From 1 - 10 / 330
  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Grens verbodzone diepe boringen.In de verbodszone diepe boringen willen we de natuurlijke bescherming van het grondwater, door in de ondergrond aanwezige kleilagen te behouden. In de Provinciale Omgevingsverordening zijn regels opgenomen tot welke diepte maximaal geboord mag worden. Kaart robuust en klimaatbestendig watersysteem

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Toets verwachte archeologische waarden beekdal. In gebieden of terreinen waar archeologische waarden worden verwacht (verwachtingsgebieden) die van provinciaal belang zijn, sturen wij op een goede uitvoering van archeologisch onderzoek, conform de gangbare, in de archeologische beroepsgroep geldende kwaliteitseisen. Onder deze verwachtingsgebieden vallen alle Drentse essen en beekdalen, het Holtingerveld (voorheen de Havelterberg), het Drentsche Aa-gebied, de gebieden waar Celtic fields worden verwacht, offerveentjes en het vermoede traject van de prehistorische weg over de Hondsrug. Kaart Kernkwalteit archeologie.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van zwemwater. De provincie Drenthe wijst op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden jaarlijks de locaties voor zwemwater aan. De waterschappen stellen op grond van de EU-zwemwaterrichtlijn (2006) voor iedere zwemwaterlocatie een zwemwaterprofiel op. Kaart Robuust klimaatbestendig watersysteem.

  • De BAG-data is bijgewerkt tot eind augustus 2019. Overzicht van alle woningen in Zaanstad ingedeeld naar woningtype op basis van BAG pand en BAG verblijfsobject in de volgende klasse. Vrijstaande woning Twee onder een kap Hoekwoning Tussenwoning Meergezinswoning Het bestand is een momentopname februari 2016 Let op: Voor de twee onder een kap woning kan er wat ruis zitten in de analyse.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van potentieel gebied met grondwater voor de openbare drinkwatervoorziening. De provincie is bevoegd gezag voor de vergunningverlening voor grondwateronttrekkingen voor de openbare drinkwatervoorziening. Aanvragen voor gebieden die al de aanduiding 'grondwater voor de bereiding van drinkwater hebben, verdienen de voorkeur. Kaart robuust en klimaatbestendig watersysteem

  • Het Utrechtse landschap is mooi, verrassend en veelzijdig. De diversiteit aan Utrechtse landschappen is groot: de extreme openheid van Eemland of de Lopikerwaard, de intimiteit van een boomgaard in de Kromme Rijn, een open plek middenin het bos van de Utrechtse Heuvelrug, een fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de overgang van de historische Grebbeberg naar het robuuste rivierenlandschap van Nederrijn en Lek. Een landschap is bovendien geen statisch plaatje; landschap is altijd in ontwikkeling en elk landschap heeft ruimte voor een vorm van dynamiek. Maar wel op zo’n manier dat de landschapskwaliteit wordt ontzien en liefst beter beleefbaar wordt.

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D7). Op de kaart zijn bij de stadsranden van Assen, Hoogeveen en Meppel harde grenzen tussen stad en land gemarkeerd. Daar grenzen de steden aan landschappelijke en cultuurhistorische waarden. De Drentsche Aa (Assen), het Oude Diep (Hoogeveen) en de Reest (Meppel) zijn iconisch voor de ruimtelijke kwaliteit van Drenthe. Deze waarden willen we behouden en versterken. Uitbreiding van de aangrenzende steden achten wij hier onwenselijk.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe is op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Drents Plateau. Als gevolg van klimaatverandering nemen ook de perioden met droogte toe. Op het Drents Plateau houden we zoveel mogelijk water vast om droogte te overbruggen. Hierdoor is de landbouw gedeeltelijk zelfvoorzienend en wordt verdroging van natuur zoveel mogelijk voorkomen. Kaart Robuust en klimaatbestendig watersysteem.

  • AED's in Gemeente Koggenland

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van NNN - verbindingen. Voor de instandhouding en het versterken van biodiversiteit, conform de afspraken in het Natuurpact met het Rijk zet de provincie Drenthe de komende jaren in op de verdere ontwikkeling van verbindingen en hiermee de verdere ontsnippering van de Drentse natuur. Daarmee verbinden wij in Drenthe verschillende natuurgebieden binnen het Natuurnetwerk Nederland. Kaart Kernkwaliteit Natuur