From 1 - 10 / 230
  • Op 2 juni 2010 is door Provinciale Staten de Omgevingsvisie vastgesteld. Op kaart 12 is het bovengronds hoogspanningsnet aangegeven. Het bestand is overgenomen uit "Nederlandse bovengrondse hoogspanningsnet".

  • Op 2 juni 2010 is door Provinciale Staten de Omgevingsvisie vastgesteld met daarin o.a. het voorwaarden stellen. Dit betekent dat bij bodemingrepen in beekdalen altijd een archeologisch onderzoek nodig is. Op kaart 2E zijn de beekdalen als zodanig aangegeven.

  • Dit bestand geeft de weginfrastructuur (regionaal) weer zoals opgenomen in kaart 1 (Visiekaart) van de in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie.

  • Provinciale Staten van Drenthe hebben op 2 juni 2010 de Omgevingsvisie vastgesteld. Hierin staat de waarde van de nederzetting (OGV 2010), kaart 2 E. De kaart Archeologie (zie kaart 2E) geeft een totaaloverzicht van de archeologische waarden en verwachtingen die van provinciaal belang worden geacht. Deze waarden zijn essentieel om het verhaal van de regionale bewoningsgeschiedenis te kunnen vertellen, voor nu en voor toekomstige generaties.

  • Dit bestand geeft het landschapspanorama weer zoals in de door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 1 (Visiekaart) is weergegeven

  • Dit bestand geeft de laagvliegroute zone Defensie weer zoals in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 8a (Zoekgebied grootschalige windenergie) is weergegeven, met verwijzing naar Laagvliegroute zone defensie (OGV, 2010) lyr.

  • In de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie is opgenomen dat de entree recreatief groen als een buffer van 1000 meter rondom de kern van Beilen is gelegen. Gebruikt in de OGV-kaarten 1 en 3.

  • Bestand met archeologisch parels opgenomen in de zogenaamde DNA-kaart. In het cultuurhistorische beleid van de provincie Gelderland ‘Belvoir’ is Gelderland ingedeeld in tien Belvoirgebieden. Ieder gebied heeft zijn eigen regionale cultuurhistorische identiteiten. De dragers van deze identiteiten zijn de DNA structuren. De kaart ‘Het Gelders DNA’ geeft voor de verschillende Belvoirgebieden de cultuurhistorische identiteitsdragers weer. De provincie zet zich in om dit DNA te behouden, versterken en te ontwikkelen. Vastgesteld PS : 23-02-2009.

  • Dit bestand geeft een opsomming van historische tuinen, lanen, bossingels en bosjes, houtwallen en houtsingels, historische bouwwerken en erven, knotbomen en poelen en historische wateren.

  • Dit bestand geeft de glastuinbouwgebieden in Drenthe weer zoals die zijn gebruikt op de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 5 (Landbouw), waarbij de provincie aangeeft de glastuinbouw te willen bundelen op de glastuinbouwlocaties in de gemeente Emmen (Klazienaveen, Het Rundedal en Erica).