From 1 - 10 / 57
  • Kerkenbestand op basis van inventarisatie 2008/2009. Bevat alle bestaande gebouwen die oorspronkelijk als kerk zijn gebouwd, alsmede hun huidige functie. Kerken die niet in een oorspronkelijk kerkgebouw zitten, zijn niet meegenomen. Bestand dient onder meer om te kijken welke kerken de komende jaren hun kerkfunctie verliezen. Dit puntenbestand heeft een 1:1-relatie met de tabel CM_FryskeTsjerken_Hergebruik. NB. Op de bijbehorende foto's (te bekijken via in het bestand opgenomen url’s) rust de verplichting van bronvermelding: bron foto's: T. Hop, P. Karstkarel en M. Tamminga.

  • Officieel gepubliceerde ruimtelijke plannen conform de digitaliseringsaspecten van de Wro/Bro.

  • Landgoederen die door eigenaar zijn voorgedragen aan Min. LNV (Directie Regelingen, Roermond) voor de status Landgoed Natuurschoonwet. Vaststelling na instemming Belastingdienst en Prov. Fryslân. Deze landgoederen zijn daarna gerangschikt onder de Natuurschoonwet (1928) zodat zij extra fiscale faciliteiten ontvangen. De wegen en paden zijn voor publiek opengesteld en aangegeven met het (groene) openstellingbord.

  • Deze data is gestandaardiseerd voor de provinciale aanlevering INSPIRE. In grondwaterbeschermingsgebieden wordt het grondwater beschermd ten behoeve van de winning voor de openbare drinkwatervoorziening (Waterhuishoudingsplan). Grondwaterbeschermingsgebieden zijn onderdeel van de milieubeschermingsgebieden met kwetsbare functies en waarden (Milieubeleidsplan). Opmerking: Grondwaterbeschermingsgebieden zijn een combinatie van waterwingebieden met (meestal daaromheen) 25-jaarszones. Fryslân kent geen boringsvrije zones. Wel geldt er binnen de grondwaterbeschermingsgebieden een verbod op het verrichten van boringen, behalve voor boringen nodig voor de waterwinning. Van dit verbod kan ontheffing worden verleend.

  • De provincie Fryslân heeft geluidskaarten laten opstellen. Met behulp van geavanceerde rekenmodellen is de geluidsbelasting inzichtelijk gemaakt voor woningen, gebouwen met een onderwijs of gezondheidsfunctie en stiltegebieden. Cijfermatig is een onderscheid gemaakt tussen de wegen die verplicht moeten worden onderzocht (provinciale wegen met 3 miljoen of meer voertuigpassages) en alle provinciale wegen. Het onderhavige bestand betreft de geluidscontouren-nacht.

  • Puntenbestand met ijsbanen in Fryslân. Opgenomen zijn natuurijsbanen plus de twee ijshallen. Dit bestand heeft een 1:n-relatie met de tabel RECR_IJsclubs.

  • De provincie Fryslân heeft geluidskaarten laten opstellen. Met behulp van geavanceerde rekenmodellen is de geluidsbelasting inzichtelijk gemaakt voor woningen, gebouwen met een onderwijs of gezondheidsfunctie en stiltegebieden. Cijfermatig is een onderscheid gemaakt tussen de wegen die verplicht moeten worden onderzocht (provinciale wegen met 3 miljoen of meer voertuigpassages) en alle provinciale wegen. Het onderhavige bestand bevat de bij het maken van de geluidskaart gebruikte provinciale wegen.

  • Deze kaart geeft een indicatie van de mate waarin grondwater naar boven kwelt, dan wel in de bodem infiltreert. De kaart is het resultaat van een berekening met een grondwatermodel. Ondiepe kwel/wegzijging is gedefinieerd als de grondwaterstroming van/naar de bovenste watervoerende laag. Diepe kwel is gedefinieerd als de grondwaterstroming van/naar de tweede watervoerende laag.

  • Bestand met officiële zwemwaterlocaties waarvan de kwaliteit regelmatig wordt gemeten.

  • Dit bestand bevat houtsingels en houtwallen van de provincie. In Westerwolde, het Gorecht en in het landschap van het Zuidelijk Westerkwartier komen houtsingels en houtwallen voor. Zij dragen bij aan de afwisseling en het contrast tussen de open en besloten gebieden en daarmee aan de diversiteit van het landschap. Het zijn lijnvormige beplantingen met bomen en/of struiken. Deze elementen vormen vaak begrenzingen van percelen of zijn afscheidingen met een andere functie. Grofweg kunnen twee typen worden onderscheiden: beplantingen die op een kunstmatige aarden wal staan (houtwal) en beplantingen die op dezelfde hoogte staan als het omringende land (houtsingel).