From 1 - 10 / 50
  • Het gebiedsprofiel beschrijft de kwaliteiten en ambities voor een specifiek gebied. De uitwerking gebeurt op de van toepassing zijnde themakaarten voor dat gebied. Het gebiedsprofiel is een handreiking om ontwikkelingen mogelijk te maken met ruimtelijke kwaliteit.

  • Het gebiedsprofiel beschrijft de kwaliteiten en ambities voor een specifiek gebied. De uitwerking gebeurt op de van toepassing zijnde themakaarten voor dat gebied. Het gebiedsprofiel is een handreiking om ontwikkelingen mogelijk te maken met ruimtelijke kwaliteit.

  • Geluidbelasting Lden gekarteerde wegdelen i.h.k.v. Eu-richtlijn omgevingslawaai. De gegevens voor de berekening van de geluidbelasting t.g.v. wegverkeer zijn gebaseerd op de gegevens zoals aangeleverd door de provincie Zuid-Holland. Alle akoestische rekenmodellen zijn conform Besluit geluidhinder 2006 opgesteld. Voor het doorrekenen van de modellen is de rekensoftware van de DGMR Geomilieu versie 1.91 gebruikt. Bij de geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer is de aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder is niet van toepassing.

  • Het gebiedsprofiel beschrijft de kwaliteiten en ambities voor een specifiek gebied. De uitwerking gebeurt op de van toepassing zijnde themakaarten voor dat gebied. Het gebiedsprofiel is een handreiking om ontwikkelingen mogelijk te maken met ruimtelijke kwaliteit.

  • Samengestelde kaart met als basis de minuutplans van het kadaster 1811. De 45 kaartbladen binnen Zaanstad zijn opnieuw gerefereed op basis van de huidige kaart en opnieuw gevectoriseerd in diverse lagen. Complete data set met gegevens van alle 355 nog werkende molens met bronverwijzing.

  • Het gebiedsprofiel beschrijft de kwaliteiten en ambities voor een specifiek gebied. De uitwerking gebeurt op de van toepassing zijnde themakaarten voor dat gebied. Het gebiedsprofiel is een handreiking om ontwikkelingen mogelijk te maken met ruimtelijke kwaliteit.

  • Dit bestand heeft gegevens over diverse soorten afzettingen. De archeologische kenmerken zijn weergegeven op basis van geologische en bodemkundige structuren. Deze houden direct verband met de vroegere bewoning en exploitatie van het gebied. Van oud naar jong worden de volgende afzettingen onderscheiden: -Zandige afzettingen zoals rivierduinen of donken. De eerste bewoning ontstaat hier al in het Mesolithicum, 8000 jaar geleden. -Zee-afzettingen zoals strandwallen ofwel Oude Duinen De vroegste bewoningssporen op de duin- en strandzanden dateren van het midden-Neolithicum, 6000 tot 4000 jaar geleden. -Geulafzettingen, stroomgordels en crevasses . De eerste bewoningssporen op de geulafzettingen/stroomgordels dateren van het midden-Neolithicum, circa 5000 jaar geleden. -Komafzettingen, klei-achtige gronden. De weinige bewoningssporen stammen vanaf de Romeinse tijd, circa 2000 jaar geleden. -Overige afzettingen Water: Bestaand water (bv. zee, rivieren, plassen). -Niet gekarteerd: onvoldoende gegevens beschikbaar Voor uitgebreidere beschrijving zie de links naar aanvullende informatie

  • De orthofotomozaïeken zijn een samenstelling van afzonderlijke orthofoto's, in principe van de centrale gedeelten van iedere orthofoto. Daardoor is de omvalling in de mozaïeken zo klein mogelijk gehouden. De orthomozaïeken zijn landsdekkend.

  • Deze dataset betreft de diepteligging van het pleistocene pakket (waarop kan worden gefundeerd) t.o.v. het maaiveld in meters. Deze dataset vormt samen met drie andere datasets (betrouwbaarheid TNO-kaarten, zettingsgevoeligheid (slappe grond) en opbarsting damwand) de informatie om de geschiktheid van de ondergrond voor bouwen op slappe grond en ondergronds bouwen te bepalen en hoort bij het onderzoeksrapport "Geschiktheidskaarten van de ondergrond voor bouwen in Noord-Holland". Voor het vervaardigen van het bestand is gebruik gemaakt van alle binnen en net buiten Noord-Holland beschikbare boringen in de DINO-database van TNO, en kaarten van bodem- en geologische structuren.

  • Wandelroutes binnen het Stad te Voet concept: stad-plattelandroutes van Utrecht (stad), Apeldoorn en Lingezegen (Arnhem-Nijmegen).