From 1 - 10 / 256
  • Dit bestand bevat ecologische verbindingszones (indicatief), zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) verbinden we vooral de meer geïsoleerd gelegen natuurgebieden met de overige delen van het netwerk. De ecologische verbindingszones zijn indicatief op kaart aangegeven. We realiseren ze door ze te combineren met andere werkzaamheden zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers en beplantingsstroken.

  • Dit bestand bevat buitendijkse gebieden zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Wij spannen ons in om de buitendijks gelegen haventerreinen van Lauwersoog, Noordpolderzijl, Eemshaven, Delfzijl en Termunten dusdanig in te richten dat deze slechts zelden getroffen worden door wateroverlast.

  • Dit bestand bevat de samenhangende landschapsstructuur van zeven deelgebieden zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. De samenhangende landschapsstructuur bestaat uit aan elkaar gerelateerde landschapselementen en karakteristieken en overstijgt daarmee het niveau van losse elementen. Wij onderscheiden in onze provincie zeven deelgebieden. • Wierdenland en Waddengebied • Oldambt • Zuidelijk Westerkwartier • Westerwolde • Veenkoloniën • Gorecht • Centrale Woldgebied en Duurswold. In de uitwerking per deelgebied geven wij aan hoe de landschapsstructuur kan worden gerespecteerd en versterkt bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De zeven deelgebieden hebben elk hun eigen kwaliteiten en karakteristieken, maar vormen tegelijk een samenhangend geheel.

  • Dit bestand bevat gesloten stortplaatsen zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels voor handelingen in, op, onder of over gesloten stortplaatsen opgenomen. Voor een aantal gesloten stortplaatsen voor afval en baggerspecie, dragen wij op grond van de Wet milieubeheer blijvend de verantwoordelijkheid voor de nazorg, waarmee we bodemverontreiniging voorkomen.

  • Dit bestand bevat dekzandruggen zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij ter bescherming van dekzandruggen regels opgenomen. Op verschillende plaatsen in onze provincie zijn duidelijke hoogteverschillen in het landschap aanwezig die te maken hebben met de aardkundige geschiedenis. Wij beschermen het aardkundig reliëf en het zicht daarop.

  • Dit bestand bevat pingoruïnes Gorecht zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen ter bescherming van de pingoruïnes Gorecht. Op verschillende plaatsen in onze provincie zijn duidelijke hoogteverschillen in het landschap aanwezig die te maken hebben met de aardkundige geschiedenis. Wij beschermen het aardkundig reliëf en het zicht daarop.

  • Een natuurvriendelijke oever is een oever die zo is ingericht dat er naast de waterkerende functie ook rekening is gehouden met de ecologische en landschappelijke functie. Een belangrijk kenmerk is de natuurlijke overgang van nat naar droog: meestal hebben natuurvriendelijke oevers flauwe taluds waarbij een duidelijke begroeiing waarneembaar is. In de afgelopen twintig jaar zijn er landelijk honderden kilometers natuurvriendelijke oevers aangelegd. In de komende jaren komen daar nog eens vele kilometers bij. De Kaderrichtlijn Water heeft een enorme impuls gegeven aan de aanleg van natuurvriendelijke oevers, en doet dat nog steeds. Het wordt beschouwd als effectieve maatregel om het ecologisch functioneren van wateren te verbeteren. Andere motieven voor de aanleg zijn verbetering van de waterkwaliteit, verdediging van de oever en landschappelijke versterking. In deze kaart staan de opgeleverde natuurvriendelijke oevers langs de A-watergangen binnen het beheergebied van waterschap Rivierenland.

  • Deze view service is gebaseerd op data van het Informatiehuis Water en bestaat uit de dataset voor het register beschermde gebieden. Het betreft kaartlagen met de onttrekkingen voor menselijke consumptie, de N2000 gebieden, de schelpdierwateren en de zwemwaterlocaties.

  • Deze dataset is gebaseerd op data van het Informatiehuis Water en bestaat uit de dataset voor grondwater voor de definitieve versie van het SGBP2, welke wordt vastgesteld in december 2015. Het betreft vlekkenkaarten voor kwaliteit en kwantiteit.

  • Dit bestand bevat dekzandruggen zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Op verschillende plaatsen in onze provincie zijn duidelijke hoogteverschillen in het landschap aanwezig die te maken hebben met de aardkundige geschiedenis. Wij beschermen het aardkundig reliëf en het zicht daarop. Ter bescherming hebben wij regels opgenomen in de Omgevingsverordening.