Zoeken
 
From 1 - 10 / 259
  • De Provincie Utrecht heeft in 2006 met het Provinciaal Verkeers Milieu Model (PVMM) de geluidsbelasting afkomstig van provinciale wegen bepaald. Deze gegevens zijn een vervolg op deze berekening en bevatten de geluidsbelasting (Lden) voor 2009.

  • Watervoorzieningsgebieden zijn kunstwerken aangebracht om water van buiten het betreffende gebied aan te voeren. Dit water is afkomstig uit bijvoorbeeld de Vecht, IJssel of IJsselmeer. Het dient er voor om streefpeilen te handhaven tijdens periodes van grote droogte en in sommige gebieden om beregening mogelijk te maken. Ook dient het water als compensatie voor grondwaterwinning voor de drinkwatervoorziening.

  • Indicatie van ligging van het Groene Woud zoals gebruikt in de Visiekaart

  • Punten die voorkomen op de Visiekaart van de Structuurvisie RO. Deze laag bevat Luchthavens en Pretparken.

  • Plangebiedsbegrenzing Ontwerp Structuurvisie Noord-Brabant (2010).

  • De provincie geeft ook de ambities weer voor de ontwikkeling van de landschapskwaliteit in de gebiedspaspoorten. Nieuwe ontwikkelingen kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe en gebiedseigen kwaliteiten.

  • Aardkundige waarden. Vereenvoudiging van de Geomorfologische kaart. Op verzoek van de provincie heet deze nu Aardkundige Waarden. Doel van vervaardiging: ILG-Project Aardkundige Waarden. Deze dataset is samengesteld door: Het Oversticht.

  • Buitendijks gebied, winterbed en/of oppervlaktewaterlichamen conform de Kader Richtlijn Water (KRW). Dit is een verbeterde versie van de bestanden zoals opgenomen in de Omgevingsvisie Overijssel (O2). Deze versie is niet formeel vastgesteld. O2 kaartlaag: Waterveiligheid. De dynamiek en doorstroming van de rivier staat centraal. Ontwikkelingsperspectieven - overige beleidsaanduidingen. Begrenzing van buitendijks gebied wordt gevormd door waterkeringen van IJssel, Vecht, Zwarte Water, Almelose water, Soestwetering en Nieuwe Wetering. Het bestand bevat de KRW-vlakken die niet (geheel) oppervlaktewater zijn (uiterwaarden, moerassen). O2 besluit nr. PS/2009/407 (Omgevingsvisie). Deze dataset niet gebruiken bij een schaal groter dan 1:5000. Gerelateerde bestanden: waterkering en water.

  • Dit bestand geeft het gebied met waarden voor ganzen, zwanen en steltlopers (randvoorwaarde voor windenergie) weer, zoals aangegeven op kaart 8A (zoeklocatie grootschalige Windenergie) van de Omgevingsvisie, vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juni 2010. Aan de toepassing voor windenergie worden een aantal randvoorwaarden en criteria meegegeven, o.a. het voldoen aan natuur- en milieuwetgeving.

  • De provincie geeft ook de ambities weer voor de ontwikkeling van de landschapskwaliteit in de gebiedspaspoorten. Nieuwe ontwikkelingen kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe en gebiedseigen kwaliteiten.