From 1 - 10 / 143
  • Bevat inventarisatie gegevens van Overijsselse flora per kmhok vanaf de jaren '80. De gegevens zijn ingevoerd in het Flora en Fauna-systeem van Overijssel op basis van streeplijsten. Per aangetroffen soort is de mate van voorkomen (abundantie) in het kmhok vermeld. De abundantie is gebasseerd op de vegetatieschaal van Tansley met schaal 1 t/m 9, waarbij 1 = zeer zeldzaam en 9 = zeer dominant. Vanaf 2010 zijn er geen gegevens meer aan toegevoegd. Een kmhok wordt in dit bestand weergegeven als centroide van het kmhok.

  • De locaties waar door de waterleidingbedrijven grondwater wordt onttrokken voor de bereiding van drinkwater. Komt voor in kaart 9: Kaderrichtlijn Water.

  • Het beleid voor hoogwaterbescherming is gericht op het zorgen voor adequate beveiliging tegen overstromingen vanuit de grote rivieren. Primaire waterkeringen zijn dijken en kades die de eerste bescherming bieden bij stijging van het water. Dit bestand is licht gewijzigd t.o.v. vaststelling eind 2009 en aangepast aan de Verordening Ruimte fase 2.

  • Dit is een weergave van de geluidszone (als vlak) rondom de vijf gezoneerde industrieterreinen van regionaal belang. Getoond wordt het gebied binnen de geluidzonegrens van 50 dB(A), de geluidszone. Buiten deze geluidzone mag de geluidsbelasting de waarde van 50 dB(A) niet te boven gaan. Zie ook de overige twee GIS bestanden (MI_GELUID_INDUST_TERR, MI_GELUIDSZONE_IND_L). De begrenzing van de industrieterreinen is vastgesteld door de betreffende gemeenten.

  • Plaatsgebonden Risicocontouren en invloedsgebied groepsrisico externe veiligheid als gevolg van gevaarlijke stoffen langs wegen zijn vertaald in GES (gezondheidseffectscreening) contouren. Alle woningen in de verschillende GES-contouren gelegen zijn in beeld gebracht. Doel is inzicht in knelpunten in de bestaande situatie en in het aanwezige risico bij nieuwe ontwikkelingen. Met dit inzicht kunnen keuzes onderbouwd worden.

  • Dit bestand geeft de ligging van de zandwinplassen weer.

  • Overzicht van alle geconstateerde knelpunten in LAW-routes. Gedeeltelijk geactualiseerd voor 2012-2015. Nagelopen op tracéwijzigingen.

  • Gebieden binnen de TOP-lijst verdroogde gebieden waar maatregelen worden genomen om de verdroging te bestrijden. Het item "Status" geeft de stand van zaken van de aanpak van de uitvoering.

  • Openbaar Vervoer: Trein-, tram- en Busknooppunten in de provincie Utrecht in 2015

  • In de dataset zijn de geluidgevoelige objecten (voornamelijk woningen) in de provincie Utrecht aangegeven die gekarakteriseerd worden door een geluidbelasting op de gevel van respectievelijk 50, 61 en 65 dB Lden als gevolg van wegverkeerslawaai door een van de provinciale wegen. De gegevens zijn afkomstig van de Monitoringsslag Omgevingslawaai 2014.