Zoeken
 
From 1 - 10 / 24
 • Categories  

  This dataset contains SDMX files with total population of the Netherlands according to the INSPIRE datamodel for Population Distribution version 3.0.

 • Drijvende markeringen

 • Asbestdakenkaart, luchtfoto analyse en inventarisatie van panden met asbestverdachte golfplaten of leidaken. Het bestand bevat panden uit de BAG en BGT uit 2018. Dit is de actuele versie na verwerking van controles en aanpassingen door gemeenten in Overijssel.

 • Overzicht van de bomen die in beheer en eigendom zijn van de gemeente Staphorst. Data aangeleverd door het gemeente ten behoeve van inbreng en toedeling Landinrichting Staphorst.

 • Geschikte dakvlakken voor het plaatsen van zonnepanelen. Deze kaartlaag bevat van alle geanalyseerde daken en dakdelen die geschikt zijn voor de plaatsing van zonnepanelen. Deze kaartlaag is ook te zien in de zonnekaart. De zonnekaart is een via internet toegankelijke webapplicatie waarmee gebouweigenaren kosteloos en onafhankelijk van de markt zelf kunnen bekijken wat ze kunnen verdienen aan het plaatsen van zonnepanelen.

 • Geomorfologische kaart van Overijssel. Geomorfologie is de wetenschap die zich bezig houdt met het bestuderen van de vormen van het aardoppervlak. De geomorfologische kaart van Nederland is een polygonenbestand waarin per vlak informatie over reliëf, genese en ouderdom is opgenomen in de vorm van een beschrijvende code die bestaat uit een cijfer gevolgd door een letter en daarna weer een cijfer.

 • Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een samenhangend netwerk van natuur- en landbouwgebieden met hoge natuurwaarden. Het NNN heeft als doel het behouden, beschermen en versterken van de rijkdom aan plant- en diersoorten (biodiversiteit). Hiermee dragen we bij aan (inter-)nationaal vitaal stelsel van natuurgebieden. De realisatie van natuurdoelen gaat zo veel mogelijk samen met het versterken van de landbouw, de regionale economie en de wateropgaven. De NNN begrenzing van Overijssel is als verordening opgenomen in de Overijsselse Omgevingsverordening Op 13 november 2019 hebben Provinciale Staten van Overijssel een geactualiseerde Omgevingsvisie en Omgevinsgverordening vastgesteld. Het gaat om beleidswijzigingen die eerder zijn vastgesteld. Verder zijn omissies hersteld. Deze dataset betreft de gewijzigde NNN begrenzing die als onderdeel van deze actualisatie is vastgesteld. De NNN maakt onderdeel uit van de Zone Ondernemen met Natuur en Water (Zone ONW). Naast de begrenzing van de NNN bevat de dataset tevens de Zone ONW gebieden buiten de NNN. hier is het beleid gericht op ruimte te creëren voor economische ontwikkelingen zoals de landbouw, recreatie en natuurgebonden woon- en werklocaties (bijvoorbeeld nieuwe landgoederen). Dit deel van de Zone ONW is globaal begrensd. De NNN gebieden zijn daarentegen op perceelsniveau begrensd.

 • Deze dataset bevat de habitattypen (conform Habitatrichtlijn 92/43/EEG) van 20 Natura 2000 gebieden in Overijssel. Het bevat enkel die Natura 2000 gebieden waarvoor de provincie Overijssel aanspreekpunt (voortouwnemer) is. Voor deze gebieden ligt de verantwoordelijkheid voor het opstellen van de beheerplannen bij de Provincie. Het Rijk en de provincie Gelderland doen dat voor de overige gebieden binnen Overijssel. De Habitattypenkaarten van deze gebieden zijn niet opgenomen in deze dataset. De onderhavige dataset is samengesteld uit de verschillende data die per gebied is vastgelegd en gevalideerd. De status en de versie van de habitattypenkaart kan per gebied verschillen. Deze informatie is opgenomen in de administratieve data. De kaarten die in dit samengestelde bestand zijn opgenomen betreft de meest actuele versies. Indien het concept of ontwerp versie betreft kan deze kaart afwijken van de door Gedeputeerde Staten vastgestelde versie in het kader van het Beheerplan.

 • Dit bestand is gemaakt ten behoeve van de vaarwaterkaart in Overijssel. Betreft de aanduiding van de maximale vaarsnelheden op deze vaarwegen. De vaarwaterkaart is een gratis kaart voor de watertoerist. Het biedt alle informatie over vaardieptes en vaarsnelheden van vaarwegen, jachthavens, bedieningstijden van bruggen en sluizen e.d. De kaart is uitgegeven in 2 delen: Noordwest Overijssel en Kanaal Almelo-De Haandrik.

 • Bestand is opgesteld ten behoeve van INSPIRE. Globaal zijn de locaties ingetekend waar industrieel zand wordt gewonnen, waar grootschalige zandwinning voor ophoogzand plaatsvindt en waar klei wordt gewonnen. Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de contactpersonen zoals in de metadata beschreven.