From 1 - 10 / 131
  • Dit bestand geeft de huidig gemiddeld hoogste grondwaterstand (groter dan 40 mv-) in het Dwingelderveld weer.

  • Dit bestand geeft de in het Dwingelderveld gelegen jeneverbessen weer.

  • Bij ongevallen gevaarlijke stoffen gaat het om een groot ongeluk op een bedrijfsterrein. Een stof is een gevaarlijke stof wanneer deze giftig, brandbaar of explosief is, of een combinatie van deze eigenschappen heeft. Vuurwerk is de verzamelnaam voor snel verbrandende, lichtgevende en vaak luid knallende stoffen in papieren hulzen, waar vaak buskruit in zit. Het wordt ingedeeld in twee categorieën: consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk. Het vuurwerk dat voor de jaarwisseling wordt verkocht, is consumentenvuurwerk. Op de risicokaart staan de locaties waar meer dan 10.000 kilo vuurwerk ligt opgeslagen, wordt bewerkt of verkocht. Dat kan zowel consumenten- als professioneel vuurwerk zijn. De meeste verkooppunten van consumentenvuurwerk hebben minder voorraad en staan dus niet op de risicokaart.

  • Ongevallen door vliegoperaties vanaf vliegvelden en militaire oefenterreinen. De risicokaart toont vliegvelden waarvoor zgn. LVL-maatscenario geldt (Leidraad vliegtuigongevallenbestrijding op luchtvaartterreinen, BZK 1997). Militaire (oefen)terreinen voor vliegtuigen en helikopters.

  • In dit bestand worden door middel van lijnen de startroutes en landingsroutes van regionale burgerluchthavens in Overijssel weergegeven. Er zijn vier van deze luchthavens in de provincie, maar drie daarvan doen enkel dienst als helihaven. Daarom zijn in deze specifieke dataset alleen de startroutes en landingsroutes van Zweefvliegterrein Lemelerveld te zien. De provincie Overijssel is bevoegd gezag voor de regionale burgerluchthavens en stelt daar luchthavenregelingen voor vast. Hierin zijn het luchthavengebied, toegestane vliegtuigen en de invliegroutes en uitvliegroutes opgenomen. Voor het Zweefvliegveld Lemelerveld zijn daarnaast de vliegcircuits voor benadering van het vliegveld vastgesteld. Deze circuits staan ook in dit bestand. De obstakelvrije zone van vliegveld Lemelerveld vloeit voort uit de Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en andere Terreinen (RVGLT).

  • De meetpunten van het meetnet verdroging. Doel van dit meetnet is om in (natte) natuurgebieden grondwaterstanden en ook grondwaterkwaliteiten te meten. Via het veld NITGCODE wordt relatie gelegd met de tabel "B3.verdrogingsmeetnet_tabel". Dit meetnet functioneert sinds juli 2012. Alle loggers van dit meetnet registreren de grondwaterstand eenmaal per uur. Het doel daarvan is om een optimaal waterbeheer voor de natuurgebieden te kunnen bepalen en te controleren. Daarnaast wordt een keer in de vijf jaar de grondwaterkwaliteit geregistreerd (uitsluitend macro-ionen). Alle gegevens worden opgeslagen in de DINO database dit wordt beheerd door TNO.

  • In dit bestand worden door middel van punten de locaties van regionale burgerluchthavens in Overijssel weergegeven. Het gaat om de volgende vier locaties: Helihaven De Koperen Hoogte, Helihaven Isala Klinieken, Zweefvliegterrein Lemelerveld en Helihaven Medisch Spectrum Twente (MST). De provincie Overijssel is bevoegd gezag voor deze luchthavens. De plaatsgebonden risicocontour van 10-6 externe veiligheid en de geluidscontour Lden van 56 db(A) vallen binnen het luchthavengebied. De beschikbare invliegrichtingen en uitvliegrichtingen vanaf helihavens of de startbanen en landingsbanen bij vliegvelden worden ook vermeld in een luchthavenregeling. Helihavens hebben twee invliegrichtingen en uitvliegrichtingen met een hoek van maximaal 270 graden. Deze moeten obstakelvrij zijn, evenals een strook aan weerszijden van de beide richtingen. De afmetingen van deze obstakelvrije zones zijn gebaseerd op Annex 14 van de International Civil Aviation Organization (ICAO).

  • Dit bestand geeft de in het Dwingelderveld gelegen parkeerterreinen weer.

  • Bij ongevallen gevaarlijke stoffen gaat het om een groot ongeluk op een bedrijfsterrein. Een stof is een gevaarlijke stof wanneer deze giftig, brandbaar of explosief is, of een combinatie van deze eigenschappen heeft. Sommige bedrijven hebben overslagpunten waar gevaarlijke stoffen tijdelijk worden geparkeerd, bijvoorbeeld in containers, om daarna verder verwerkt of vervoerd te worden. Alle overslagpunten met meer dan 10.000 kilo gevaarlijke stoffen op het terrein én met een bepaald risico voor ongevallen buiten het hek (één op de miljoen), staan op de risicokaart.

  • Dit bestand geeft de toekomstig gemiddeld hoogste grondwaterstand (groter dan 40 mv-) in het Dwingelderveld weer.