From 1 - 10 / 180
  • Wat ziet U: De waterregulatiecapaciteit van de toplaag van de bodem, obv samengestelde indicatorenset Wat is de waarde: Een goede waterregulatiecapaciteit van de bodem is goed voor de groei van gewassen, met minder kunstmatige beregening en drainage, is goed voor de kwalititeit van het grondwater en oppervlaktewater, en zorgt samen met de structuur van de bodem voor de mogelijkheid tot berijding zonder schade. Belangrijk voor: landbouw, en bodem in de stad.

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september 2015 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart A).

  • Deze kaartlaag vormt onderdeel van het bestand van de Begrenzingenkaart. Deze kaart is door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vastgesteld op 21 april 2015, document/nummer 585532/585544 als onderdeel van het Natuurbeheerplan 2016. De Begrenzingenkaart bestaat uit 'NNN natuur', ‘NNN zoekgebied’, 'NNN grote wateren', ‘Natura 2000’ en de ‘Natuurverbindingen’. Doel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het vormen van een samenhangend netwerk van natuurgebieden, om zo de biodiversiteit te beschermen. Natuurverbindingen zijn verbindingen tussen de Natuurnetwerk-gebieden. Het ‘Natuurnetwerk Nederland (NNN)’ is opgenomen in een aparte kaartlaag. De Begrenzingenkaart vormt de basis voor de Beheertypenkaart.

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september 2015 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D7).

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september 2015 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D4).

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september 2015 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.

  • Wat ziet U: koolstofcycus en -dynamiek in de bovenste bodemlaag, obv samengestelde indicatorenset Wat is de waarde: De koolstofcyclus is van belang voor de koolstof en energiehuishouding van het ecosysteem. In de bodem is een grote hoeveelheid gereduceerd koolstof opgeslagen die als energiebron dient voor het bodemleven en zorgt voor het functioneren van de bodem. Er zit meer koolstof in de bodem dan als CO2 in de atmosfeer, en dus is er een relatie met het klimaat. De CO2 uitstoot in veengebieden wordt niet in deze kaart gevat. Belangrijk voor: plantengroei, klimaat en waterhuishouding.

  • De stiltegebieden maken deel uit van de op 23 september 2015 door P.S. van Drenthe vastgestelde Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (kaart A). In de gebieden die op de kaart zijn aangegeven als stiltegebieden, gelden een aantal regels, zoals verbodsbepalingen, vrijstellingen en ontheffingen ter voorkoming of beperking van geluidshinder.

  • De vroege streetview uit 1750. Een prachtig getekend document van 8 meter lang van de gevels die langs de Westzijde in Zaandam hebben gestaan aan de Zaan zijde.

  • Wat ziet U: Het zelfreinigende vermogen in de toplaag van de bodem, obv samengestelde indicatorenset Wat is de Waarde: Het zelfreinigende vermogen van de bodem zorgt voor het onschadelijk maken van probleem-stoffen (verontreiniging) en het binnen onschadelijke concentraties houden van systeemeigen stoffen, en in het bijzonder voor het schoonmaken van grondwater en oppervlaktewater voor winning en natuurdoelen. Belangrijk voor: bodem in het algemeen en in het bijzonder voor bodem in de stad.