From 1 - 10 / 176
 • In kilometervakken is aangegeven welke beschermde Flora en Fauna men kan verwachten. Tevens is de mate van bescherming aangegeven en met een link kun je op Wikipedia meer informatie vinden over de betreffende soort. Deze gegevens zijn overgenomen van Ron van het Veer uit de Zaanse Natuuratlas.

 • Deze kaartlaag vormt onderdeel van het bestand van de Begrenzingenkaart. Deze kaart is op 7 oktober 2014, document/nummer 345033/473730 door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland als onderdeel van het Natuurbeheerplan 2015. De Begrenzingenkaart bestaat uit ‘NNN ontwikkelopgave', 'NNN bestaande natuur', ‘NNN zoekgebied’, 'NNN grote wateren', ‘Natura 2000’ en de ‘Natuurverbindingen’. Doel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het vormen van een samenhangend netwerk van natuurgebieden om zo de biodiversiteit te beschermen. De ‘Natuurverbindingen’ en ‘Natuurnetwerk zoekgebied’ zijn opgenomen in aparte kaartlagen. De Begrenzingenkaart vormt de basis voor de Beheertypenkaart.

 • Sluis Eefde, sluis Aadorp, gemaal Ankersmit (Deventer). Via deze punten kunnen gebieden in tijden van droogte vanuit het Hoofdsysteem van water worden voorzien. In Overijssel is de bron hiervoor voornamelijk de IJssel. De belangrijkste transportroute is via het Twentekanaal.

 • Dijkringlijnen begrenzen dijkringen. De lijnen vormen de begrenzingen van de dijkringen en vallen daarom vaak samen met de waterkeringen of natuurlijke waterscheidingen. Er vindt geen actualisatie van de data plaats. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

 • De groenstructuurvisie geeft de ontwikkelingsrichting van de groenstructuur per wijk aan voor de aankomende 10 jaar.

 • Categories  

  Het Landelijk Grondwater Register (https://www.lgronline.nl/) bevat gegevens over vergunningen en meldingen rond grondwateronttrekking uit, of -infiltraties in, de Nederlandse bodem. Dit bestand is opgenomen in de INSPIRE dataset voor Faciliteiten voor productie en industrie (Production and industrial facilities).

 • Nationale knooppunten: knooppunten met een hoge concentratie aan activiteiten en een nationale (of zelfs internationale) schakel in de verkeer- en vervoersnetwerken. Er vindt geen actualisatie van de data plaats. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

 • De gebieden op deze kaart kunnen in droge periodes van water worden voorzien vanuit andere stroomgebieden (is gebiedsvreemd water). Globaal is dat in Oost Overijssel: het aangevoerde water afkomstig van de IJssel (via een gemaal bij sluis Eefde (15 m3 per seconde) of gemaal Ankersmit (6 m3 per seconde). Voor West Overijssel is dat het IJsselmeer.

 • Buffer van 250 meter rondom de EHS met indicatie "voor verzuring gevoelig gebied" volgens de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV).

 • Deze kaart toont de geldende welstandsregels van de gemeente Zaanstad per 6-2-2014. Het is een hulpmiddel om snel, locatiegerichte welstandsinformatie op te zoeken. Door te zoeken op adres of op de kaart een locatie aan te klikken, worden de welstandsregels die daar kunnen gelden getoond. Welke regels van toepassing zijn, hangt af van het type bouwplan dat u zoekt en welk welstandsniveau een gebied heeft. De kaart onderscheidt: - Welstandsniveau (vrij, eenvoudig, gewogen-gewoon, gewogen-bijzonder) - Gebiedsbeschrijving met criteria; - Objectcriteria (Zaanse huizen, Boerderijen, Molens, Zaanse nijverheid) - Criteria voor kleine (standaard) bouwplannen (Aangebouwd bijbehorend bouwwerk, Vrijstaand bijbehorend bouwwerk, Kozijn- en gevelwijzigingen, Dakkapellen en dakramen, Erfafscheidingen, Dakterrassen, Dakopbouwen, Installaties, Reclame)