From 1 - 10 / 188
  • Natte natuurparels zijn de waterafhankelijke delen van het NNB (Natuur Netwerk Brabant) die behoren tot een samenhangend complex van natuurgebieden die sterk afhankelijk zijn van hoge grondwaterstanden of kwel. Natte Natuurparels staan in het Provinciaal Milieu en Waterplan dat eens in de vijf jaar wordt vastgesteld. De Verordening Water, dat minder dan 1 maal per jaar wordt vastgesteld, bevat ook een laag met Natte Natuurparels maar verschilt met deze laag van de Natte Natuurparels, die consistent wordt gehouden met het NNB in het Natuurbeheerplan dat is vastgesteld op: zie veld Revisiedatum. Als er NNB verdwijnt, en het is tevens Natte Natuurparel, dan verdwijnt het ook uit deze kaartlaag die getoond wordt in een kaartviewer van het Natuurbeheerplan.

  • Deze kaart toont de berekende geluidsbelasting voor heel Nederland, op een resolutie van 10 meter.

  • In het natuurbeheerplan bestaat de categorie Bestaande_natuur_Enclave. Dit zijn percelen in het Natuurnetwerk Brabant (NNB), die nog geen natuur zijn en waar agrarische activiteiten plaatsvinden. Ze zijn volledig omsloten door het NNB en worden daarom enclaves genoemd. Er bestaat de mogelijkheid voor eigenaren om subsidie voor verwerving en inrichting aan te vragen bij het Groenontwikkelfonds Brabant (GOB). In dit gis-bestand is vastgelegd per perceel welke subsidies er mogelijk zijn.

  • De Bestuurlijke grenzen dataset is een aanvullende set ten opzichte van de dataset die de BRK aanbiedt. De verantwoordelijkheid voor de Bestuurlijke grenzen dataset en bijbehorende API ligt bij Informatiehuis Ruimte. Tot de doelgroep van de Bestuurlijke grenzen dataset behoren alle gebruikers die behoefte hebben aan de door het Kadaster vastgestelde bestuurlijke grenzen van gemeenten, provincies en rijksgrenzen. Naast deze grenzen zijn ook de grenzen van waterschappen toegevoegd, deze grenzen zijn aangeleverd door Het Waterschapshuis. Naast de rijksgrens die het Kadaster vaststelt ontsluit deze API ook een tweetal rijksgrenzen die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn aangeleverd ten behoeve van het gebruik binnen het DSO. In de dataset zijn ook de OIN’s van de bevoegde gezagen opgenomen, het eigenaarschap van de OIN’s ligt bij Logius en in de API worden alleen OIN’s teruggegeven van de bevoegde gezagen die in de dataset zitten. Wat betreft de in deze dataset opgenomen dataset met de beheergrenzen van de 21 waterschappen in Nederland geldt het volgende: “Het betreft de as-is situatie per 01-04-2019. Deze set is bedoeld voor gebruik in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De set is nog niet conform INSPIRE-specificaties. Inhoudelijke harmonisatie (topologische correctheid) door de waterschappen moet nog gedaan worden. Elk waterschap is bronhouder van de eigen beheergrens. Credits: Unie van Waterschappen in samenwerking met Het Waterschapshuis.

  • Het Natuurbeheerplan (NBP) is het provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer zijn vastgelegd. De beheerkaart geeft alle bestaande, beheerwaardige (agrarische) natuur en landschap weer met de benamingen volgens de landelijk uniforme systematiek van de Index Natuur en Landschap. Met de beheertypenkaart stimuleert de provincie de instandhouding van de op die kaart aangegeven en begrensde beheertypen. Oook de Beheerambitietypen staan in deze kaartlaag. Dit zijn de beheertypen waar naar toegewerkt wordt.

  • Het Natuurbeheerplan (NBP) is het provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer zijn vastgelegd. Met het zoekgebied water geeft de provincie het begrensde zoekgebied weer waarbinnen subsidie voor waterbeheertypen kan worden aangevraagd.

  • De Archeologische kaart IJsselmeergebied presenteert onderzoeksthema’s die relevant zijn voor de archeologie in dat gebied. De landschappelijke ontwikkeling en bewoningsgeschiedenis wordt in vijf perioden beschreven en geïllustreerd met een generiek landschapsbeeld. De landschapskaarten vormen de basis waaraan de onderzoeksthema’s zijn gekoppeld.

  • Verkiezingsuitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2021

  • In het Natuurbeheerplan is een kaart met Agrarisch Zoekgebied opgenomen. De verschillenkaart geeft de verschillen weer tussen de laatst vastgestelde versie en de vorige versie van Agrarisch Zoekgebied.

  • In het Natuurbeheerplan is een kaart met Natuurbeheergebied Ambitie (Ambitiekaart) opgenomen. De verschillenkaart geeft de verschillen weer tussen de laatst vastgestelde versie en de vorige versie van Natuurbeheergebied Ambitie (Ambitiekaart).