From 1 - 10 / 154
  • De gemiddelde doelrealisatie in natte natuureenheden in de huidige situatie, dus bij de actuele grondwaterregime (AGOR). Deze gemiddelde doelrealisatie is gebaseerd op de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG), de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) en voor natuurgebieden die afhankelijk zijn van kwel, de mate van kwel.

  • Overzicht waterlopen in Brabant

  • Overzicht met lokatie van riviervlakten

  • Weergave beschermingsgebieden provincie Noord-Brabant.

  • Boslocatie die in het midden van de negentiende eeuw als bos op de historische kaarten staat aangegeven en die tot op heden onafgebroken een boslocatie is gebleven. Deze locaties zijn waardevol vanwege de bosbodemontwikkeling en daarmee samenhangende flora en fauna.Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar

  • Geluidcontouren weg- en spoorverkeer 2000 Onderzoek uitgevoerd door Witteveen & Bos

  • Lijnenbestand met de grote (hoofd)waterlopen in Brabant

  • Historische waterschappen 1820-1880. De oprichtingsdatum ligt tussen de genoemde jaartallen.

  • Weergave van dijkringen provincie Noord-Brabant.

  • Deze topografische kaarten zijn tussen 1866 en 1951 door het Topografisch Bureau van het leger gepubliceerd. De kaarten zijn tussen 2001 en 2004 door de Topografische Dienst gescand en door het centrum Geo-informatie van Alterra van georeferentie voorzien. Per kaartblad is een imagefile van een bonneblad in geotiff format gemaakt. De verschillende kaartbladen zijn vervolgens samengevoegd tot een raster dataset in een Geodatabase. Omdat van een aantal kaartblad meerdere uitgaven (jaren) beschikbaar zijn, is gekozen voor een serie kaartbladen die rondom 1900 zijn uitgegeven.