From 1 - 10 / 396
  • Huidige koolstof balans in de bodem in ton C per hectare per jaar voor elk postcode4-gebied. Een positieve balans betekent netto opslag van C in de bodem. Dit levert een bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering. Een negatieve balans betekent netto verlies van C. Hierbij wordt eventuele uitstoot ten gevolge van bodemdaling niet meegerekend. Deze dataset wordt gebruikt in de kaart "bodem" als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.

  • De dataset bevat de begrenzingen van de Subsidiekaart SNL Natuurbeheer behorende bij het Openstellingsbesluit Natuurbeheer in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Op 22 september 2020 heeft Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel dit besluit vastgesteld. De inhoudelijke basis voor het besluit is de Beheertypenkaart van het Natuurbeheerplan 2021. De Subsidiekaart SNL Natuurbeheer bij het Openstellingsbesluit bevat die natuurpercelen en landschapselementen van de Beheertypenkaart waarvoor natuurbeheersubsidie kan worden verkregen onder de SNL subsidieregeling.

  • Grondwaterbeschermingsgebieden in de provincie Overijssel. Gegevens worden gebruikt bij de levering aan Europese richtlijn INSPIRE. Grondwaterbeschermingsgebieden zijn gebieden direct rondom drinkwaterwinningen aangewezen op grond van de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer. In deze gebieden wordt het grondwater beschermd, zowel ruimtelijk als milieutechnisch. Uitgangspunt van het beschermingsbeleid is preventie, het voorkomen van risicovolle activiteiten. Een ander uitgangspunt is het voorzorgsprincipe. Nieuwe risicovolle activiteiten worden uit voorzorg verboden of slechts onder voorwaarden toegestaan. Met de term grondwaterbeschermingsgebied wordt de zone aangeduid die zich uitstrekt van het waterwingebied (60-dagenzone) tot de 25-jaarszone. De buitenste grens is gebaseerd op een verblijftijd van het grondwater van 25 jaar in het watervoerend pakket voordat het wordt opgepompt voor drinkwaterwinning. De grens is gelegd langs in het veld herkenbare grenzen. De waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en boring vrije zones worden gezamenlijk aangeduid als milieubeschermingsgebieden met de functie waterwinning (zie gerelateerde datasets). Boring vrije zones zijn aangewezen om verontreiniging van diepe grondwaterlagen te voorkomen.

  • Overzicht van het nieuwe fietsroutenetwerk (Kromme Sturen Routes) voor de sportieve fietser in Overijssel. De routes worden uitgezet door de Stichting 365 dagen fietsen in Overijssel in samenwerking met tour- en fietsclubs in de betreffende regio’s. Deze kennen de routes en wegen in hun gebieden als geen ander. Op dit moment zijn de volgende routes opgenomen in deze dataset - Sallands Steilste (Sallandse Heuvelrug) - Wind in de Kop (Kop van Overijssel) - Twentse Tijdrit (Noord Twente) - Vals Plat Gevecht (Vechtdal) - Los op 't Ros (Zuid Twente). De routes zijn ongeveer 100 km. lang.

  • Eigenschappen van de bomen die in beheer zijn van de gemeente Staphorst. En van de bomen waarvan de gemeente eigenaar is. Tientallen gegevens zijn voor iedere boom verzameld, zoals boomhoogte, soort onderhoud, leeftijd en gezondheid van de boom. Deze gegevens zijn gebruikt bij het project Landinrichting Staphorst.

  • Onder waardevolle kleine wateren verstaan we naast bronnen en vennen ook bovenlopen in Overijssel met een hoge biodiversiteit en landschappelijke waarde. Met de komst van de Europese Kaderrichtlijn water (KRW) is de nadruk komen te liggen op de grotere wateren (de waterlichamen), waarvoor ecologische en chemische doelen zijn vastgesteld, maatregelen zijn geformuleerd en waarover gerapporteerd wordt aan Brussel. De Kaderrichtlijn Water (KRW) gaat echter uit van een stroomgebied benadering en daarbij is het watersysteem niet compleet zonder de kleine wateren. Daarnaast biedt het herstel en de bescherming van de waardevolle kleine wateren een toegevoegde waarde voor biodiversiteit, landschap, waterkwaliteit, natuur, ruimtelijke kwaliteit en recreatie.

  • Deze kaart geeft de indeling van de werkregio’s voor klimaatadaptatie in de Provincie Overijssel weer. Het betreft de gebieden: Fluvius, Samenwerking Noordelijke Vechtstromen, Rivus en Twentswaternet. Binnen deze werkregio’s wordt op lokaal en regionaal schaalniveau samengewerkt bij het uitwerken van de ambities van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Dit is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Het Deltaplan versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen.

  • Maximum snelheden op provinciale wegen in Overijssel. Gegevens zijn gegenereerd uit het Programma Verkeersinformatiesysteem (VIS), thema arealen. Als excel bestand met Linear Referencing in ArcGis ingelezen.

  • Gemiddelde hoeveelheid verticale kwel van grondwater op 1 april op een diepte van enkele meters onder het maaiveld in millimeters per dag. De kwel is berekend met het regionale grondwatermodel MIPWA3, als de verticale flux tussen de onderkant van modellaag 1 en de bovenkant van modellaag 2. De modelberekening is uitgevoerd op een resolutie van 100 bij 100 meter. Dit grid is neergeschaald naar een resolutie van 25 bij 25 meter door lineaire interpolatie van de de berekende waarden van de omliggende modelgridcellen. De rekenperiode was 2007 tot en met 2014 (de standaard rekenperiode van het model MIPWA3). De kwelflux is berekend als het gemiddelde van de de berekende kwelfluxen op 1 april over de rekenperiode.

  • Dataset met ondernemers in streekproducten. Deze is opgedeeld in twee categorieën: agrotoerisme en streekproducten. Deze kaart is gebaseerd op de database van Marketing Oost. Deze dataset wordt gebruikt in de kaart "Recreatie" als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.