From 1 - 10 / 29
  • Verhoogde woonplaatsen/terpen in het rivierengebied.

  • Bosfunctie. Ontwerp functiekaart, Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 1.

  • Geomorfologie lijnelementen is een bestand dat lijnen bevat. Deze lijnen geven lijnvormige reliëfverschillen in het landschap weer (denk aan: breuken, terraswanden, erosiebekken van Heerlen).

  • Het LGN4 bestand is een rasterbestand met een resolutie van 25 meter waarin 39 vormen van landgebruik zijn onderscheiden. In het bestand worden de belangrijkste landbouwgewassen, een aantal natuurklassen en stedelijke klassen onderscheiden. Het bestand is vervaardigd met behulp van satellietbeelden van 1999 en 2000 en andere relevante ruimtelijke informatie. Landgebruiksbestanden. LGN1 en LGN2 waren nog experimentele bestanden met beperkte nauwkeurigheid en duidelijke tekortkomingen. In LGN3 zijn deze tekortkomingen grotendeels opgelost en met LGN3plus is de bruikbaarheid van het bestand voor toepassingen op het gebied van natuur en ecologie sterk verbetert. Met het LGN4-bestand is een nieuwe stap gezet met het uitbreiden van de toepassingsmogelijkheden van het LGN-bestand. Belangrijke verbeteringen die doorgevoerd zijn in het LGN4-bestand zijn een koppeling van de landbouwgewassen aan TOP10-vector en de mogelijkheid om veranderingen in landgebruik op te sporen, die zich in de periode 1995-2000 hebben voorgedaan. De vorige versies van het LGN-bestand werden geleverd als één enkel rasterbestand. Door de nieuwe mogelijkheden bestaat het LGN4-bestand echter niet uit een enkel rasterbestand, maar vormt het een collectie van bestanden.

  • Primaire en secundaire winning van beton- en metselzand is beperkt tot die gebieden waar voldoende grof zand voorkomt dat technisch gezien kan worden gewonnen. Volgens het TNO-rapport Regionale bodemkansenkaart Zuid-Holland (december 2000) komen grote verschillen voor in de dikte van het het winbare beton- en metselzand. De grootste diktes (20 tot 40 meter) worden aangetroffen in een langgerekte strook die loopt van de Alblasserwaard, de Krimpenerwaard, de Zuidplaspolder, de omgeving van Pijnacker en Delft naar Rijswijk. In een langgerekte strook van Bodegraven naar Leidschendam bereikt het winbare zand diktes tussen 15 en 35 meter. Ten noordoosten van Leiden bereikt het beton- en metselzand in het winbare pakket eveneens grote dikten (15 tot 35 meter). In de rest van het onderzoeksgebied varieert de dikte van het beton- en metselzand grotendeels tussen 0 en 15 meter. In delen van de provincie zijn onvoldoende harde data aanwezig om een uitspraak te kunnen doen over de dikte van de winbare pakketten beton- en metselzand, met name ten noordoosten van de Zevenhuizerplas en in het noordoosten van de provincie. Aaneengesloten leem-, klei- en veenlagen zijn niet in het winbare pakket aangetroffen. Lokaal komen in het winbare pakket grindlagen voor, die een dikte van enkele meters kunnen bereiken. Ten westen van de lijn Alphen aan den Rijn - Capelle aan den IJssel - Strijen komen lagen met schelpen voor in het winbare pakket. Over het algemeen is het schelpengehalte van deze lagen niet hoog. De dikte van het afdekkend pakket in Zuid-Holland neemt van oost naar west toe van circa 4 meter naar meer dan 20 meter.

  • Kaartlaag met inventarisatie slootdempingen in het landelijk gebied en in gebieden ontstaan na 1960.

  • De voortgang per verdrogingsbestrijdingsproject, stand van zaken 2003. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • Meetresultaten grondwatermeetnet provincie Utrecht 2003 voor diverse stoffen. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • Zoneringen. Ontwerp functiekaart, Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 1 en kaart 4. (bebouwd gebied).

  • Habitatrichtlijngebieden op basis van Europese richtlijnen. De Habitatrichtlijn dateert uit 1992. Centraal hierin staat de bescherming van natuurlijke en halfnatuurlijke habitats.