From 1 - 10 / 301
  • Dit bestand bevat karakteristieke wegen zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Water, verkaveling en het beloop van wegen zijn bepalend voor het karakter van het landschap van Groningen. Wij hebben in de Omgevingsverordening specifieke regels opgenomen voor karakteristieke wegen. Aanvullend is voor Middag-Humsterland een regel opgenomen ter bescherming van karakteristieke wegen.

  • Overzicht kleine afvalbakken voor verzamelen zwerfafval

  • Dit bestand bevat de samenhangende landschapsstructuur van zeven deelgebieden zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. De samenhangende landschapsstructuur bestaat uit aan elkaar gerelateerde landschapselementen en karakteristieken en overstijgt daarmee het niveau van losse elementen. Wij onderscheiden in onze provincie zeven deelgebieden. • Wierdenland en Waddengebied • Oldambt • Zuidelijk Westerkwartier • Westerwolde • Veenkoloniën • Gorecht • Centrale Woldgebied en Duurswold. In de uitwerking per deelgebied geven wij aan hoe de landschapsstructuur kan worden gerespecteerd en versterkt bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De zeven deelgebieden hebben elk hun eigen kwaliteiten en karakteristieken, maar vormen tegelijk een samenhangend geheel.

  • In Twente bevindt zich op een diepte van 350 tot 500 meter een laag steenzout. Sinds 1933 wordt in de omgeving van Hengelo en Enschede zout gewonnen door AkzoNobel. Schoon water wordt naar beneden gepompt, waarna pekel omhoog wordt gepompt (oplosmijnbouw). De provincie Overijssel, adviseert over vergunningen van het Rijk voor zoutwinningen. Deze advisering is erop gericht om de zoutwinningen zo weinig mogelijk impact te laten hebben op de structuur van landbouw, natuur en landschap. Niet uitgesloten is dat in de toekomst nieuwe winlocaties nodig zijn. Gelet op de natuurlijke condities in de ondergrond ligt het zoekgebied voor toekomstige winlocaties in een straal van 25 km van het huidige zoutwingebied. Door zoutwinning zijn in Overijssel in de laag steenzout ruim 200 holle ruimten ontstaan (cavernes). In het verleden zijn deze cavernes vaak te groot of te hoog of te dicht bij elkaar gemaakt. Daarbij bestaat het risico dat de bovengrond verzakt of - in het ergste geval - instort. In Overijssel zijn er 63 zoutcavernes potentieel instabiel, 22 daarvan vormen een zodanig gevaar voor hun omgeving dat stabiliseren noodzakelijk is. AkzoNobel doet onderzoek naar de wijze waarop deze instabiele zoutcavernes kunnen worden gestabiliseerd. Een optie is om de cavernes te vullen met zogenaamde slurry en te laten uitharden. De bovenliggende gesteentelagen kunnen zo niet meer instorten. De proef wordt samen met de Ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken, Staatstoezicht op de Mijnen, de gemeenten Hengelo en Enschede en AkzoNobel uitgevoerd. De proef is opgenomen in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). Vanaf 1980 wordt volgens een andere methodiek zout gewonnen, de cavernes die sinds die tijd zijn aangelegd, zijn stabiel.

  • Dit bestand bevat gebieden met herkenbare verkaveling zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Water, verkaveling en het beloop van wegen zijn bepalend voor het karakter van het landschap van Groningen. Wij hebben in de Omgevingsverordening specifieke regels opgenomen ter bescherming van karakteristieke verkaveling.

  • Het betreft een bestand met geluidcontouren(records) rondom luchthavens waarbij een contour (= record) een Ke of een BKL eenheid kan hebben. Tevens bevat elk record de contourwaarde, de naam van de luchthaven en de vaststellingsdatum. De contouren zijn vastgesteld in het kader van de luchtvaartlawaaiwetgeving en hebben derhalve een juridische status

  • Dit bestand bevat aandachtsgebieden veenoxidatie zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. We willen gebieden aanwijzen waar het watersysteem meer leidend is bij het toekennen van de functie. Dit is onder meer bij veengebieden die bij lage peilen steeds verder zakken. Samen met de waterschappen onderzoeken we de gebieden die zich hiervoor lenen en of wij hiervoor ruimtelijke voorwaarden moeten vastleggen. We willen hiermee onder andere veenoxidatie voorkomen.

  • Dit bestand bevat het Nationaal Park Lauwersmeer zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Het Nationaal Park Lauwersmeer is het enige Nationale Park in onze provincie. Het is tevens Natura 2000-gebied. Het Rijk zal naar verwachting het Natura 2000 beheerplan Lauwersmeer in 2016 definitief vaststellen. Daarna zullen de provincies Fryslân en Groningen de uitvoering daarvan ter hand nemen. Wij willen de recreatieve mogelijkheden van het Lauwersmeer versterken. Er ligt hiervoor een uitvoeringsprogramma. Hierin werken wij samen met onze gebiedspartners aan het beter beleefbaar maken van het Nationaal Park voor wandelaars, fietsers, vogelaars, vissers en watersporters.

  • Dit bestand bevat het houtsingelgebied Zuidelijk Westerkwartier zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Dit is een gebied met een waardevol besloten en/of kleinschalig open karakter. Dit wordt veelal gevormd door de aanwezigheid van bosjes, houtsingels, houtwallen en (meidoorn)hagen.

  • Dit bestand bevat esgehuchten zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij hiervoor regels opgenomen. In onze provincie liggen veel karakteristieke nederzettingen waarvan de ruimtelijke structuur nauw verbonden is met het omliggende landschap. Wij beschermen deze waarden.