From 1 - 10 / 194
  • Terreinen in beheer door Staatsbosbeheer, areaalstand 01-01-2019. Naast de terreinen zijn ook alle namen van organisatie eenheden benoemd (object-, planeenheid, beheergebied, provinciale eenheid en divisie). De terreinen zijn begrensd op basis van kadastrale perceelgrenzen.

  • De regels van Interim Omgevingsverordening zijn erop gericht om te voorkomen dat in het rivierbed ontwikkelingen plaats vinden die het stroomvoerend en bergend vermogen van de rivier aantasten. Het rivierbed is bedoeld voor (meer of minder regelmatig voorkomende) opvang van rivierwater, de langetermijnreservering rivierbed zal hier mogelijk in de toekomst voor nodig zijn.

  • Op de kaart ziet u het aantal kinderen (2-6 jaar) per km2 dat in oudere woningen woont en daardoor mogelijk aan meer lood staat blootgesteld. Vóór 1945 zijn in woningen vooral loden drinkwaterleidingen aangelegd. Ongeveer vanaf 1960 is hiermee gestopt. De drinkwaterbedrijven hebben de waterleidingen buitenshuis in de periode 1995-2002 merendeels vervangen. Voor leidingen binnenshuis zijn huiseigenaren zelf verantwoordelijk. In oudere panden bestaat daarom de kans dat er nog loden leidingen aanwezig zijn.

  • The Urban Atlas provides pan-European comparable land use and land cover data for Functional Urban Areas (FUA). The Street Tree Layer (STL) is a separate layer from the Urban Atlas 2012 LU/LC layer produced within the level 1 urban mask for each FUA. It includes contiguous rows or a patches of trees covering 500 m² or more and with a minimum width of 10 meter over "Artificial surfaces" (nomenclature class 1) inside FUA (i.e. rows of trees along the road network outside urban areas or forest adjacent to urban areas should not be included). Urban Atlas is a joint initiative of the European Commission Directorate-General for Regional and Urban Policy and the Directorate-General for Enterprise and Industry in the frame of the EU Copernicus programme, with the support of the European Space Agency and the European Environment Agency. «Data was produced with funding by the European Union. Copyright Copernicus Programme» DISCLAIMER: Wageningen Environmental Research has undertaken to distribute the data on behalf of EEA under Specific Contract No 3436/R0-Copernicus/EEA.56950 implementing Framework service contract No EEA/IDM/R0/16/009/Netherlands. Wageningen Environmental Research accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the content and use of these data. The European Environment Agency accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site and the information does not necessarily reflect the official opinion of the EEA or other European Communities bodies and institutions.

  • Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) voor natuur-agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe het Ontwerp Natuurbeheerplan 2020 gemaakt. Voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer soms gekoppeld aan zoekgebieden. Inrichting en functieverandering (kwaliteitsimpuls) loopt per 1 januari 2010, zowel voor agrarisch natuurbeheer als natuurbeheer via PMJP. Dit thema heeft betrekking op het eventueel toekennen van natuursubsidie (SN-pakketten).

  • Het betreft locaties waar de primaire waterkeringen overgaan in de zogenaamde hoge gronden. De objecten in dit bestand zijn indicatief.

  • U ziet hier de hooikoortsverwachting voor vandaag/morgen/overmorgen voor mensen met een graspollen allergie. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werkt deze verwachting twee keer per dag bij in de maanden mei, juni en juli, wanneer de meeste graspollen in de lucht zitten.

  • Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie roet (µg EC/m³) voor 2019, op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

  • Het Natuurbeheerplan (NBP) is het provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer zijn vastgelegd. De beheerkaart geeft alle bestaande, beheerwaardige (agrarische) natuur en landschap weer met de benamingen volgens de landelijk uniforme systematiek van de Index Natuur en Landschap. Met de beheertypenkaart stimuleert de provincie de instandhouding van de op die kaart aangegeven en begrensde beheertypen.

  • Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben de verplichting vanuit de Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn om grondwater dat nu en voor de toekomst geschikt is voor de winning van drinkwater te beschermen. De onconventionele winning van koolwaterstoffen brengt risico’s met zich mee, die de kwaliteit van het grondwater voor drinkwaterwinning bedreigen. Omdat de risico’s van deze onconventionele boringen naar koolwaterstoffen onbekend en wellicht onbeheersbaar zijn, is het nodig de grondwaterlichamen die geschikt zijn voor drinkwaterwinning voor menselijke consumptie te beschermen met een verbod.