From 1 - 10 / 20
  • Het LGN3-monitoringsbestand is een rasterbestand met een resolutie van 25 meter. Dit bestand biedt de mogelijkheid om veranderingen in landgebruik, die in de periode 1995-2000 hebben plaatsgevonden, op een eenvoudige en betrouwbare manier op te kunnen sporen.

  • Vastgestelde geluidscontouren van de gezoneerde industrieterreinen in Noord-Brabant. Bestand dateert van 1999, maar is nog voor het grootste deel actueel. Wordt in 2014 geactualiseerd.

  • Cultuurlandschappen Noord- en Midden Limburg, behorende bij de studie "Landschappen van Maas en Peel", J. Renes, 1999.

  • Lijnenbestand met de indeling in km-hokken (1000 x 1000 meter). De kilometerhokken in dit bestand zijn weergegeven binnen de rd-coordinaten 180000 x 450000 en 279000 x 550000.

  • Een bestand bestaande uit rivieren, kanalen, meren en plassen in de provincie Overijssel. Dit bestand zal worden vervangen door een algemeen bestand met de wateren in Overijssel, gerelateerd aan de Top10-vector. Deze dataset wordt onder andere gebruikt in de standaard layout voor vervaardiging van kaarten.

  • Een bestand met de gebieden met de cultuurhistorisch gezien meest waardevolle gebieden in Overijssel. De onderverdeling is gemaakt tussen de waardevolle oude ontginningslandschappen en de waardevolle jongere ontginningslandschappen. Het onderzoek is uitgevoerd door Bureau Landview.

  • Grens van het gebied de Reest waarop gebiedscoordinatie van toepassing is. (Dataset niet compleet)

  • Grens van het gebied de Hunze waarop gebiedscoordinatie van toepassing is.

  • Relatienotagebieden. De items uit de vorige versie zijn naar een landelijke norm ingedeeld waardoor items zijn verdwenen, aangepast of erbij gekomen.