From 1 - 10 / 64
  • De AIW (Acidofiele Indicatie Waarde) is een maat voor de ammoniakbelasting en is gebaseerd op het voorkomen van korstmossen die gevoelig zijn voor ammoniak. Hoge waarden geven aan waar het milieu nog relatief weinig beinvloed is.

  • Vlakkenbestand met invloedsgebied infiltrerend oppervlaktewater.

  • Het essenbestand is samengesteld uit 2 bronbestanden. Enerzijds bestaat het bestand uit de hoge bruine en zwarte enkeerdgronden uit de bodemkaart (Alterra), anderzijds zijn op basis van diverse kenmerken (hoogte, grondsoort, historisch grondgebruik etc.) de essen bepaald. Dit project heeft plaatsgevonden in het kader van het Natuurgebiedsplan herziening 2005. De methodiek die is toegepast voor het bepalen van de locatie van de essen is terug te vinden in het document “Methode van onderzoek essenkaart.doc”.

  • Vlakkenbestand locatie van beekdalen.

  • Rasterbestand met uitspoelingsgevoeligheid mbt zware metalen.

  • Lijnenbestand met ligging waterscheiding

  • Het bestand van 2005 geeft de Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand t.o.v het locale maaiveld in de Provincie Noord-Brabant weer op een schaal van 1 : 25 000.

  • Gridbestand met de diepte van de overgang van zoet naar zout grondwater.

  • Rasterbestand met uitspoelingsgevoeligheid mbt NO3 (nitraat).

  • Het voorkomen van ammoniakminnende korstmossen, uitgedrukt in de Nitrofiele Indicatie Waarde (NIW). Verandering van indicatie waarde in de periode 91-98 per uurhok. Een toename van de NIW duidt op een verslechtering van het milieu.