From 1 - 10 / 259
  • Terreinen in beheer door Staatsbosbeheer, areaalstand 01-01-2019. Naast de terreinen zijn ook alle namen van organisatie eenheden benoemd (object-, planeenheid, beheergebied, provinciale eenheid en divisie). De terreinen zijn begrensd op basis van kadastrale perceelgrenzen.

  • Preventief fouilleren

  • Rond onttrekkingspunten voor rivierwater voor de drinkwatervoorziening in de Amer en de Afgedamde Maas zijn beschermingszones aangewezen. Dit zijn gebieden rondom de onttrekkingspunten waar calamiteiten binnen 6 uur een risico kunnen vormen voor de winning.

  • De BAG-data is bijgewerkt tot eind augustus 2019. Een ligplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig.

  • Riparian zones represent transitional areas occurring between land and freshwater ecosystems, characterised by distinctive hydrology, soil and biotic conditions and strongly influenced by the stream water. They provide a wide range of riparian functions (e.g. chemical filtration, flood control, bank stabilization, aquatic life and riparian wildlife support, etc.) and ecosystem services. The Riparian Zones products will support the objectives of several European legal acts and policy initiatives, such as the EU Biodiversity Strategy to 2020, the Habitats and Birds Directives and the Water Framework Directive. Land Cover/Land Use (LC/LU) classification is tailored to the needs of biodiversity monitoring in a tailored buffer zone along large and medium-sized European rivers (with Strahler levels 3-8 derived from EU-Hydro). LC/LU is extracted from VHR satellite data and other available data in a buffer zone of selected rivers. The classes follow the pre-defined nomenclature on the basis of MAES typology of ecosystems (Level 1 to Level 4) and Corine Land Cover, providing 80 distinct thematic classes with a Minimum Mapping Unit (MMU) of 0.5 ha and a Minimum Mapping Width (MMW) of 10 m. The production of the Riparian Zones products was coordinated by the European Environment Agency in the frame of the EU Copernicus programme. «Data was produced with funding by the European Union. Copyright Copernicus Programme» DISCLAIMER: Wageningen Environmental Research has undertaken to distribute the data on behalf of EEA under Specific Contract No 3436/R0-Copernicus/EEA.56950 implementing Framework service contract No EEA/IDM/R0/16/009/Netherlands. Wageningen Environmental Research accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the content and use of these data. The European Environment Agency accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site and the information does not necessarily reflect the official opinion of the EEA or other European Communities bodies and institutions.

  • Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie fijn stof (µg pm10/m³) voor 2017 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

  • Nauwkeurige provinciale begrenzing van het in artikel 2.13.2 Barro indicatief aangewezen erfgoed van uitzonderlijke universele waarde De Nieuwe Hollandse Waterlinie voor zover gelegen in Noord-Brabant. Het gebied staat op de voorlopige lijst om als werelderfgoed aangewezen te worden en is door het Rijk indicatief opgenomen in het Barro. PS hebben de opdracht de nadere begrenzing vaststellen, hetgeen in de Verordening ruimte 2012 is gebeurd. De objecten in dit bestand zijn vastgesteld op de schaal 1:25.000

  • Dit bestand bevat de gesloten stortplaatsen van de Provincie Noord-Brabant. Het doel van de regeling is te waarborgen dat in geval van het verrichten van activiteiten op een gesloten stortplaats de aanwezigheid van die stortplaats geen nadelige gevolgen voor het milieu heeft. Dit houdt o.a. in dat aan de aangebrachte nazorgvoorzieningen zoals afdeklagen en ontgassingsinstallaties geen schade wordt toegebracht.

  • Deze kaart geeft de ligging van gevalideerde natte koeltorens in Nederland. Natte koeltorens zijn installaties die gebruikt worden voor het afvoeren van overtollige warmte uit productieprocessen en gebouwen. Dit gebeurt door het vernevelen van water in een open constructie. Natte koeltorens kunnen een verspreidingsbron zijn van de legionellabacterie. De bacterie vormt een gevaar voor de volksgezondheid.

  • De provincie Utrecht is opgedeeld in gebieden. Per gebied is in het natuurbeheerplan beschreven wat de ontstaansgeschiedenis is en wat de ambities zijn die wij willen bereiken.