From 1 - 10 / 66
  • Het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II, door Provinciale Staten vastgesteld op 7 juli 2004, geeft de ontwikkeling van de hoofdinfrastructuur aan, bestaande uit: inrichten//aanpassen/aan te leggen hoofdweg, inrichten/aanpassen/aan te leggen ontsluitende weg, inrichten/aanpassen/aan te leggen spoorweg en aan te leggen recreatieve vaarverbinding. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 4. Omvat ook het concept-trace Erica Ter Apel.

  • Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II, P.S. van 7 juli 2004. Dit bestand geeft de in Drenthe aanwezige essen aan varierend van zeer waardevolle es, waardevolle es en overige es tot bebouwde es.

  • Dit bestand geeft belangrijke gradientgebieden als aandachtsgebied weer, zoals in het door Provinciale Staten van Drenthe vastgestelde Omgevingsplan Drenthe van 7 juli 2004.

  • Dit bestand geeft de te ontwikkelen goederenoverslag weer, zoals in het door Provinciale Staten van Drenthe vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe POPII, kaart 4.

  • Economische kernzone, te weten: Eemshaven - Delfzijl, Groningen - Assen, Harlingen - Leeuwarden, Sneek - Heerenveen - Drachten, Zwolle - Meppel - Hoogeveen - Coevorden - Emmen. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart A.

  • In het door Provinciale Staten vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II, P.S. van 7 juli 2004, zijn op kaart 3 en kaart 5 de ecologische verbindingszones aangegeven. Een ecologische verbindingszone is een verbinding tussen natuurgebieden (met nieuwe of herstelde natuur). Ecologische verbindingszones worden aangelegd om het migreren van dieren en planten tussen natuurgebieden mogelijk te maken

  • In het door Provinciale Staten vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II van 7 juli 2004 is op kaart 7 het gebied voor ganzen, zwanen en steltlopers aangegeven.

  • Provinciale Staten hebben op 7 juli 2004 het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II vastgesteld. Op kaart 1 van de vastgestelde functiekaart zijn de zoneringen aangegeven.

  • Provinciale Staten van Drenthe hebben op 7 juli 2004 het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II vastgesteld. Hierin is op kaart 1 de begrenzing van de ruimtelijke ontwikkeling kernen, de contourlijn, aangegeven

  • In het door Provinciale Staten op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II, is de cultuurhistorische gaafheid (hoogste, middelste of laagste) gerelateerd aan de onderscheiden landschapstypen opgenomen, die in dit bestand worden weergegeven.