From 1 - 10 / 342
  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Glastuinbouw. De provincie Drenthe geeft de ruimte voor de ontwikkeling van de glastuinbouw op de aangewezen locaties in de clusters Erica en Klazienaveen in de gemeente Emmen. Het clusteren op deze glastuinbouwlocaties is ingegeven vanuit duurzaamheid en de logistieke mogelijkheden. Nieuwvestiging buiten deze clusters wordt uitgesloten. Kaart robuust landbouwsysteem

  • Deze kaartlaag bevat het plangebied van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D4).

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Verwachte archeologische waarden - locaties. In gebieden of terreinen waar archeologische waarden worden verwacht (verwachtingsgebieden) die van provinciaal belang zijn, stuurt de provincie Drenthe op een goede uitvoering van archeologisch onderzoek, conform de gangbare, in de archeologische beroepsgroep geldende kwaliteitseisen. Onder deze verwachtingsgebieden vallen alle Drentse essen en beekdalen, het Holtingerveld (voorheen de Havelterberg), het Drentsche Aa-gebied, de gebieden waar Celtic fields worden verwacht, offerveentjes en het vermoede traject van de prehistorische weg over de Hondsrug. Kaart Kernkwaliteit archeologie

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van zwemwater. De provincie Drenthe wijst op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden jaarlijks de locaties voor zwemwater aan. De waterschappen stellen op grond van de EU-zwemwaterrichtlijn (2006) voor iedere zwemwaterlocatie een zwemwaterprofiel op. Kaart Robuust klimaatbestendig watersysteem.

  • Voor het grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa gelden regels met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in een zone van 4 meter vanaf de instreek van de waterloop en het innemen van oppervlaktewater.Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart A).

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Spoorlijn HOV. Het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in Drenthe bestaat uit de nationale en regionale treinen, de Qliners en Q-linkbussen. Het HOV heeft een hogere kwaliteit en rijdt frequenter dan de basislijnen. Kaart Mobiliteit.

  • Luchtfoto 2017 Gemeente Koggenland

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Deelgebieden Cultuurhistorische hoofdstructuur. De Cultuurhistorische Hoofdstructuur is gebiedsgericht beschreven in 10 deelgebieden. Kaart kernkwaliteit cultuurhistorie

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Zonering radiotelescoop. In de bossen van Dwingeloo en Hooghalen staan radiotelescopen opgesteld voor waarnemingen aan het zonnestelsel. Rond elk van deze waarnemingsposten zijn zones aangegeven voor de toelating van gemotoriseerd verkeer en de oprichting van nieuwe bebouwing. Kaart 4 Robuust sociaal-economisch systeem.