From 1 - 10 / 389
  • Terreinen in beheer door Staatsbosbeheer, areaalstand 01-01-2019. Naast de terreinen zijn ook alle namen van organisatie eenheden benoemd (object-, planeenheid, beheergebied, provinciale eenheid en divisie). De terreinen zijn begrensd op basis van kadastrale perceelgrenzen.

  • Deze kaart toont de berekende nachtelijke geluidsbelasting voor heel Nederland afkomstig van wegverkeer, op een resolutie van 10 meter. Om de geluidsbelasting te berekenen zijn gegevens van de volgende geluidsbronnen gebruikt: - rijkswegen (gegevens uit 2017) - gemeentelijke en provinciale wegen (gegevens uit 2017)

  • In deze kaart is het aantal verkeersongevallen afgebeeld waarbij de vervoerwijze fiets, elektrische fiets, snorfiets of bromfiets bij betrokken is. De ongevallen gaan over de periode van 2017 tot en met juli 2019. Er is onderscheid naar ongevallen op fietssnelwegen en snelfietsroutes en op overige locaties. Bron van de verkeersongevallen is de STAR-database van Verkeerskundig ICT-bureau VIA. Alleen de ongevallen waarvan de exacte locatie bekend is, worden afgebeeld op de kaart. Dit is ongeveer 80% van het totaal aantal ongevallen met bromfietsers en fietsers. De dataset heeft informatie over het aantal ongevallen met bromfietsers en fietsers naar afloop (totaal, uitsluitend materiële schade, letsel, dodelijk) en het aantal slachtoffers (totaal doden en gewonden en alleen dodelijke slachtoffers) onder bromfietsers en fietsers.

  • Het Natuurbeheerplan (NBP) is het provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer zijn vastgelegd. Met het zoekgebied water geeft de provincie het begrensde zoekgebied weer waarbinnen subsidie voor waterbeheertypen kan worden aangevraagd.

  • In dit bestand staan de provinciale wegen die van belang zijn voor de Interim Omgevingsverordening. Deze zijn overgenomen en is een bewerking van TOP.DTB_1_RBO bestand. Het is verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten de Provinciale Weg te gebruiken voor ander gebruik dan voor verkeersdoeleinden. Ookvoor het veranderen van de weg is een vergunningplicht opgenomen.

  • Bestand met vaarwegvakken binnen de provincie Noord-Brabant die aangemerkt zijn als provinciale vaarweg (beheer provincie Noord-Brabant, beheer namens provincie uitgevoerd door waterschap Brabantse Delta), gebaseerd op het Nationaal wegenbestand.

  • Er is een aantal regelingen waarbij subsidie is verleend voor de sanering van een bedrijf en waarbij de insteek is dat de bestemming op het perceel wordt aangepast. Dit zijn: a. Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV) b. Subsidieregeling Beëindiging Intensieve Veehouderijen (BIV) c. Subsidieregeling sanering glastuinbouwbedrijven in kwetsbare gebieden (GTB) d. Verplaatsingsregeling Intensieve Veehouderij (VIV) In de verordening worden deze locaties inzichtelijk gemaakt. De regels voorkomen dat hier opnieuw bebouwing wordt opgericht voor het type bedrijf dat eerder met subsidie is gesaneerd of verplaatst zolang er nog geen passende herbestemming in werking is getreden.

  • De BAG-data is bijgewerkt tot eind augustus 2019. Een ligplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig.

  • Sluis Eefde, sluis Aadorp, gemaal Ankersmit (Deventer). Via deze punten kunnen gebieden in tijden van droogte vanuit het Hoofdsysteem van water worden voorzien. In Overijssel is de bron hiervoor voornamelijk de IJssel. De belangrijkste transportroute is via het Twentekanaal.

  • Meer dan 1000 planten en dieren in Brabant zijn bedreigd in hun voortbestaan omdat hun leefgebied in kwaliteit en omvang achteruit is gegaan. Daarom neemt de provincie maatregelen voor het behoud en herstel van de biodiversiteit in de leefgebieden van bedreigde soorten.