From 1 - 10 / 215
  • Overzicht van projecten waarin agrariërs, waterschappen en andere partijen onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer werken aan een betere waterkwaliteit, beter omgaan met zoetwaterbeschikbaarheid en betere agrarische bedrijfsresultaten.

  • Deze kaartlaag vormt het bestand van de Vaarlandtoeslagkaart. Deze kaart is door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vastgesteld op 25 september 2018, document/nummer 1098362/1126395 als onderdeel van het Natuurbeheerplan 2019. Het doel van de Vaarlandtoeslagkaart is een toeslag voor vaarland (land dat uitsluitend over water te bereiken is en waar geen materiaal voor beheer [machines, vee, mest e.d.] wordt opgeslagen). Dit geldt alleen voor natuurbeheer. Voor de provincie Noord-Holland geldt dat alleen de volgende pakketten voor vergoeding in aanmerking kunnen komen: N05, N06, N10, N12 en N13. De overige (natuur)beheertypen staan, ook als het land is dat uitsluitend varend te bereiken is, niet op de vaarlandtoeslagkaart en komen niet in aanmerking voor een toeslag.

  • Voorlopig trace van een warmtenetwerk in Zaandam oost.

  • Binnenstedelijke ontwikkeling, inclusief transformatie en herstructurering en de aanpak van leegstand, heeft bovengemeentelijke aspecten, omdat we te maken hebben met regionale markten voor wat betreft woon- en werklocaties. Het gaat daarbij om regionale afstemming en het creëren van een gelijk speelveld in alle gemeenten.

  • Deze kaartlaag vormt het bestand van de Vaarlandtoeslagkaart. Deze kaart is op 10 april mei 2019, document/nummer (1057213/1057232) als onderdeel van het Ontwerp Natuurbeheerplan 2019. Het doel van de Vaarlandtoeslagkaart is een toeslag voor vaarland (land dat uitsluitend over water te bereiken is en waar geen materiaal voor beheer [machines, vee, mest e.d.] wordt opgeslagen). Dit geldt alleen voor natuurbeheer. Voor de provincie Noord-Holland geldt dat alleen de volgende pakketten voor vergoeding in aanmerking kunnen komen: N05, N06, N10, N12 en N13. De overige (natuur)beheertypen staan, ook als het land is dat uitsluitend varend te bereiken is, niet op de vaarlandtoeslagkaart en komen niet in aanmerking voor een toeslag.

  • Op de kaart ziet u het algemene beeld van de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. De Som Normoverschrijdingen (SNO) is een mate van normoverschrijding van het oppervlakte water die gebaseerd is op het aantal verschillende bestrijdingsmiddelen die de norm overschrijdt én de grootte van die overschrijding. Hoe groter de SNO (rode en paarse stippen) hoe meer en hoe groter er overschrijdingen zijn. Bij grijze stippen is geen SNO berekend (omdat er onvoldoende stoffen zijn gemeten. De kaart is afkomstig van de Atlas Bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater (www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl). Deze atlas is gefinancierd door de verschillende ministeries (IenM en EZ), het Directoraat Generaal Water, met medewerking van UvW, RIVM, Ctgb en Rijkswaterstaat - WVL. De data zijn tot stand gekomen door de grote meetinspanning die onze Nederlandse waterbeheerders elk jaar weer leveren. De data zijn verzameld via IHW. De opdrachtgevers en ontwikkelaars van de website bestrijdingsmiddelenatlas zijn niet aansprakelijk voor eventuele foutieve of incomplete gegevens (over metingen, normen, landgebruik e.d.) of informatie in deze webservice

  • Op de kaart ziet u welk percentage van de bevolking in de door u gekozen buurt ernstig gehinderd is door geluid van vliegtuigen.

  • Wij willen de infrastructuur en de ruimtelijke ontwikkeling op elkaar afstemmen. Dit betekent dat we bij de planning van ruimtelijke ontwikkelingen rekening houden met de mogelijkheden van de bestaande wegen en OV-verbindingen, en dat we bij eventuele aanpassingen van infrastructuur naast het verbeteren van de bereikbaarheid rekening houden met het benutten van kansen voor versterking van de kwaliteiten van de landschappen, stad-landverbindingen, kwaliteit leefomgeving en ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden. Daarbij streven wij vooral naar een bij het vigerende mobiliteitsbeleid passende bereikbaarheid van de belangrijke werkgelegenheidslocaties. Maar ook voor andere bovenlokale functies is het beheersen van de mobiliteitsdruk van belang. Daarvoor is een voldoende robuust netwerk essentieel. Mede daarom zijn de afgelopen jaren een aantal planstudies en verkenningen gestart ter verbetering van de hoofdinfrastructuur en de regionale bereikbaarheid van Utrecht. Deze maken onderdeel uit van het bereikbaarheidspakket VERDER.

  • Op de kaart ziet u welk percentage van de bevolking in de door u gekozen wijk ernstig gehinderd is door geluid van vliegtuigen.

  • Op de kaart ziet u welk percentage van de bevolking in de door u gekozen buurt ernstig gehinderd is door geluid van passerende treinen.