From 1 - 10 / 180
  • Dit bestand bevat de bodemkwaliteitsdata, toepassing boven- en ondergrond voor de gemeente Midden-Groningen. Voor de toepassingskaart zijn de functiekaart en de ontgravingskaart gecombineerd. De toepassingskaart geeft dus weer, aan welke kwaliteitseisen de grond moet voldoen, om op die plaats te worden toegepast.

  • Dit bestand bevat de Bodemkwaliteitsdata , toepassing boven- en ondergrond PFAS. Met de totstandkoming van deze Bodemkwaliteitskaart voor PFAS heeft de provincie een dekkende kaart met achtergrondwaarden voor PFAS en kan grondverzet onder de regels van het Besluit bodemkwaliteit eenvoudiger en kostenbesparend uitgevoerd worden.

  • Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) voor natuur-agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe het Natuurbeheerplan 2021 gemaakt. Voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer soms gekoppeld aan zoekgebieden. Inrichting en functieverandering (kwaliteitsimpuls) loopt per 1 januari 2010, zowel voor agrarisch natuurbeheer als natuurbeheer via PMJP. Dit thema heeft betrekking op het eventueel toekennen van natuursubsidie (SN-pakketten).

  • Het provinciaal beleid voor regionale wateroverlast is gericht op het zorgen voor bescherming tegen wateroverlast. Op de plankaart van het Provinciaal Milieu- en Waterplan (PMWP) 2016-2021 is de globale ligging van de concreet begrensde regionale waterbergingsgebieden en de gebieden die gevoelig zijn voor wateroverlast (reserveringsgebieden waterberging) uit de voorheen geldende plannen opgenomen

  • Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) voor natuur-agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe het Natuurbeheerplan 2021 gemaakt. Voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer soms gekoppeld aan zoekgebieden. Inrichting en functieverandering (kwaliteitsimpuls) loopt per 1 januari 2010, zowel voor agrarisch natuurbeheer als natuurbeheer via PMJP. Dit thema heeft betrekking op het eventueel toekennen van natuursubsidie (SN-pakketten).

  • Gebieden die landgoedzones weergeven. Een landgoedzone is een concentratie van landgoederen met typerende kenmerken. Deze kenmerken zijn terreingesteldheid, ligging aan historische infrastructuur, grootte en sociaaleconomische ontwikkeling. Een enkele keer is ook de periode en stijl van aanleg kenmerkend. Deze dataset is opgenomen in de Cultuur Historische Waardenkaart (CWK).

  • Tankstations waar aardgas en groengas wordt verkocht om te gebruiken als transportbrandstof. Dit zijn openbare verkooppunten waar gas wordt verkocht aan particulieren en bedrijven. Groengas is biologisch gemaakt gas. Dit gas is aangepast zodat het dezelfde kwaliteit krijgt als gewoon aardgas. Zowel de bestaande tankstations als de nog te realiseren tankstations zitten in het bestand. De gegevens zijn verzameld om de kaart te maken waarin de kansen staan voor bio-energie in de provincie Overijssel. Dit wordt ook wel de kansenkaart Bio-energie genoemd.

  • Deze kaart geeft aan waar in Nederland belangrijke gebieden liggen voor vogels met gebruikmaking van de selectiecriteria van BirdLife International. In samenhang met andere informatie over de ligging van Vogelrichtlijngebieden en ligging van kerngebieden voor broedende weidevogels is er hiermee een recent overzicht van de beleidsmatig belangrijkste gebieden voor vogels in Nederland.

  • Deze kaartlaag bevat berekende clusters aan de hand van de warmtevraag kaart op rasterniveau. Aan de hand van deze kaart en de ondergrens van 1.000GJ/ha/jaar is een selectie van gebieden ontstaan die voldoende warmtedichtheid hebben voor een collectieve oplossing. Rondom deze clusters is een buffer van 50 meter getrokken om naburige panden en adressen die bijgedragen hebben aan de hoge warmtevraagdichtheid te betrekken bij het cluster. Van de overbleven clustertjes is eerst gekeken of voldoen aan de ondergrens van 500GJ/jaar voor collectieve oplossingen. De overgebleven clusters zijn vervolgens gebufferd met 300 meter om te identificeren welke clusters als kralen geregen kunnen worden om tot een groter netwerk te komen. Van deze grote clusters is vervolgens de warmtevraag berekend. Voor het effectief benutten van een ondiep geothermiesysteem is ondergrens aan warmtevraag nodig. In deze kaartlaag is deze ondergrens ingesteld op 50.000GJ/jaar. Clusters waarvan de warmtevraag lager uit viel zijn daarom uitgesloten. Voor het bepalen van het ondergrondse warmteaanbod onder het cluster is verder gewerkt vanuit de ‘geregen clusters’. Aan deze clusters is een buffer toegevoegd van 700 meter om tot een totaal van 1.000 meter te komen vanaf de initiële clusters. Vanuit de OGT-potentie kaarten Breda en Brussel is een warmteaanbod-dichtheid berekend in de bodem onder het cluster. Deze dichtheid is vermenigvuldigd met de oppervlakte van het cluster om het totale warmteaanbod te berekenen. Dit berekende warmteaanbod en de berekende warmtevraag van het cluster maken een deelsom met de dekkingsgraad als antwoord.

  • Meer dan 1000 planten en dieren in Brabant zijn bedreigd in hun voortbestaan omdat hun leefgebied in kwaliteit en omvang achteruit is gegaan. Daarom neemt de provincie maatregelen voor het behoud en herstel van de biodiversiteit in de leefgebieden van bedreigde soorten.