From 1 - 10 / 154
  • Inventarisatie van gekende archeologische monumenten. Het betreft terreinen waarvan bekend is dat ze daadwerkelijk een archeologische waarde hebben. Voor een deel zijn de archeologische monumenten beschermd ex artikel 3 van de Monumentenwet 1988. Voor een deel betreft het archeologische monumenten waarvoor deze bescherming (nog) niet gerealiseerd is, maar waarvoor wel een planologische bescherming noodzakelijk is. De Cultuurhistorische Waardenkaart wordt op 22 maart 2005 in ontwerp vastgesteld door GS van Noord-Brabant.

  • Geluidscontouren provinciale wegen 2000 Onderzoek uitgevoerd door Witteveen & Bos

  • DINO-gegevens van pH in grondwater 2006. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • In 2006 is de Nieuwe Mestwet in werking getreden (Uitvoeringbesluit Meststoffenwet, 2005). In het kader van deze wet worden de percelen in Nederland ingedeeld in drie grondsoorten: veengronden, zand- of lossgronden en kleigronden. Per grondsoort gelden bemestingsnormen. De grondstoffenkaart voor het mestbeleid toont de grondsoortenkaart die bij het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet wordt gehanteerd.

  • Indeling in wildbeheereenheden (jachtgebieden), situatie per 2006.

  • De dataset bevat de 50 dB, 55 dB, 60 dB, 65 dB en 70 dB Lnight geluidcontouren van de provinciale wegen van de Provincie Utrecht uit de 2e tranche EU-richtlijn omgevingslawaai (peiljaar 2006). Het betreft de wegen met jaarlijkse intensiteit tussen 3 en 6 miljoen motorvoertuigen. De geluidsbelastingkaarten zijn geldig voor peiljaar 2006 en geven alleen de berekeningen i.k.v. de EU-richtlijn omgevingslawaai voor de provinciale wegen van Utrecht weer.

  • een stelle of stelberg is een opgeworpen hoogte op de schorren waar het vee (vnl. schapen) bij hoogwater een toevlucht kon zoeken. Als bovenop een put met zoet drinkwater voor het vee is aangelegd is sprake van een hollestelle.

  • stuk land nabij dijk, waar klei werd afgegraven en uitgekard t.b.v. onderhoud en herstel van een nabijgelegen dijk.

  • hakhoutbosje van elzenstruiken, in rijen langs greppels en omringd met houtwal of sloot.

  • perceelsscheiding, bestaande uit periodiek gesnoeide bomen en struiken.