From 1 - 10 / 29
  • Verhoogde woonplaatsen/terpen in het rivierengebied.

  • De archeologische monumenten zoals gehanteerd door de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). De Archeologische Monumenten Kaart (AMK) bevat een overzicht van belangrijke archeologische terreinen in Nederland. De terreinen zijn beoordeeld op verschillende criteria en op grond daarvan zijn de terreinen ingedeeld in categorieen met archeologische waarde, hoge archeologische waarde en zeer hoge archeologische waarde (o.a. de beschermde monumenten).

  • Habitatrichtlijngebieden op basis van Europese richtlijnen. De Habitatrichtlijn dateert uit 1992. Centraal hierin staat de bescherming van natuurlijke en halfnatuurlijke habitats.

  • Kaart met globale historische ontwikkeling van de bebouwing in Zaanstad.

  • Zoneringen. Ontwerp functiekaart, Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 1 en kaart 4. (bebouwd gebied).

  • Dit bestand is een digitale versie van de Geomorfologische kaart. Het is een polygonenbestand waarin per vlak informatie over reliëf, genese en ouderdom is opgenomen in de vorm van een beschrijvende code die bestaat uit een cijfer gevolgd door een letter en daarna weer een cijfer.

  • Inventarisatie t.b.v. Landelijke rapportage van verdroogde natuurgebieden en projecten verdrogingsbestrijding. Gegevens eveneens gebruikt voor de "Verdrogingskaart 2002 van Nederland". (Peildatum 1-januari 2003). POP, kaart 15. en POPII, kaart 12.Verdroging treedt alleen op in natuurgebieden. Het komt voor in situaties, waarbij het grondwaterstandverloop of de grondwaterkwaliteit niet voldoende tegemoet kan komen aan de grondwaterwensen vanuit natuurdoelen. Verdroging kan meerdere oorzaken hebben die gelijktijdig op kunnen treden, namelijk te lage grondwaterstanden in en te lage polderpeilen rondom de natuurgebieden, grondwateronttrekkingen, de inlaat van gebiedsvreemd water en een te grote invloed van regenwater.

  • Geomorfologie lijnelementen is een bestand dat lijnen bevat. Deze lijnen geven lijnvormige reliëfverschillen in het landschap weer (denk aan: breuken, terraswanden, erosiebekken van Heerlen).

  • GS hebben gebieden aangewezen die: a. zijn gelegen binnen de gebieden zoals van rijkswege aangegeven in de bestuursovereenkomst;b. uit oogpunt van landbouw, natuur, bos, landschap, water, milieu, openluchtrecreatie en cultuurhistorie waardevol en kwetsbaar zijn;c. waarin sprake is van een samenhangende en meervoudige problematiek m.b.t. deze beleidsterreinen.(SGB staat voor Stimuleringsregeling Gebiedsgericht Beleid).

  • Primaire en secundaire winning van beton- en metselzand is beperkt tot die gebieden waar voldoende grof zand voorkomt dat technisch gezien kan worden gewonnen. Volgens het TNO-rapport Regionale bodemkansenkaart Zuid-Holland (december 2000) komen grote verschillen voor in de dikte van het het winbare beton- en metselzand. De grootste diktes (20 tot 40 meter) worden aangetroffen in een langgerekte strook die loopt van de Alblasserwaard, de Krimpenerwaard, de Zuidplaspolder, de omgeving van Pijnacker en Delft naar Rijswijk. In een langgerekte strook van Bodegraven naar Leidschendam bereikt het winbare zand diktes tussen 15 en 35 meter. Ten noordoosten van Leiden bereikt het beton- en metselzand in het winbare pakket eveneens grote dikten (15 tot 35 meter). In de rest van het onderzoeksgebied varieert de dikte van het beton- en metselzand grotendeels tussen 0 en 15 meter. In delen van de provincie zijn onvoldoende harde data aanwezig om een uitspraak te kunnen doen over de dikte van de winbare pakketten beton- en metselzand, met name ten noordoosten van de Zevenhuizerplas en in het noordoosten van de provincie. Aaneengesloten leem-, klei- en veenlagen zijn niet in het winbare pakket aangetroffen. Lokaal komen in het winbare pakket grindlagen voor, die een dikte van enkele meters kunnen bereiken. Ten westen van de lijn Alphen aan den Rijn - Capelle aan den IJssel - Strijen komen lagen met schelpen voor in het winbare pakket. Over het algemeen is het schelpengehalte van deze lagen niet hoog. De dikte van het afdekkend pakket in Zuid-Holland neemt van oost naar west toe van circa 4 meter naar meer dan 20 meter.