From 1 - 10 / 134
  • Dit bestand bevat adrespunten van locaties in Noord-Holland Noord waar mogelijkheid is voor overnachting. Dit zijn hotels, B&B's, campings en recreatieparken. Let op de verzameling is niet compleet, alle bedrijven in NHN zijn benaderd om een vragenlijst in te vullen. Dit bestand betreft de bedrijven die gereageerd hebben op de oproep. Per locatie is aangegeven op welke leefstijl doelgroep de accomodatie zich richt. Dit kunnen meerdere leefstijlen zijn, hiervoor zijn een aantal kollommen beschikbaar.

  • De dataset bevat de Lden geluidcontouren van de provinciale wegen van de Provincie Utrecht uit de 2e tranche EU-richtlijn omgevingslawaai (peiljaar 2011). Het betreft de wegen met jaarlijkse intensiteit >= 3 motorvoertuigen. De geluidsbelastingkaarten zijn geldig voor peiljaar 2011 en geven alleen de berekeningen i.k.v. de EU-richtlijn omgevingslawaai voor de provinciale wegen van Utrecht weer.

  • De vroegste objecten(vlakkenbestand) zijn de walburgen. Deze hebben hun oorsprong in de Romeinse tijd of vroege middeleeuwen. Tegenwoordig zijn deze walburgen nog vaak als kern van een dorp of stad zichtbaar. Een voorbeeld daarvan is Enschede. In de middeleeuwen werd aan strategisch geplaatste dorpen stadsrechten gegeven waardoor deze vestingwerken mochten aanleggen (bijvoorbeeld Deventer, Zwolle en Genemuiden). De verdedigingswerken waarvan we tegenwoordig nog sporen kunnen zien (aarden wallen en grachten) stammen vaak uit de vroegmoderne tijd. Na de middeleeuwen werden ook in het veld linies aangelegd om vijanden (uit het oosten of zuiden) een halt toe te kunnen roepen. De Loozensche linie en de Mekkelhorsterlinie vallen hieronder. Linies konden bestaan uit ondoordringbare landweren, bestaande uit wallen met doornstruiken, en uit schansen. In de vroegmoderne tijd waren veengebieden een belangrijk onderdeel van de linies. Veengebieden waren namelijk grote obstakels voor legers. Deze veengebieden werden ook gebruikt door boeren die deze gebieden actief ontwaterden. Om de leegloop van veengebieden tegen te gaan werden tussen Coevorden en het Zwarte water twee leidijken aangelegd in 1688. Ook van de IJssel werd gebruikt gemaakt als natuurlijk obstakel. Van de vroegere IJssellinie, bedacht door Menno van Coehoorn rond 1700, is te weinig informatie beschikbaar om een goed beeld te kunnen geven. Van de latere IJssellinie is dat wel mogelijk. In het begin van de jaren 50 van de twintigste eeuw werd in de IJssel bij Olst een beweegbare stuw aangelegd. Mede hiermee kon een groot gebied geinundeerd worden om zo tanks tegen te houden. Bij deze IJssellinie werden ook vele bunkers met verdedigingsgeschut aangelegd.

  • De dataset bevat de Lnight geluidcontouren van de provinciale wegen van de Provincie Utrecht uit de 2e tranche EU-richtlijn omgevingslawaai (peiljaar 2011). Het betreft de wegen met jaarlijkse intensiteit => 3. De geluidsbelastingkaarten zijn geldig voor peiljaar 2011 en geven alleen de berekeningen i.k.v. de EU-richtlijn omgevingslawaai voor de provinciale wegen van Utrecht weer.

  • In Overijssel komen veel verschillende nederzettingen voor in tal van soorten en maten. Al deze nederzettingen kennen hun eigen ontwikkelingsgeschiedenis. Sommigen waren al eeuwen geleden van enige omvang, anderen zijn bijvoorbeeld gegroeid door de vestiging van industrie in de 19e eeuw of door de aanleg van nieuwe wijken tijdens de wederopbouwperiode. Ook ontwikkelingen van buiten de nederzetting hebben soms invloed gehad op de vorm van de nederzetting. De aanleg van een spoorlijn enkele kilometers buiten de historische kern van een nederzetting heeft soms gezorgd voor groei van de nederzetting naar de spoorlijn toe. In andere gevallen is een tweede nederzettingskern ontstaan bij het spoor en zijn de kernen later versmolten. In deze kaart zijn de historische nederzettingskernen uit 1840 weergegeven, met de uitbreiding tot en met 1900, 1930, 1944, 1960, 1970 en 2012. Hierdoor wordt in een oogopslag de ontwikkelingsgeschiedenis van de nederzettingen inzichtelijk gemaakt.

  • Beheerde kanoroutes in de provincie Utrecht. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • De dataset bevat de Lden geluidcontouren van de provinciale wegen van de Provincie Utrecht uit de 2e tranche EU-richtlijn omgevingslawaai (peiljaar 2011). Het betreft de wegen met jaarlijkse intensiteit onder de 3 miljoen motorvoertuigen. De geluidsbelastingkaarten zijn geldig voor peiljaar 2011 en geven alleen de berekeningen i.k.v. de EU-richtlijn omgevingslawaai voor de provinciale wegen van Utrecht weer.

  • Vlakkenbestand met depots in Fryslân, waarbij per depot is aangegeven of dit actief/niet actief is, en operationeel/niet-operationeel.

  • Deze kaart geeft de verdeling van de wijken in sociale jeugdteams per 1/1/2018 weer. Sommige sociale jeugdteams dienen meer dan één wijk, dit staat weergegeven op deze kaart.

  • In sommige gebieden gaat zoveel dat de provincie daar extra aandacht aan geeft. Vaak zijn dat gebeiden met mooie landschappen, waar nieuwe ontwikkelingen een plek moeten krijgen. Bijvoorbeeld een nieuw bedrijven terrein op de Brabantse Wal of een nieuwe weg door het Dommeldal bij Eindhoven. De provincie wil die gebieden samen met de gemeenten ontwikkelen zodat er een mooi nieuw landschap komt. In deze dataset zijn zowel bestaande als nieuwe gebiedsontwikkelingen opgenomen.