From 1 - 10 / 241
  • Door Provinciale Staten van Drenthe is op 2 juni 2010 de Omgevingsvisie vastgesteld. Op bijbehorende kaart 2B (Kernkwaliteit landschap) wordt de grens van het Nationaal landschap Drentsche Aa aangegeven.

  • Provinciale Staten van Drenthe hebben op 2 juni 1970 de Omgevingsvisie vastgesteld. Hierin staan op kaart 1 (Visie 2020) de nieuw te ontwikkelen routes in relatie met kleinschalige verblijfsrecreatie.Ten aanzien van de verblijfsrecreatie wil de provincie inzetten op versterking, uitbreiding en vernieuwing van de bestaande bedrijven in samenhang met de omgeving, het vrijetijds landschap. Nieuwvestiging is niet mogelijk in de EHS en robuuste landbouwgebieden. Met uitzondering van nieuwvestiging als gevolg van ver-/uitplaatsing van bestaande bedrijven uit kwetsbare gebieden, daarvoor de provincie ruimte wil zoeken aan de randen van natuurgebieden. Ook hiervoor wil de provincie de systematiek van de SER-ladder toepassen.

  • Dit bestand geeft de extra wens natuur in het hart van Drenthe weer, zoals in de door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 4 is weergegeven.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe is op 2 juni 2010 de Omgevingsvisie vastgesteld. Bijbehorende kaart wordt gebruikt in kaart 2C (Stilte en duisternis), kaart 4 (Robuuste EHS 2020/2040 en in kaart 3 (ruimtelijk-economische ontwikkelingen en mobiliteit) in combinatie met de Nationale Parken Natura 2000.

  • Op 2 juni 2010 is door Provinciale Staten de Omgevingsvisie vastgesteld waarin de aardkundige waarde, stergebied is aangegeven op kaart 2D als onderdeel van de kernkwaliteitenkaart. De samenhang van kernkwaliteiten in de in dit bestand aangegeven gebieden is van provinciaal belang, een integrale provinciale advisering voor deze gebieden heeft prioriteit en de inzet van provinciale middelen (o.a. subsidies) voor behoud en ontwikkeling van de kernkwaliteiten in deze gebieden heeft prioriteit.

  • Provinciale Staten van Drenthe hebben op 2 juni 1970 de Omgevingsvisie vastgesteld. Hierin staat op de kaarten 1 en 3 de ontwikkeling van Assen-Zuid, in het kader van RSP (Regio Specifiek Pakket).

  • Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde historische stadskernen van Meppel en Coevorden. Beide strategische aan vaarwegen gelegen steden hebben zich vanaf de Middeleeuwen ontwikkeld tot handelsstad en marktplaats. Coevorden is daarnaast ook een vestingstad met een radiaal stratenpatroon en een kasteel.

  • Doordat de noordelijke economie relatief ijl is, is het van belang om economische ontwikkelingen te concentreren. In de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie wordt gesteld dat de provincie dit wil doen binnen de stedelijke netwerken Groningen-Assen en de Drentse Zuidas (kaart 3 Economische kernzone). Dit vraagt om een adequate strategie voor netwerkvorming van de steden, (inter)nationale en (inter)regionale beriekbaarheid, zorgvuldig ruimtegebruik, een aantrekkelijk aanbod in woon- en werkmilieus en voorzieningen.

  • Kaart geeft weer welke gronden in de periode van 2007 t/m 2009 verworven of ingericht zijn of waar doelstellingen gerealiseerd zijn met particulier beheer.

  • Aardkundige waarden. Vereenvoudiging van de Geomorfologische kaart. Op verzoek van de provincie heet deze nu Aardkundige Waarden. Doel van vervaardiging: ILG-Project Aardkundige Waarden. Deze dataset is samengesteld door: Het Oversticht.