From 1 - 10 / 98
  • In en rond natuurbeken (voorheen beken met specifiek ecologische functie) staat het ecologisch functioneren en de natuurfunctie centraal, d.w.z. inrichting, beheer en onderhoud dient zoveel mogelijk op de natuurfunctie zijn afgestemd. In het Waterprogramma is dit nader uitgewerkt. De bestanden zijn afkomstig van de Waterschappen.

  • Verdrogingsgevoelige Vegetatiekaart Limburg 2013. Aan vlakken, afkomstig van provincie en SBB, zijn op grond van vegetatietypen codes toegekent voor de mate van gevoeligheid voor verdroging. Methode is uitgelegd in bijbehorend rapport.

  • De ontwikkelingsgebieden intensieve veehouderij is de weergave anno 2014 van de nadere uitwerking/begrenzing door gemeenten van de landbouwontwikkelingsgebieden (zoekgebieden) uit het Reconstructieplan 2004. De begrenzingen zijn overgenomen uit de bestemmingsplannen en/of structuurvisies van gemeenten.

  • Begrensde nieuwe natuur gebieden door de provincie aangegeven. Dit bestand behoort bij het door GS op 9 september 2014 definitief vastgestelde natuurbeheerplan.

  • Natuur beheertypen die het toekomstig ambitie in het gebied weergeven. Kopie van BeheerGebiedAmbitie_SpatialJoin. BeheergebiedAmbitie met enkele toegevoegd administratieve velden (Mutatie, van, naar, gewijzigd) NB: dit is de officiele versie van het IMNA beheergebiedAmbitie bestand! Dit bestand behoort bij het door GS op 9 september 2014 definitief vastgestelde natuurbeheerplan.

  • Geluidcontouren Lnight gekarteerde wegdelen i.h.k.v. Eu-richtlijn omgevingslawaai. De gegevens voor de berekening van geluidcontouren t.g.v. wegverkeer zijn gebaseerd op de gegevens zoals aangeleverd door de provincie Zuid-Holland. Alle akoestische rekenmodellen zijn conform Besluit geluidhinder 2006 opgesteld. Voor het doorrekenen van de modellen is de rekensoftware van de DGMR Geomilieu versie 1.91 gebruikt. Bij de geluidcontouren t.g.v. het wegverkeer is de aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder is niet van toepassing.

  • In dit bestand staan de begrenzingen waar binnen gebiedscoordinatoren van agrarische natuurverenigingen collectief beheer opgeven. Dit bestand behoort bij het door GS op 9 september 2014 definitief vastgestelde natuurbeheerplan.

  • Begrensde gebieden waarvoor een afwijkende subsidie geldt, afhankelijk van het type beleid. Dit bestand behoort bij het door GS op 9 september 2014 definitief vastgestelde natuurbeheerplan.

  • Bestaande stads- en dorpsgebieden zoals gebruikt in de verordening Ruimte 2014. Wordt verder ook gebruikt voor de woningbouwplannen.

  • In dit bestand staan agrarische en natuurbeheertypen waarop subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer. NB: dit is de officiele versie van het IMNA beheergebieden bestand! Dit bestand behoort bij het door GS op 9 september 2014 definitief vastgestelde natuurbeheerplan.