From 1 - 10 / 80
  • Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, dat van kracht is sinds 1 augustus 2009, bevat een pakket aan maatregelen waarmee overal in Nederland tijdig wordt voldaan aan de Europese grenswaarden. Daarbij is rekening gehouden met de effecten van ruimtelijke ontwikkelingen waarover binnen de looptijd van het NSL een besluit wordt genomen. Vanaf 2010 vindt jaarlijks een monitoring plaats van het NSL. Daarin wordt de ontwikkeling van de luchtkwaliteit gevolgd en wordt de uitvoering van de maatregelen en projecten die zijn opgenomen in het NSL, bijgehouden. Ten behoeve van deze monitoring worden berekeningen uitgevoerd met de Monitoringstool. Indien uit de monitoring blijkt dat de doelstellingen van het NSL niet worden gehaald, kunnen extra maatregelen worden getroffen. De grenswaarde voor NO2 (stikstofdioxide) is 40 ug/m3, en deze moet in 2015 zijn bereikt op NSL toetspunten. De grenswaarden voor PM10 zijn 40 ug/m3 jaargemiddeld en een daggemiddelde van 50 ug/m3, die echter overeenkomt met 32,5 ug/m3 jaargemiddeld. De fijn stof grenswaarde moet in 2011 zijn bereikt.

  • Begrensde zoekgebieden waarbinnen subsidie voor beheer van landschaps elementen kan worden aangevraagd

  • In dit bestand staan de begrenzingen waar binnen gebiedscoordinatoren van agrarische natuurverenigingen collectief beheer opgeven

  • Geluidschermen provinciale wegen die gebruikt zijn bij het opstellen van de geluidsbelastingkaart 2013.

  • Wegvakken provinciale wegen met een verkeersintensiteit van 6 miljoen motorvoertuigen per jaar en meer, welke gebruikt zijn bij het opstellen van de geluidsbelastingkaart 2013.

  • Basis voor beleidsontwikkeling voor de Erfgoedlijnen in Zuid-Holland.

  • Deze wegen zijn gebruikt in de NSL-monitor. Voor deze wegen is de luchtkwaliteit bepaald. Deze gegevens zijn te vinden in LUCHT_NSL_J2012_R2011

  • Deze data is gestandaardiseerd voor de provinciale aanlevering INSPIRE. De rijksoverheid heeft in de Nota Ruimte 20 Nationale Landschappen aangewezen. Twee daarvan liggen in Fryslân: Zuidwest-Fryslân en Noordelijke Wouden. Nationale Landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. Het doel is om de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van de Landschappen te behouden, duurzaam te beheren en waar mogelijk te versterken. In samenhang daarmee dient ook de toeristische betekenis toe te nemen.

  • Polygonen van gelijke diepte op (een groot deel van ) de Noordzee. Deze ploygonen zijn gegenereerd uit de bathemetrie 2012.

  • Stikstof gevoelige leefgebieden Natura 2000