Zoeken
 
From 1 - 10 / 226
  • Nationale knooppunten: knooppunten met een hoge concentratie aan activiteiten en een nationale (of zelfs internationale) schakel in de verkeer- en vervoersnetwerken. Er vindt geen actualisatie van de data plaats. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • Regionale knooppunten: knooppunten met een concentratie aan activiteiten en een breed aanbod aan openbaar vervoer, waar alle vervoermiddelen bij elkaar komen, met een goede aansluiting op het regionale wegennet om toeleidende verkeersstromen richting de steden in de provincie een overstapfunctie te bieden. Er vindt geen actualisatie van de data plaats. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • Lokale knooppunten: knooppunten waar mensen uit de omgeving van auto of fiets overstappen op het regionale, meestal railgebonden openbaar vervoer. Waar mogelijk en haalbaar is sprake van enige concentratie van activiteiten rond het knooppunt, passend bij de schaal van het gebied. Er vindt geen actualisatie van de data plaats. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • EHS met indicatie "voor verzuring gevoelig gebied" volgens de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV).

  • Buffer van 250 meter rondom de EHS met indicatie "voor verzuring gevoelig gebied" volgens de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV).

  • Raster met de diepte van de grondwaterstand in m t.o.v. maaiveld in de zomersituatie Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • De provincie en haar partners willen zo veel mogelijk voorkomen dat inundatie vanuit watergangen leidt tot wateroverlast. Hiervoor worden Waterbergingsgebieden ingericht. De Omgevingsvisie is op 9 juli 2014 vastgesteld door Provinciale Staten.

  • In een zone rondom het Veluwemassief, aan de oostzijde van de stuwwal van Nijmegen en een zone langs de Randmeren is sprake van een (smalle) zone die extra gevoelig is voor grondwateroverlast, de zogenoemde grondwaterfluctuatiezone. Het is van belang om hiermee bij de inrichting of herinrichting van stedelijk gebied, via de watertoets, rekening te houden en zonodig maatregelen te nemen.De Omgevingsvisie is op 9 juli 2014 vastgesteld door Provinciale Staten.

  • Dit bestand bevat meetputten van het grondwaterkwaliteitmeetnet provincie Groningen, situatie 2014.