From 1 - 10 / 335
  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Regio Groningen - Assen. De ruimtelijke en economische vraagstukken van vandaag en morgen stoppen niet bij de gemeente- of provinciegrenzen. Vanuit dit besef is de samenwerking in de Regio Groningen-Assen ontstaan. De hoofdopgave voor de Regio Groningen-Assen is in onze ogen het faciliteren van de te verwachten economische en demografische groei, met een adequaat verkeer- en vervoerssysteem. Kaart Robuust sociaal-economische systeem

  • Op de kaart ziet u welk percentage van de bevolking in de door u gekozen wijk ernstig gehinderd is door geluid van wegverkeer op wegen waar niet harder gereden mag worden dan 50 kilometer per uur.

  • Landbouw is de belangrijkste gebruiker van ons landelijk gebied en van groot belang voor de kwaliteit van ons aantrekkelijke cultuurlandschap. De opgave voor de landbouw is om zich te handhaven om zo, naast haar primaire rol als voedselproducent, de rol voor het cultuurlandschap te kunnen blijven spelen: ‘duurzame groei in een aantrekkelijk landschap

  • kaartlaag met VTH-objecten van de samenwerkende Gelderse en Overijsselse omgevingsdiensten

  • Met ons ruimtelijk erfgoedbeleid willen we bijdragen aan het behouden en beleefbaar maken van cultuurhistorie in de provincie Utrecht. De cultuurhistorische en archeologische waarden geven samen een beeld van de ontstaansgeschiedenis van onze provincie. Deze waarden dragen in hoge mate bij aan ruimtelijke kwaliteit en versterken het historisch besef van mensen.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Fietsverbindingen. Drenthe is de fietsprovincie bij uitstek en heeft dan ook niet voor niets de titel 5-sterren fietsprovincie! De provincie Drenthe investeert door middel van een samenhangend programma op een 5-sterren fietsprovincie en goede basiswandelinfrastructuur. Daarnaast stimuleren wij fietsen voor een gezonde Drentse bevolking waarbij iedereen mee kan doen. Kaart Mobiliteit

  • In 2015 heeft gemeente Koggenland een scan laten uitvoeren naar de geluidshinder veroorzaakt door wegverkeer. De gepubliceerde kaarten geven een indicatie van de geluidshinder in 2015. Deze service bevat de geluidcontouren van alle wegen in de gemeente inclusief aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder. Deze geluidcontouren kunnen gebruikt worden als eerste (worst case) toetsing van een plan aan de Wet geluidhinder. In deze berekening is de invloed van lokale gebouwen wel meegenomen.

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D3). Overwinterende ganzen mogen in de periode van 1 oktober tot 1 april niet opzettelijk verstoord worden in de aangewezen rustgebieden (nabij het Leekstermeer).

  • Data uit kaartboeken van de periode 1635 tot 1775. De kaartboeken werden door het waterschap gebruikt om er op toe te zien dat de eigenaren geen water in beslag namen door demping. De percelen op de kaart zijn naar de huidige maatstaven vrij nauwkeurig gemeten en voorzien van een administratie met de eigenaren. bijzondere locaties van molens werven en beroepen worden in de boeken vermeld. Alle 97 kaarten aan een geven een zeer gedetailleerd beeld van de Voorzaan, Nieuwe Haven en de Achterzaan. De bladen Oost en West van de zaan zijn vrij nauwkeurig. De bladen aan de Voorzaan zijn een schetsmatige weergave van de situatie. De kaart van de Nieuwe Haven si weer nauwkeurig te noemen.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Bedrijventerrein. Om werkgelegenheid te behouden en nieuwe te creëren, streeft de provincie Drenthe naar de ontwikkeling van een dynamische, vitale en zichzelf vernieuwende, regionale economie. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is het kunnen bieden van voldoende, gevarieerde, aantrekkelijke en vitale vestigingsmogelijkheden voor het bedrijfsleven op regionale bedrijventerreinen en andere stedelijke werklocaties. Deze locaties moeten goed bereikbaar zijn. Daarnaast wijzen we locaties aan voor milieuhinderlijke bedrijvigheid. Visiekaart.