revisionDateYear

2001

30 record(s)
 
License
Type of resources
protocol
Years
revisionDateYears
publicationDateYears
From 1 - 10 / 30
  • Dit bestand bevat de begrenzing van de ruilverkaveling met een administratief karakter (RAK) in de provincie Groningen, ten noorden van Appingedam-Delfzijl. Voor het gebied ten noorden van Appingedam-Delfzijl is een plan voor een ruilverkaveling met een administratief karakter (RAK) opgesteld. De begrenzing van het RAK omvat een gebied van bijna 3.000 hectare, verdeeld over circa 120 boeren.

  • Historische kaart, situatie rond 1850 van bos, heide/hoogveen, water en stedelijk gebied in Drenthe.

  • Locaties van de grondwaterontrekkingen in Drenthe. Stand van zaken per 19 juni 2001. De lokaties zijn ontleend aan het openbaar register grondwateronttrekkingen zoals vastgesteld door GS op 19 juni 2001.

  • Extra inzet voor nitraat(stikstof)maatregelen en ammoniakmaatregelen. Deze kaartlaag is de werkkaart uit het Plan van Aanpak Regionaal mest- en ammoniakbeleid, zoals door GS is vastgesteld, d.d. september 2000. Deze kaartlaag is samengesteld d.m.v een selectie op de vegetatiekaart (>5ha en clippen op zone 4,5 en 6) en een gebufferde droge zandkaart (Besluit zand- en lossgronden, Alterra 1998).

  • Geschiktheid van de bodem voor akkerbouw (incl. maÿ¿ÿ¿ÿ¿ÿ¿ÿ¿ÿ¿ÿ¿ÿ¿ÿ¿ÿ¿ÿ¿ÿ¿ÿ¿ÿ¿ÿ¿ÿ¯steelt), wiedebouw en boomteelt volgens een systematiek die gebaseerd is op bodemeigenschappen.. Beoordeling is gebaseerd op bodemeenheden van de bodemkaart 1:50.000.

  • Monumenten van de Tweede Wereldoorlog (puntobjecten).

  • Huidige natuur, EHS gerealiseerd en multifunctioneel bos volgens de natuurdoeltypenkaart.

  • Dit bestand geeft naar aanleiding van het in 1996 door Provinciale Staten vastgestelde Provinciaal Bosbeleidsplan op de daarbij behorende kaart 2 de waardevolle bosgemeenschappen, tevens A-locatie bossen en de te ontwikkelen naar bos met inheemse boomsoorten weer.

  • Aanduiding hydrologische eenheden behorende bij de evaluatie van het grondwatermeetnet (B = Eerste watervoerend pakket).

  • Aanduiding hydrologische eenheden behorende bij de evaluatie van het grondwatermeetnet (C = Tweede watervoerend pakket).