revisionDateYear

2003

22 record(s)
 
License
Type of resources
protocol
Years
revisionDateYears
From 1 - 10 / 22
  • Bosfunctie. Ontwerp functiekaart, Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 1.

  • Informatie over terreinen van de verblijfsaccommodatie, verzameld via enquetes door de provincie uitgezet.

  • Grens cultuurhistorische verkenning van het gebied Drentse Aa/Elperstroom.

  • Dit bestand bevat de locaties van oude verhoogde woongronden (cultuurlagen) in het rivierengebied. Een cultuurlaag ook wel archeologische laag genoemd is een verschijnsel dat met name voorkomt in nederzettingsterreinen in holoceen Nederland. Deze laag is ontstaan door vermenging van bewoningsresten (aardewerk, hout en ander organisch materiaal) met het substraat van het loopvlak. Onder de cultuurlaag is het sporenniveau meestal goed bewaard gebleven. In een gutsboor is deze te herkennen als een humusachtige laag, waarin houtskooldeeltjes aanwezig zijn.

  • Habitatrichtlijngebieden op basis van Europese richtlijnen. De Habitatrichtlijn dateert uit 1992. Centraal hierin staat de bescherming van natuurlijke en halfnatuurlijke habitats.

  • Het integraal natuurgebiedsplan met betrekking tot natuur- en landschapsdoelen:- nieuwe natuurgebieden (van cultuurgrond naar nieuwe natuur); - beheersgebieden (landbouwgronden waar beschikkingen ten gunste van natuur en landschap mogelijk zijn);- mogelijkheden voor subsidie binnen die begrenzingen Sinds 1 januari 2000 gelden nieuwe subsidieregelingen voor natuur- en landschapsbeheer.

  • Luchtfoto's analoog. Luchtopnamen. Beschikbaar bij Team Geo-Informatie: Analoge luchtfoto's Gebiedsdekkend Provincie Zuid-Holland Beschikbare jaren: - 1938 - zwart-wit (formaat 12 x 12 cm) - 1955 - zwart-wit (formaten 18 x 18 cm en 36 x 36 cm) - 1966 - zwart-wit (formaat 18 x 18 cm) - 1971 - zwart-wit (formaat 18 x 18 cm) - 1977 - zwart-wit (formaat 23 x 23 cm) - 1980 - zwart-wit (formaat 23 x 23 cm) - 1981 - zwart-wit (formaat 23 x 23 cm) - 1985 - zwart-wit (formaat 23 x 23 cm; schaal 1:18.000) - 1986 - zwart-wit (formaat 23 x 23 cm; schaal 1:18.000) - 1989 - zwart-wit (formaat 23 x 23 cm; schaal 1:18.000) - 1992 - zwart-wit (formaat 23 x 23 cm; schaal 1:18.000) en kleur (formaat 27 x 27 cm) - 1995 - zwart-wit (formaat 23 x 23 cm; schaal 1:18.000) - 1997 - kleur (formaat 23 x 23 cm; schaal 1:40.000) - 2000 - kleur (formaat 23 x 23 cm; schaal 1:25.000) - 2003 - kleur (formaat 25 x 25 cm) Luchtfoto's ter inzage op afspraak. Als scan leverbaar.

  • Het LGN4 bestand is een rasterbestand met een resolutie van 25 meter waarin 39 vormen van landgebruik zijn onderscheiden. In het bestand worden de belangrijkste landbouwgewassen, een aantal natuurklassen en stedelijke klassen onderscheiden. Het bestand is vervaardigd met behulp van satellietbeelden van 1999 en 2000 en andere relevante ruimtelijke informatie. Landgebruiksbestanden. LGN1 en LGN2 waren nog experimentele bestanden met beperkte nauwkeurigheid en duidelijke tekortkomingen. In LGN3 zijn deze tekortkomingen grotendeels opgelost en met LGN3plus is de bruikbaarheid van het bestand voor toepassingen op het gebied van natuur en ecologie sterk verbetert. Met het LGN4-bestand is een nieuwe stap gezet met het uitbreiden van de toepassingsmogelijkheden van het LGN-bestand. Belangrijke verbeteringen die doorgevoerd zijn in het LGN4-bestand zijn een koppeling van de landbouwgewassen aan TOP10-vector en de mogelijkheid om veranderingen in landgebruik op te sporen, die zich in de periode 1995-2000 hebben voorgedaan. De vorige versies van het LGN-bestand werden geleverd als één enkel rasterbestand. Door de nieuwe mogelijkheden bestaat het LGN4-bestand echter niet uit een enkel rasterbestand, maar vormt het een collectie van bestanden.

  • Dit bestand is een digitale versie van de Geomorfologische kaart. Het is een polygonenbestand waarin per vlak informatie over reliëf, genese en ouderdom is opgenomen in de vorm van een beschrijvende code die bestaat uit een cijfer gevolgd door een letter en daarna weer een cijfer.

  • Kaart met bodemopbouw in het buitengebied.