From 1 - 10 / 39
  • In het door Provinciale Staten op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II (kaart 2), zijn de laagvlieggebieden van defensie opgenomen, die in dit bestand worden weergegeven.

  • Grenzen Nationale parken provincie Drenthe: Dwingelderveld en Drents-Friese Wold en Drentsche Aal. Grens van het Beek- en Esdorpen landschap Drentsche Aa. Advies van de Commissie Drentsche Aa, over nationale parken met verbrede doelstelling, in opdracht van staatssecretaris mevr. G. Faber.

  • Zonering aanvliegroute met maximale bouwhoogte in meters voor vliegveld Eelde en vliegveld Hoogeveen.

  • Begrenzing ruimtelijke ontwikkeling kernen (contourlijn). Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 1.

  • Start- en landingsbaan voor vliegveld Eelde en vliegveld Hoogeveen.

  • Begrenzing beschermde stads- en dorpsgezichten, ex.art 35 Monumentenwet 1988. Vastgestelde en in voorbereiding zijnde begrenzing (globale contour is hiervan bekend).

  • Voormalige zandwinplas. Waardevol voor vogels en/of planten. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 7. en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 7.

  • Gebied van belang voor weidevogels. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 7.

  • Dit bestand betreft een inventarisatie met daarin de locaties met de beste voorbeelden van natuurlijke inheemse bosgemeenschappen. Deze inventarisatie is gedaan in 1998. Daarnaast bevat het bestand de landbouwgronden die grenzen aan de A-locatie bossen, met het oog op eventuele uitbreiding of buffering van de bosgemeenschap.

  • Het voorkomen van ammoniakminnende korstmossen, uitgedrukt in de Nitrofiele Indicatie Waarde (NIW). Verandering van indicatie waarde in de periode 91-98 per uurhok. Een toename van de NIW duidt op een verslechtering van het milieu.