From 1 - 10 / 217
  • Het Natuurbeheerplan (NBP) is het provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer zijn vastgelegd. De beheerkaart geeft alle bestaande, beheerwaardige (agrarische) natuur en landschap weer met de benamingen volgens de landelijk uniforme systematiek van de Index Natuur en Landschap. Met de beheertypenkaart stimuleert de provincie de instandhouding van de op die kaart aangegeven en begrensde beheertypen. Geomagazijn.GEO.NAT_NBP2021_BEHEERGEBIED

  • De kaart laat zien welke faunavoorzieningen voor een weglocatie mogelijk zijn. Door de provincie wordt subsidieverlening voor gemeentelijke wegbeheerders opengesteld.

  • Warmte koude opslag (WKO) is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. De techniek wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen en/of te koelen. De maximale kD (m2/d) van de watervoerende pakketen 1, 2a, 2b en 3, tevens vertaald in een thermisch vermogen woningzijde.

  • Open bodemenergiesystemen maken gebruik van zandpakketten in de ondergrond tot een maximale diepte van circa 250 meter beneden maaiveld (m-mv). De landelijke bodemgeschiktheidskaarten voor open systemen (opgesteld in opdracht van RVO ten behoeve van de Warmteatlas) is gebaseerd op het toepassen van bodemenergie tot deze diepte. In de Warmteatlas wordt de energie die uit de bodem ontrokken kan worden weergegeven. In de bodemgeschiktheidskaart voor Overijssel wordt de energie die vanuit de bodem geleverd kan worden met een behulp van een warmtepomp (met een COP van 4) weergegeven. De bodemgeschiktheid inclusief toepassing van een warmtepomp geeft een indicatie van de hoeveelheid energie die benut kan worden door toepassing van een open systeem in combinate met het gebruik van een warmtepomp. De bodemgeschiktheid is bepaald op basis van de totale beschikbare dikte aan zandpakketten tot 250 m-mv. De bodem boven de gemiddelde grondwaterstand (REGIS) is hierin niet meegenomen. Aangenomen is dat filters over 80% van de totale dikte van het pakket geplaatst kunnen worden en dat er in de systemen uitgegaan wordt van een energiebalans. Regionaal kan de diepte tot waar een open systeem geplaatst kan worden, beperkt zijn door wet- en regelgeving. Voor meer informatie met betrekking tot de berekening van het potentieel wordt verwezen naar de Warmteatlas (http://rvo.b3p.nl/viewer/app/Warmteatlas/v2).

  • Het Cultuurhistorisch waardevol gebied vormt de kernen binnen de Cultuurhistorische Landschappen. Het Cultuurhistorisch waardevol gebied is het meest kenmerkende deelgebied van de Cultuurhistorische Landschappen. Voor deze vlakken bepaalt de Interim Omgevingsverordening dat de gemeente - waar nodig - beschermende regels opneemt in het bestemmingsplan.

  • Bedrijventerreinen in Noord-Brabant 2020 met extra gekoppelde statistische gegevens.

  • Dit is de Ambitiekaart (Natuurbeheertypen en Landschapsbeheertypen) van het Natuurbeheerplan dat is vastgesteld op: zie veld Revisiedatum. Deze kaart bevat de typen natuur die op langere termijn wordt nagestreefd (geambieerd).

  • Dit bestand bevat de maximale boordiepten tot de eerste scheidende laag die binnen de Borinsgvrije zone geldt.

  • Het bestand bevat de nieuwe natuur uit het Natuur Netwerk Brabant(NNB). Voor de nieuwe natuur is de status van verwerving/functieverandering en inrichting opgenomen. Deze is gebaseerd op de jaarlijkse inventarisatie voor de Voortgangsrapportage Natuur (VRN).

  • Deze kaart geeft aan waar in Nederland de belangrijkste gebieden liggen voor botanische biodiversiteit. Op de kaart staan gebieden waar de meeste kenmerkende of bedreigde planten, paddenstoelen, mossen of korstmossen voorkomen. De kaart is van waarde voor beheerders van de betreffende gebieden en voor beleidsmakers in de ruimtelijke ontwikkeling.