From 1 - 10 / 283
 • De begrenzingen voor de geconsolideerde Beheertypenkaart. De begrenzingen zijn onderdeel van de Beheertypenkaart die als bijlage is toegevoegd aan het Natuurbeheerplan 2022. Dit plan is vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS) op 20 april 2021. Het GS besluit van 20 april 2021 heeft enkel betrekking op de wijzigingen ten opzichte van het Natuurbeheerplan 2021 (vastgesteld in april 2020 en geactualiseerd in september 2020). De wijzigingen van de begrenzing zijn terug te vinden op de Wijzigingen Kaart Beheertypen april 2021. De geconsolideerde Beheertypenkaart geeft samen met de plantekst van het Natuurbeheerplan sturing aan de uitvoering van het Subsidiestelstel Natuur en Landschap (SNL). Deze regeling vormt het kader voor de verstrekking van subsidiegelden voor (agrarisch) natuurbeheer door de provincie. De natuur- en landschapselementen zijn afkomstig uit het Basisbestand Natuur van de provincie Overijssel. Hieraan zijn de begrenzingen voor het Agrarisch Zoekgebied en de Categorie Water toegevoegd.

 • Dit bestand bevat: - Het totaal aantal door de GGD’en afgenomen Covid-19 testen waarvan de uitslag bekend is en het aantal positieve testen per dag naar veiligheidsregio van inschrijving van de geteste persoon, per datum van de testafspraak. De aantallen betreffen afgenomen Covid-19 testen, vanaf de verruiming van het testbeleid in Nederland op 1 juni 2020 tot aan 2 dagen geleden. Testen die abusievelijk dubbel zijn geregistreerd konden vanwege ontbrekende test-identificerende gegevens, niet ontdubbeld worden. Testen waarvan de uitslag nog niet bekend was zullen op een later moment opgenomen worden in de statistieken. Hierdoor kunnen de aantallen nog licht wijzigen. Het bestand is als volgt opgebouwd: - Een set records per datum van de testafspraak, met voor elke datum:  Een record per veiligheidsregio, ook als voor de betreffende veiligheidsregio geen meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul). Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau) , zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl). Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM. Date_of_statistics : Datum van de Covid-19 testafspraak. Security_region_code: Veiligheidsregiocode. Veiligheidsregio gebaseerd op de woonplaats van de geteste persoon. Security_region_name: Dit is de naam van de veiligheidregio’s zoals tot dusver gebruikt in diverse rapportages en verslagen van het RIVM, en kan iets afwijken van de naamgeving zoals aangegeven in de codelijst van CBS. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios. Indien woonplaats niet bekend is, is de security_region “Onbekend”. Tested_with_result: Aantal afgenomen Covid-19 testen waarvan de uitslag bekend is, naar datum van de testafspraak, [Date_of_statistics]. Tested_positive: Aantal afgenomen Covid-19 testen met een positieve uitslag, naar datum van de testafspraak, [Date_of_statistics].

 • Deze dataset bevat de werkversie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) begrenzing Provinciale Staten nemen het formele besluit over de begrenzing, maar Gedeputeerde Staten kunnen een voornemen uitspreken om de begrenzing aan te passen. Zulke voornemens van GS nemen we op in deze werkversie van de NNN-begrenzing. De dataset bevat dus de gewijzigde NNN-begrenzing, zoals GS deze aan PS zal voorleggen. De officiële NNN-begrenzing wordt jaarlijks in het kader van de actualisatie van de Omgevingsvisie vastgesteld. De onderhavige dataset dient als input voor die actualisatieronde. Op 20 april 2021 hebben Gedeputeerde Staten het Natuurbeheerplan 2022 vastgesteld. Wijzigingen op de beheertypenkaart en de ambitiekaart, die van invloed zijn op de NNN-begrenzing, zijn verwerkt in onderhavige dataset. Dit kan gaan om begrenzingswijzigingen (groter, kleiner, verplaatst of vervallen) of wijzigingen van de NNN-categorie (bijvoorbeeld van opgave naar bestaande natuur). Naast de NNN begrenzing Is ook de begrenzing van de Zone Ondernemen met Natuur en Water buiten de NNN opgenomen in deze dataset.

 • Wijzigingen in de Ambitiekaart behorende bij het Natuurbeheerplan 2022 Overijssel zoals is vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS) op 20 april 2021. Deze kaart bevat de wijzigingen in de Ambitiekaart ten opzichte van de kaart behorende bij het vastgestelde Natuurbeheerplan 2021 van oktober 2020. Het GS besluit van 20 april 2021 heeft enkel betrekking op deze wijzigingen. Naast deze wijzigingen kaart is in de bijlage van het Natuurbeheerplan een geconsolideerde Ambitiekaart opgenomen waar naast de wijzigingen alle begrenzingen zijn opgenomen. Tezamen met de plantekst vormt deze kaart de openstelling van natuur en landbouwgebieden voor verwerving en omvorming (naar natuur of een hoger natuurdoel).

 • Verkiezingsuitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2021

 • Dit is de Beheertypenkaart (Natuurbeheertypen en Landschapsbeheertypen) van het Natuurbeheerplan dat is vastgesteld op: zie veld Revisiedatum. Deze kaart bevat de typen natuur waarvoor beheersubsidie kan worden aangevraagd.

 • Categories  

  INSPIRE Bodemgebruik themalaag, geharmoniseerd, gevuld met relevante objecten uit TOP10NL (onderdeel van de Basisregistratie Topografie (BRT)), geproduceerd en beheerd door het Kadaster. Bodemgebruik dataset vertegenwoordigt ruimtelijke informatie over verschillende soorten fysieke bedekking van het aardoppervlak, b.v. bossen, graslanden, akkerlanden, water, bebouwd gebied, etc..

 • Categories  

  INSPIRE Geografische Namen themalaag, gevuld met relevante objecten uit TOP10NL (onderdeel van de Basisregistratie Topografie (BRT)), geproduceerd en beheerd door het Kadaster. Het is een referentie naar natuurlijke, culturele en kunstmatige objecten. Het bevat de namen van gebieden, regio's, plaatsen, steden of nederzettingen, of elk geografische of topografische object dat van publieke of historische waarde is.

 • Onderdeel van het Natuurbeheerplan dat zich primair richt op de functie als subsidie-instrument in het kader van de subsidieregeling voor (agrarisch) natuur en landschapsbeheer (SNL en ANLb). Begrensd zoekgebied waarbinnen subsidie voor waterbeheer kan worden aangevraagd. Het Zoekgebied Water is een kaart getypeerd volgens de Index Natuur- en Landschap (Informatiemodel Natuur IMNa) zoals deze in de subsidieperiode dient te worden beheerd. In het natuurbeheerplan wijzen GS gebieden aan, waarvoor subsidies uit het SNL en ANLb kunnen worden aangevraagd. De subsidies zijn bedoeld voor beheer en investeringen in natuur, agrarische natuur en landschapselementen. Het betreft vigerend beleid.

 • Dit zijn de Natuurbeheertypen van de Beheertypenkaart van het Natuurbeheerplan dat is vastgesteld op: zie veld Revisiedatum. Dit bestand is gemaakt om getoond te worden in een kaartviewer van het Natuurbeheerplan. Bij uitlevering kan beter het bestand met de volledige Beheertypenkaart gebruikt worden dan dit bestand.