From 1 - 10 / 291
 • Deze webservice bevat vaarwegen zoals gebruikt in de verschillende AERIUS-producten.

 • Categories  

  Gegevens over een grondwatermonitoringnet (Groundwatermonitoringnet in het Engels) zijn opgeslagen in de basisregistratie ondergrond (BRO). Een grondwatermonitoringnet is een verzameling locaties waar onderzoek wordt gedaan om de toestand van het grondwater te kunnen bepalen en veranderingen erin te kunnen monitoren. Onderzoek in een grondwatermonitoringnet wordt gedaan naar de kwaliteit of de kwantiteit van het grondwater. Een grondwatermonitoringnet valt onder de verantwoordelijkheid van een bronhouder en heeft een vastgesteld monitoringsdoel.

 • Een lijnenbestand van de afmeerplaatsen langs de provinciale vaarwegen in Overijssel. Een afmeerplaats is ingericht om schepen (beroeps- of recreatievaart) te doen afmeren. Het betreffen geen ligplaatsen voor langdurig verblijf.

 • Gedetailleerde wegenkaart (lijnbestand) . Met alle objecten die voor de provincie interessant zijn.

 • Het betreft een puntenbestand ten behoeve van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Doelen zijn minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling van het gebied. Grondwaterstand meetbuizen die zijn geplaatst rondom "PAS-gebieden", veelal natura 2000 gebieden. In de "PAS-gebieden" worden de komende jaren maatregelen uitgevoerd (veelal vernatting) om de stikstof uitstoot te verminderen. Dit meetnet dient om mogelijke gevolgen van die maatregelen op de grondwaterstand te monitoren.

 • Landgoederen binnen de provincie Overijssel. Een landgoed is een ruimtelijke eenheid van terreinen en elementen. Deze zijn architectonisch, economisch en functioneel met elkaar verbonden. De kern is een (soms verdwenen) hoofdhuis. Deze dataset wordt gebruikt in de kaart Recreatie, als onderdeel van het onderzoek naar natuurlijk kapitaal binnen Overijssel.

 • Categories  

  INSPIRE Bodemgebruik in Nederland, gevuld met relevante objecten uit TOP10NL (onderdeel van de Basisregistratie Topografie (BRT)), geproduceerd en beheerd door het Kadaster.

 • Natte natuurparels zijn de waterafhankelijke delen van het NNB (Natuur Netwerk Brabant) die behoren tot een samenhangend complex van natuurgebieden die sterk afhankelijk zijn van hoge grondwaterstanden of kwel. Natte Natuurparels staan in het Provinciaal Milieu en Waterplan dat eens in de vijf jaar wordt vastgesteld. De Verordening Water, dat minder dan 1 maal per jaar wordt vastgesteld, bevat ook een laag met Natte Natuurparels maar verschilt met deze laag van de Natte Natuurparels, die consistent wordt gehouden met het NNB in het Natuurbeheerplan dat is vastgesteld op: zie veld Revisiedatum. Als er NNB verdwijnt, en het is tevens Natte Natuurparel, dan verdwijnt het ook uit deze kaartlaag die getoond wordt in een kaartviewer van het Natuurbeheerplan.

 • Het provinciaal beleid voor regionale wateroverlast is gericht op het zorgen voor bescherming tegen wateroverlast. Op de plankaart van het Provinciaal Milieu- en Waterplan (PMWP) 2016-2021 is de globale ligging van de concreet begrensde regionale waterbergingsgebieden en de gebieden die gevoelig zijn voor wateroverlast (reserveringsgebieden waterberging) uit de voorheen geldende plannen opgenomen

 • Openbare en niet-openbare zwembaden in Overijssel. Locaties, naam en typering van openbare en niet-openbare zwembaden in Overijssel. Data is afkomstig van provincie Overijssel in het kader van handhaving zwemwaterkwaliteit.