Zoeken
 
From 1 - 10 / 179
  • Het bestand geeft de ligging van de zwemwaterplassen in de provincie Noord-Brabant weer.

  • Het TOPgrenzen bestand van de Topografische Dienst bevat alle gemeente-, provincie-, en rijksgrenzen. TOPgrenzen is deels gebaseerd op kadastrale gegevens en topografische elementen. Het bestand geeft de situatie per 1 januari van het kalenderjaar weer. Het TOPgrenzen bestand bevatten 'region'-tabellen. Deze tabellen bevatten voor elk vlak attribuutgegevens die een bepaalde categorie (region) beschrijven. Daarbij is voor elk vlak in de tabel de Tdn-code en de omschrijving vastgelegd. Binnen TOPGrenzen zijn een drietal regions (categorien) gedefinieerd, namelijk Region1='Gemeenten', Region2='Buitenland', Region3='Provincies'. Het bestand 'Nl_prov_2003' is identiek aan het Region3 ('Provincies') bestand, en in de tabel zijn alleen de namen en nummers van de provincies van 2003 als attributen opgenomen [Bron: Produktbeschrijving TOPgrenzen]. Het bevat geen grenzen tussen water en land, zodat de kust van Zeeland, Zuid-Holland, de eilanden, etc. niet te herkennen zijn. Het kan in GIS als overlaybestand of als koppelbestand gebruikt worden. Om de unieke Tdn-code of de naam van de provincie als label te tonen kan het veld 'TDN_CODE' of 'OMSCHRIJVI' aangeroepen worden.

  • Op deze gezondheidskaart is te zien waar het geluid afkomstig van de geluidgezoneerde industrieterreinen (situatie 2009) de leefomgevingskwaliteit en dus de gezondheid nadelig kan beïnvloeden. Deze kaart laat de situatie per etmaal (24 uur) zien. De hoeveelheid geluid veroorzaakt door de industrie is op de geluidkaart weergegeven in verschillende zones. Dit zijn de berekende 50dB en 55dB geluidcontouren van de gemiddelde geluidsbelasting per etmaal (Letm). De kaart laat alleen de gezondheidssituatie zien ter plaatse van de geluidszone rond industrieterreinen die op grond van Wet geluidhinder gezoneerd zijn. Als een woning niet binnen een zone valt, is het geluid van het geluidgezoneerde industrieterrein bij die woning minder dan 50 decibel gemiddeld over de hele dag. Berekende geluidcontouren Letm zijn conform het Handboek gezondheidseffectscreening stad & milieu 2012 vertaald naar GES-scores: 50-55 dB(A) = GES-score 3 (vrij matig); 55 dB(A) en hoger = GES-score 5 (zeer matig). De Gezondheids Effect Screening (GES)-methode geeft een score van 0 t/m 8 aan de milieugezondheidskwaliteit. Deze scores zijn gebaseerd op de kennis over de relatie tussen blootstelling en gezondheidsrisico’s. De geluidbelasting is voor afzonderlijke bedrijven berekend. De gecombineerde geluidbelasting van meerdere bedrijven of van wegverkeer, railverkeer en/of vliegverkeer is niet bepaald. In werkelijkheid kan bij combinatie van meerdere geluidbronnen de geluidbelasting en daarmee het gezondheidseffect dus hoger uitvallen.

  • Deze kaartlaag vormt het bestand voor het agrarisch zoekgebied op de beheertypenkaart. Deze kaart is door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vastgesteld op 17 mei 2016, document/nummer 773831/773838 als onderdeel van het Ontwerp Natuurbeheerplan 2017. Doel van de beheertypenkaart is het vastleggen van de huidige wijze van agrarisch waterbeheer, zowel binnen als buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De kaart wordt gebruikt voor de toekenning van subsidies voor natuurbeheer.

  • Bestand met jachthavens plus administratieve gegevens

  • Ecologische verbindingszones zijn gebieden of structuren die verbinding, migratie en uitwisseling van soorten tussen natuurgebieden mogelijk moeten maken. Het zijn veelal langgerekte natte en/of droge landschapselementen langs dijken, waterlopen, wegen, spoor- en vaarwegen.

  • Op de kaart ziet u hoeveel licht er ‘s nachts in Nederland te zien was in 2015, van bovenaf gezien, uitgedrukt in 10-10 Watt per cm2 per steradiaal. In gebieden die rood oplichten wordt veel licht uitgestoten, zoals in het kassengebied in Zuid-Holland. In andere gebieden, zoals in het noorden van Nederland, wordt afgezien van de steden weinig licht uitgestoten. Verlichting in de avond en de nacht maakt het mogelijk dat wij langer actief kunnen zijn (sporten, uitgaan) en draagt bij aan de verkeers- en sociale veiligheid.

  • In de Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad 2016 zijn gebiedsafhankelijke parkeernormen opgenomen. Deze gebiedsindeling is grotendeels op basis van verschillen in stedelijkheidsgraad tot stand gekomen. De 8 verschillende gebiedstypen zijn in figuur 1 van deze nota opgenomen.

  • Overzicht van alle woningen in Zaanstad ingedeeld naar woningtype op basis van BAG pand en BAG verblijfsobject in de volgende klasse. Vrijstaande woning Twee onder een kap Hoekwoning Tussenwoning Meergezinswoning Het bestand is een momentopname februari 2016 Let op: Voor de twee onder een kap woning kan er wat ruis zitten in de analyse.

  • Gegevens zijn afkomstig van de zorg instellingen binnen Zaanstad