Zoeken
 
From 1 - 10 / 183
 • Categories  

  Verspreidingsgebied van soorten in Vogelrichtlijngebieden voor de periode 2007-2012

 • Doortrek- en versigingsgebied voor edelhert zoals is vastgelegd vastgesteld door provinciale staten op 29 september 2014 de in Beleidsnota Flora- en faunawet 2014. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar

 • Categories  

  De WarmteAtlas Nederland is een digitale, geografische kaart waarop warmteaanbod en -vraag in ons land zijn aangegeven. Aan de aanbodkant gaat het om (potentieel) geschikte locaties van warmte- en koude opslag (WKO), diepe geothermie, biomassa en restwarmte. Deze laag toont de ligging van industrie, hun energievraag en CO2 emissies tbv het inschatten van de potentie van gebruik van restwarmte.

 • In de dataset zijn de geluidgevoelige objecten in de provincie Utrecht weergegeven die gekenmerkt worden door een geluidbelasting op de gevel van respectievelijk meer dan 50, 55, 61 en 65 dB Lden als gevolg van wegverkeerslawaai door een van de provinciale wegen. De gegevens zijn afkomstig van de Rapportage EU Richtlijn Omgevingslawaai 3e tranche (peiljaar 2016). Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

 • De provincie en haar partners streven er samen naar om de ecologische diversiteit van de natte landnatuur als onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk duurzaam in stand te houden en zo mogelijk te versterken. Dit betekent onder andere dat de provincie de waterhuishoudkundige omstandigheden op orde willen brengen en houden. Interne maatregelen zoals inrichting en omvorming zijn andere mogelijkheden om natte landnatuur te versterken. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 8 juli 2015.

 • Deze kaartlaag vormt het bestand van de Vaarlandtoeslagkaart. Deze kaart is op vastgesteld op 21 april 2015, document/nummer 585532/5855447 door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland als onderdeel van het Natuurbeheerplan 2016. Het doel van de Vaarlandtoeslagkaart is een toeslag voor vaarland (land dat uitsluitend over water te bereiken is en waar geen materiaal voor beheer [machines, vee, mest e.d.] wordt opgeslagen). Dit geldt alleen voor natuurbeheer. Voor de provincie Noord-Holland geldt dat alleen de volgende pakketten voor vergoeding in aanmerking kunnen komen: N05, N06, N10, N12 en N13. De overige (natuur)beheertypen staan, ook als het land is dat uitsluitend varend te bereiken is, niet op de vaarlandtoeslagkaart en komen niet in aanmerking voor een toeslag.

 • Bevat inventarisatie gegevens van Overijsselse flora per kmhok vanaf de jaren '80. De gegevens zijn ingevoerd in het Flora en Fauna-systeem van Overijssel op basis van streeplijsten. Per aangetroffen soort is de mate van voorkomen (abundantie) in het kmhok vermeld. De abundantie is gebasseerd op de vegetatieschaal van Tansley met schaal 1 t/m 9, waarbij 1 = zeer zeldzaam en 9 = zeer dominant. Vanaf 2010 zijn er geen gegevens meer aan toegevoegd. Een kmhok wordt in dit bestand weergegeven als centroide van het kmhok.

 • In het landelijk gebied worden jaarlijks vele projecten uitgevoerd met Europese subsidiegelden uit het zogeheten POP oftewel Plattelandsontwikkelingsprogramma. Dienst Landelijk Gebied (DLG) is door de Europese Unie aangewezen als betaalorgaan voor POP-subsidie in Nederland. DLG zorgt ervoor dat aanvragers van de subsidie tijdig de subsidiegelden ontvangen en dat alle verantwoordingen en rapportages in Brussel komen. De subsidieaanvragen komen veelal binnen bij de provincies en zij zijn ook bestuurlijk verantwoordelijk voor de afhandeling. De uitvoering van de POP-subsidies vindt plaats op de kantoren van Dienst Landelijk Gebied in Arnhem, Groningen, Tilburg en Utrecht. Het Plattelandsontwikkelingsprogramma loopt van 2007-2013 en richt zich op projecten op het platteland ter versterking en verbetering van: Landbouw, Natuur en landschap, Leefbaarheid op het platteland, Recreatie en streek (bron: DLG (november 2014).

 • De orthofotomozaieken zijn een samenstelling van afzonderlijke orthofoto's, in principe van de centrale gedeelten van iedere orthofoto. Daardoor is de omvalling in de mozaieken zo klein mogelijk gehouden. De orthomozaieken zijn landsdekkend. Binnen de service worden 3 lagen per jaargang aangeboden, - Hoge resolutie orthofoto onder de naam Ortho10 - Lage resolutie orthofoto (RGB) onder de naam Ortho25 (de opnames van het Waddengebied zijn van 2013) - Lage resolutie orthofoto (CIR) onder de naam Ortho25IR (de opnames van het Waddengebied zijn van 2013)

 • Categories  

  Service van stort- en loswallen op de Noordzee. Er zijn 2 soorten stort- en loswallen: vastgelegd mbv WBR vergunning incl. milieubesluiten en stort- loswallen die vastgelegd zijn binnen de baggercontracten. Deze laatste liggen voornamelijk in het kustfundament.