Zoeken
 
From 1 - 10 / 70
  • The National Oceanographic Data Committee (NODC) of the Netherlands is the national platform for exchange of oceanographic and marine data and information, and for advisory services in the field of ocean and marine data management. The overall objective of the NODC is to effect a major and significant improvement in the overview and access to marine and oceanographic data and data-products from government and research institutes in the Netherlands. This is not done alone and only with a national focus, but on a European scale as an active partner in the Pan-European SeaDataNet project, complying to the INSPIRE and the new Marine Strategy EU Directives, and on a global scale as the Netherlands representative in major international organisations in this field, ICES and IOC-IODE. A major step has been made with the launch of the NODCi - National Infrastructure for access to Oceanographic and Marine Data and Information. This was developed in the framework of the Ruimte voor Geo-Informatie (RGI) programme as RGI-014 project. It includes a new NODC-i portal (www.nodc.nl), that provides users with a range of metadata services and a unique interface to the data management systems of each of the NODC members. By this Common Data Index (CDI) interface, users can get harmonised access to the datasets, that are managed in a distributed way at each of the NODC members. The NODCi portal functions as the Dutch node in the SeaDataNet infrastructure. The NODC CDI service contains several thousands of references to individual marine and oceanographic datasets. For inclusion in the National Geo Register these have been aggregated by combinations of Data Holding Centres - Disciplines. Each NGR - NODC record therefore represents a large number of individual metadata records and associated datasets. By following the specified URL to the NODCi portal, users can consider these metadata in detail and can achieve downloading of interesting datasets via the shopping cart transaction system, that is integrated in the NODCi portal.

  • Het bestand geeft de selectie Meetnet Grondwater weer. Het betreft hier een continue registratie van grondwaterstanden op 17 locaties binnen de provincie Gelderland.

  • Bestand bevat de grondwaterbeschermingsgebieden de waterwingebieden en de boringsvrije zone grondwater in Flevoland. Bestand is conform de INSPIRE specificaties.

  • Geomorfologische kaart van Overijssel. Geomorfologie is de wetenschap die zich bezig houdt met het bestuderen van de vormen van het aardoppervlak. De geomorfologische kaart van Nederland is een polygonenbestand waarin per vlak informatie over reliëf, genese en ouderdom is opgenomen in de vorm van een beschrijvende code die bestaat uit een cijfer gevolgd door een letter en daarna weer een cijfer.

  • Kwelgebieden in Overijssel. In dit bestand wordt de hoeveelheid kwel weergegeven in een droog, gemiddeld, nat, en een extreem droog jaar (1976) weergegeven. Kwel is grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt. In het algemeen ontstaat kwel door een ondergrondse waterstroom van een hoger gelegen gebied naar een lager gelegen gebied.

  • De Provincie Utrecht heeft een amendement met een verbod op scheuren en ploegen in de Veengebieden opgesteld. Dit is vastgelegd in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en het Waterplan. Naast het maken van de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 omvatte de opdracht het ontwikkelen van een methode om de kwetsbaarheid van de bodem zonder en met bodembewerking, zoals ploegen en scheuren, in kaart te brengen. Hiervoor zijn twee afgeleide kaarten, schaal 1:50.000, gemaakt. De kwetsbaarheid wordt met name bepaald door de opbouw van het bodemprofiel, het organische stofgehalte van de moerige lagen in het profiel en de diepte waarop bodembewerking plaats vindt. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • De data zijn verzameld in het kader van het project Cultuurhistorie aan de Oosterscheldedijken (CZO)

  • De data zijn verzameld in het kader van het project Cultuurhistorie aan de Oosterscheldedijken (CZO)

  • De data zijn verzameld in het kader van het project Cultuurhistorie aan de Oosterscheldedijken (CZO)

  • De data zijn verzameld in het kader van het project Cultuurhistorie aan de Oosterscheldedijken (CZO)