Zoeken
 
From 1 - 10 / 69
  • Aardrijkskundige namen betreffende de gebiedsplannen en reconstructieplannen.

  • De grondwatertrappen uit de bodemkaart van Nederland zijn in 2005 geactualiseerd. De nieuwe grondwatertrappen zijn ingedeeld in 11 klassen. De kaartschaal is 1 : 25 000.

  • Vlakkenbestand met invloedsgebied infiltrerend oppervlaktewater.

  • Op deze kaart staan de geluidszones langs provinciale wegen en rijkswegen in Gelderland. Voor de zones geldt de volgende definitie; bij reconstructie of vernieuwing van een weg is de wegvakbeheerder verplicht een akoestisch onderzoek te doen binnen de gestelde zone op basis van de afstanden behorende bij het aantal rijstroken. De afstanden voor de zones verschillen bij buitenstedelijk en binnenstedelijk verkeer. Breedte van de geluidzones ter weerszijden van de weg in meters is gebaseerd op de Wet geluidhinder. De afstanden gelden vanaf de rand van de weg, dit gegeven is in de analyse verwerkt door 3 meter bij de zone op te tellen om de buffer te bepalen vanaf de wegas. De Wet geluidhinder geeft aan hoe breed een geluidszone rond een weg is. De breedte hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg: binnen of buiten het stedelijk gebied, voor Stedelijk gebied: <1 of 2 rijstroken: 200m> <3 of meer rijstroken: 350m> en voor Buiten stedelijk: <1 of 2 rijstroken: 240m> <3 of 4 rijstroken: 400m> <5 of meer rijstroken: 600m>

  • Het bestand geeft de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand t.o.v het locale maaiveld in de Provincie Noord-Brabant weer op een schaal van 1 : 25 000. Deze kaart is vervaardigd in het kader van de actualisatie van de grondwatertrappenkaart welke is afgeleid van de GHG en GLG. Naast de GHG zijn ook de Gt, GLG, GVG, regiemcurves en duurlijnen op kaart gezet.

  • Lijnenbestand met ligging waterscheiding

  • Het bestand bevat de isohypsen 1e watervoerend pakket (gemiddeld) . De gegevens zijn afgeleid uit de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG), de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) en de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) situatie 2003. De gegevens zijn gecorrigeerd op schijngrondwaterspiegels en kleischotten. Een isohypse of hoogtelijn is een lijn op een kaart die punten met gelijke hoogte boven zeeniveau met elkaar verbindt. Een watervoerend pakket is een bodemlaag die water doorvoert en die aan boven- en onderzijde begrensd wordt door een ondoorlatende laag of door een vrije waterspiegel.

  • Gridkaart met kweltypen onderverdeeld soort kwel en voorkomen. De betekenis van de codes van het grid zijn alsvolgt: 1= sterke kwel; 2= meestal kwel, soms sterk; 3= meestal kwel; 5= soms kwel; 6= infiltratie.

  • Dit bestand bevat de te behouden houtsingels gelegen in het Zuidelijk Westerkwartier. Voor de ontwikkeling en instandhouding van de houtsingelstructuur in het Zuidelijk Westerkwartier zijn de te behouden singels apart aangegeven. Deze singels worden in bestemmingsplannen als lijnen op de verbeelding gezet. Deze singels mogen dus niet worden gerooid. Het betreft locatiegebonden singels en singels van uitzonderlijke kwaliteit. Dit zijn singels die bepaalde structuren in het landschap ondersteunen, of singels die zo waardevol zijn dat ze op deze locatie niet mogen verdwijnen.

  • Puntlocaties van grondwateronttrekkingen met capaciteit in m3/uur t.b.v. beregening.