Zoeken
 
From 1 - 10 / 410
 • Terreinen in beheer door Staatsbosbeheer, areaalstand 01-01-2019. Naast de terreinen zijn ook alle namen van organisatie eenheden benoemd (object-, planeenheid, beheergebied, provinciale eenheid en divisie). De terreinen zijn begrensd op basis van kadastrale perceelgrenzen.

 • Juist ook activiteiten buiten het stiltegebied kunnen de na te streven rust en stilte aantasten, bijvoorbeeld het houden van evenementen. Daartoe is een attentiezone stiltegebied opgenomen zodat bij het verlenen van medewerking aan activiteiten of het toedelen van nieuwe of tijdelijke functies rekening wordt gehouden met de na te streven rust en stilte.

 • De regels van Interim Omgevingsverordening zijn erop gericht om te voorkomen dat in het rivierbed ontwikkelingen plaats vinden die het stroomvoerend en bergend vermogen van de rivier aantasten. Het rivierbed is bedoeld voor (meer of minder regelmatig voorkomende) opvang van rivierwater, de langetermijnreservering rivierbed zal hier mogelijk in de toekomst voor nodig zijn.

 • In dit bestand staan de gebieden die niet onder de Attentiezone waterhuishouding van de Interim Omgevingsverordening vallen. In deze gebieden gelden soepeler regels voor grondwateronttrekkingen en bodemenergiesystemen.

 • Categories  

  Een natuurbrand is een brand in bos-, heide- of duingebied. In dit bestanden zitten de gebieden waar een grote natuurbrand kan ontstaan.

 • Deze webservice bevat het hexagonengrid. Dit grid is bepalend voor waar berekeningen worden uitgevoerd in de AERIUS-producten.

 • Meer dan 1000 planten en dieren in Brabant zijn bedreigd in hun voortbestaan omdat hun leefgebied in kwaliteit en omvang achteruit is gegaan. Daarom neemt de provincie maatregelen voor het behoud en herstel van de biodiversiteit in de leefgebieden van bedreigde soorten.

 • Wijzigingen in de Ambitiekaart behorende bij het Natuurbeheerplan 2019 Overijssel zoals is vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS) op 2 oktober 2018. Deze kaart bevat de wijzigingen in de Ambitiekaart ten opzichte van de kaart behorende bij het vastgestelde Natuurbeheerplan 2019 van april 2018. Het GS besluit van 2 oktober heeft enkel betrekking op deze wijzigingen. Naast deze wijzigingen kaart is in de bijlage van het Natuurbeheerplan een geconsolideerde Ambitiekaart opgenomen waar naast de wijzigingen alle begrenzingen zijn opgenomen. Tezamen met de plantekst vormt deze kaart de openstelling van natuur en landbouwgebieden voor verwerving en omvorming (naar natuur of een hoger natuurdoel). Deelname van deze omvormingsopgave loopt via 2 regelingen: de landelijke Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) en de voor Overijssel specifieke artikel 9.1 regeling. Welke gebieden voor welke regeling in aanmerking komen is in deze dataset opgenomen. De dataset bevat alle percelen van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Dit betreft zowel de opengestelde als de niet opengestelde percelen. Let wel: het betreft hier de actuele NNN (ook wel werkversie genoemd) en niet de vigerende NNN (Omgevingsvisie). De dataset is een extract van het Basis Bestand Natuur Overijssel en is afgestemd op het landelijk Informatie Model Natuur (IMNa 5.0).

 • Het Cultuurhistorisch waardevol gebied vormt de kernen binnen de Cultuurhistorische Landschappen. Het Cultuurhistorisch waardevol gebied is het meest kenmerkende deelgebied van de Cultuurhistorische Landschappen. Voor deze vlakken bepaalt de Interim Omgevingsverordening dat de gemeente - waar nodig - beschermende regels opneemt in het bestemmingsplan.

 • Bestand met vaarwegvakken binnen de provincie Noord-Brabant die aangemerkt zijn als provinciale vaarweg (beheer provincie Noord-Brabant, beheer namens provincie uitgevoerd door waterschap Brabantse Delta), gebaseerd op het Nationaal wegenbestand.