Zoeken
 
From 1 - 10 / 209
 • Tennet Hoogspanninglijnen: grote masten met hangende kabels waarlangs 150 en 350.000 volt door heel Nederland wordt getransporteerd. Gasunie aardgas: Stalen leidingen waarin aardgas met een druk van 40 bar door Nederland wordt getransporteerd. Liander gas hogedruk: gasleidingen met een druk van 8 bar. Het netwerk zorgt voor transport tussen de Gas stations. Liander gas lagedruk: gasleidingen met een druk van 100 Millibar. Het netwerk levert direct aan de woningen van Zaanstad. Liander middenspanning: elektriciteits leidingen met een spanning van 10.000 volt. Transport tussen de 10kV stations. Liander laagspanning: elektriciteits leidingen met een spanning van 220 volt. Het netwerk levert direct aan de woningen van Zaanstad. BT, Eurofiber, Tele2 en UPC telecom: Coax en glasvezel netwerk verzorgen telefoon, tv en internet verbindening naar de woningen in Zaanstad. Persleidingen Hoogheemraadschap: Met deze persleidingen wordt het verzameld rioolwater naar de waterzuivering in Beverwijk of Amsterdam getransporteerd. PWN water: Drinkwatertransportleidingen met hoge druk zorgen voor transport van water tussen de pompstations. Waterleidingen met een druk van 2,5 bar zorgen voor distributie van het water naar de woningen in Zaanstad

 • De ontwikkelingsgebieden intensieve veehouderij is de weergave anno 2014 van de nadere uitwerking/begrenzing door gemeenten van de landbouwontwikkelingsgebieden (zoekgebieden) uit het Reconstructieplan 2004. De begrenzingen zijn overgenomen uit de bestemmingsplannen en/of structuurvisies van gemeenten.

 • Oude boskernen zijnde actuele groeiplaats van autochtone bomen en struiken welke afstammelingen zijn Van de oorspronkelijk inheemse flora die na de ijstijd op eigen kracht Nederland heeft bereikt. De groeiplaats kan zowel een bos betreffen als ook een houtwal of een enkele boom of struik welke als relict van het oorspronkelijk bos te beschouwen is.Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar

 • Beekdalen omvat de meer vlakkere dalbodems aan weerszijden van de beken in Limburg voorzover deze gelegen zijn buiten het winterbed van de Maas. Ook maken de zogenaamde droogdalen (de smalle dalbodems in de hellingen van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg) hier deel van uit.

 • Geschikte dakvlakken voor het plaatsen van zonnepanelen. Deze kaartlaag bevat van alle geanalyseerde daken en dakdelen die geschikt zijn voor de plaatsing van zonnepanelen. Deze kaartlaag is ook te zien in de zonnekaart. De zonnekaart is een via internet toegankelijke webapplicatie waarmee gebouweigenaren kosteloos en onafhankelijk van de markt zelf kunnen bekijken wat ze kunnen verdienen aan het plaatsen van zonnepanelen.

 • Geschiktheid panden voor het plaatsen van zonnepanelen. Deze kaartlaag bevat voor elk pand de berekende terugverdientijd, opbrengst (na 20 jaar), het op te wekken vermogen, het aantal te plaatsen zonnepannelen (en/of zonneboiler) en de bijbehorende CO2-reductie. Deze kaartlaag is ook te zien in de zonnekaart. De zonnekaart is een via internet toegankelijke webapplicatie waarmee gebouweigenaren kosteloos en onafhankelijk van de markt zelf kunnen bekijken wat ze kunnen verdienen aan de zon.

 • Deze kaartlaag vormt het bestand van de Ambitiekaart. Deze kaart is door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vastgesteld op 7 oktober 2014, document/nummer 345033/473730 als onderdeel van het Natuurbeheerplan 2015. Doel van de Ambitiekaart is het vastleggen van de ambities van natuurbeheer binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Voor een deel van alle natuur, agrarische natuur en landschap bestaat een ambitie om het huidige gebruik of het beheer te veranderen. Dit is vastgelegd in de ambitiekaart. Het verschil tussen de beheertypenkaart en de ambitiekaart laat zien waar een verbetering van de natuurkwaliteit mogelijk en wenselijk is. De ambitiekaart vormt de basis voor de kwaliteitsimpulsen(investeringssubsidie) en functieverandering (particulier natuurbeheer).

 • Raster met de diepte van de grondwaterstand in m t.o.v. maaiveld in de zomersituatie. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

 • Raster met de grootte van de kwel of de infiltratie in mm/dag Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

 • Categories  

  Het Landelijk Grondwater Register (https://www.lgronline.nl/) bevat gegevens over vergunningen en meldingen rond grondwateronttrekking uit, of -infiltraties in, de Nederlandse bodem. Dit bestand is opgenomen in de INSPIRE dataset voor Faciliteiten voor productie en industrie (Production and industrial facilities).