From 1 - 10 / 22
  • Dit bestand geeft belangrijke gradientgebieden als aandachtsgebied weer, zoals in het door Provinciale Staten van Drenthe vastgestelde Omgevingsplan Drenthe van 7 juli 2004.

  • Voedselarme bos- en natuurgebieden als onderdeel van de ecologische structuur. Kaart B.8.2. uit het Streekplan.

  • Wateraanvoergebieden (onderdeel van het Wateraanvoerbesluit 1988).

  • Dit bestand geeft de zeer gradientrijke situaties in natuurgebieden als onderdeel van de ecologische structuur weer, zoals aangegeven op kaart B.8.2. van het Streekplan Drenthe, 27 juni 1990

  • Aangeduide milieubeschermingsgebieden uit het PMP (Provinciaal Milieubeleidsplan). In deze gebieden is een stimuleringsregeling van kracht.

  • Dit bestand geeft de landschapstypen weer zoals in de door Provinciale Staten van 7 juli 2004. vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II,kaart 10 en Streekplan Drenthe kaart B.9.2 en POP, kaart 9, is weergegeven.

  • Dit bestand gaat over de landschapsstructuur. Deze structuur wordt gevormd door kenmerkende gebieden met grote waarde voor het landschap. De landschapsstructuur is opgebouwd uit twee onderdelen: de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) en de cultuurlandschappen met belangrijke landschapswaarden. Die cultuurlandschappen zijn vooral gebaseerd op openheid en kleinschalige landschappen.

  • Gebiedskenmerkenkaart van het Streekplan Drenthe.

  • Cultuurhistorische lijninformatie, zoals sprengenbeken, doorgaande wegen, en hessenwegen. Deze kaart geeft alleen in combinatie met de relicten-symbolen en relicten-vlakken een volledig beeld van gelderland v.w.b. relicten.

  • Verdroogde gebieden zoals vastgesteld bij de start van het project Plan van aanpak verdroogde gebieden.