From 1 - 10 / 324
  • Bestand met groepsaccommodaties

  • Betonning van vaarwegen in Fryslân, onder provinciaal beheer. Bevat onder andere de locatie van boeien en lichtopstanden (vaste bakens).

  • Bestand met jachthavens plus administratieve gegevens

  • Dit bestand bevat het basistoervaartnet zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Wij willen het landelijke toervaartnet in stand houden en werken aan het verder verbeteren hiervan. Dit doen wij door het meefinancieren van projecten van gemeenten en waterschappen. We sluiten aan bij de richtlijnen voor verschillende categorieën vaarwegen in de landelijke Basisvisie Recreatietoervaart Nederland (BRTN). Voor de bijbehorende doorvaartmaten gaan wij uit van het principe 'Houden wat je hebt'.

  • Gebieden die binnen het kader van paragraaf 5.4 Wateren van de VNL 2017 zijn vrijgesteld. Het gaat om: A. gebieden, die in beheer zijn bij het Recreatieschap Vinkeveense Plassen, respectievelijk het Plassenschap Loosdrecht, en B.op woonschepen met een ligplaats in de woonarkenparken: •De Dotterbloem aan de Bovendijk te Wilnis; •De Waterlelie aan de Bovendijk te Wilnis; •De Watertuin aan de Bovendijk te Wilnis; •Bestevaer aan de A. Janssenweg te Baarn; •De Horn aan de Horn te Baambrugge; •De Vinkenslag aan de Schattekerkerweg te De Hoef; •Mur aan de Demmerik 94 te Vinkeveen. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar

  • Dit bestand bevat de gebiedenkaart intensieve veehouderij zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Intensieve veehouderij definiëren wij als agrarische bedrijfsvoering, zelfstandig of als neventak, gericht op het geheel of nagenoeg geheel in gebouwen houden van varkens, pluimvee, vleeskalveren en pelsdieren, met uitzondering van het biologisch houden van dieren overeenkomstig de Landbouwkwaliteitswet. In de uitwerking van ons beleid onderscheiden we drie gebieden: gebieden waar uitbreiding stalvloeroppervlak niet wordt toegestaan; gebieden waar uitbreiding tot 5000 m2 stalvloeroppervlak onder voorwaarden kan; gebieden waar uitbreiding tot 7500 m2 stalvloeroppervlak onder voorwaarden kan.

  • De economische haalbaarheid (rentabiliteit) wordt gedefinieerd als de maximaal toegestane prijs minus transportkosten en kostprijs warmte van desbetreffende bron. Voor het bepalen van de economische haalbaarheid van warmtebronnen i.c.m. met warmtevraag zijn een aantal aannames gedaan wat betreft investeringen voor het uitkoppelen van warmte uit elk van de bronnen. Alle euro’s zijn jaarlijks; investeringen worden jaarlijks en netto contant gemaakt met de volgende parameters: • Investeringen gebiedsgebonden net: rendementseis 8%, looptijd 30 jaar • Investeringen transportnet (van warmtebron naar gebieden/ clusters): rendementseis 12%, looptijd 30 jaar. De rendementseis ligt hier hoger vanwege een hoger risico op lage warmteafzet in het begin van het project (het komt vaak voor dat nog niet alle woningen in het begin zijn aangesloten op de transportleiding). • Investeringen warmtebronnen: rendementseis 8%, looptijd 15 jaar Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • Een peilbuis is een in de grond gebrachte buis met als doel bv. bodemonderzoek of de bepaling van de ligging van het freatisch vlak (de vrije grondwaterspiegel).

  • Zweefvliegstrip van het luchthavengebied Twente Airport. Baan bedoeld voor het opstijgen en landen met zweefvliegtuigen met hulp van een lier of een sleepvliegtuig. Dit bestand (vlakken) is een onderdeel van Twente Airport.

  • Selectie van de verkeersborden uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie.