdobben, coupures en schotbalkenhuisjes); • herkenbare dijktracés; • leidijken. Wij stimuleren het herstel en de versterking van wierden, essen en dijken en de daarmee samenhangende elementen met instrumenten via het Programma Landelijk Gebied.

  • In de respons op de enquête meldt 79 % van de scholen een bouwjaar van vóór 1994. Van deze scholen zegt 40 % dat ooit een asbestinventarisatie is uitgevoerd en bijna de helft daarvan was recent (minder dan twee jaar geleden). Bij 81 % van de geïnventariseerde scholen is asbest aangetroffen. In 37 % werd geadviseerd om direct (een deel van) het aangetroffen asbest te verwijderen. In 58 % van de gevallen is daaraan gehoor gegeven. Begin 2011 verzuimde een school in Amsterdam om asbest te inventariseren, waardoor kinderen en leerkrachten werden blootgesteld aan asbestvezels. In de TK is toen besloten dat we alle scholen vragen om hun gebouwen op asbest te inventariseren, ook als geen sprake is van sloop-, verbouwings- of renovatiewerkzaamheden

  • Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) voor natuur-agrarisch en natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe het Natuurbeheerplan 2017 gemaakt. Voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer soms gekoppeld aan zoekgebieden. Inrichting en functieverandering (kwaliteitsimpuls) loopt per 1 januari 2010, zowel voor agrarisch natuurbeheer als natuurbeheer via de PMJP. Dit thema heeft betrekking op het eventueel toekennen van subsidie voor Agrarisch Natuur Beheer.

  • Dit bestand bevat voor verzuring gevoelige, zeer kwetsbare gebieden (obv WAV) zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij hiervoor regels opgenomen. Vermesting en verzuring zijn van negatieve invloed op het herstel en de ontwikkeling van natuurwaarden. Bij de inrichting van nieuwe natuurgebieden verminderen we deze problemen met maatregelen als optimalisatie van de waterhuishouding en verwijdering van de bemeste bovenste grondlaag. De Wet ammoniak en veehouderij (WAV) beschermt zeer kwetsbare gebieden van ons natuurnetwerk tegen de uitstoot van ammoniak afkomstig van veehouderijbedrijven. Op grond van deze wet hebben wij de voor ammoniak gevoelige, zeer kwetsbare gebieden aangewezen in de Omgevingsverordening.

  • Dit bestand bevat zones rond wierden en wierdedorpen zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels ter bescherming van het zicht op wierden en wierdedorpen opgenomen.

  • Een peilbuis is een in de grond gebrachte buis met als doel bv. bodemonderzoek of de bepaling van de ligging van het freatisch vlak (de vrije grondwaterspiegel).

  • Dit bestand bevat tracé's voor verbeteringen van rijkswegen zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. De Zuidelijke Ringweg Groningen en de N33 zijn van groot belang voor de bereikbaarheid van de Energyport vanuit de regio, de rest van het land en het buitenland. Samen met het Rijk en de gemeente Groningen hebben wij een plan gemaakt voor de Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2. Dit plan wordt de komende jaren uitgevoerd. Wij gaan investeren in de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam, in vervolg op de verdubbeling van de N33 tussen Assen en Zuidbroek. Op langere termijn streven wij een verdubbeling van de N33 tot de Eemshaven na.

  • Dit bestand bevat concentratiegebieden grootschalige windenergie zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Nieuwe windparken worden gerealiseerd in drie concentratiegebieden voor grootschalige windenergie zoals vastgelegd in de Omgevingsverordening.