From 1 - 10 / 187
  • Deze kaart geeft het beschermingsniveau voor aardkundige waarden weer en maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (behorende bij kaart D5).De inzet is de aardkundige waarden die bijdragen aan het specifieke Drentse karakter te behouden en zo mogelijk te herstellen. Voor de aardkundige waarden onderscheiden wij drie beschermingsniveaus. Ze verschillen in de mate van inzet van de provincie. Het hoge en het gemiddelde beschermingsniveau zijn van provinciaal belang. Het beleid is beschreven in de beleidsnotitie Waardevol Drenthe.

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september 2015 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september 2015 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.

  • Wat ziet u? De kaart brengt populaties van bomen en struiken in beeld die een bepaalde genetische waarde vertegenwoordigen voor deze soorten in Nederland. De kaart geeft een overzicht van de populaties die belangrijk zijn voor bescherming van genetische diversiteit van de soort binnen Europa: zogenaamde conservation units. Wat is de waarde? De populaties vertegenwoordigen vanwege hun bijzonder genetische samenstelling een bepaalde economische waarde en/of ecologische waarde. De populaties kunnen van belang zijn voor een productie doelstelling (productie van kwalitatief goed hout) of ecologische doelstelling (teeltmateriaal vertegenwoordigt een ecologisch waarde, ook wel autochtoon plantmateriaal genoemd) Voor wie is dit belangrijk? Beheerders van natuur-, bos en landschappelijke beplantingen, kwekers.

  • De plaatsgebonden risicocontouren 10-6, als gevolg van bedrijven (inrichtingen en installaties) met risicovolle activiteiten zijn vertaald in GES (gezondheidseffectscreening) contouren. Alle woningen in de verschillende GES-contouren gelegen zijn in beeld gebracht. Doel is inzicht in knelpunten in de bestaande situatie en in de aanwezige risico’s bij nieuwe ontwikkelingen. Met dit inzicht kunnen keuzes onderbouwd worden.

  • Onderdeel van het natuurbeheerplan is het Beheergebied. In deze gebieden wordt door middel van een samenhangend pakket aan maatregelen een bijdrage leveren aan het gebied. De bijbehorende beheerpakketten zijn gebaseerd op de Index Natuur en Landschap. (Informatiemodel Natuur IMNa 4.0)

  • Een ruimtelijk plan dat een gebied bestrijkt dat samenvalt met een bergingsgebied strekt mede tot behoud van het waterbergend vermogen van dat gebied. Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D14).

  • Een ruimtelijk plan dat een gebied bestrijkt dat samenvalt met een beekdal voorziet voor de desbetreffende gebieden in voorwaarden (Nee, tenzij) voor het realiseren van kapitaalintensieve functies.Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaarten D7 en D14).

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september 2015 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.

  • Deze kaartlaag bevat de plangrens van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.