From 1 - 10 / 208
  • Een lijnenbestand van de afmeervoorzieningen langs de provinciale vaarwegen in Overijssel. Een afmeervoorziening is ingericht om schepen (beroeps- of recreatievaart) te doen afmeren. Het betreffen geen voorzieningen voor langdurig verblijf.

  • Met de Verordening toeristenbelasting voert de gemeenteraad een tariefdifferentiatie in naar de ligging van een locatie. Met het kaartmateriaal wordt voor de aanbieder van een verblijf duidelijk of zij aan de gemeente een hoog of laag belastingtarief moeten afdragen (locatie is binnen of buiten de cirkel gelegen).

  • Dit bestand bevat: - Het totaal aantal door de GGD’en afgenomen Covid-19 testen waarvan de uitslag bekend is en het aantal positieve testen per dag naar veiligheidsregio van inschrijving van de geteste persoon, per datum van de testafspraak. De aantallen betreffen afgenomen Covid-19 testen, vanaf de verruiming van het testbeleid in Nederland op 1 juni 2020 tot aan 2 dagen geleden. Testen die abusievelijk dubbel zijn geregistreerd konden vanwege ontbrekende test-identificerende gegevens, niet ontdubbeld worden. Testen waarvan de uitslag nog niet bekend was zullen op een later moment opgenomen worden in de statistieken. Hierdoor kunnen de aantallen nog licht wijzigen. Het bestand is als volgt opgebouwd: - Een set records per datum van de testafspraak, met voor elke datum:  Een record per veiligheidsregio, ook als voor de betreffende veiligheidsregio geen meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul). Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau) , zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl). Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM. Date_of_statistics : Datum van de Covid-19 testafspraak. Security_region_code: Veiligheidsregiocode. Veiligheidsregio gebaseerd op de woonplaats van de geteste persoon. Security_region_name: Dit is de naam van de veiligheidregio’s zoals tot dusver gebruikt in diverse rapportages en verslagen van het RIVM, en kan iets afwijken van de naamgeving zoals aangegeven in de codelijst van CBS. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios. Indien woonplaats niet bekend is, is de security_region “Onbekend”. Tested_with_result: Aantal afgenomen Covid-19 testen waarvan de uitslag bekend is, naar datum van de testafspraak, [Date_of_statistics]. Tested_positive: Aantal afgenomen Covid-19 testen met een positieve uitslag, naar datum van de testafspraak, [Date_of_statistics].

  • Deze kaart toont de berekende geluidsbelasting voor heel Nederland, op een resolutie van 10 meter. Om de geluidsbelasting te berekenen zijn gegevens van de volgende geluidsbronnen gebruikt: - rijkswegen (gegevens uit 2017) - gemeentelijke en provinciale wegen (gegevens uit 2017) - railverkeer (gegevens uit 2016) - luchtvaart (gegevens uit 2016) - industrie (kentalraming) - windturbines (gegevens uit 2020)

  • Deze kaart toont de berekende geluidsbelasting voor heel Nederland, op een resolutie van 10 meter.

  • Op deze kaart zie je natte koeltorens met de volgende twee statussen: 1. Nieuw aangemelde natte koeltorens die nog niet zijn gecontroleerd 2. Aangemelde natte koeltorens die zijn afgewezen door het bevoegd gezag.

  • Gedetailleerde wegenkaart (vlakbestand). Met alle objecten die voor de provincie interessant zijn.

  • DTB met filter op objectcode 656

  • DTB met filter op objectcode 701 tot en met 720

  • DTB met filter op objectcode 1301 tot en met 1370