From 1 - 10 / 241
  • Deze kaart geeft het versterken van de bereikbaarheid van het spoor weer, zoals opgenomen in kaart 1 (Visiekaart) van de in de door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie.

  • Uitvoering regio specifiek pakket (RSP) (OGV, 2010), kaart 1 (Omgevingsvisie).

  • Dit bestand geeft de weg met lintbebouwing weer zoals opgenomen in kaart 2B (Landschap) van de in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie

  • Dit bestand geeft een schets van de gebieden met gebiedsgericht grondwaterbeheer weer, zoals aangegeven op kaart 11 (Grondwater) van de Omgevingsvisie, vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juni 2010. Voor Emmen, Coevorden, Hoogeveen en Meppel wordt ingezet op het benutten van grondwater voor economische activiteiten warmte en koude uit grondwater en waterkwaliteit op maat. Het stedelijk gebied in Noord-Drenthe lijkt vanwege mogelijke effecten op de natuur minder geschikt voor grootschalig gebruik van grondwater voor bedrijfseconomische activiteiten, maar wel voor grootschalige toepassing van warmte-koude opslag (WKO).

  • Dit bestand geeft de kernkwaliteiten, punten weer zoals in de door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 2 (kernkwaliteiten) is weergegeven

  • Topografische grens van de steden in Drenthe.

  • Op 2 juni 2010 is door Provinciale Staten de Omgevingsvisie vastgesteld. Op kaart 2A is de begrensde cultuurgrond aangegeven, bestaande uit veldontginning grasland, beekdal flora, veldontginning heide en hoogveen.

  • Dit bestand geeft de bosstructuur binnen het wijkenpatroon met bosstructuur weer zoals opgenomen in kaart 2B (Landschap) van de in de door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie

  • De provincie heeft de zorg voor de bronnen van de openbare drinkwatervoorziening en stellen deze bronnen beschikbaar. Aan alle lokaties van bestaande winningen voor de drinkwatervoorziening is de functie grondwater voor de bereiding van drinkwater toegekend. Dit geldt ook voor een aantal gebieden met potentie voor toekomstige drinkwaterwinning. Dit bestand geeft de grondwateronttrekking voor de bereiding van drinkwater weer, zoals in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 10 en kaart 11.

  • Dit bestand geeft een schets van de gebiedsopgave Uffelte-Ruinen, zoals aangegeven op kaart 1 (Visiekaart) van de Omgevingsvisie, vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juni 2010.