Zoeken
 
From 1 - 10 / 183
  • Overzicht van waterlopen in Noord-Brabant. Het bevat de waterhuishoudkundige functies van waterlopen.

  • Selectie KRW oppervlaktewaterlichamen-vlakken voor het Provinciaal milieu- en waterplan 2016 – 2021,gemaakt uit KRW oppervlaktewaterlichamen-vlakken Nederland, versie2014

  • Bestand met vaarwegvakken binnen de provincie Noord-Brabant die aangemerkt zijn als provinciale vaarweg (beheer provincie Noord-Brabant), gebaseerd op het Nationaal wegenbestand.

  • Overzicht van alle woningen in Zaanstad ingedeeld naar woningtype op basis van BAG pand en BAG verblijfsobject in de volgende klasse. Vrijstaande woning Twee onder een kap Hoekwoning Tussenwoning Meergezinswoning Het bestand is een momentopname februari 2016 Let op: Voor de twee onder een kap woning kan er wat ruis zitten in de analyse.

  • Aardgas- en electriciteitslevering 2014

  • Per wijk is geïnventariseerd welk percentage van de inwoners voldoet aan de beweegrichtenlijnen.

  • : Bestand geeft de ligging weer van de wijstgebieden in Noord-Brabant.. Eind 2006 is door Witteveen+Bos in opdracht van waterschap Aa en Maas een nadere inventarisatie van de wijstgronden uitgevoerd. Wijst is een zeldzaam (Brabants) verschijnsel, wat alleen voorkomt in het beheergebied Aa en Maas. Het heeft bijzondere geologische, hydrologische, ecologische, cultuurhistorische en aardkundige waarden. In 2010 is het wijstgrondenbestand aangepast om het in overeenstemming te brengen met de aardkundige waardenkaart in de Verordening ruimte fase 2.

  • Dit bestand bevat gegevens over de blootstelling aan fijstof (pm2,5) in Noord-Brabant 1n 2013 en de vertaling daarvan naar gezondheidsrisico's, zogenaamde GES-scores. Berekende fijnstof (pm2,5) concentraties (jaargemiddelden in microgram/m3) zijn conform het Handboek gezondheidseffectscreening stad & milieu 2012 vertaald naar GES-scores: 9,5 - 14,5 = GES 4 (matig); 14,5 - 19,5 = GES 5 (zeer matig). Hogere waarden komen niet voor. De Gezondheids Effect Screening (GES)-methode geeft een score (van 0 t/m 8) aan de milieugezondheidskwaliteit. Op de kaart weergegeven van groen (GES score 0, zeer goede) via geel, oranje en rood (GES score 6, onvoldoende) naar paars (GES-score 8, zeer onvoldoende). Deze scores zijn gebaseerd op de kennis over de relatie tussen blootstelling en gezondheidsrisico’s.

  • Dit bestand bevat de beschermingszones grondwaterwinning openbare drinkwatervoorziening: de 25- en 100- jaarszones zijn samengevoegd tot de grondwaterbeschermingsgebieden. In deze Boringsvrijezone dient de beschermende kleilaag beschermd te worden met oog op voorkoming van verontreiniging van het grondwater dat gebruikt wordt voor drinkwaterwinning. Het waterwingebied geeft de gebieden weer met de grootste mate van bescherming voor het grondwater qua regelgeving ten behoeve van de waterwinning.

  • Aanwijzing en normering van de regionale waterkeringen. Actualisering kaarten bij de Verordening water 12 december 2014 PS-besluit 30/14B Op de kaart staan de regionale keringen die door de provincie zijn aangewezen en genormeerd. Het gaat hierbij om 2 typen regionale keringen te weten: a) regionale keringen langs regionale rivieren en b) compartimenteringskeringen. De gedetailleerde ligging van de keringen staat aangegeven op de betreffende legger van het waterschap.