From 1 - 10 / 227
  • In de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie is opgenomen dat grootschalige energiesystemen geconcentreerd moeten worden op daarvoor aangewezen locaties, bijvoorbeeld op de bedrijventerreinen Bargermeer in Emmen, Europark in Coevorden en nabij Essent Milieu in Wijster. Op deze terreinen worden kansen gezien om energieproducenten en consumenten aan elkaar te koppelen. De genoemde terreinen zijn daarom als energietransitieparken (ETP) aangeduid (kaart 8 - Energie-infrastructuur). Dit bestand geeft op basis van een selctie bedrijventerreinen uit IBIS 2009 de ETPs Coevorden, Wijster en Emmen weer.

  • Dit bestand geeft de archeologische waarde van de hunebedden in de provincie weer, zoals in de door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 2E (kernkwaliteit Archeologie).De hunebedden maken deel uit van archeologische waarden waarvan provincie Drenthe vindt dat deze "in situ" (ter plaatse) behouden moeten blijven voor toekomstige generaties.

  • Provinciale Staten van Drenthe hebben op 2 juni 1970 de Omgevingsvisie vastgesteld. Hierin staat op de kaarten 1 en 3 de ontwikkeling van Assen-Zuid, in het kader van RSP (Regio Specifiek Pakket).

  • Provinciale Staten van Drenthe hebben op 7 juli 2004 het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II vastgesteld. Hierin is op kaart 11 het potentieel gebied met grondwater voor de bereiding van drinkwater aangegeven.

  • Op 2 juni 2010 is door Provinciale Staten de Omgevingsvisie vastgesteld. Op kaart 12 is het bovengronds hoogspanningsnet aangegeven. Het bestand is overgenomen uit "Nederlandse bovengrondse hoogspanningsnet".

  • Provinciale Staten van Drenthe hebben op 2 juni 1970 de Omgevingsvisie vastgesteld. Hierin staat op kaart 12 het onderzoekstrace buisleiding provincie Drenthe.

  • Punten die voorkomen op de Visiekaart van de Structuurvisie RO. Deze laag bevat Luchthavens en Pretparken.

  • Op 2 juni 2010 is door Provinciale Staten de Omgevingsvisie vastgesteld. Op kaart 2A is de begrensde cultuurgrond aangegeven, bestaande uit veldontginning grasland, beekdal flora, veldontginning heide en hoogveen.

  • Provinciale Staten van Drenthe hebben op 2 juni 1970 de Omgevingsvisie vastgesteld. Hierin staat op kaart 2E de verwachte prehistorische route.

  • Dit bestand geeft de verbodszones voor diepe grondwaterboringen aan zoals weergegeven in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 11 (Grondwater).Omdat het de ambitie van de provincie Drenthe is om een zo groot mogelijke voorraad zoet grondwater van goede kwaliteit beschikbaar te hebben en te houden voor mens en natuur, wordt in het hart van het Drents Plateau en de Hondsrug oppervlaktewater vastgehouden om een zo groot mogelijke voorraad grondwater op te bouwen.