Zoeken
 
From 1 - 10 / 182
  • Dit bestand bevat gegevens over de geuruitstoot van industriële bedrijven met een vergunning van de provincie. De provincie heeft met behulp van een geurverspreidingsmodel de 98-percentiel geurcontouren berekend. Bijvoorbeeld 98 percentiel van 5 ge/m3 wil zeggen dat buiten de contour in 98% van de tijd de geurimmissie op een bepaald punt lager zal zijn dan5 ge/m3. De kaart geeft niet precies de gebieden aan waar geur waarneembaar is, maar hoe groot de kans is dat de geur waarneembaar is en hoe sterk deze geur is. Of iemand de geur ook daarwerkelijk ruikt is afhankelijk van de bedrijfsvoering, het weer, de plek en het reukvermogen van die persoon.

  • De orthofotomozaieken zijn een samenstelling van afzonderlijke orthofoto's, in principe van de centrale gedeelten van iedere orthofoto. Daardoor is de omvalling in de mozaieken zo klein mogelijk gehouden. De orthofotomozaïeken zijn landsdekkend. Sinds 2016 is er, naast de definitieve webservice Ortho10, ook een webservice Quick_Ortho10. Tevens is er een webservice Quick_Ortho25 naast de onder Open Data beschikbare webservice Ortho25. De beelden in de beide Quick_Ortho lagen zijn geometrisch van voldoende kwaliteit en komen versneld beschikbaar, maar kleuren en snijlijnen zijn nog niet optimaal. De definitieve webservices Ortho25 en Ortho25IR zijn m.i.v. 2016 open data en worden in een afzonderlijke WMS aangeboden. Binnen de service worden tijdens de opbouwfase 3 lagen per jaargang aangeboden. Ongeveer een maand na landsdekkend beschikbaar komen van de definitieve lagen zijn de beide Quick-Ortho lagen niet langer beschikbaar. - Hoge resolutie quick-orthofoto onder de naam Quick_Ortho10 (tijdelijke laag) - Hoge resolutie orthofoto onder de naam Ortho10 - Lage resolutie quick-orthofoto (RGB) onder de naam Quick_Ortho25 (tijdelijke laag)

  • Gegevens over bestaande en geplande werklocaties (bedrijventerreinen en kantoorlocaties) worden jaarlijks door de provincie NH verzameld. De bron is grotendeels een enquête onder gemeenten. Een selectie van de gegevens over bedrijventerreinen wordt geleverd aan IBIS (Integraal Bedrijventerrein Informatie Systeem, Min. VROM, per 1 jan 2014 IPO). Sinds 2007 worden de gegevens verzameld via een website www.werklocatiesnoord-holland.nl . Sinds 2009 worden daarbij ook geometrische contouren van werklocaties ingetekend op een ondergrond van kadastrale percelen. Iedere werklocatie krijgt een naam en de unieke code RIN (Ruimtelijk Identificatie Nummer), waardoor koppeling tussen de geografische en administratieve gegevens mogelijk wordt. Werklocaties zijn 2 bestanden.

  • Dit bestand bevat de beschermingszones grondwaterwinning openbare drinkwatervoorziening: de 25- en 100- jaarszones zijn samengevoegd tot de grondwaterbeschermingsgebieden. In deze Boringsvrijezone dient de beschermende kleilaag beschermd te worden met oog op voorkoming van verontreiniging van het grondwater dat gebruikt wordt voor drinkwaterwinning. Het waterwingebied geeft de gebieden weer met de grootste mate van bescherming voor het grondwater qua regelgeving ten behoeve van de waterwinning.

  • Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie stikstofdioxide (µg NO2/m³) voor 2014 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

  • Het provinciaal beleid voor regionale wateroverlast is gericht op het zorgen voor bescherming tegen wateroverlast. In de revitaliseringsplannen zijn voor het eerst een aantal regionale waterbergingsgebieden concreet begrensd. Deze gebieden zijn door de waterschappen meerdere keren geactualiseerd en opgenomen op de structuurvisiekaart (Plankaart 2) bij het Provinciaal Waterplan 2010-2015 en in de Verordening ruimte. Regionale waterbergingsgebieden bestaan uit drie soorten gebieden: gebieden die van oudsher al regelmatig inunderen (natuurlijke overstromingsgebieden), gebieden die de afgelopen periode door de waterschappen concreet zijn ingericht (gestuurde waterbergingsgebieden) voor waterberging en gebieden die gedurende de planperiode van de waterbeheerplannen van de waterschappen concreet ingericht zullen worden (in te richten waterbergingsgebieden). Naast de regionale waterbergingsgebieden zijn er reserveringsgebieden voor waterberging opgenomen. Met de reserveringsgebieden waterberging wordt gedoeld op gebieden die, op basis van een inventarisatie door de waterschappen tijdens de totstandkoming van de reconstructieplannen, zijn vastgelegd omdat deze in de toekomst noodzakelijk kunnen zijn voor waterberging.

  • Deze kaartlaag vormt de wijzigingen op de ambitiekaart. Deze kaart is door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vastgesteld op 17 mei 2016, document/nummer 773831/773838 als onderdeel van het Ontwerp Natuurbeheerplan 2017. Doel van de ambitiekaart is het vastleggen van de huidige wijze van natuurbeheer, zowel binnen als buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De Beheertypenkaart wordt gebruikt voor de toekenning van subsidies voor natuurbeheer.

  • Deze kaartlaag vormt onderdeel van het bestand van de Begrenzingenkaart. Deze kaart is op 27 september 2016, document/nummer 816248/836558 door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland als onderdeel van het Natuurbeheerplan 2017. De Begrenzingenkaart bestaat uit ‘NNN ontwikkelopgave', 'NNN bestaande natuur', ‘NNN zoekgebied’, 'NNN grote wateren', ‘Natura 2000’ en de ‘Natuurverbindingen’. Doel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het vormen van een samenhangend netwerk van natuurgebieden om zo de biodiversiteit te beschermen. De ‘Natuurverbindingen’ en ‘Natuurnetwerk zoekgebied’ zijn opgenomen in aparte kaartlagen. De Begrenzingenkaart vormt de basis voor de Beheertypenkaart.

  • Ligplaatsen voor boten; in beheer bij de Marrekrite

  • Oplaadpunten voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte van Breda