From 1 - 10 / 63
  • In het door Provinciale Staten vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II, P.S. van 7 juli 2004, zijn op kaart 3 en kaart 5 de ecologische verbindingszones aangegeven. Een ecologische verbindingszone is een verbinding tussen natuurgebieden (met nieuwe of herstelde natuur). Ecologische verbindingszones worden aangelegd om het migreren van dieren en planten tussen natuurgebieden mogelijk te maken

  • Dit bestand geeft de in het door Provinciale Staten van Drenthe op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II (POP II, kaart 4) de stedelijke vernieuwing met betrekking tot woongebieden, werkgebieden of een mengvorm weer. Ook ISV (Integrale Stedelijke Vernieuwing).

  • Dit bestand geeft de uitbreidingsrichting voor de glastuinbouw aan zoals in het door Provinciale Staten van Drenthe vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II van 7 juli 2004.

  • Voor het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa is een integrale kansenkaart uitgewerkt met als doel inzicht te geven in gewenste ontwikkelingen in het gebied en sturing te bieden aan het inzetten van menskracht en middelen om projecten uit te voeren als uitvoering van het Beheer-, Inrichtings Ontwikkelingsplan (juni 2002). Ten behoeve hiervan is gebruik gemaakt van sectorale kansenkaarten voor de functies natuur, landbouw, water en recreatie. Tevens zijn nadere gebiedsanalyses uitgevoerd. De integrale kansenkaart is een visie op de kansen en mogelijke ontwikkelingen in het gebied en op de zonering hiervan. Er is een verkenning uitgevoerd naar de verhouding met het provinciaal beleid en dat van het waterschap. Dit bestand geeft de ruimtewensen van de functies landbouw, natuur, water, recreatie en wonen met name de geschiktheid van met name de bodemgesteldheid, de waterhuishouding, de waardering van het landschap voor recreatie en de vitaliteit van de agrarische sector weer.

  • In het door Provinciale Staten vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II van 7 juli 2004 is op kaart 7 het gebied voor ganzen, zwanen en steltlopers aangegeven.

  • In het door Provinciale Staten op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II (kaart 2), zijn de militaire schietterreinen en helikopteropstappunten opgenomen, die in dit bestand worden weergegeven.

  • Op 7 juli 2004 is door Provinciale Staten het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II vastgesteld. Hierin zijn op kaart 7 de botanische waarden in sloten opgenomen.

  • In het door Provinciale Staten van Drenthe op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II staan op kaart 2 en kaart 4 de bestaande knooppunten personenvervoer, te ontwikkelen knooppunten personenvervoer en aan te passen aansluitingen van hoofdwegen.

  • Gebied met wijken, voormalig hoogveengebied. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 7 en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, goedgekeurd door Provinciale Staten van Drenthe, kaart 7.

  • In het door Provinciale Staten op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II (kaart 2), zijn de militaire oefenterreinen opgenomen, die in dit bestand worden weergegeven.