From 1 - 10 / 154
  • Deze kaart geeft per gridcel van 100 x 100 meter het aantal bijensoorten weer dat er gemiddeld voorkomen. Op basis van waarnemingen is het aantal bijensoorten voor heel Nederland gemodelleerd. Bijen zijn o.a. belangrijk voor de bestuiving van planten.

  • Dit bestand bevat de drie dimensionale verdeling van de chlorideconcentratie van het grondwater met een horizontale resolutie van 50*50 m2 en een verticale resolutie van 0.5 m. De 3D-bestanden die FRESHEM heeft opgeleverd, kunnen gevisualiseerd worden in iMOD. Dit is een open source door Deltares ontwikkelde grafische user-interface die o.a. het interactief geo-modelleren van de ondergrond faciliteert. Met iMOD kunnen eenvoudig kaarten, dwarsprofielen en 3D beelden gemaakt worden van de FRESHEM resultaten. De executables van iMOD kunnen gratis worden opgevraagd via de website: https://oss.deltares.nl/web/iMOD/get-started De handleiding van iMOD kan hier gevonden worden: https://oss.deltares.nl/web/iMOD/user-manual Het maken van dwarsprofielen wordt toegelicht in paragraaf 7.1 en het maken van 3D figuren in paragraaf 7.3.

  • Archeologische vindplaatsen in de gemeente Sluis (beleidskaart)

  • Het natuurpakket Westerschelde wordt door de Provincie Zeeland in opdracht van het Rijk uitgevoerd. De realisatie van ten minste 600 ha Estuariene natuur komt voort uit de afspraken in het kader van de OS2010. Afspraken over uitvoering zijn vastgelegd in het Convenant tussen rijk en Provincie Zeeland.

  • Archeologische vrijstellingskaart gemeente Terneuzen 2017

  • c0cfabcd-cd95-4e44-a72b-b9749f10a743

  • Dit bestand bevat het 2D resultaat van FRESHEM Zeeland. Voor elke vlieglijn is een profiel van de chlorideconcentratie beschikbaar met een horizontale resolutie van (ongeveer) 4 meter.

  • Archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Sluis voor wat betreft de te verwachten archeologische waarden.

  • Compensatie natuurprojecten Westerschelde

  • Archeologische binnenwater Walcheren