Zoeken
 
From 1 - 10 / 463
 • Terreinen in beheer door Staatsbosbeheer, areaalstand 01-01-2019. Naast de terreinen zijn ook alle namen van organisatie eenheden benoemd (object-, planeenheid, beheergebied, provinciale eenheid en divisie). De terreinen zijn begrensd op basis van kadastrale perceelgrenzen.

 • Categories  

  In dit bestand zijn de grenzen opgenomen van de Nationale Parken, zoals die op diverse momenten zijn gepubliceerd in de Staatscourant (laatste wijziging: 7 oktober 2013, nr. DGNR-PDJNG/13163012). Het bestand bevat in totaal 20 Nationale Parken: de toenmalige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft 17 bijzondere natuurgebieden in Nederland aangewezen als nationaal park. Daarnaast zijn er twee private nationale parken (NP De Hoge Veluwe en NP Veluwezoom) en één Grenspark: De Zoom - Kalmthoutse Heide. Dit grenspark is vastgesteld door het Comité van Ministers van de Benelux. De parkgrenzen worden aangeleverd door de Secretarissen van de Nationale Parken en door de staatssecretaris van EZ vastgesteld. De grenzen in het GIS-bestand kunnen afwijken van de grenzen in het BIP (Beheers- en Inrichtingsplan). Elk Nationaal Park heeft een BIP, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Minister van LNV. Elk BIP bevat een kaart met de begrenzing van het Park. Die grens is een momentopname. In de loop der tijd kunnen de grenzen van een Park licht wijzigen door kleine aankopen of uitruil van gronden. Die wijzigingen worden bij periodieke updates doorgevoerd in het BIP. Een BIP kan daardoor achter- of juist vooruitlopen op de grenzen in dit bestand.

 • Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie fijn stof (µg pm2,5/m³) voor 2017 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

 • Snelheidsmetingen op provinciale wegen over het jaar 2018. De laatste 5 jaar worden weergegeven. Snelheden gemotoriseerd verkeer op provinciale wegen. De data wordt verzameld op basis van elektronische meetlussen op de provinciale wegvakken buiten de bebouwde kom. In de data wordt de gemiddelde snelheid, de 85-percentielsnelheid en het percentage snelheidsovertreders getoond.

 • The Urban Atlas provides pan-European comparable land use and land cover data for Functional Urban Areas (FUA). The Street Tree Layer (STL) is a separate layer from the Urban Atlas 2012 LU/LC layer produced within the level 1 urban mask for each FUA. It includes contiguous rows or a patches of trees covering 500 m² or more and with a minimum width of 10 meter over "Artificial surfaces" (nomenclature class 1) inside FUA (i.e. rows of trees along the road network outside urban areas or forest adjacent to urban areas should not be included). Urban Atlas is a joint initiative of the European Commission Directorate-General for Regional and Urban Policy and the Directorate-General for Enterprise and Industry in the frame of the EU Copernicus programme, with the support of the European Space Agency and the European Environment Agency. «Data was produced with funding by the European Union. Copyright Copernicus Programme» DISCLAIMER: Wageningen Environmental Research has undertaken to distribute the data on behalf of EEA under Specific Contract No 3436/R0-Copernicus/EEA.56950 implementing Framework service contract No EEA/IDM/R0/16/009/Netherlands. Wageningen Environmental Research accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the content and use of these data. The European Environment Agency accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site and the information does not necessarily reflect the official opinion of the EEA or other European Communities bodies and institutions.

 • Begrenzingen waterschappen in Overijssel en de aangrenzende waterschappen. De begrenzingen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op kadastrale grenzen. De laatste wijziging betreft de samenvoeging van de waterschappen ‘Groot Salland’ en ‘Reest en Wieden’ tot één waterschap genaamd: Waterschap Drents Overijsselse Delta.

 • Bedrijventerreinen in Noord-Brabant 2019 met extra gekoppelde statistische gegevens.

 • De categorie Nieuwe Natuur in het natuurbeheerplan is gecontroleerd mbt realisatiegegevens (verwerving/functieverandering en inrichting) uit de Voortgangs Rapportage Natuur (VRN). Dit resulteert in een voorstel voor wijziging van een aantal percelen mbt realisatieinformatie in de VRN en aanpassingen van de begrenzing van de Nieuwe Natuur.

 • In het Natuurbeheerplan is een kaart met Natuurbeheergebied Ambitie (Ambitiekaart) opgenomen. De verschillenkaart geeft de verschillen weer tussen de laatst vastgestelde versie en de vorige versie van Natuurbeheergebied Ambitie (Ambitiekaart).

 • Dit zijn de Landschapsbeheertypen van de Beheertypenkaart van het Natuurbeheerplan dat is vastgesteld op: zie veld Revisiedatum. Dit bestand is gemaakt om getoond te worden in een kaartviewer van het Natuurbeheerplan. Bij uitlevering kan beter het bestand met de volledige Beheertypenkaart gebruikt worden dan dit bestand.