From 1 - 10 / 233
  • Terreinen in beheer door Staatsbosbeheer, areaalstand 01-01-2019. Naast de terreinen zijn ook alle namen van organisatie eenheden benoemd (object-, planeenheid, beheergebied, provinciale eenheid en divisie). De terreinen zijn begrensd op basis van kadastrale perceelgrenzen.

  • Riparian zones represent transitional areas occurring between land and freshwater ecosystems, characterised by distinctive hydrology, soil and biotic conditions and strongly influenced by the stream water. They provide a wide range of riparian functions (e.g. chemical filtration, flood control, bank stabilization, aquatic life and riparian wildlife support, etc.) and ecosystem services. The Riparian Zones products will support the objectives of several European legal acts and policy initiatives, such as the EU Biodiversity Strategy to 2020, the Habitats and Birds Directives and the Water Framework Directive. Land Cover/Land Use (LC/LU) classification is tailored to the needs of biodiversity monitoring in a tailored buffer zone along large and medium-sized European rivers (with Strahler levels 3-8 derived from EU-Hydro). LC/LU is extracted from VHR satellite data and other available data in a buffer zone of selected rivers. The classes follow the pre-defined nomenclature on the basis of MAES typology of ecosystems (Level 1 to Level 4) and Corine Land Cover, providing 80 distinct thematic classes with a Minimum Mapping Unit (MMU) of 0.5 ha and a Minimum Mapping Width (MMW) of 10 m. The production of the Riparian Zones products was coordinated by the European Environment Agency in the frame of the EU Copernicus programme. «Data was produced with funding by the European Union. Copyright Copernicus Programme» DISCLAIMER: Wageningen Environmental Research has undertaken to distribute the data on behalf of EEA under Specific Contract No 3436/R0-Copernicus/EEA.56950 implementing Framework service contract No EEA/IDM/R0/16/009/Netherlands. Wageningen Environmental Research accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the content and use of these data. The European Environment Agency accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site and the information does not necessarily reflect the official opinion of the EEA or other European Communities bodies and institutions.

  • Deze webservice bevat de stikstofgevoelige habitattypen binnen een Natura2000-bied die ook daadwerkelijk relevant zijn bevonden voor de voorgaande publicatie van AERIUS, uitgaande van de beleidsmatig vastgestelde voorwaarden voor relevantie.

  • Boerderijen (puntenbestand) nemen een speciale plek in binnen de Nederlandse bouwhistorie. Deze bedrijfsgebouwen kennen in hun ontwikkeling een sterke relatie met het landschap. Van de boerderijen die zijn aangemerkt als rijks- of gemeentelijk monument wordt in deze database het boerderijtype weergegeven. Het boerderijtype is een combinatie van een hoofdgroep, subgroep en een variabele. In de provincie Overijssel zijn verreweg de meeste boerderijen te scharen onder de hallehuisgroep. Kenmerkend is het gemeenschappelijk uitgangspunt van de driebeukige plattegrond en de ankerbalkgebinten. Slechts een klein deel van de monumentale boerderijen valt onder de Noordelijke huisgroep.

  • De mate van hemelhelderheid in nachtelijke uren wordt weergegeven. Lichthinder wordt verbonden met gebiedskenmerken om zo donkerte als kwaliteit recht te doen. De vlakdekkende waarden voor hemelhelderheid (in milli candelas per vierkant meter) zijn gegenereerd op basis van interpolatie van de samengevatte originele meetpuntgegevens en her classificatie. Ter indicatie komt een hemelhelderheid van minder dan 0,50 mcd/m2 overeen met de hemelhelderheid zoals gemeten op het centrale deel van de Veluwe.

  • In het Ontgassingsvrij gebied is het verboden om restladingdamp van aardolieproducten die bestaan uit meer dan 10% benzeen te emitteren. Bij het varend ontgassen gooien chemicaliëntankers tijdens het varen op de rivieren hun ruimten open om ladingresten te laten verdampen. Vanuit nationale wetgeving is varend ontgassen op de rivier toegestaan, met uitzondering van enkele zeer giftige stoffen en benzine. In het kader van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) wordt voor benzeen gestreefd naar nul-emissie. Deze verplichting geldt bij emissiebronnen aan de wal. Het is ongewenst dat benzeen en benzeenhoudende mengsels vervolgens wel vanuit een varend schip, zonder emissiebeperkende voorzieningen, uitgestoten kunnen worden. Omdat emissiebeperkende voorzieningen aanbrengen bij een schip niet mogelijk zijn is er een verbod om varend te ontgassen.

  • Historische topografische kaart 1:25.000 van Overijssel, opgebouwd uit losse kaartbladen van de jaren 1919 tot 1935. De bladen kunnen verschillen qua datum van uitgifte. Historische topografische kaarten geven een volledig beeld van het terrein en het landschap van vroeger. U kunt zien waar bebouwing was, hoe beekjes en rivieren liepen en waar bos, hei of weidegrond was. Historische topografische kaarten bevatten informatie over plaats- en streeknamen en kunnen een waardevolle aanvulling zijn op stamboomonderzoek.

  • Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie fijn stof (µg pm10/m³) voor 2017 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

  • Op de kaart ziet u het aantal kinderen per km2 dat in oudere kinderdagverblijven verblijft en daardoor mogelijk aan meer lood staat blootgesteld. Vóór 1945 zijn in panden vooral loden drinkwaterleidingen aangelegd. Ongeveer vanaf 1960 is hiermee gestopt. De drinkwaterbedrijven hebben de waterleidingen buitenshuis in de periode 1995-2002 merendeels vervangen. Voor leidingen binnenshuis zijn huiseigenaren zelf verantwoordelijk. In oudere panden bestaat daarom de kans dat er nog loden leidingen aanwezig zijn.

  • Stalderingsgebieden / regio's die de provincie Noord-Brabant heeft aangewezen in de Interim Omgevingsverordening Zolang bestemmingsplannen nog niet voldoen aan de instructieregels uit artikel 3.52 Aanvullende regels stalderen van deze verordening, gelden er binnen de aangewezen stalderingsgebieden in aanvulling op andere artikelen rechtstreekse regels voor het oprichten van dierenverblijven voor hokdierenBinnen Stalderingsgebied gelden extra voorwaarden voor de ontwikkeling van veehouderijen gericht op het voorkomen van een verdere regionale concentratie van vee en het tegengaan van (verdere) leegstand. De toename van de oppervlakte dierenverblijf binnen een bouwperceel is alleen mogelijk als er elders dierenverblijven verdwijnen; het zogenaamde stalderen.