From 1 - 10 / 297
  • Een grafheuvel is een heuvel, opgeworpen met heideplaggen, graszoden of kleischollen, boven het graf van een overledene. Het aanleggen van dergelijke grafmonumenten kent een lange traditie, vanaf het laat-neolithicum (ca. 2900 v.Chr.) tot in de Romeinse tijd. In de database ‘grafheuvels’ zijn ca. 3000 heuvels opgenomen. Het gaat veelal om landmeetkundig ingemeten heuvellichamen, gelegen op terreinen die wettelijk zijn beschermd. De kaart biedt een dynamisch beeld, want regelmatig worden er nieuwe grafheuvels ontdekt. Vooral bestudering van het Actueel Hoogtebestand Nederland levert nog onbekende heuvels in het landschap op. Of het daadwerkelijk gaat om aarden heuvels die oudtijds zijn opgeworpen (en geen stuifheuvels) kan door middel van een veldtoets worden achterhaald.

  • Uniforme buurtindeling van het CBS

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Vaarwater. De provincie Drenthe is beheerder van het vaarwegennetwerk in Drenthe. Het is voor zowel goederen- als recreatievaart van provinciaal belang om het vaarwater in Drenthe aan te sluiten op het nationale hoofdvaarnetwerk. Kaart Robuust sociaal-economisch systeem.

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (Bijbehorende kaart B). In het Nationaal Bestuursakkoord Water (2011) zijn werknormen opgenomen die voor de verschillende vormen van landgebruik het wenselijk geachte beschermingsniveau uitdrukken. De vormen van landgebruik die worden onderscheiden zijn: grasland, akkerbouw, hoogwaardige land- en tuinbouw, glastuinbouw en bebouwd gebied. Op de kaart worden voor verschillende gebieden de wenselijk geachte normen weergegeven waarbij de kans op wateroverlast door grote hoeveelheden neerslag is gerelateerd aan het landgebruikt.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Verkeerslawaai. De provincie Drenthe streeft ernaar dat nergens de wettelijk vastgestelde grenswaarden voor verkeerslawaai worden overschreden. Het streven is om zo weinig mogelijk woningen boven de grenswaarden (plandrempel) over te houden. Kaart Milieukwaliteit.

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D6).

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Bekende archeologische waarden - Behoud in situ. Van een selectie van bekende en gewaardeerde archeologische vindplaatsen vinden wij dat ze in situ behouden moeten blijven voor toekomstige generaties en toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Hieronder vallen alle hunebedden, een cluster middeleeuwse huisplaatsen (veenterpen) in de Onlanden, een aantal grafheuvelcomplexen, nederzettingsterreinen, offerveentjes, veenwegen en schansen, alle zekere Celtic fields, het Spaans kerkhof bij Veenhuizen en gebieden met karrensporen. Kaart Kernkwaliteit Archeologie

  • Dee Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Ecologische-multifunctionele verbindingen. Multifunctionele verbindingen zijn belangrijk voor de verspreiding van soorten tussen de verschillende gebieden van het Natuurnetwerk Nederland voor gezonde populatie plant- plant en diersoorten. Ze dragen daarmee bij aan de instandhouding en verbetering van de biodiversiteit. Net als ecologische verbindingen zijn multifunctionele verbindingen ook belangrijk om ontsnippering van de Drentse natuur te voorkomen. Visiekaart

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Wegpanorama. De provincie Drenthe hecht waarde aan een zorgvuldige presentatie van Drenthe aan de hoofdinfrastructuur en wil de karakteristieken van de landschapstypen en het contrast tussen stad en land, gezien vanaf de infrastructuur, zichtbaar houden. De provincie hanteert enkel het begrip wegpanorama dat voorkomt langs de doorgaande Rijks- en provinciale wegen, zoals bijvoorbeeld de A28, N33 en N391. Kaart Kernkwaliteit Landschap.

  • De BAG-data is bijgewerkt tot eind augustus 2019. Overzicht van alle woningen in Zaanstad ingedeeld naar woningtype op basis van BAG pand en BAG verblijfsobject in de volgende klasse. Vrijstaande woning Twee onder een kap Hoekwoning Tussenwoning Meergezinswoning Het bestand is een momentopname februari 2016 Let op: Voor de twee onder een kap woning kan er wat ruis zitten in de analyse.