From 1 - 10 / 164
 • Een luchtfoto is een afbeelding van een gedeelte van het aardoppervlak, gefotografeerd van uit een hoog standpunt los van het aardoppervlak, veelal vanuit een luchtvaartuig.

 • Gerapporteerde Recreatiegegevens in Natura 2000 beheerplannen. Dit bestand bevat vlakdekkende informatie(Bv. clustering gasenverblijven)

 • Op 4 oktober 2016 hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) geactualiseerd. De ecologische verbindingen zijn onderdeel van de EHS. Deze kaart is onderdeel van de Provinciale Omgevingsverordening. Op deze kaart staan ook de defensieterreinen met natuurwaarden. Aangezien deze terreinen geen juridisch onderdeel zijn van de EHS, worden deze terreinen ook niet weergegeven in de kaart op ruimtelijkeplannen.nl

 • Geschiktheid foerageergebied ganzen 2008, zoals gerapporteerd in het beheerplan 05-07-2016

 • Categories  

  INSPIRE Utility Services is een Europese richtlijn waarbij de Nederlandse netbeheerders, uitgezonderd de telecomsector, alle overheid gerelateerde geografische databestanden beschikbaar moeten stellen. Via openbare webservices worden alle overheid gerelateerde geografische databestanden toegankelijk gemaakt volgens de INSPIRE specificaties. Doel van deze richtlijn voor overheidsorganisaties is het openbaar maken van ruimtelijke gegevens volgens Europese standaards. INSPIRE zorgt er voor dat geo-informatie van goede kwaliteit beschikbaar, vindbaar en bruikbaar is en dat de inhoud ervan, ook over de landsgrenzen heen, op elkaar is afgestemd. De Nederlandse netbeheerders hebben samen met het ministerie van BZK afgesproken dat voor de thema netinformatie (“Utility and Govermental Services - INSPIRE ANNEX III theme 6 utility and governmental services”) de databestanden beschikbaar komen na een wijziging van de Nederlandse Implementatie wet INSPIRE met betrekking tot identificatie van de aanvrager. Via het Kadaster, KLIC-dienstverlening, kan met behulp van het Mijn Kadaster portaal een WIBON aanvraag gedaan worden. De gegevens die geleverd met de WIBON aanvraag zijn gebaseerd op het INSPIRE US datamodel met een aanvulling van WIBON vereisten. De WIBON leveringen zijn met de volgende restricties beschikbaar: aanvraag is betaald, een aanvraag heeft een maximale grootte van 2500 meer bij 2500 meter, de professionele gebruiker registreert zich bij de Dienst, de incidentele aanvrager identificeert zich bij de Dienst.

 • Rivierbed is bedoeld voor (meer of minder regelmatig voorkomende) opvang van rivierwater. De gebiedsreservering is bedoeld voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen en is slechts indicatief opgenomen op de plankaart PMWP.

 • Dit bestand bevat gegevens over de geuruitstoot van industriële bedrijven met een vergunning van de provincie. De provincie heeft met behulp van een geurverspreidingsmodel de 98-percentiel geurcontouren berekend. Bijvoorbeeld 98 percentiel van 5 ge/m3 wil zeggen dat buiten de contour in 98% van de tijd de geurimmissie op een bepaald punt lager zal zijn dan5 ge/m3. De kaart geeft niet precies de gebieden aan waar geur waarneembaar is, maar hoe groot de kans is dat de geur waarneembaar is en hoe sterk deze geur is. Of iemand de geur ook daarwerkelijk ruikt is afhankelijk van de bedrijfsvoering, het weer, de plek en het reukvermogen van die persoon.

 • Bestand met vaarwegvakken binnen de provincie Noord-Brabant die aangemerkt zijn als provinciale vaarweg (beheer provincie Noord-Brabant), gebaseerd op het Nationaal wegenbestand.

 • Selectie KRW oppervlaktewaterlichamen-vlakken voor het Provinciaal milieu- en waterplan 2016 – 2021,gemaakt uit KRW oppervlaktewaterlichamen-vlakken Nederland, versie2014

 • Selectie KRW oppervlaktewaterlichamen-lijnen voor het Provinciaal milieu- en waterplan 2016 – 2021, gemaakt uit KRW oppervlaktewaterlichamen-lijnen bestand Nederland, versie 2014.