Zoeken
 
From 1 - 10 / 61
  • Dit bestand bevat de te behouden houtsingels gelegen in het Zuidelijk Westerkwartier. Voor de ontwikkeling en instandhouding van de houtsingelstructuur in het Zuidelijk Westerkwartier zijn de te behouden singels apart aangegeven. Deze singels worden in bestemmingsplannen als lijnen op de verbeelding gezet. Deze singels mogen dus niet worden gerooid. Het betreft locatiegebonden singels en singels van uitzonderlijke kwaliteit. Dit zijn singels die bepaalde structuren in het landschap ondersteunen, of singels die zo waardevol zijn dat ze op deze locatie niet mogen verdwijnen.

  • Het bestand bevat de gemiddelde hoogste en laagste grondwaterstanden en de gemiddelde grondwaterstanden in het voorjaar.

  • Aardrijkskundige namen betreffende de gebiedsplannen en reconstructieplannen.

  • Lijnenbestand met grens waar regionale kwel (vanuit oude zeearmen) mogelijk brak diep kwelwater vandaan komt.

  • Op deze kaart staan de geluidszones langs provinciale wegen en rijkswegen in Gelderland. Voor de zones geldt de volgende definitie; bij reconstructie of vernieuwing van een weg is de wegvakbeheerder verplicht een akoestisch onderzoek te doen binnen de gestelde zone op basis van de afstanden behorende bij het aantal rijstroken. De afstanden voor de zones verschillen bij buitenstedelijk en binnenstedelijk verkeer. Breedte van de geluidzones ter weerszijden van de weg in meters is gebaseerd op de Wet geluidhinder. De afstanden gelden vanaf de rand van de weg, dit gegeven is in de analyse verwerkt door 3 meter bij de zone op te tellen om de buffer te bepalen vanaf de wegas. De Wet geluidhinder geeft aan hoe breed een geluidszone rond een weg is. De breedte hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg: binnen of buiten het stedelijk gebied, voor Stedelijk gebied: <1 of 2 rijstroken: 200m> <3 of meer rijstroken: 350m> en voor Buiten stedelijk: <1 of 2 rijstroken: 240m> <3 of 4 rijstroken: 400m> <5 of meer rijstroken: 600m>

  • Vlakkenbestand locatie van beekdalen.

  • Risico op fluxverandering kwel-/infiltratie bij vergraving (deel) deklaag. In klasse I en II is zeker kans op toename van kwel of infiltratie-flux, bij klasse III en IV moet onderzoek gedaan worden naar dit risico.

  • Vlakkenbestand met invloedsgebied infiltrerend oppervlaktewater.

  • Vlakkenbestand met infiltrerend oppervlaktewater.

  • Gridbestand,met de actuele hoogte van het maaiveld in cm t.o.v nap. Het bestand is ontstaan door middeling van 100 waarden van het 5 x 5 meter gridbestand. Het 5 x 5 meter DHM wordt verkregen door de omliggende laserpunten te interpoleren naar een vierkant, regelmatig raster. De interpolatietechniek welke wordt gebruikt voor productie van het 5 x 5 meter DHM’s is een zogenaamde gewogen-gemiddelde interpolatie. Het gewicht dat bij interpolatie aan omliggende metingen wordt gegeven is afhankelijk van de afstand tot het te interpoleren punt.