From 1 - 10 / 29
  • GS hebben gebieden aangewezen die: a. zijn gelegen binnen de gebieden zoals van rijkswege aangegeven in de bestuursovereenkomst;b. uit oogpunt van landbouw, natuur, bos, landschap, water, milieu, openluchtrecreatie en cultuurhistorie waardevol en kwetsbaar zijn;c. waarin sprake is van een samenhangende en meervoudige problematiek m.b.t. deze beleidsterreinen.(SGB staat voor Stimuleringsregeling Gebiedsgericht Beleid).

  • Geomorfologie lijnelementen is een bestand dat lijnen bevat. Deze lijnen geven lijnvormige reliëfverschillen in het landschap weer (denk aan: breuken, terraswanden, erosiebekken van Heerlen).

  • Kaart met globale historische ontwikkeling van de bebouwing in Zaanstad.

  • Aangewezen Natuurbeschermingswetgebieden.In totaal is er bijna 310.000 hectare onder de werking van de Natuurbeschermingswet gebracht. Zowel grote als vele kleine gebieden vallen daaronder. Het gaat meestal om gebieden met zeldzame planten- en diersoorten, maar het kan ook gaan om gebieden die door hun ontstaansgeschiedenis, bodemopbouw of landschappelijke schoonheid waardevol zijn.

  • Luchtfoto's analoog. Luchtopnamen. Beschikbaar bij Team Geo-Informatie: Analoge luchtfoto's Gebiedsdekkend Provincie Zuid-Holland Beschikbare jaren: - 1938 - zwart-wit (formaat 12 x 12 cm) - 1955 - zwart-wit (formaten 18 x 18 cm en 36 x 36 cm) - 1966 - zwart-wit (formaat 18 x 18 cm) - 1971 - zwart-wit (formaat 18 x 18 cm) - 1977 - zwart-wit (formaat 23 x 23 cm) - 1980 - zwart-wit (formaat 23 x 23 cm) - 1981 - zwart-wit (formaat 23 x 23 cm) - 1985 - zwart-wit (formaat 23 x 23 cm; schaal 1:18.000) - 1986 - zwart-wit (formaat 23 x 23 cm; schaal 1:18.000) - 1989 - zwart-wit (formaat 23 x 23 cm; schaal 1:18.000) - 1992 - zwart-wit (formaat 23 x 23 cm; schaal 1:18.000) en kleur (formaat 27 x 27 cm) - 1995 - zwart-wit (formaat 23 x 23 cm; schaal 1:18.000) - 1997 - kleur (formaat 23 x 23 cm; schaal 1:40.000) - 2000 - kleur (formaat 23 x 23 cm; schaal 1:25.000) - 2003 - kleur (formaat 25 x 25 cm) Luchtfoto's ter inzage op afspraak. Als scan leverbaar.

  • Primaire en secundaire winning van beton- en metselzand is beperkt tot die gebieden waar voldoende grof zand voorkomt dat technisch gezien kan worden gewonnen. Volgens het TNO-rapport Regionale bodemkansenkaart Zuid-Holland (december 2000) komen grote verschillen voor in de dikte van het het winbare beton- en metselzand. De grootste diktes (20 tot 40 meter) worden aangetroffen in een langgerekte strook die loopt van de Alblasserwaard, de Krimpenerwaard, de Zuidplaspolder, de omgeving van Pijnacker en Delft naar Rijswijk. In een langgerekte strook van Bodegraven naar Leidschendam bereikt het winbare zand diktes tussen 15 en 35 meter. Ten noordoosten van Leiden bereikt het beton- en metselzand in het winbare pakket eveneens grote dikten (15 tot 35 meter). In de rest van het onderzoeksgebied varieert de dikte van het beton- en metselzand grotendeels tussen 0 en 15 meter. In delen van de provincie zijn onvoldoende harde data aanwezig om een uitspraak te kunnen doen over de dikte van de winbare pakketten beton- en metselzand, met name ten noordoosten van de Zevenhuizerplas en in het noordoosten van de provincie. Aaneengesloten leem-, klei- en veenlagen zijn niet in het winbare pakket aangetroffen. Lokaal komen in het winbare pakket grindlagen voor, die een dikte van enkele meters kunnen bereiken. Ten westen van de lijn Alphen aan den Rijn - Capelle aan den IJssel - Strijen komen lagen met schelpen voor in het winbare pakket. Over het algemeen is het schelpengehalte van deze lagen niet hoog. De dikte van het afdekkend pakket in Zuid-Holland neemt van oost naar west toe van circa 4 meter naar meer dan 20 meter.

  • Kaartlaag met voormalige bedrijfsactiviteiten uit oa Hinderwetdossiers. De adressen uit de HW-dossiers zijn door middel van coordinaten op de kaart gezet. Historisch onderzoek moet uitwijzen of de activiteit inderdaad op deze locatie heeft plaatsgevonden.

  • Meetresultaten grondwatermeetnet provincie Utrecht 2003 voor diverse stoffen. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • Het bestand bevat de mate van zettingsgevoeligheid van de bodem van Gelderland. Zetting is het proces waar grond onder invloed van een belasting wordt samengedrukt. Hierbij worden water en lucht uit de poriën geperst.

  • De voortgang per verdrogingsbestrijdingsproject, stand van zaken 2003. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.