From 1 - 10 / 118
  • Het primaire grondwatermeetnet is een meetnet van locaties waar in peilbuizen grondwaterstanden en stijghoogten (grondwaterdruk) gemeten worden. Een peilbuis heeft 1 of meer filters. Uit deze metingen kan afgeleid worden hoe het grondwater stroomt. Het primaire grondwatermeetnet heeft als doelen: 1. het verkrijgen van inzicht in de toestand van het grondwater; 2. het volgen van ontwikkelingen; 3. het dienen als referentie voor secundaire meetnetten. Voor het verkrijgen van inzicht in de toestand van het grondwater worden de verzamelde grondwaterstand- en stijghoogtegegevens gebruikt om zogenaamde grondwatermodellen te ijken. De provincie beheert dit meetnet en financiert het uit de zogenaamde grondwaterheffing.

  • Verblijfsrecreatiegebieden (bungalowparken, campings en jachthavens) en dagrecreatiegebieden (dierenparken) in de provincie Utrecht. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • Kaartlaag met boringen die zijn uitgevoerd in een bodemonderzoek. Ook vindt u hier per boring de uitgevoerde analyses met resultaat. Niet alle boringen zijn geanalyseerd. Het kan ook voorkomen dat er geen analyseresultaten zijn. Indien er alleen analyses aanwezig zijn van Koper, lood en PAK. Dan zijn er mogelijk meer analyses aanwezig. Indien lood hoger is dan 370 wordt U geadviseerd om contact met vervuilde grond tegen te gaan. Informatie over te nemen maatregelen vindt u op www.zaanstad.nl https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=1118&mNch=3536843

  • Deze kaart geeft de resulterende ruimtelijke verdeling van de betrouwbaarheid van de kaarten over zettingsgevoeligheid, minimale funderingsdiepte en de geschiktheid voor bouwen weer. In de kaart is de betrouwbaarheid in drie klassen verdeeld, van meest betrouwbaar tot minst betrouwbaar. De betrouwbaarheid van de kaarten is deels afhankelijk van de dichtheid van de gebruikte bodeminformatie. In gebieden met een hoge boordichtheid kan worden verwacht dat de betrouwbaarheid van de kaarten hoger is dan in gebieden met een lage boordichtheid. Bovendien is de boordiepte van belang: een boring die het totale Holocene pakket heeft doorboord geeft meer informatie dan een boring die slechts een deel van dat pakket heeft doorboord. Tegelijkertijd speelt de variatie in de opbouw van de ondergrond een rol. In gebieden waarin de bodemopbouw weinig varieert kan immers met minder boringen worden volstaan dan in gebieden met een heterogene bodemopbouw. Beide factoren zijn in relatie tot elkaar beschouwd. Deze factoren werken door in de betrouwbaarheid van alle o.b.v. het 3D ondergrondmodel geconstrueerde kaarten. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • Waarnemingen van planten in Noord-Brabant. De waarnemingen zijn gedaan in de periode van 1987 tot en met 2009. Dit bestand bevat de puntvormige karteringen.

  • Weergave invloedsgebieden 1% letaliteit van windturbines

  • Vaarwegennetwerk van Fryslân met beheerattributen en diverse klasse-indelingen.

  • Dit bestand bevat informatie over historische ontginningsbasis en -richting. Kaartlaag hoort bij de territoriumgrenzen van het landschap. Ontginning geeft de primaire en secondaire ontginningsbasis én de primaire en secondaire ontginningsrichting.

  • Het bestand geeft de 50dB(A) geluidszones rond vliegvelden in de provincie Gelderland weer waarvoor de provincie vergunningen verleent en toezicht houdt.

  • Waarnemingen van planten in Noord-Brabant. De waarnemingen zijn gedaan in de periode van 1987 tot en met 2009. Dit bestand bevat de lijnvormige karteringen.