Zoeken
 
From 1 - 10 / 61
  • Vlakkenbestand met infiltrerend oppervlaktewater.

  • Het essenbestand is samengesteld uit 2 bronbestanden. Enerzijds bestaat het bestand uit de hoge bruine en zwarte enkeerdgronden uit de bodemkaart (Alterra), anderzijds zijn op basis van diverse kenmerken (hoogte, grondsoort, historisch grondgebruik etc.) de essen bepaald. Dit project heeft plaatsgevonden in het kader van het Natuurgebiedsplan herziening 2005. De methodiek die is toegepast voor het bepalen van de locatie van de essen is terug te vinden in het document “Methode van onderzoek essenkaart.doc”.

  • Het bestand Historisch Grondgebruik Nederland is een rasterbestand met een resolutie van 25 meter.(Per 25 * 25 meter gridcel is een grondgebruikklasse bepaald) Het bestand is afgeleid uit de topografische kaarten 1 : 25.000 rond de periode 1990. Er worden tenminste 10 typen landgebruik onderscheiden. Het bestand is vervaardigd door gescande topografische kaarten te classificeren.

  • Vlakkenbestand locatie van zandbanen.

  • Het bestand bevat de isohypsen 1e watervoerend pakket (gemiddeld) . De gegevens zijn afgeleid uit de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG), de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) en de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) situatie 2003. De gegevens zijn gecorrigeerd op schijngrondwaterspiegels en kleischotten. Een isohypse of hoogtelijn is een lijn op een kaart die punten met gelijke hoogte boven zeeniveau met elkaar verbindt. Een watervoerend pakket is een bodemlaag die water doorvoert en die aan boven- en onderzijde begrensd wordt door een ondoorlatende laag of door een vrije waterspiegel.

  • Lijnenbestand met grens waar regionale kwel (vanuit oude zeearmen) mogelijk brak diep kwelwater vandaan komt.

  • Dit bestand bevat de te behouden houtsingels gelegen in het Zuidelijk Westerkwartier. Voor de ontwikkeling en instandhouding van de houtsingelstructuur in het Zuidelijk Westerkwartier zijn de te behouden singels apart aangegeven. Deze singels worden in bestemmingsplannen als lijnen op de verbeelding gezet. Deze singels mogen dus niet worden gerooid. Het betreft locatiegebonden singels en singels van uitzonderlijke kwaliteit. Dit zijn singels die bepaalde structuren in het landschap ondersteunen, of singels die zo waardevol zijn dat ze op deze locatie niet mogen verdwijnen.

  • Vlakkenbestand locatie van beekdalen.

  • Op deze kaart staan de geluidszones langs provinciale wegen en rijkswegen in Gelderland. Voor de zones geldt de volgende definitie; bij reconstructie of vernieuwing van een weg is de wegvakbeheerder verplicht een akoestisch onderzoek te doen binnen de gestelde zone op basis van de afstanden behorende bij het aantal rijstroken. De afstanden voor de zones verschillen bij buitenstedelijk en binnenstedelijk verkeer. Breedte van de geluidzones ter weerszijden van de weg in meters is gebaseerd op de Wet geluidhinder. De afstanden gelden vanaf de rand van de weg, dit gegeven is in de analyse verwerkt door 3 meter bij de zone op te tellen om de buffer te bepalen vanaf de wegas. De Wet geluidhinder geeft aan hoe breed een geluidszone rond een weg is. De breedte hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg: binnen of buiten het stedelijk gebied, voor Stedelijk gebied: <1 of 2 rijstroken: 200m> <3 of meer rijstroken: 350m> en voor Buiten stedelijk: <1 of 2 rijstroken: 240m> <3 of 4 rijstroken: 400m> <5 of meer rijstroken: 600m>

  • Aardrijkskundige namen betreffende de gebiedsplannen en reconstructieplannen.