From 1 - 10 / 213
  • Dit bestand bevat het houtsingelgebied Zuidelijk Westerkwartier zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Dit is een gebied met een waardevol besloten en/of kleinschalig open karakter. Dit wordt veelal gevormd door de aanwezigheid van bosjes, houtsingels, houtwallen en (meidoorn)hagen.

  • Dit bestand bevat het zoekgebied noodberging zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening zijn regels vastgelegd m.b.t. deze zones. Voor het geval bij overvloedige neerslag het regionale watersysteem het regenwater niet kan bergen, moeten wij gebieden achter de hand hebben voor waterberging. Rond Meerstad hebben wij een zoekgebied aangewezen voor eventueel toekomstige noodberging.

  • Dit bestand bevat landschapsontwikkelingszones zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. In de Veenkoloniën en Westerwolde hebben we landschapsontwikkelingszones aangewezen, met als doel deze met elkaar en met de Hondsrug te verbinden en aantrekkelijker te maken voor recreatie. In overleg met gemeenten onderzoeken we of en hoe er meer ruimte geboden kan worden voor wonen en werken in het buitengebied, met behoud - of liever zelfs toename - van de ruimtelijke kwaliteit.

  • Dit bestand bevat voor verzuring gevoelige, zeer kwetsbare gebieden (obv WAV) zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij hiervoor regels opgenomen. Vermesting en verzuring zijn van negatieve invloed op het herstel en de ontwikkeling van natuurwaarden. Bij de inrichting van nieuwe natuurgebieden verminderen we deze problemen met maatregelen als optimalisatie van de waterhuishouding en verwijdering van de bemeste bovenste grondlaag. De Wet ammoniak en veehouderij (WAV) beschermt zeer kwetsbare gebieden van ons natuurnetwerk tegen de uitstoot van ammoniak afkomstig van veehouderijbedrijven. Op grond van deze wet hebben wij de voor ammoniak gevoelige, zeer kwetsbare gebieden aangewezen in de Omgevingsverordening.

  • Dit bestand bevat landgoederen zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Gebouwd erfgoed is mede bepalend voor het landschap, de beleving van ruimtelijke kwaliteit en de identiteit van onze provincie. Wij voeren wettelijke taken uit op het gebied van monumenten en archeologie (zie onze Cultuurnota). Wij stimuleren het behoud en herstel van karakteristieke erven door instrumenten in te zetten vanuit het Programma Landelijk Gebied.

  • Dit bestand bevat het waddengebied zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen ter bescherming van dit gebied. Het Waddengebied heeft grote en internationaal erkende ecologische en landschappelijke waarde. Sinds 2009 is de Waddenzee UNESCO Wereldnatuurerfgoed. Tot het Groningse deel van het Waddengebied behoren de Waddenzee (inclusief de eilanden), het Eems-estuarium en het Lauwersmeer.

  • Dit bestand geeft de begrenzing aan van de kernen op basis van de luchtfoto van 2015.

  • Dit bestand bevat de gebiedenkaart intensieve veehouderij zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij hiervoor regels opgenomen. Intensieve veehouderij definiëren wij als agrarische bedrijfsvoering, zelfstandig of als neventak, gericht op het geheel of nagenoeg geheel in gebouwen houden van varkens, pluimvee, vleeskalveren en pelsdieren, met uitzondering van het biologisch houden van dieren overeenkomstig de Landbouwkwaliteitswet. In de uitwerking van ons beleid onderscheiden we drie gebieden: gebieden waar uitbreiding stalvloeroppervlak niet wordt toegestaan; gebieden waar uitbreiding tot 5000 m2 stalvloeroppervlak onder voorwaarden kan; gebieden waar uitbreiding tot 7500 m2 stalvloeroppervlak onder voorwaarden kan.

  • Dit bestand bevat het zoekgebied vervanging windturbines zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Dit zoekgebied is mede opgenomen in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl.

  • Dit bestand bevat het besloten en kleinschalig open gebied Gorecht en Westerwolde zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen ter bescherming van de (kleinschalige) openheid, beslotenheid en houtsingelstructuur. Wij kennen gebieden met een waardevol besloten en/of kleinschalig open karakter Dit wordt veelal gevormd door de aanwezigheid van bosjes, houtsingels, houtwallen en (meidoorn)hagen.