Zoeken
 
From 1 - 10 / 25
  • Grenscontouren van het veenlandschap (2m-maaiveld) in Fryslân.

  • Bestand met esdekken in Fryslân.

  • Kwetsbare gebieden Grondwaterbeheersplan: gebieden met functie natuur, landbouw/natuur (incl. bufferzone) en grondwaterbeschermingsgebieden. Zie waterverordening Art. 6.8 Waterverordening Zeeland (2009); kaart wordt herzien in 2017

  • Dit bestand geeft de ontgrondingslocaties in de provincie Drenthe weer.

  • Zoneringen. Voorontwerp functiekaart, Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 1 en kaart 4. (bebouwd gebied).

  • Interferentiegebieden zijn gebieden waarin ordening van bodemenergiesysteem wenselijk is, waarin een gericht en sturend beleid t.a.v. bodemenergie gevoerd kan worden. Mogelijke interferentiegebieden. N.B.: Rapport ligt bij contactpersoon. Rapportgegevens zijn: Documenttitel: Mogelijkheden voor ondergrondse energieopslag in de provincie Drenthe, 14 oktober 2002 Projectnummer: 9M2460 (Royal Haskoning). Opdrachtgever: Provincie Drenthe Referentie: 9M2460/R00003/MVVU/Gron.

  • Dit bestand geeft de landinrichtingsgebieden in voorbereiding en uitvoering weer. Onder landinrichtingsgebieden kunnen worden verstaan het geheel van alle stukken grond en gebouwen die worden herverkaveld.

  • Begrenzing ruimtelijke ontwikkeling kernen i.v.m. watercontour. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 2.

  • Begrenzing ruimtelijke ontwikkeling kernen (contourlijn). Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 1.

  • In het door Provinciale Staten van Drenthe op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II staan op kaart 2 van het voorontwerp de bestaande aansluitingen van stroomwegen cq. te ontwikkelen en/of te verbeteren aansluitingen en bestaande knooppunten van personenvervoer cq. te ontwikkelen en/of te verbeteren knooppunten.