Zoeken
 
From 1 - 10 / 187
 • Categories  

  INSPIRE Hydrografie themalaag, gevuld met relevante objecten uit TOP10NL (onderdeel van de Basisregistratie Topografie (BRT)), geproduceerd en beheerd door het Kadaster.

 • Deze kaart geeft aan waar in Nederland de belangrijkste gebieden liggen voor botanische biodiversiteit. Op de kaart staan gebieden waar de meeste kenmerkende of bedreigde planten, paddenstoelen, mossen of korstmossen voorkomen. De kaart is van waarde voor beheerders van de betreffende gebieden en voor beleidsmakers in de ruimtelijke ontwikkeling.

 • Dit is de Beheertypenkaart (Natuurbeheertypen en Landschapsbeheertypen) van het Natuurbeheerplan dat is vastgesteld op: zie veld Revisiedatum. Deze kaart bevat de typen natuur waarvoor beheersubsidie kan worden aangevraagd.

 • De Interim Omgevingsverordening wijst gebieden aan met de aanduiding 'Beperking veehouderij'. Voor de begrenzing van deze gebieden is aangesloten bij de grenzen van het extensiveringsgebied die op grond van de Reconstructiewet waren vastgesteld. In de aangewezen gebieden gelden (vergaande) beperkingen voor alle veehouderijen. Doel van de aanduiding is om een verdere intensivering vanwege ontwikkelingen in de veehouderij in de aangeduide gebieden tegen te gaan. Binnen het gebied wordt een uitzondering gemaakt voor grondgebonden veehouderijen; de voorwaarden die hieraan worden gesteld zijn voor alle veehouderijen gelijk.

 • Categories  

  INSPIRE Vervoersnetwerken - Spoorwegen themalaag, geharmoniseerd, gevuld met relevante objecten uit TOP10NL (onderdeel van de Basisregistratie Topografie BRT), geproduceerd en beheerd door het Kadaster.

 • Het waterschapsgebied Vallei en Veluwe is gebaseerd op de landelijk kaart met waterschapsgrenzen. Het gebied binnen de provincie Overijssel is aangewezen voor de subsidieregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg DAW, is een initiatief van LTO Nederland, op uitnodiging van de Rijksoverheid. Het doel is een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw

 • Dit is een extra wijzigingskaartlaag die nog niet is verwerkt is in de betreffende Beheertypekaart en Ambitiekaart. Dit wordt komende maanden in de kaarten verwerkt en zichtbaar in de september versie. De wijzging behoort bij kaartaanpassing apr20_640.

 • Categories  

  INSPIRE Hydrogafie - Physical Waters themalaag, geharmoniseerd, gevuld met relevante objecten uit TOP10NL (onderdeel van de Basisregistratie Topografie (BRT)), geproduceerd en beheerd door het Kadaster. De dataset bevat onder meer sluizen, stuwen, droogvallende kustgebieden en constructies.

 • Het provinciaal beleid voor regionale wateroverlast is gericht op het zorgen voor bescherming tegen wateroverlast en het inzichtelijk maken van risico’s. Op de plankaart van het Provinciaal Milieu- en Waterplan (PMWP) 2016-2021 is de globale ligging van de concreet begrensde regionale waterbergingsgebieden en de gebieden die gevoelig zijn voor wateroverlast (reserveringsgebieden waterberging) uit de voorheen geldende plannen opgenomen. Sinds 2009 toetsen de waterschappen periodiek (1x per 6 jaar) hun watersysteem, of het voldoet aan de normen voor wateroverlast. Het resultaat van deze toetsingen en bijbehorende rapportages leidt tot inzicht in gebieden waar wel of geen norm van toepassing is. Deze gebieden worden nu begrensd in de Interim Omgevingsverordening.

 • In het Natuurbeheerplan is een kaart met Natuurbeheergebied (Beheertypenkaart) opgenomen. De verschillenkaart geeft de verschillen weer tussen de laatst vastgestelde versie en de vorige versie van Natuurbeheergebied (Beheertypenkaart).