From 1 - 10 / 164
 • Categories  

  Verspreidingsgebied van soorten in Vogelrichtlijngebieden voor de periode 2007-2012

 • Webservice met data welke via NGR beschikbaar is.

 • Categories  

  Deze view service is gebaseerd op de geharmoniseerde provinciale datasets voor Gebieden met natuurrisico's (Natural Risk Zones). Onderdeel van deze View service zijn datasets natuurbranden en overstromingsrisico's.

 • Op de plankaart zijn die gebieden opgenomen, die als maatregel voor 'ruimte voor beek- en kreekherstel' in de revitaliseringsplannen zijn aangeduid, alsmede de ecologische verbindingszones en de waterlopen met de functie 'waternatuur'. Dit zijn allemaal aanduidingen die een ruimtelijke weerslag hebben, omdat naast de waterloop ruimte nodig is om de maatregelen die de waterschappen daar nemen goed uit te kunnen voeren. Het is van belang om de uitvoering van dergelijke maatregelen, ook in de toekomst, niet onmogelijk te maken. Daar waar deze aanduiding op de kaart een lijnvormig element betreft, gaat het om een strook van 25 meter breedte naast de waterloop. Er is geen onderscheid gemaakt naar gebieden waar al maatregelen zijn uitgevoerd, het is immers blijvend van belang om deze gebieden te beschermen.

 • In twee situaties is in de provincie Noord-Brabant sprake van een oppervlaktewaterwinning voor de openbare watervoorziening. Het betreft de Afgedamde Maas waaruit Dunea water inneemt en de Amer waaruit Evides water inneemt. Hier moet worden voorkomen dat de kwaliteit verslechterd van het oppervlaktewater waaruit de onttrekking voor menselijke consumptie plaatsvindt. Vindt een calamiteit plaats dicht bij het innamepunt, dan is tijdig sluiten niet altijd mogelijk. Daarom worden in het Stroomgebiedbeheerplan Maas beschermingszones ingesteld, waarbinnen aanvullende bescherming nodig is. De zones voor beide innamepunten in Noord-Brabant zijn indicatief weergegeven op kaart 2 Gezondheid.

 • Overzicht van oppervlakte water (niet zijnde waterlopen) in de provincie Noord-Brabant,

 • Categories  

  Verspreiding van soorten in Vogelrichtlijngebieden voor de periode 2007-2012

 • Het provinciaal beleid voor regionale wateroverlast is gericht op het zorgen voor bescherming tegen wateroverlast. In de revitaliseringsplannen zijn voor het eerst een aantal regionale waterbergingsgebieden concreet begrensd. Deze gebieden zijn door de waterschappen meerdere keren geactualiseerd en opgenomen op de structuurvisiekaart (Plankaart 2) bij het Provinciaal Waterplan 2010-2015 en in de Verordening ruimte. Regionale waterbergingsgebieden bestaan uit drie soorten gebieden: gebieden die van oudsher al regelmatig inunderen (natuurlijke overstromingsgebieden), gebieden die de afgelopen periode door de waterschappen concreet zijn ingericht (gestuurde waterbergingsgebieden) voor waterberging en gebieden die gedurende de planperiode van de waterbeheerplannen van de waterschappen concreet ingericht zullen worden (in te richten waterbergingsgebieden). Naast de regionale waterbergingsgebieden zijn er reserveringsgebieden voor waterberging opgenomen. Met de reserveringsgebieden waterberging wordt gedoeld op gebieden die, op basis van een inventarisatie door de waterschappen tijdens de totstandkoming van de reconstructieplannen, zijn vastgelegd omdat deze in de toekomst noodzakelijk kunnen zijn voor waterberging.

 • Overzicht van alle geconstateerde knelpunten in LAW-routes. Gedeeltelijk geactualiseerd voor 2012-2015. Nagelopen op tracéwijzigingen.

 • In de dataset zijn de geluidgevoelige objecten (voornamelijk woningen) in de provincie Utrecht aangegeven die gekarakteriseerd worden door een geluidbelasting op de gevel van respectievelijk 50, 61 en 65 dB Lden als gevolg van wegverkeerslawaai door een van de provinciale wegen. De gegevens zijn afkomstig van de Monitoringsslag Omgevingslawaai 2014.