From 1 - 10 / 66
  • In het door Provinciale Staten vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II, P.S. van 7 juli 2004, zijn op kaart 3 de onderbreking robuuste ecologische verbinding (trace is nader ingevuld) aangegeven.

  • In het door Provinciale Staten vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II, P.S. van 7 juli 2004, zijn op kaart 3 de Robuuste ecologische verbindingen aangegeven (zie ook PKB-nota Ruimte). Robuuste ecologische verbindingen versterken niet alleen de ruimtelijke samenhang in het ecologische netwerk, maar hebben ook een functie voor recreatie, waterbeheer, landschap en cultuurhistorie.

  • Dit bestand geeft de hoofdinfrastructuur weer zoals vastgesteld in het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II, P.S. van 7 juli 2004 en weergegeven op kaart 2 van het POP-II.Het betreft de functionele indeling in hoofdwegen, ontsluitende wegen en spoorwegen.

  • Dit bestand geeft de ontwikkeling van stadsrandzones weer zoals opgenomen in het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II, vastgesteld door Provinciale Staten op 7 juli 2004.

  • Dit bestand geeft de te ontwikkelen goederenoverslag weer, zoals in het door Provinciale Staten van Drenthe vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe POPII, kaart 4.

  • Op 7 juli 2004 is door Provinciale Staten het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II vastgesteld. Hierin zijn op kaart 7 de gebieden met bosjes en houtwallen opgenomen.

  • Geografische grenzen van ontgrondingsaanvragen met het Zaak-nummer als identificatiecode.

  • Dit bestand geeft belangrijke gradientgebieden als aandachtsgebied weer, zoals in het door Provinciale Staten van Drenthe vastgestelde Omgevingsplan Drenthe van 7 juli 2004

  • Provinciale staten van Drenthe hebben in het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II, goedgekeurd 7 juli 2004, op kaart J de aanwezigheid of niet volledige aanwezigheid van basisvoorzieningen in hoofd- en kleine kernen opgenomen.

  • Provinciale Staten van Drenthe hebben op 7 juli 2004 het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II vastgesteld. Op kaart 1 van het POP II is de bosfunctie aangegeven.