From 1 - 10 / 23
  • Stimuleringsgebieden uitvoeringsprogramma BGM.(BGM staat voor Bijdrageregeling gebiedsgericht milieubeleid).

  • Hoofdkernen in de Eems Dollard Regio.

  • Waterlopeninventarisatie door de muskusrattenbestrijders.

  • Gewenste natuurdoeltypen van bestaande en nieuwe natuurgebieden overeenkomstig de gebiedsvisies van de Provincie Drenthe, te weten: Noordenveld, Smilde, Drentse Aa, Hunze / Veenkolonien, Vledder- en Wapserveense Aa, Oude Vaart, Middenveld / Oude Diep, Geeser-, Wester- en Sleenerstroom, Reest / Hollandscheveld en de Zuidoostdrentse veengebieden, situatie 1996. (Van enkele gebiedsvisies zijn de natuurdoeltypen op een grover schaalniveau dan 1:10.000 geklassificeerd). De natuurdoeltypen zijn een streefbeeld voor de realiseringstermijn (tot 2018) van de Ecologische Hoofdstructuur van de provincie Drenthe.

  • Het bestand geeft de hoofdindeling van de bodemkundige landschapsvormen weer. Dit bestand is opgesteld en gebruikt ten behoeve van het Streekplan 1996 dat op 25 september 1996 is vastgesteld door Provinciale Staten.

  • De AIW (Acidofiele Indicatie Waarde) is een maat voor de ammoniakbelasting en is gebaseerd op het voorkomen van korstmossen die gevoelig zijn voor ammoniak. Hoge waarden geven aan waar het milieu nog relatief weinig beinvloed is.

  • In het Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP), vastgesteld in 1995, zijn op kaart 3 de belangrijke archeologische gebieden, onder meer aandachtsgebied in het PMP, aangegeven.

  • Tussen 1974 en 1978 is in dit kader de milieukartering van Drenthe gedaan ten behoeve van de ruimtelijke planning op nationaal niveau. De milieukartering bevat verschillende eigenschappen van het natuurlijk milieu. Een van deze eigenschappen is de landschappenkaart. De landschappenkaart is opgebouwd aan de hand van vorm, inrichting en topografische eigenschappen in 9 verschillende typen landschappen.

  • Verzorgingsstructuur van kernen onderverdeeld in drie niveaus.Streekplan Drenthe, 27 juni 1990, kaart A.4.1.

  • Grenzen bestuurlijke indeling van de Eems Dollard Regio.