Zoeken
 
From 1 - 10 / 187
  • Voorgangsrapportage Integrale Gebiedsgerichte Projecten (IGP).

  • Supermarkt lokaties in gemeente Zaanstad op basis van diverse bronnen.

  • In de dataset zijn de geluidgevoelige objecten (voornamelijk woningen) in de provincie Utrecht aangegeven die gekarakteriseerd worden door een geluidbelasting op de gevel van respectievelijk 50, 61 en 65 dB Lden als gevolg van wegverkeerslawaai door een van de provinciale wegen. De gegevens zijn afkomstig van de Monitoringsslag Omgevingslawaai 2014.

  • Kaart geeft de Ke-contouren weer zoals die zijn vastgelegd in de Nota Ruimte en de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 2.2 Beperkingengebieden In het LIB zijn sinds de inwerkingtreding in 2003 al vier beperkingengebieden opgenomen. De ligging van deze vier beperkingengebieden wordt met dit wijzigingsbesluit niet gewijzigd. Met dit wijzigingsbesluit is hier wel een vijfde gebied aan toegevoegd: het zogenoemde 20Ke-gebied uit de Nota Ruimte. Dit is gedaan om de juridische doorwerking te continueren, zoals aangegeven in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De regels zijn er op gericht om binnen dit vijfde gebied enerzijds voldoende ruimte te laten voor de ontwikkeling van de mainport Schiphol en anderzijds om (woningbouw)ontwikkelingen mogelijk te maken. Beide dienen het nationaal belang. Vanwege consistentie is de 20Ke-contour aangehouden als geografische afbakening van dit planologische «afwegingsgebied». De ligging van dit planologische afwegingsgebied komt overeen met het planologische gebied in de Nota Ruimte. Door de benaming roept de »20Ke» associaties op met de geluidcontouren waar deze van oorsprong op gebaseerd is. Daarom wordt in dit besluit dit gebied «planologisch afwegingsgebied» genoemd en niet geduid als een geluidcontour. De regels binnen de vijf beperkingengebieden worden toegelicht in hoofdstuk 4.

  • Vegetatiedatabase (opgebouwd uit vlakken) van alle gebieden die onder invloed staan van de zee (kwelders en groene stranden), ingewonnen op basis van luchtfoto's 1:5.000 of 1:10.000 en veldwerk. De database bevat vanaf 2008 afgeleide informatie waarmee, naast de vegetatiekaart en grove duintypenkaart (GST), de volgende kaarten kunnen worden gemaakt: vegetatiezoneringskaart, vegetatiestructuurkaart, Habitattypenkaart, KRW-zoneringskaart. Via de servicedesk data van de CIV is een vertaaltabel beschikbaar van Salttype naar betreffende afgeleide. De database is samengesteld uit vegetatiekarteringen die zijn ingewonnen op basis van classificatie volgens Salt97 en Salt08. Tot en met 2007 zijn vegetatiekarteringen ingewonnen aan de hand van Salt97. Bij deze karteringen werden per gebied ook lokale vegetatietypen onderscheiden. Met de komst van Salt08 is de typologie geharmoniseerd. Karteringen tot en met 2007 zijn vertaald naar de Salt08 typologie. Per kartering is er een vertaallijst van de typen beschikbaar, deze kan worden opgevraagd via de servicedesk data van de CIV. Voor een bijbehorende toelichting per karteergebied per jaargang, zie: http://www.rijkswaterstaat.nl/water/natuur_en_milieu/kwelders/meer_weten/ In bijlage I van elke toelichting wordt de specifieke metadata gegeven. Van de originele karteringen zijn GIS gegevens ook file based op basis van Salt97 beschikbaar onder: http://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/geodata/dmc/vegetatiekartering_zout_vegwad/

  • De provincie en haar partners streven samen naar herstel en behoud van de kwaliteit van het oppervlaktewater in Gelderland, waarbij ten minste voldaan wordt aan de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit bestand bevat de oppervlaktewaterlichamen wateren en plassen van de KRW. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten als onderdeel van Actualisatieplan december 2014 op 11 november 2015.

  • De Natuurmeting Op Kaart 2014 (NOK2014) geeft een landelijk beeld van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Recreatie om de Stad (RodS) en Robuuste Ecologische VerbindingsZones (REVZ) op 1 januari 2014. De NOK2014 bevat informatie over: 1) De begrenzing van de planologische EHS, 2) Begrenzingen van rijksdoelen, 3) De status van de verwerving en inrichting van deze rijksdoelen 4) Beheer.

  • De Natuurmeting Op Kaart 2014 (NOK2014) geeft een landelijk beeld van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Recreatie om de Stad (RodS) en Robuuste Ecologische VerbindingsZones (REVZ) op 1 januari 2014. De NOK2014 bevat informatie over: 1) De begrenzing van de planologische EHS, 2) Begrenzingen van rijksdoelen, 3) De status van de verwerving en inrichting van deze rijksdoelen 4) Beheer.

  • Indeling van Nederland in Fysisch-Geografische Regio's. Voor de omgrenzing van de Regio's is een zo consistent mogelijke lijst van beslisregels gehanteerd, vooral gebaseerd op de bodemtypen. Dit bestand is een update van de FGR-versie van 1997.

  • Het provinciaal beleid voor regionale wateroverlast is gericht op het zorgen voor bescherming tegen wateroverlast. In de revitaliseringsplannen zijn voor het eerst een aantal regionale waterbergingsgebieden concreet begrensd. Deze gebieden zijn door de waterschappen meerdere keren geactualiseerd en opgenomen op de structuurvisiekaart (Plankaart 2) bij het Provinciaal Waterplan 2010-2015 en in de Verordening ruimte. Regionale waterbergingsgebieden bestaan uit drie soorten gebieden: gebieden die van oudsher al regelmatig inunderen (natuurlijke overstromingsgebieden), gebieden die de afgelopen periode door de waterschappen concreet zijn ingericht (gestuurde waterbergingsgebieden) voor waterberging en gebieden die gedurende de planperiode van de waterbeheerplannen van de waterschappen concreet ingericht zullen worden (in te richten waterbergingsgebieden). Naast de regionale waterbergingsgebieden zijn er reserveringsgebieden voor waterberging opgenomen. Met de reserveringsgebieden waterberging wordt gedoeld op gebieden die, op basis van een inventarisatie door de waterschappen tijdens de totstandkoming van de reconstructieplannen, zijn vastgelegd omdat deze in de toekomst noodzakelijk kunnen zijn voor waterberging.