Zoeken
 
From 1 - 10 / 220
  • De provincie en haar partners willen zo veel mogelijk voorkomen dat inundatie vanuit watergangen leidt tot wateroverlast. Hiervoor worden Waterbergingsgebieden ingericht. De Omgevingsvisie is op 9 juli 2014 vastgesteld door Provinciale Staten.

  • De gebieden op deze kaart kunnen in droge periodes van water worden voorzien vanuit andere stroomgebieden (is gebiedsvreemd water). Globaal is dat in Oost Overijssel: het aangevoerde water afkomstig van de IJssel (via een gemaal bij sluis Eefde (15 m3 per seconde) of gemaal Ankersmit (6 m3 per seconde). Voor West Overijssel is dat het IJsselmeer.

  • Geeft inzicht in de natuurwaarde van bepaalde gebieden. Dit is bepaald nav. het aantal voorkomende flora en fauna.

  • Verdrogingsgevoelige Vegetatiekaart Limburg 2013. Aan vlakken, afkomstig van provincie en SBB, zijn op grond van vegetatietypen codes toegekent voor de mate van gevoeligheid voor verdroging. Methode is uitgelegd in bijbehorend rapport.

  • Waterwingebied tevens kwetsbaar gebied. Gebieden ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de drinkwaterwinning. Kwetsbare gebieden in het kader van de vrijstelling rioleringsverplichting.

  • De ontwikkelingsgebieden glastuinbouw is de weergave anno 2014 van de nadere uitwerking/begrenzing door gemeenten van de projectvestiginsggebieden en/of concentratiegebieden glastuinbouw uit het POL2006. De begrenzingen zijn overgenomen uit de bestemmingsplannen en/of structuurvisies van gemeenten.

  • De voorkeursgebieden geven aan waar windturbines vanuit landschappelijk oogpunt bij voorkeur worden geplaatst. Dat zijn gebieden met een open en ruim verkaveld landschap (Peelland) en de gebieden waar grootschalig in het landschap is ingegrepen (grotere bedrijventerreinen, LOG's en glastuinbouwgebieden).

  • Overzicht van de boomkronen in Zaanstad van particulieren en Gemeente Zaanstad, gezien vanuit de lucht.

  • Woonkernen waarvan en waarnaar verbindend openbaar vervoer plaatsvindt. Er vindt geen actualisatie van de data plaats. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • De gegevens geven inzicht in de beschoeiingen die door de gemeente worden onderhouden.