Zoeken
 
From 1 - 10 / 196
  • kaartlaag met VTH-objecten van de samenwerkende Gelderse en Overijsselse omgevingsdiensten

  • Data uit kaartboeken van de periode 1635 tot 1775. De kaartboeken werden door het waterschap gebruikt om er op toe te zien dat de eigenaren geen water in beslag namen door demping. De percelen op de kaart zijn naar de huidige maatstaven vrij nauwkeurig gemeten en voorzien van een administratie met de eigenaren. bijzondere locaties van molens werven en beroepen worden in de boeken vermeld. Alle 97 kaarten aan een geven een zeer gedetailleerd beeld van de Voorzaan, Nieuwe Haven en de Achterzaan. De bladen Oost en West van de zaan zijn vrij nauwkeurig. De bladen aan de Voorzaan zijn een schetsmatige weergave van de situatie. De kaart van de Nieuwe Haven si weer nauwkeurig te noemen.

  • Deze kaartlaag vormt het bestand voor het agrarisch waterbeheer op de beheertypenkaart. Deze kaart is door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vastgesteld op 10 april mei 2019, document/nummer (1057213/1057232) als onderdeel van het Ontwerp Natuurbeheerplan 2019. Doel van de beheertypenkaart is het vastleggen van de huidige wijze van agrarisch waterbeheer, zowel binnen als buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De kaart wordt gebruikt voor de toekenning van subsidies voor natuurbeheer.

  • Standplaatsen Gemeente Koggenland

  • In 2015 heeft gemeente Koggenland een scan laten uitvoeren naar de geluidshinder veroorzaakt door wegverkeer. De gepubliceerde kaarten geven een indicatie van de geluidshinder in 2015. Deze service bevat de geluidcontouren van alle wegen in de gemeente inclusief aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder. Deze geluidcontouren kunnen gebruikt worden als eerste (worst case) toetsing van een plan aan de Wet geluidhinder. In deze berekening is de invloed van lokale gebouwen wel meegenomen.

  • De provincie Utrecht heeft een aantrekkelijke basis voor recreatie en toerisme. We hebben veel te bieden: uitstekende voorzieningen (winkels en musea) in diverse steden, aantrekkelijk cultureel erfgoed en een gevarieerd landschap met plassen, veengebieden, waarden en grote bos- en natuurgebieden. In de provincie ligt ook een uitgebreid recreatief netwerk van wandel- en fietspaden met recreatieconcentratiepunten. De bereikbaarheid van het landelijk gebied vanuit het stedelijk gebied vinden wij belangrijk. Daarnaast zetten wij ons in voor behoud van het bestaande provinciale en landelijke routenetwerk en de knelpunten hierin. We streven naar meer samenhang in de totale recreatieve structuur en in verbindingen tussen bestaande recreatiegebieden.

  • Op deze kaartlaag in de PRV is het Natuurnetwerk Nederland (NNN) weergegeven. Dit is een samenhangend netwerk van bestaande en toekomstige natuurgebieden in Nederland. Deze kaartlaag is vastgesteld door GS op 16 oktober 2018 (besluitnummer (1060770/1133547). Op deze kaartlaag in de PRV is tevens het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in de grote wateren (zoals het IJsselmeer, Noordzee, Waddenzee) weergegeven.

  • Het bodem- en watersysteem vormt een belangrijke basis voor het duurzaam functioneren van het landelijk en stedelijk gebied. Dit systeem is kwetsbaar voor overstromingen, wateroverlast en watertekort. We stimuleren met ons beleid dat bij ontwikkelingen rekening gehouden wordt met kwaliteiten en kwetsbaarheden. De kwetsbaarheden kunnen versterkt worden door klimaatverandering. Hier lopen onderzoeken naar, zoals het Deltaprogramma en onderzoeken naar de kwetsbaarheid van de huidige waterwinlocaties (zowel grondwaterwinning, als oppervlaktewaterwinning) en de toekomstige behoefte aan waterwinlocaties. Wij volgen ze, dragen eraan bij en passen er, indien nodig, ons ruimtelijk beleid en de inzet van instrumenten op aan. Bij de herijking van de PRS geldt dit voor de deltabeslissingen en de ruimtelijke bescherming van grondwater die potentieel geschikt is voor drinkwaterwinning. De waterbeheerders zijn bij de realisatie van het bodem- en waterbeleid een belangrijke partner.

  • In 2015 heeft gemeente Koggenland een scan laten uitvoeren naar de luchtkwaliteit veroorzaakt door wegverkeer. De gepubliceerde kaarten geven een indicatie van de luchtkwaliteit in 2015. De luchtkwaliteitskaarten zijn gepubliceerd maar uit het onderzoek is gebleken dat op geen enkele locatie nu en in de toekomst, sprake is van een overschrijding van de normen. Deze kaart toont de hoeveelheid fijn stof (PM25)

  • Op de kaart ziet u welk percentage van de bevolking in de door u gekozen buurt ernstig gehinderd is door geluid van wegverkeer op wegen waar niet harder gereden mag worden dan 50 kilometer per uur.