From 1 - 10 / 256
  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Bekende archeologische waarden ex situ. De Erfgoedwet (2016) regelt dat alle archeologische vondsten en opgravingsdocumentatie uit archeologisch onderzoek in Drenthe, eigendom zijn van de provincie. Daartoe houden wij, samen met de provincies Groningen en Fryslân, het Noordelijke Archeologisch Depot in Nuis in stand. Hier wordt het archeologisch erfgoed ex situ op verantwoorde wijze beheerd en toegankelijke gemaakt voor wetenschappelijk onderzoek. Wij staan voor een ruimhartig uitleenbeleid dat de beleving en benutting van dit erfgoed stimuleert. Kaart Kernkwaliteit Archeologie

  • Regenwormen behoren tot de reuzen van het bodemleven, de zogenoemde macrofauna. In Nederland zijn ongeveer 25 soorten bekend, maar de meeste daarvan worden zelden waargenomen. Enkele soorten komen juist heel veel voor. Regenwormen worden ingedeeld in drie groepen, op grond van hun voedselkeuze, gedrag en voorkomen. Zo zijn er de pendelaars, die diepe verticale gangen maken en plantenresten tot ver in de bodem brengen. Zij vergroten het gehalte aan organische stof, verbeteren de bodemvruchtbaarheid en versterken het vochtregulerende vermogen. Daarnaast zijn er de regenwormen die vlak onder de oppervlakte leven en de soorten die juist dieper in de bodem zitten. De eerste groep composteert plantaardig materiaal en maakt veel stikstof, fosfaat en kalium vrij. De laatste groep bevordert de beluchting en stimuleert de microbiële activiteit in de bodem. Regenwormen zijn gevoelig voor verontreiniging en grondbewerking, zoals ploegen en mestinjectie. Regenwormen spelen door hun gedrag en eigenschappen een belangrijke rol bij de structuurvorming van de bodem. De meeste soorten regenwormen worden aangetroffen bij de melkveehouderij op de kleigronden. Regenwormen zijn cruciaal voor: • nutriëntenhuishouding • bodemstructuur • afbraak en opslag organische stof • opslag en afgifte van water • habitat en biodiversiteit

  • Luchtfoto 2010 Gemeente Koggenland

  • Luchtfoto 2017 Gemeente Koggenland

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Stortplaatsen. Voor de stortplaatsen die na 1 september 1996 in werking zijn geweest is een wettelijke nazorgregeling ingevoerd (Wm-stortplaatsen). De verantwoordelijkheid voor de nazorg van deze stortplaatsen is, na overdracht van de exploitanten, bij de provincies gelegd. Kaart Robuust sociaal-economisch systeem.

  • Panden Gemeente Koggenland

  • In 2015 heeft gemeente Koggenland een scan laten uitvoeren naar de geluidshinder veroorzaakt door wegverkeer. De gepubliceerde kaarten geven een indicatie van de geluidshinder in 2015. De service bevat de geluidcontouren van alle wegen in de gemeente inclusief aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder. Deze geluidcontouren kunnen gebruikt worden als eerste (worst case) toetsing van een plan aan de Wet geluidhinder. In deze berekening is de invloed van lokale gebouwen niet meegenomen.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Sterke steden. De provincie Drenthe streeft naar bruisende steden in robuuste stedelijke netwerken. In de steden komen verschillende provinciale belangen bij elkaar, zoals zorgvuldig ruimtegebruik, demografische ontwikkeling en wonen, werkgelegenheid, voorzieningen, retail, vrijetijdseconomie en bereikbaarheid. Kaart Robuust sociaal-economisch systeem

  • In 2015 heeft gemeente Koggenland een scan laten uitvoeren naar de geluidshinder veroorzaakt door wegverkeer. De gepubliceerde kaarten geven een indicatie van de geluidshinder in 2015. Deze service bevat de geluidcontouren van alle wegen in de gemeente inclusief aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder. Deze geluidcontouren kunnen gebruikt worden voor de beoordeling van het akoestisch woon- en leefklimaat (RO toets). In deze berekening is de invloed van lokale gebouwen wel meegenomen.

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaarten D3). Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een landelijk netwerk van natuur- en agrarische gebieden met een speciale natuurkwaliteit.De NNN is vastgesteld als onderdeel van de Provinciale Omgevingsverordening. Jaarlijks wordt deze geactualiseerd. Ook de ecologische verbindingen zijn een onderdeel van de vastgestelde NNN.