From 1 - 10 / 22
  • Verdroogde gebieden zoals vastgesteld bij de start van het project Plan van aanpak verdroogde gebieden.

  • Cultuurhistorische puntinformatie, zoals: havezathe, rosmolen, scholtehoeve, eendenkooi, oude verkavelingen, oude bebouwingsrelicten, middeleeuws huisterp, buitenhuis, nijverheidsrelicten, windkorenmolen, poldermolen, waterradmolen, hessenherberg, grafheuvel, oude begraafplaats, kpel, restanten kapel, kasteel, vesting, kleine vesting, redoeten en vestigingwerken. Deze kaart geeft alleen in combinatie met de relicten-lijnen en relicten-vlakken een volledig beeld van gelderland v.w.b. relicten.

  • Gebiedskenmerkenkaart van het Streekplan Drenthe.

  • Wateraanvoergebieden (onderdeel van het Wateraanvoerbesluit 1988).

  • Dit bestand geeft de zeer gradientrijke situaties in natuurgebieden als onderdeel van de ecologische structuur weer, zoals aangegeven op kaart B.8.2. van het Streekplan Drenthe, 27 juni 1990

  • Dit bestand geeft de macro-gradienten langs de rand van het Drents Plateau weer als onderdeel van de ecologische structuur, zoals die zijn gebruikt op het door Provinciale Staten van Drenthe op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II.

  • De functiekaart van het oppervlaktewater uit het Waterhuishoudingsplan Drenthe.

  • Vormenkaart provincie Drenthe.N.B. Omschrijving moet nog komen

  • Aangeduide milieubeschermingsgebieden uit het PMP (Provinciaal Milieubeleidsplan). In deze gebieden is een stimuleringsregeling van kracht.

  • Relatieve cultuurhistorische gaafheid, gerelateerd aan de onderscheiden landschapstypen. Streekplan Drenthe, kaart B.9.2.