Zoeken
 
From 1 - 10 / 183
 • Dit bestand bevat gegevens over de geuruitstoot van industriële bedrijven met een vergunning van de provincie. De provincie heeft met behulp van een geurverspreidingsmodel de 98-percentiel geurcontouren berekend. Bijvoorbeeld 98 percentiel van 5 ge/m3 wil zeggen dat buiten de contour in 98% van de tijd de geurimmissie op een bepaald punt lager zal zijn dan5 ge/m3. De kaart geeft niet precies de gebieden aan waar geur waarneembaar is, maar hoe groot de kans is dat de geur waarneembaar is en hoe sterk deze geur is. Of iemand de geur ook daarwerkelijk ruikt is afhankelijk van de bedrijfsvoering, het weer, de plek en het reukvermogen van die persoon.

 • Bestand met jachthavens plus administratieve gegevens

 • Categories  

  WKPB - Publiekrechtelijke Berperking - Wet Bodembescherming: Overzicht van de door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw. Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden.

 • Dit bestand geeft de ruimtelijke verbreiding van bodemfysische eenheden. Dit zijn gebieden met een overeenkomstige bodemobouw en een overeenkomstige hydrologisch gedrag. In een aparte excel-tabel is de profielopbouw van de eenheden opgenomen.

 • Dit bestand bevat gegevens over de opgetelde geurbelasting veroorzaakt door veehouderijen.en de vertaling daarvan naar gezondheidsrisico's, zogenaamde GES-scores. De gemiddelde geurconcentratie is getoond op gridcellen van 100 bij 100 meter. De GES scores zijn gebaseerd op een bepaalde kans op geurhinder. Een hinderkans van 5% betekent dat 5% van de mensen die daarnaar gevraagd worden in een hinder-enquête aangegeven dat zij soms of vaak last hebben van geurhinder. De indeling is als volgt: • GES 0 (Zeer goed) 0% • GES 1 (Goed) 0 – 5% • GES 3a (Goed tot vrij matig) 05 – 12% • GES 3b (Vrij matig tot matig) 12 – 20% • GES 4 (Matig) 20 – 25% • GES 6 (Onvoldoende) 25 – 39% • GES 7 (Ruim onvoldoende) >=39% Voor het gebieden met een woonfunctie is de provinciale norm dat boven de 12% men geurbelast is en in gebieden met een landelijk karakter geldt dit vanaf 20%. Dit zijn provinciale normen daarnaast, gelden voor sommige gemeenten ook andere geurnormen.

 • Deze kaartlaag vormt onderdeel van het bestand van de Begrenzingenkaart. Deze kaart is op 27 september 2016, document/nummer 816248/836558 door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland als onderdeel van het Natuurbeheerplan 2017. De Begrenzingenkaart bestaat uit ‘NNN ontwikkelopgave', 'NNN bestaande natuur', ‘NNN zoekgebied’, 'NNN grote wateren', ‘Natura 2000’ en de ‘Natuurverbindingen’. Doel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het vormen van een samenhangend netwerk van natuurgebieden om zo de biodiversiteit te beschermen. De ‘Natuurverbindingen’ en ‘Natuurnetwerk zoekgebied’ zijn opgenomen in aparte kaartlagen. De Begrenzingenkaart vormt de basis voor de Beheertypenkaart.

 • Het TOPgrenzen bestand van de Topografische Dienst bevat alle gemeente-, provincie-, en rijksgrenzen. TOPgrenzen is deels gebaseerd op kadastrale gegevens en topografische elementen. Het bestand geeft de situatie per 1 januari van het kalenderjaar weer. Het TOPgrenzen bestand bevatten 'region'-tabellen. Deze tabellen bevatten voor elk vlak attribuutgegevens die een bepaalde categorie (region) beschrijven. Daarbij is voor elk vlak in de tabel de Tdn-code en de omschrijving vastgelegd. Binnen TOPGrenzen zijn een drietal regions (categorien) gedefinieerd, namelijk Region1='Gemeenten', Region2='Buitenland', Region3='Provincies'. Het bestand 'Nl_prov_2003' is identiek aan het Region3 ('Provincies') bestand, en in de tabel zijn alleen de namen en nummers van de provincies van 2003 als attributen opgenomen [Bron: Produktbeschrijving TOPgrenzen]. Het bevat geen grenzen tussen water en land, zodat de kust van Zeeland, Zuid-Holland, de eilanden, etc. niet te herkennen zijn. Het kan in GIS als overlaybestand of als koppelbestand gebruikt worden. Om de unieke Tdn-code of de naam van de provincie als label te tonen kan het veld 'TDN_CODE' of 'OMSCHRIJVI' aangeroepen worden.

 • Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie roet (µg EC/m³) voor 2014, op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

 • Selectie van de bomen uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

 • Gegevens zijn afkomstig van de zorg instellingen binnen Zaanstad