From 1 - 10 / 28
 • Bestand bevat de 47 Bkl-contouren rond de kleinere vliegvelden Drachten en Ameland.

 • Inventarisatie van States en Stinzen in de provincie Fryslan.

 • Deze data is gestandaardiseerd voor de provinciale aanlevering INSPIRE. Bestand bevat de 47 Bkl-contouren rond de kleinere vliegvelden Drachten en Ameland.

 • Een luchtfoto is een afbeelding van een gedeelte van het aardoppervlak, gefotografeerd van uit een hoog standpunt los van het aardoppervlak, veelal vanuit een luchtvaartuig.

 • Ruimtelijke begrenzing van homogene gebieden met vergelijkbare landschappelijke kernkwaliteiten. Nadere uitwerking van de Hoofdlandschapstypen zoals deze onderscheiden zijn in het Streekplan07. Begrenzing is gebaseerd op ruimtelijke kenmerken, historische verkaveling en bodemkundige en fysisch-geografische begrenzingen.

 • Het Bestand Bodemgebruik 2008 bevat digitale geometrie van het bodemgebruik in Nederland. Voorbeelden van het bodemgebruik zijn verkeersterreinen, bebouwing, recreatieterreinen en binnen- en buitenwater. De begrenzingen zijn voor een groot deel gebaseerd op de Top10NL (BRT). Bij het interpreteren zijn luchtfoto's leidend. De gegevens zijn ingewonnen in de zomer van 2008. In 2011 en 2012 is dit het meest actuele bestand van het bodemgebruik. In 2013 wordt het Bestand Bodemgebruik 2010 gepubliceerd.

 • Categories  

  INSPIRE discovery service (CSW) van het Nationaal Georegister.

 • Verzameling voormalige stortplaatsen voor 1996 gesloten in Noord-Holland. Het betreft een selectie uit de bodeminformatie systemen GLOBIS (Provincie), Stabis en Nasca (Gemeente). De selectie criteria zijn gevolgd volgens het NAVOS onderzoek 2004-2005.

 • Op basis van de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) vastgestelde voor verzuring gevoelige onderdelen van de ecologische hoofdstructuur en voor verzuring gevoelige gebieden in de nog niet begrensde ecologische verbindingszones.

 • Vaarwegennetwerk van Fryslân met beheerattributen en diverse klasse-indelingen.