From 1 - 10 / 63
  • In dit bestand zijn de hectometer-afstanden opgenomen die staan langs rijks- en provinciale wegen dit bestand is een onderdeel van het Nationaal Wegen bestand (NWB). Het NWB-Wegen is een digitaal geografisch bestand van nagenoeg alle wegen in Nederland. Opgenomen zijn alle wegen die worden beheerd door wegbeheerders als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, echter alleen voor zover deze zijn voorzien van een straatnaam of nummer. Dus ook losliggende voet- en fietspaden en onverharde wegen zijn, indien voorzien van een straatnaam, in het NWB-Wegen opgenomen. Indien een weg gescheiden rijbanen heeft, wat vooral het geval is bij rijkswegen, worden deze als aparte wegvakken in het bestand verwerkt. In totaal beslaat het NWB-Wegen ongeveer 148.000 kilometer gedigitaliseerde wegvakken (in dit bestand zijn alle wegen opgenomen binnen kader_ov).

  • Asbestdakenkaart, luchtfotoanalyse van panden met asbestverdachte golfplaten of leidaken. Asbestvezels zijn schadelijk voor de volksgezondheid. De provincie heeft geen formele verantwoordelijkheid voor de verwijdering van asbestdaken maar draagt op deze manier bij aan de versnelling van de asbestdakenverwijdering. Het bestand bevat panden uit de BAG en BGT uit 2017. Dit is de actuele versie na verwerking van controles en aanpassingen door gemeenten in Overijssel.

  • Locaties op provinciale wegen waar rotondes zijn gelegen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel (puntenbestand). Beheer geeft aan of ze binnen dan wel buiten de bebouwde kom zijn gelegen. Als laatste is toegevoegd rotonde N343 aansluiting Bornsestraat nabij Weerselo.

  • In de periode 1993 – 1999 is als onderdeel van de vlakdekkende flora- en vegetatiekartering van Overijsel (project milieu-inventarisatie) de mate van verbraming gekarteerd. Deze linebestand bevat de verbraming in bomenrijen. De verbraming werd in zeven klassen geschat (<1 procent, 1 – 4 procent etc.). In bos kunnen tientallen verschillende soorten bramen voorkomen. Er is bij de kartering geen onderscheid gemaakt tussen deze soorten. Verbraming kan wijzen op allerlei ontwikkelingen. In de elzenbroekbossen wijst het steeds op verdroging, in droge bossen kan het op vermesting wijzen, maar ook het gevolg zijn van de combinatie van dunningen in rol van schaduw gevende soorten.

  • Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een samenhangend netwerk van natuur- en landbouwgebieden met hoge natuurwaarden. Het NNN heeft als doel het behouden, beschermen en versterken van de rijkdom aan plant- en diersoorten (biodiversiteit). Hiermee dragen we bij aan (inter-)nationaal vitaal stelsel van natuurgebieden. De realisatie van natuurdoelen gaat zo veel mogelijk samen met het versterken van de landbouw, de regionale economie en de wateropgaven. De NNN begrenzing van Overijssel is als verordening opgenomen in de Overijsselse Omgevingsverordening Op 3 maart 2021 hebben Provinciale Staten van Overijssel een geactualiseerde Omgevingsvisie en Omgevingsverordening vastgesteld. Het gaat om beleidswijzigingen die eerder zijn vastgesteld. Verder zijn omissies hersteld. Deze dataset betreft de gewijzigde NNN begrenzing die als onderdeel van deze actualisatie is vastgesteld. De NNN maakt onderdeel uit van de Zone Ondernemen met Natuur en Water (Zone ONW). Naast de begrenzing van de NNN bevat de dataset tevens de Zone ONW gebieden buiten de NNN. hier is het beleid gericht op ruimte te creëren voor economische ontwikkelingen zoals de landbouw, recreatie en natuurgebonden woon- en werklocaties (bijvoorbeeld nieuwe landgoederen). Dit deel van de Zone ONW is globaal begrensd. De NNN gebieden zijn daarentegen op perceelsniveau begrensd.

  • Lijnenbestand geeft informatie betreft werkbare uren (WBU) op alle provinciale wegen in de Overijssel. Per weg en wegvakdeel worden de toegestane werktijden aangegeven. In de aangegeven periodes kunnen werkzaamheden op of vanaf de (hoofd)rijbaan worden uitgevoerd met beperkte verkeershinder. Er zijn enkele wegvakdelen benoemd (attribuutkolom: Forenzen_trajecten) waar extra rekening moet worden gehouden met forenzen fietsverkeer.

  • Gegeneraliseerd lijn bestand van de gemenetegrenzen van Nederland per 01-01-2022. Dit bestand is geschikt voor het gebruik op de schalen 1: 750.000 tot 1:1.000.000 (papierformaat A3).

  • Actuele grenzen van de gemeenten in provincie Noord-Brabant (incl. historie) per 01-01-2022, op basis van kadastrale grenzen.

  • Deze webservice bevat vaarwegen zoals gebruikt in de verschillende AERIUS-producten.

  • Meetlocaties middels detectielussen.