From 1 - 10 / 305
  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D4). In gebieden of terreinen waar archeologische waarden worden verwacht (verwachtingsgebieden) die van provinciaal belang zijn, sturen wij op een goede uitvoering van archeologisch onderzoek, conform de gangbare, in de archeologische beroepsgroep geldende kwaliteitseisen. Onder deze verwachtingsgebieden vallen alle Drentse essen.

  • Data uit kaartboeken van de periode 1635 tot 1775. De kaartboeken werden door het waterschap gebruikt om er op toe te zien dat de eigenaren geen water in beslag namen door demping. De percelen op de kaart zijn naar de huidige maatstaven vrij nauwkeurig gemeten en voorzien van een administratie met de eigenaren. bijzondere locaties van molens werven en beroepen worden in de boeken vermeld. Alle 97 kaarten aan een geven een zeer gedetailleerd beeld van de Voorzaan, Nieuwe Haven en de Achterzaan. De bladen Oost en West van de zaan zijn vrij nauwkeurig. De bladen aan de Voorzaan zijn een schetsmatige weergave van de situatie. De kaart van de Nieuwe Haven si weer nauwkeurig te noemen.

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart C2). De verbodszone diepe boringen is onderdeel van de grondwaterbeschermingsgebieden gericht op de bescherming van het grondwater dat wordt onttrokken voor de drinkwatervoorziening. In gebieden met kleilagen in de ondergrond is sprake van een natuurlijke bescherming van de grondwaterwinning. De verbodszone is er op gericht te voorkomen dat de natuurlijke bescherming wordt aangetast.).

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Hubs. Wij willen de overstap tussen verschillende vervoersmiddelen stimuleren door vervoersknooppunten te ontwikkelen. Knooppunten (hubs) zijn bijvoorbeeld een treinstation, busstation, P+R of grote bushaltes. We zien kansen om op deze knooppunten bijvoorbeeld het OV-vervoer en kleinschalig publiek vervoer te koppelen. Kaart Mobilteit

  • Op de kaart ziet u welk percentage van de bevolking in de door u gekozen buurt ernstig gehinderd is door geluid van wegverkeer op wegen waar niet harder gereden mag worden dan 50 kilometer per uur.

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaarten D3). Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een landelijk netwerk van natuur- en agrarische gebieden met een speciale natuurkwaliteit.De NNN is vastgesteld als onderdeel van de Provinciale Omgevingsverordening. Jaarlijks wordt deze geactualiseerd. Ook de ecologische verbindingen zijn een onderdeel van de vastgestelde NNN.

  • Op de kaart ziet u de Cruyff Courts; plekken waar kinderen veilig kunnen sporten en buitenspelen. Naast de ‘gewone’ Cruyff Courts zijn er speciale Cruyff Courts bij instellingen voor kinderen met een handicap.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Cultuurhistorische hoofdstructuur - lijnen. De provincie Drenthe richt zich op het waarborgen van de cultuurhistorische samenhang voor de toekomst. De initiatiefnemers hebben de verantwoordelijkheid om de cultuurhistorische hoofdstructuur (bijvoorbeeld Frederiksoord en Veenhuizen) als inspiratiebron te benutten. De provincie beoordeelt de plannen en initiatieven daarop. Kaart: Kernkwaliteit cultuurhistorie.

  • Parkeren Gemeente Koggenland

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaarten B en D11). Een ruimtelijk plan dat een gebied bestrijkt dat samenvalt met een beekdal voorziet voor de desbetreffende gebieden in voorwaarden (Nee, tenzij) voor het realiseren van kapitaalintensieve functies.