From 1 - 10 / 335
  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Robuuste natuur. De waterhuishouding wordt in de gebieden met de aanduiding robuuste natuur afgestemd op de natuurdoelen. Het bijbehorende grondwaterregime is afhankelijk van de randvoorwaarden die het natuurdoel stelt. Kaart robuust en klimaatbestendig watersysteem

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Energie Transitie Park. Grootschalige energiesystemen moeten in de optiek van de provincie Drenthe geconcentreerd worden op daarvoor aangewezen locaties, bijvoorbeeld op de bedrijventerreinen Bargermeer in Emmen, Europark in Coevorden en nabij Attero in Wijster. Op deze terreinen ziet de provincie Drenthe ook kansen om energieproducenten en -consumenten aan elkaar te koppelen (energiecascadering). Daarbij kan ook gedacht worden aan het koppelen van landbouwbedrijven aan deze terreinen. De genoemde terreinen zijn daarom als energietransitieparken (ETP) aangeduid op de visiekaart 2030.

  • In 2015 heeft gemeente Koggenland een scan laten uitvoeren naar de geluidshinder veroorzaakt door wegverkeer. De gepubliceerde kaarten geven een indicatie van de geluidshinder in 2015. De service bevat de geluidcontouren van alle wegen in de gemeente inclusief aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder. Deze geluidcontouren kunnen gebruikt worden als eerste (worst case) toetsing van een plan aan de Wet geluidhinder. In deze berekening is de invloed van lokale gebouwen niet meegenomen.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Wildlands. De stad Emmen verwierf daarnaast bekendheid dankzij het Noorder Dierenpark Emmen, tegenwoordig volledig vernieuwd als WILDLANDS Adventure Zoo. Visiekaart

  • Dit bestand bevat de locaties en de omvang (in hectare en megawattpiek) van de zonneparken in de provincie Groningen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt naar status van ontwikkeling (vergund of gerealiseerd).

  • Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie roet (µg EC/m³) voor 2018, op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D7).

  • Deze kaartlaag vormt het bestand voor het agrarisch zoekgebied op de beheertypenkaart. Deze kaart is door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vastgesteld op 25 september 2018, document/nummer 1098362/1126395 als onderdeel van het Natuurbeheerplan 2019. Doel van de beheertypenkaart is het vastleggen van de huidige wijze van agrarisch waterbeheer, zowel binnen als buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De kaart wordt gebruikt voor de toekenning van subsidies voor natuurbeheer.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Bergingsgebied. Wij zorgen er voor dat de functie waterberging in de bergingsgebieden langjarig gehandhaafd blijft. Waterberging is het tijdelijk opslaan van grote hoeveelheden water. Deze maatregel wordt ingezet als grootschalige wateroverlast voorkomen moet worden en alle andere maatregelen tekortschieten. Kaart robuust en klimaatbestendig watersysteem

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, waarin het gehele stroomgebied van de Drentsche Aa als Nationaal Landschap is aangewezen, inclusief het Groningse deel in de gemeente Haren. De Drentse begrenzing sluit aan op de Groningse. Doel van een Nationaal Landschap is de kwaliteiten te behouden, duurzaam te beheren en te versterken. Uitgangspunt voor het ruimtelijk beleid is behoud door ontwikkeling. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk, mits de kwaliteiten worden behouden of versterkt. (Bijbehorende kaart D2 en D7)