From 1 - 10 / 23
  • Tussen 1974 en 1978 is in dit kader de milieukartering van Drenthe gedaan ten behoeve van de ruimtelijke planning op nationaal niveau. De milieukartering bevat verschillende eigenschappen van het natuurlijk milieu. Een van deze eigenschappen is de landschappenkaart. De landschappenkaart is opgebouwd aan de hand van vorm, inrichting en topografische eigenschappen in 9 verschillende typen landschappen.

  • Gewenste natuurdoeltypen van bestaande en nieuwe natuurgebieden overeenkomstig de gebiedsvisies van de Provincie Drenthe, te weten: Noordenveld, Smilde, Drentse Aa, Hunze / Veenkolonien, Vledder- en Wapserveense Aa, Oude Vaart, Middenveld / Oude Diep, Geeser-, Wester- en Sleenerstroom, Reest / Hollandscheveld en de Zuidoostdrentse veengebieden, situatie 1996. (Van enkele gebiedsvisies zijn de natuurdoeltypen op een grover schaalniveau dan 1:10.000 geklassificeerd). De natuurdoeltypen zijn een streefbeeld voor de realiseringstermijn (tot 2018) van de Ecologische Hoofdstructuur van de provincie Drenthe.

  • Begrenzing ruimtelijke ontwikkeling van kernen in het kader van de signaalnotitie d.d. 21 maart 1997.

  • Grenzen bestuurlijke indeling van de Eems Dollard Regio.

  • Informatie over terreinen van de verblijfsaccommodatie, verzameld via enquetes.

  • Informatie over gebouwen voor de verblijfsaccommodatie, verzameld via enquetes.

  • In het door provinciale staten vastgestelde Streekplan Drenthe, 27 juni 1990, zijn op kaart B 9.1 onderdeel zeer belangrijke archeologische eenheden als aandachtsgebied aangegeven. De archeologische eenheden zijn verdeeld in zeer belangrijk, belangrijk en weinig belangrijk. Zie ook: Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP), Kaart 3 en POP (Provinciaal Omgevingsplan), kaart 8.

  • Hoofdinfrastructuur van de Eems Dollard Regio.

  • Verzorgingsstructuur van gebieden onderverdeeld in drie niveaus.Streekplan Drenthe 27 juni 1990, kaart A.4.1.

  • Het bestand geeft de hoofdindeling van de bodemkundige landschapsvormen weer. Dit bestand is opgesteld en gebruikt ten behoeve van het Streekplan 1996 dat op 25 september 1996 is vastgesteld door Provinciale Staten.