From 1 - 10 / 143
  • In deze monitor is de administratieve leegstand voor alle soorten vastgoed bepaald. Of een vastgoedobject administratief leeg staat of niet, is bepaald op basis van de Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (BAG), de Waardering Onroerende Zaken (WOZ), de Basisregistratie Personen (BRP) en het Handelsregister (HR). Een verblijfsobject behorend tot de vastgoedvoorraad volgens de BAG, staat administratief leeg als hier volgens de BRP geen persoon staat ingeschreven, én als er volgens de WOZ geen gebruiker is, én als er geen sprake is van inschrijving als bedrijf in het Handelsregister. Het gaat om administratieve leegstand: er is niet in de praktijk getoetst of er daadwerkelijk mensen wonen en/of dat er een bedrijf of instelling actief is. Ook zijn de cijfers afhankelijk van de wijze waarop gemeenten hun basisregistraties bijhouden. Wanneer gemeenten veranderingen aanbrengen in de wijze waarop ze hun basisregistraties bijhouden, kunnen er verschuivingen in de leegstandscijfers ontstaan. Vanaf 1 januari 2020 wordt voor de landelijke leegstandsmonitor gebruikgemaakt van een nieuwe registratie over het gebruik en eigendom van verblijfsobjecten: de LV WOZ. In voorgaande jaren werd voor de bepaling van leegstand het Inkomensinformatiesysteem WOZ (IIS WOZ) gebruikt. Voor 2020 is ook de IIS WOZ methode gebruikt, zodat er vergeleken kan worden met voorgaande jaren

  • In deze monitor is de administratieve leegstand voor alle soorten vastgoed bepaald. Of een vastgoedobject administratief leeg staat of niet, is bepaald op basis van de Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (BAG), de Waardering Onroerende Zaken (WOZ), de Basisregistratie Personen (BRP) en het Handelsregister (HR). Een verblijfsobject behorend tot de vastgoedvoorraad volgens de BAG, staat administratief leeg als hier volgens de BRP geen persoon staat ingeschreven, én als er volgens de WOZ geen gebruiker is, én als er geen sprake is van inschrijving als bedrijf in het Handelsregister. Het gaat om administratieve leegstand: er is niet in de praktijk getoetst of er daadwerkelijk mensen wonen en/of dat er een bedrijf of instelling actief is. Ook zijn de cijfers afhankelijk van de wijze waarop gemeenten hun basisregistraties bijhouden. Wanneer gemeenten veranderingen aanbrengen in de wijze waarop ze hun basisregistraties bijhouden, kunnen er verschuivingen in de leegstandscijfers ontstaan. Vanaf 1 januari 2020 wordt voor de landelijke leegstandsmonitor gebruikgemaakt van een nieuwe registratie over het gebruik en eigendom van verblijfsobjecten: de LV WOZ. In voorgaande jaren werd voor de bepaling van leegstand het Inkomensinformatiesysteem WOZ (IIS WOZ) gebruikt. Voor 2020 is ook de IIS WOZ methode gebruikt, zodat er vergeleken kan worden met voorgaande jaren

  • Begrensde zoekgebieden waarbinnen subsidie voor beheer van landschaps elementen kan worden aangevraagd. Dit bestand is vastgesteld op 29-06-2021 door GS

  • Op de kaart zijn de voor het kleidek gebruikte grondboorstaten, afkomstig uit Geotop in het Dinoloket te zien. Kennis over de aanwezigheid en dikte van het kleidek zegt iets over de mate waarmee het onderliggende veenpakket is afgeschermd tegen afbraak door oxidatie waardoor CO2 emissies ontstaat.

  • Begrensde zoekgebieden waarbinnen subsidie voor beheer van landschaps elementen kan worden aangevraagd. Dit bestand is vastgesteld op 29-06-2021 door GS.

  • Begrensde zoekgebieden waarbinnen subsidie voor beheer van landschaps elementen kan worden aangevraagd. Dit bestand is vastgesteld op 29-06-2021 door GS

  • Provinciaal Hoofdnet Fiets: utilitair hoofdnet en plusroutes. De provincie wil primair het utilitaire fietsverkeer tussen kernen faciliteren. Een utilitair fietsnetwerk omvat verbindingen, die vanuit functionele overwegingen gewenst zijn, verbindingen tussen A en B, doelgericht fietsen tussen herkomst en bestemming. Zoals al in het collegeprogramma is aangegeven wordt vooral ingezet op het verplaatsingsmotief ‘werken’, door zware woonwerkverbindingen te faciliteren. Het netwerk omvat ook routes om belangrijke onderwijsinstellingen voor het voortgezet onderwijs en kernwinkelgebieden te ontsluiten. Ook zijn een aantal recreatieve bestemmingen zoals zwemplassen of de molens van Kinderdijk opgenomen in het utilitaire netwerk. Routes voor recreatieve ommetjes echter niet.

  • Begrensde zoekgebieden waarbinnen subsidie voor beheer van landschaps elementen kan worden aangevraagd. Dit bestand is vastgesteld op 29-06-2021 door GS

  • Begrensde zoekgebieden waarbinnen subsidie voor beheer van landschaps elementen kan worden aangevraagd. Dit bestand is vastgesteld op 29-06-2021 door GS

  • Op de kaart is de dikte van het kleidek (als bovenste toplaag, aan maaiveld) op veengronden te zien. Kennis over de aanwezigheid en dikte van het kleidek zegt iets over de mate waarmee het onderliggende veenpakket is afgeschermd tegen afbraak door oxidatie waardoor CO2 emissies ontstaat.