Zoeken
 
From 1 - 10 / 188
 • Data uit kaartboeken van de periode 1635 tot 1775. De kaartboeken werden door het waterschap gebruikt om er op toe te zien dat de eigenaren geen water in beslag namen door demping. De percelen op de kaart zijn naar de huidige maatstaven vrij nauwkeurig gemeten en voorzien van een administratie met de eigenaren. bijzondere locaties van molens werven en beroepen worden in de boeken vermeld. Alle 97 kaarten aan een geven een zeer gedetailleerd beeld van de Voorzaan, Nieuwe Haven en de Achterzaan. De bladen Oost en West van de zaan zijn vrij nauwkeurig. De bladen aan de Voorzaan zijn een schetsmatige weergave van de situatie. De kaart van de Nieuwe Haven si weer nauwkeurig te noemen.

 • Met ons ruimtelijk erfgoedbeleid willen we bijdragen aan het behouden en beleefbaar maken van cultuurhistorie in de provincie Utrecht. De cultuurhistorische en archeologische waarden geven samen een beeld van de ontstaansgeschiedenis van onze provincie. Deze waarden dragen in hoge mate bij aan ruimtelijke kwaliteit en versterken het historisch besef van mensen.

 • Het provinciale stedelijke programma in deze Structuurvisie is opgebouwd uit stedelijke programma’s per regio en per gemeente. Bij het opstellen van de PRS in 2012 zijn deze programma’s in overleg met de (regionaal samenwerkende) gemeenten tot stand gekomen. De Regio’s Utrecht (BRU) en Amersfoort hebben daartoe het ‘Regiodocument BRU’ respectievelijk de ‘Integrale gebiedsuitwerking Eemland, bijstelling 2011’ opgesteld. Specifiek voor bedrijventerreinen zijn in 2012 regionale convenanten vastgesteld waarin afspraken zijn gemaakt over de herstructurering van bestaande en de planning van nieuwe bedrijventerreinen (inclusief fasering en segmentering). Wij hebben bij de totstandkoming van de stedelijke programma’s in 2013 zoveel mogelijk van deze documenten gebruik gemaakt.

 • Categories  

  Conform de Europese richtlijn 2008/50/EG is Nederland verdeeld in diverse zones en agglomeraties. Dit zijn gebieden waarbinnen de luchtkwaliteit grofweg van dezelfde kwaliteit is. Zo is Nederland verdeeld in drie zones en zes agglomeraties (Mooibroek et al., 2014). Voor elke zone en agglomeratie, waar metingen de enige bron van informatie zijn, moet de minimale meetinspanning vastgesteld worden. Deze meetinspanning is afhankelijk van de heersende concentraties en het inwoneraantal van de zone/agglomeratie.

 • Wij willen de kwaliteit en vitaliteit van het landelijk gebied behouden. Wij koesteren daarom de functies die bijdragen aan behoud van de openheid, kwaliteit en beleefbaarheid van het platteland, zoals landbouw, natuur en bos.

 • Op de kaart ziet u welk percentage van de bevolking in de door u gekozen gemeente ernstig gehinderd is door geluid van vliegtuigen.

 • Dit bestand bevat GES-contouren geluid provinciale- en rijkswegen. De geluidsbelasting (geluidsbelasting Lden situatie 2016) veroorzaakt door provinciale wegen is vertaald in GES (gezondheidseffectscreening)- contouren en op kaarten weergegeven. Doel is inzicht te geven in de invloed van de weg op de omgeving, waarmee knelpunten, zowel bestaand als nieuw, in beeld worden gebracht.

 • kaartlaag met VTH-objecten van de samenwerkende Gelderse en Overijsselse omgevingsdiensten

 • Op de kaart ziet u welk percentage van de bevolking in de door u gekozen gemeente ernstig gehinderd is door geluid van zijn of haar buren.

 • In 2015 heeft gemeente Koggenland een scan laten uitvoeren naar de geluidshinder veroorzaakt door wegverkeer. De gepubliceerde kaarten geven een indicatie van de geluidshinder in 2015. Deze service bevat de geluidcontouren van alle wegen in de gemeente inclusief aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder. Deze geluidcontouren kunnen gebruikt worden voor de beoordeling van het akoestisch woon- en leefklimaat (RO toets). In deze berekening is de invloed van lokale gebouwen wel meegenomen.