From 1 - 10 / 171
  • Dit bestand bevat informatie over de beplantingen langs de provinciale vaarwegen, inclusief een verwijzing naar een link naar een pdf met meer informatie over de visie van een specifieke vaarweg. De Visie (vaar)wegbeplantingen 2017 betreft een interactieve kaart zonder rapportage. Er is een algemeen document beschikbaar als bijlage bij de interactieve kaart: http://geoservices.provinciegroningen.nl/bestanden/ObjectenBlauw/beplantingsvisie2017/pdf/170530_VisieVaarWegbeplanting_leidraad.pdf In dit document wordt kort uitleg gegeven over het proces en de keuzes die zijn gemaakt gedurende de totstandkoming van de Visie (vaar)wegbeplantingen. De leidraad geeft ook uitleg over de interpretatie en toepassing van de streefbeelden en principeprofielen.

  • De provincie bepaalt in het natuurbeheerplan in welke gebieden subsidie kan worden verkregen voor het geschikt maken van grond voor (agrarisch) natuurbeheer of voor het verder ontwikkelen en verhogen van de kwaliteit van (particulier) natuurbeheer. Subsidie wordt alleen verkregen voor het beheer- of landschapstype dat op de ambitiekaart van het natuurbeheerplan is vastgesteld.

  • Deze kaart is een vereenvoudigde versie van de digitale bodemkaart van Nederland voor Noord-Brabant (schaal 1:50.000).

  • Kartografisch bestand van de provincie Noord-Brabant op de schaal 100,000, t.b.v. topografische ondergrond, Annotatie

  • Locatus verzamelt informatie over alle winkels en consumentgerichte, dienstverlenende bedrijven.

  • Dit bestand bevat informatie over de beplantingen langs de provinciale wegen, inclusief een verwijzing naar een link naar een pdf met meer informatie over de visie van een specifieke weg. De Visie (vaar)wegbeplantingen 2017 betreft een interactieve kaart zonder rapportage. Er is een algemeen document beschikbaar als bijlage bij de interactieve kaart: http://geoservices.provinciegroningen.nl/bestanden/ObjectenBlauw/beplantingsvisie2017/pdf/170530_VisieVaarWegbeplanting_leidraad.pdf In dit document wordt kort uitleg gegeven over het proces en de keuzes die zijn gemaakt gedurende de totstandkoming van de Visie (vaar)wegbeplantingen. De leidraad geeft ook uitleg over de interpretatie en toepassing van de streefbeelden en principeprofielen.

  • Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie fijn stof (µg pm10/m³) voor 2016 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

  • De dataset bevat de kwaliteit van de met daarbij de kenmerken van de openbare verlichting waar de gemeente Zaanstad het beheer en onderhoud op uitvoert.

  • Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA). De dataset bevat de volgende IMWA objecten: - afsluitmiddel - aquaduct - bodemval - brug - coupure - duiker - gemaal - hevel - put - sifon - sluis - stuw - vastedam - vispassage - voorde - zandvang

  • Deze dataset bestaat uit de volgende lagen: - Hydroobject/Oppervlaktewaterlichaam - Oever - Profielverdediging - Waterbergingsgebied - Waterdeel