From 1 - 10 / 187
 • Categories  

  Dit is de dataset t.b.v. gegevensverstrekking door INSPIRE voor het thema 'Minereale bronnen'. In de dataset staan de locaties van zoutproductieputten en zoutvelden. Omdat de vorm van de zoutcavernes in de tijd wijzigen worden zij als een punt weergegeven. De dataset bevat de cumulatieve zoutproductie van (zout)putten in Nederland. Deze wordt bijgehouden sinds 2003; de productie van voor 2003 ontbreekt daarom.

 • Een ruimtelijk plan dat een gebied bestrijkt dat samenvalt met een bergingsgebied strekt mede tot behoud van het waterbergend vermogen van dat gebied. Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D14).

 • "Wat ziet u? Deze kaart geeft voor elke cel (10X10m of 1 a) weer hoeveel het huidige landgebruik bijdraagt aan het reguleren van het erosierisico . Dit wordt berekend door het verschil te nemen tussen de potentiële erosiegevoeligheid (indien landgebruik akker zou zijn) en de actuele erosiegevoeligheid (huidig landgebruik). De kaart geeft een beeld van welk landgebruik bijdraagt aan het verminderen van het erosierisico. Het geeft een beeld van waar nog maatregelen genomen kunnen worden en waar planners moeten oppassen om het landgebruik te wijzigen.

 • Locaties van Guldenklinkers

 • Wat ziet U: Bodemaspecten van de toplaag die bijdragen aan een goed lokaal en mondiaal klimaat Wat is de waarde: de bodem speelt een hoofdrol in klimaatregulatie en kan aangewend worden om de effecten van klimaatverandering te verzachten. In de bodem is een grote hoeveelheid gereduceerd koolstof opgeslagen, meer koolstof dan er als CO2 in de atmosfeer aanwezig is. De CO2 uitstoot in veengebieden wordt niet in deze kaart gevat. De bodem in de bebouwde omgeving draagt bij aan het voorkomen van het hitte-eiland effect (lokaal klimaat). Belangrijk voor: klimaat en waterhuishouding, bodembeheer in het bebouwde gebied, in het agrarisch gebied, en in het bijzonder het veengebied.

 • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september 2015 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D12).

 • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september 2015 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.(Bijbehorende kaart D8).

 • Categories  

  Grondwateronderzoek, Locatie waar de grondwaterstand en/of samenstelling wordt gemeten. Dit zijn grondwaterputten waarin zich een of meer buizen bevinden. Een buis bevat een of meer geperforeerde delen die samen het filter vormen. De grondwaterstand of samenstelling wordt in buizen gemeten en wordt geacht representatief te zijn voor de diepte waarop het filter zich bevindt.Grondwaterputten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: de put ligt in Nederland; er zijn grondwaterstanden en/of samenstellingen beschikbaar waarop geen embargo rust. Informatie t.b.v. bestellingen via DinoLoket

 • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september 2015 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijgevoegde kaart D13).

 • Deze kaart geeft het beschermingsniveau voor aardkundige waarden weer en maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (behorende bij kaart D5).De inzet is de aardkundige waarden die bijdragen aan het specifieke Drentse karakter te behouden en zo mogelijk te herstellen. Voor de aardkundige waarden onderscheiden wij drie beschermingsniveaus. Ze verschillen in de mate van inzet van de provincie. Het hoge en het gemiddelde beschermingsniveau zijn van provinciaal belang. Het beleid is beschreven in de beleidsnotitie Waardevol Drenthe.