From 1 - 10 / 28
  • Gebiedscontour van het MAAK programma en de Supervisor gebieden

  • Dit bestand bevat de huidige / oude situatie bij de bochtafsnijding de Schie, zoals in het kader op de verordeningskaart is weergegeven.

  • Ruimtelijke begrenzing van homogene gebieden met vergelijkbare landschappelijke kernkwaliteiten. Nadere uitwerking van de Hoofdlandschapstypen zoals deze onderscheiden zijn in het Streekplan07. Begrenzing is gebaseerd op ruimtelijke kenmerken, historische verkaveling en bodemkundige en fysisch-geografische begrenzingen.

  • Vaarwegennetwerk van Fryslân met beheerattributen en diverse klasse-indelingen.

  • De kaart geeft een overzicht van alle bedrijventerreinen in Zuid-Holland en is geometrisch gezien een copie van de kaart geo.ECONOMIE_BEDRIJVEN_TERREINEN, versie augustus 2013. Hieraan zijn de banen per topsector toegevoegd, zoals geleverd op 19-8-2013. De attributen bevatten RIN-nummers van de bedrijventerreinen en gegevens over het aantal banen per topsector.

  • Grenzen deelgebieden binnen Veenweidegebieden.

  • De bebouwde kom zoals die voor het wegbeheer geldt.

  • Het gezoneerd sloespoor bestand is wettelijke begrenzing op grond van het vastgestelde geluidsproductieplafond en is maximaal 200 meter breed.

  • In de MIP Objecten database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940.

  • Inventarisatie van States en Stinzen in de provincie Fryslan.