From 1 - 10 / 135
  • Gebieden waar een toeslag aan de orde kan zijn voor het instandhouden van een natuurbeheertype op een natuurterrein dat alleen varend bereikt kan worden.

  • In dit bestand worden de zeehondentellingen ingevoerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in Gewone zeehonden en Grijze zeehonden

  • Bedrijventerreinenbestand Zeeland gebaseerd op vastgestelde en onherroepelijke bestemmingsplannen.

  • De kaart toont de dikte van de zettingsgevoelige veenlagen en kleilagen (slappe lagen). De dikte van deze lagen geven een indicatie van de draagkracht. Klei en veen klinkt in door verlaging van de grondwaterstand.

  • De dekkingsgraad digitale bestemmingsplannen laat per gemeente zien hoeveel procent van het oppervlakte is bestemd via een digitaal bestemmingsplan. Het betreft hier IMRO2008 en nieuwer, vastgestelde en onherroepelijke bestemmingsplannen per 1-1-2016.

  • A.d.h.v. bestemmingsplannen/enkelbestemmingen van gemeenten Zuid-Holland is gekeken naar nieuwe woonbestemmingen in 2014. Dit is een nadere specificering.

  • De kaart dikte kleidek is eveneens een product bij de veendiktekaart die in opdracht van de provincie Zuid-Holland door Alterra Wageningen UR (2016) is samengesteld. Voor het vaststellen van de dikte van het kleidek is gebruik gemaakt van profielbeschrijvingen die ook voor de veendiktekaart zijn gebruikt (De Vries, 1999). En als er geen profielen bekend waren, zijn ‘gemiddelde’ laagdiktes volgens de legenda bij de Bodemkaart aangehouden. Omdat de Bodemkaart informatie geeft tot 120 cm zijn kleipakketten die dikker zijn in een aparte klasse (>=120 cm) ingedeeld. De dikte van het kleidek is belangrijk voor de oxidatie van onderliggend veen. De dikte van het kleidek geeft de kwetsbaarheid aan van oxidatie van onderliggend veen door grondwaterwerkzaamheden, diepe bewerking door (land)bouwmachines.

  • Het bestand toont de groene en blauwe ruimte in het landelijk gebied (= buiten de bebouwde gebieden) van Zuid-Holland. Hiermee wordt de 'landelijke' groenbeleving gekwantificeerd.

  • Het subsidieregister biedt een actueel overzicht van subsidies verleend door de provincie Zuid-Holland. Het gaat om openbare subsidies in de periode vanaf 2016.

  • Globaal overzicht van de verdeling van huur- en koopwoningen en de mix van beide in Zaanstad