From 1 - 10 / 153
 • WBE-gebiedswijzigingen worden bijgehouden in het FRS (Fauna Registratie Systeem). Hierdoor bestaat er maar één landelijk digitaal bestand. WBE-grenscorrecties worden éénmaal per jaar doorgevoerd, omdat een wijziging van een WBE-grens op veel plaatsen doorwerkt. Zo heeft een grenswijziging o.a. consequenties voor de kaarten in het FRS en het schadeverleden bekend bij BIJ12 op basis van postcodes. Daarnaast gebruiken Waterschappen de WBE-grenzen voor het verhuren van jacht aan WBE’s. Ook worden de nieuwe geactualiseerde WBE-grenzen verstrekt aan de provincies ten behoeve van het opstellen van het faunabeheerplan en worden deze grenzen door de provincies jaarlijks gepubliceerd.

 • Werkgebied ANV geeft aan welke Agrarische Natuurvereniging in dat gebied actief is.

 • Categories  

  Gegevens over grondkwaliteitonderzoek (Groundwater analysis report in het Engels) zijn opgeslagen in de basisregistratie ondergrond (BRO). Het registratieobject grondwatersamenstellingsonderzoek bevat de definitieve resultaten van onderzoek dat gericht is op grondwaterkwaliteit. Daarbij is een grondwatermonster gebruikt uit een buis in een bekende grondwatermonitoringput. Dit onderzoek is onder de verantwoordelijkheid van een laboratorium uitgevoerd. We gebruiken ons grondwater voor verschillende doeleinden. Het kan bijvoorbeeld de grondstof zijn voor drinkwater of watervoorziening voor de natuur. Voor welke toepassingen het grondwater in aanmerking komt, hangt vooral af van de kwaliteit ervan. Van oudsher bewaken waterwinbedrijven in Nederland de kwaliteit van het opgepompte grondwater. Om die controlerende taak goed uit te voeren, kunnen zij het grondwater op en nabij het pompstation bemonsteren en in laboratoria laten onderzoeken. Voor de meer regionale monitoring van de grondwaterkwaliteit hebben de rijks- en provinciale overheden de afgelopen decennia deze taak meer en meer overgenomen. Maar op de winlocaties blijven de waterwinbedrijven de grondwaterkwaliteit uiteraard zelf volgen.

 • Categories  

  Gegevens over een grondwatermonitoringnet (Groundwatermonitoringnet in het Engels) zijn opgeslagen in de basisregistratie ondergrond (BRO). Een grondwatermonitoringnet is een verzameling locaties waar onderzoek wordt gedaan om de toestand van het grondwater te kunnen bepalen en veranderingen erin te kunnen monitoren. Onderzoek in een grondwatermonitoringnet wordt gedaan naar de kwaliteit of de kwantiteit van het grondwater. Een grondwatermonitoringnet valt onder de verantwoordelijkheid van een bronhouder en heeft een vastgesteld monitoringsdoel.

 • Verblijfsobjecten (uit de BAG) die zich binnen winkelgebieden bevinden in de provincie Zuid-Holland. (Bron winkelgebieden: Locatus).

 • Woonmilieu typering volgens Rosetta. Vlakkenindeling o.b.v. buurten en wegen, zijnde bouwblokken omsloten door doorgaande wegen dan wel buurtgrenzen. Woonmilieus zijn bepaald o.b.v. de grote woontest (2019) en geextrapoleerd voor heel Zuid-Holland. Extrapolatie is gebaseerd op de volgende kenmerken: Gemiddelde pandhoogte (o.b.v. BAG en AHN3), Gemiddelde bouwjaar (BAG), Oppervlakte van woonblok, Gemiddelde functiemenging (o.b.v. BAG functiemenging heatmap), Gemiddelde Inwoners (o.b.v. inwoners heatmap, inwoners van CBS vierkantstatistieken), Gemiddelde werknemers (o.b.v. werknemers heatmap, werknemers o.b.v. bedrijvenregister), Adressendichtheid (BAG), Gemiddelde FSI (BAG), Gemiddelde GSI (BAG), Gemiddeld aantal verblijfsobjecten (adressen) per pand (BAG), Gemiddelde WOZ (o.b.v. steekproef WOZ loket), Percentage werkgebied (BAG), Percentage kassengebied (Kassenbestand PZH), Verhouding woningcorporaties/particulier (BAG en Overmorgen corporatiebestand)

 • De watersnood van 1953 leidde tot een ramp van ongekende omvang. Duizenden woningen en boerderijen raakten beschadigd, onherstelbaar verwoest of waren geheel weggespoeld. Vanaf eind 1953 verrezen honderden geprefabriceerde ‘geschenkwoningen’ in verschillende dorpen en steden. De geschenkwoningen waren afkomstig uit Noorwegen, Zweden, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Frankrijk. In 2020 is een inventaristatie uitgevoerd naar de nu nog bestaande geschenkwoningen. Ook is gekeken naar de status van de woningen.

 • Fysiek glas afgeleid middels een GIS-analyse uit een combinatie van BAG-panden en de BRT TOP10NL

 • Panden (uit de BAG) die zich binnen kantoorlocaties bevinden in de provincie Zuid-Holland.

 • Begrensde zoekgebieden waarbinnen subsidie voor beheer van landschaps elementen kan worden aangevraagd. Dit bestand is vastgesteld op 17-07-2020 door GS