From 1 - 10 / 29
  • Dit bestand bevat de locaties van oude verhoogde woongronden (cultuurlagen) in het rivierengebied. Een cultuurlaag ook wel archeologische laag genoemd is een verschijnsel dat met name voorkomt in nederzettingsterreinen in holoceen Nederland. Deze laag is ontstaan door vermenging van bewoningsresten (aardewerk, hout en ander organisch materiaal) met het substraat van het loopvlak. Onder de cultuurlaag is het sporenniveau meestal goed bewaard gebleven. In een gutsboor is deze te herkennen als een humusachtige laag, waarin houtskooldeeltjes aanwezig zijn.

  • Kaart met globale historische ontwikkeling van de bebouwing in Zaanstad.

  • Kaartlaag met inventarisatie slootdempingen in het landelijk gebied en in gebieden ontstaan na 1960.

  • Kaartlaag met voormalige bedrijfsactiviteiten uit oa Hinderwetdossiers. De adressen uit de HW-dossiers zijn door middel van coordinaten op de kaart gezet. Historisch onderzoek moet uitwijzen of de activiteit inderdaad op deze locatie heeft plaatsgevonden.

  • Informatie over terreinen van de verblijfsaccommodatie, verzameld via enquetes door de provincie uitgezet.

  • Verhoogde woonplaatsen/terpen in het rivierengebied.

  • Bosfunctie. Ontwerp functiekaart, Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 1.

  • Provinciale omgevingsverordening Drenthe. Vastgesteld, dd. 7 juli 2004.

  • Habitatrichtlijngebieden op basis van Europese richtlijnen. De Habitatrichtlijn dateert uit 1992. Centraal hierin staat de bescherming van natuurlijke en halfnatuurlijke habitats.

  • Het integraal natuurgebiedsplan met betrekking tot natuur- en landschapsdoelen:- nieuwe natuurgebieden (van cultuurgrond naar nieuwe natuur); - beheersgebieden (landbouwgronden waar beschikkingen ten gunste van natuur en landschap mogelijk zijn);- mogelijkheden voor subsidie binnen die begrenzingen Sinds 1 januari 2000 gelden nieuwe subsidieregelingen voor natuur- en landschapsbeheer.