Zoeken
 
From 1 - 10 / 255
 • De Utrechtse Heuvelrug is voor de provincie Utrecht een belangrijk gebied voor de aanvulling van grondwater. Deze grondwatervoorraad is van belang voor drinkwaterbereiding en voor de grondwaterafhankelijke natuur aan de flanken van de Utrechtse Heuvelrug. Ruimtelijke ontwikkelingen mogen daarom geen bedreiging vormen voor de grondwaterkwaliteit.

 • Wat ziet u? De kaart brengt populaties van bomen en struiken in beeld die een bepaalde genetische waarde vertegenwoordigen voor deze soorten in Nederland. De kaart geeft een overzicht van de populaties die belangrijk zijn voor bescherming van genetische diversiteit van de soort binnen Europa: zogenaamde conservation units. Wat is de waarde? De populaties vertegenwoordigen vanwege hun bijzonder genetische samenstelling een bepaalde economische waarde en/of ecologische waarde. De populaties kunnen van belang zijn voor een productie doelstelling (productie van kwalitatief goed hout) of ecologische doelstelling (teeltmateriaal vertegenwoordigt een ecologisch waarde, ook wel autochtoon plantmateriaal genoemd) Voor wie is dit belangrijk? Beheerders van natuur-, bos en landschappelijke beplantingen, kwekers.

 • Gemiddelde energieverbruik Kleinverbruiksdata over het jaar 2014 Het energieverbruik van kleine aansluitingen. Gas tot en met een capaciteit van 40 m3/h De gegevens zijn verwerkt op postcode niveau. Deze opendata wordt beschikbaar gesteld door de netbeheerder Liander. De gegevens zijn door de gemeente Zaanstad vertaald naar postcode en geven dus een gemiddelde aan.

 • Deze kaartlaag vormt het bestand van de Ambitiekaart. Deze kaart is door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vastgesteld op 21 april 2015, document/nummer 585532/585544 als onderdeel van het Natuurbeheerplan 2016. Doel van de Ambitiekaart is het vastleggen van de ambities van natuurbeheer binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Voor een deel van alle natuur, agrarische natuur en landschap bestaat een ambitie om het huidige gebruik of het beheer te veranderen. Dit is vastgelegd in de ambitiekaart. Het verschil tussen de beheertypenkaart en de ambitiekaart laat zien waar een verbetering van de natuurkwaliteit mogelijk en wenselijk is. De ambitiekaart vormt de basis voor de kwaliteitsimpulsen(investeringssubsidie) en functieverandering (particulier natuurbeheer).

 • Categories  

  Deze groepslayer toont verschillende aspecten van de geactualiseerde Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000 (versie 2014) en gerelateerde bestanden, zoals: - de bodemtypen; - de gebieden waar associaties van bodemtypen voorkomen; - bijzonderheden in de bodemlagen binnen 40 cm diepte; - bijzonderheden in de bodemlagen dieper dan 40 cm; - de veendiktes; - gebieden met vergraven gronden; - en gebieden met bebouwing en water. Ten opzichte van de vorige versie van de bodemkaart is de informatie van de veengebieden geactualiseerd en tevens is de tabel met de attributen gewijzigd. In deze versie ontbreekt de informatie over de Grondwatertrappen (Gt). De bodemkaart geeft ruimtelijke informatie over de bodemopbouw tot globaal 1 meter diepte. Deze informatie heeft betrekking op de aard en samenstelling van de bovengrond (grondsoort) met een verdere onderverdeling naar bodemvorming, veensoort, afwijkende lagen in het profiel en de aanwezigheid van kalk. Actualisatie van de bodemkaart van de veengebieden was nodig omdat door oxidatie van organische stof bij de veengronden en moerige gronden verandering optreden, doordat oppervlakkig gelegen veenlagen geleidelijk verteren. Hierdoor kunnen veengronden veranderen in moerige gronden en moerige gronden in minerale gronden. Sinds de eerste opname van de bodemkaart zijn er veel bebouwde terreinen bij gekomen door stadsuitbreiding en nieuwe industrieterreinen. Op de oorspronkelijke bodemkaart zijn de bebouwde gebieden van enige omvang apart aangegeven. Bij de actualisatie is voor de nieuw-bebouwde gebieden wel een bodemcode vastgesteld. In een apart bestand is de begrenzing van de huidige bebouwing opgenomen. In bebouwde gebieden kan de bodemopbouw afwijken van de bodemcode, doordat bij het bouwrijpmaken ingrijpende grondverbeteringwerken zijn uitgevoerd. Bij het gebruik van de gegevens dient men daar op bedacht te zijn. Daarnaast zijn bij veel gebieden in Nederland ingrijpende grondbewerking uitgevoerd. De oorspronkelijke bodemkaart bevatte een attribuut "SCHOP" waarin informatie werd gegeven over verstoring in het bodemprofiel. In 2010 heeft Brouwer gebieden met ingrepen uitgebreid geinventariseerd en in kaart gebracht. Deze vergravingen zijn nu in een apart bestand opgenomen (vergraven gronden). De actualisatie had betrekking op de gebieden met moerige gronden en dunne veengronden in Nederland en de veenweidegebieden met dikke veengronden in de provincie Friesland. In totaal is ca. 400 000 ha geactualiseerd. Met uitzondering van een fragment in ZuidOost-Drenthe is de actualisatie gerealiseerd met behulp van digitale bodemkartering (DBK). In ZuidOost-Drenthe is de actualisatie uitgevoerd door middel van een uitgebreide veldinventarisatie, zoals ook voor de eerste opname van de bodemmkaart. (meer informatie over de werkwijze is te vinden onder het kopje Kwaliteit)

 • Kaartlaag Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op de kaart is een kaartlaag afkomstig uit de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie te zien. Zie ook hoofdstuk 5 (Ruimtelijke Kwaliteit) in de Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op 28 september 2015 hebben PS bij voordracht 74-2015 (verseon 179956/ 659098) een aantal kaartlagen gewijzigd. De overige kaartlagen bleven daarbij ongewijzigd

 • Het aanwijzingsbesluit op grond van artikel 2:48 van de Algemene plaatselijke verordening vast te stellen, inhoudende het aanwijzen van de locaties in Zaanstad, zoals nader aangeduid bij de bij dit besluit behorende bijlagen, als gebied waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholische drank bij zich te hebben.

 • Riparian zones represent transitional areas occurring between land and freshwater ecosystems, characterised by distinctive hydrology, soil and biotic conditions and strongly influenced by the stream water. They provide a wide range of riparian functions (e.g. chemical filtration, flood control, bank stabilization, aquatic life and riparian wildlife support, etc.) and ecosystem services. The Riparian Zones products support the objectives of several European legal acts and policy initiatives, such as the EU Biodiversity Strategy to 2020, the Habitats and Birds Directives and the Water Framework Directive. Green Linear Elements (GLE) are ecologically significant, structural landscape elements which act as important dispersion vectors of biodiversity. GLEs comprise hedgerows and lines of trees and offer a wide range of ecosystem services: they are linked to both landscape richness and fragmentation of habitats, with a direct potential for restoration, and contribute also to hazard protection. Green linear elements form part of the Green Infrastructure and are specifically addressed in the EU Biodiversity Strategy 2020. The GLE product provides reliable and detailed geospatial information on the occurrence and spatial distribution of: Small linear vegetation features such as hedgerows, scrub and tree rows with a minimum length of 100m and a width of up to 10m; Isolated patches of trees and scrub with a size between 500 m² and 0.5 ha. Green linear elements including trees and hedgerows with 100m minimum length and 500 m² Minimum Mapping Unit (MMU). The production of the Riparian Zones products was coordinated by the European Environment Agency in the frame of the EU Copernicus programme. «Data was produced with funding by the European Union. Copyright Copernicus Programme» DISCLAIMER: Wageningen Environmental Research has undertaken to distribute the data on behalf of EEA under Specific Contract No 3436/R0-Copernicus/EEA.56950 implementing Framework service contract No EEA/IDM/R0/16/009/Netherlands. Wageningen Environmental Research accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the content and use of these data. The European Environment Agency accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site and the information does not necessarily reflect the official opinion of the EEA or other European Communities bodies and institutions.

 • Compleet overzicht van alle brandkranen met diameter

 • Provinciaal dekkend bestand van ISO lijnen van grondwaterstijghoogte in een watervoerend pakket