From 1 - 10 / 241
  • Bestand met archeologisch parels opgenomen in de zogenaamde DNA-kaart. In het cultuurhistorische beleid van de provincie Gelderland ‘Belvoir’ is Gelderland ingedeeld in tien Belvoirgebieden. Ieder gebied heeft zijn eigen regionale cultuurhistorische identiteiten. De dragers van deze identiteiten zijn de DNA structuren. De kaart ‘Het Gelders DNA’ geeft voor de verschillende Belvoirgebieden de cultuurhistorische identiteitsdragers weer. De provincie zet zich in om dit DNA te behouden, versterken en te ontwikkelen. Vastgesteld PS : 23-02-2009.

  • Dit bestand geeft de (zeer) waardevolle essen bij landschapstype esdorpen-esgehuchten weer zoals opgenomen in kaart 2B (Landschap) van de in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe is op 2 juni 2010 de Omgevingsvisie vastgesteld. Op bijbehorende kaart 2B (Landschap) wordt het Macrogradient aangegeven..

  • Provinciale Staten van Drenthe hebben op 2 juni 1970 de Omgevingsvisie vastgesteld. Hierin staat op kaart 12 het onderzoekstrace buisleiding Rijk.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe is op 2 juni 2010 de Omgevingsvisie vastgesteld. Op kaart 6 "Wonen en Sociale componenten" zijn de voorzieningen die onder druk staan door bevolkingsdaling en de woondorpen 7-7 dynamiek opgenomen. De provincie vindt het, gelet op de demografische ontwikkelingen, belangrijk dat woningbouwprogramma s in een bovenlokale strategie worden vervat. Er worden regionale afspraken gemaakt en van de regio s wordt een regionale woonvisie gevraagd waarin kwaliteit en kwantiteit van bouwprogramma s op elkaar is afgestemd. Dit bestand geeft voorzieningen onder druk door bevolkingsdaling weer en de woondorpen 7-7 dynamiek.

  • UNESCO (OGV, 2010), kaart 1 (Omgevingsvisie).

  • Lijnenbestand van de waterschapsgrenzen per 01-12-2010 van Noord-oost Nederland.

  • Dit bestand geeft de weg met lintbebouwing weer zoals opgenomen in kaart 2B (Landschap) van de in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie

  • Dit bestand geeft de weginfrastructuur (internationaal) weer zoals opgenomen in kaart 1 (Visiekaart) van de in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie.

  • Dit bestand geeft de landbouw watervoorziening weer zoals in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 11 is weergegeven