From 1 - 10 / 17
  • Het LGN3-monitoringsbestand is een rasterbestand met een resolutie van 25 meter. Dit bestand biedt de mogelijkheid om veranderingen in landgebruik, die in de periode 1995-2000 hebben plaatsgevonden, op een eenvoudige en betrouwbare manier op te kunnen sporen.

  • Grens van het gebied Dwingelderveld waarop gebiedscoordinatie van toepassing is. (Dataset niet compleet)

  • Monumenten van de Tweede Wereldoorlog (lijnobjecten).

  • Begrenzing van de kernen op basis van de topografie, situatie per eind 1999.

  • Inventarisatie t.b.v. evaluatie convenant verdrogingsbestrijding van verdroogde natuurgebieden en projecten verdrogingsbestrijding. Actiekaart. (Peildatum 1-7-1997)

  • Indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW). Dit landelijk bestand is het resultaat van een rekenkundige bewerking op basis van een model van de ROB (Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek). Uitgangspunt bij de vervaardiging van de IKAW is dat er een verband bestaat tussen de bodemgesteldheid en activiteiten van mensen in het verleden, zoals bijvoorbeeld akkerbouw. Op grond daarvan is op de IKAW aangegeven hoe groot de kans is om bij de uitvoering van plannen op archeologische resten te stuiten.

  • Grens van het gebied Mars- en Westerstroom waarop gebiedscoordinatie van toepassing is.

  • Vastgestelde geluidscontouren van de gezoneerde industrieterreinen in Noord-Brabant. Bestand dateert van 1999, maar is nog voor het grootste deel actueel. Wordt in 2014 geactualiseerd.

  • Grens van het gebied de Hunze waarop gebiedscoordinatie van toepassing is.