Zoeken
 
From 1 - 10 / 39
 • Voorzieningen aan de wal voor de beroepsvaart. Locatie en soort voorziening zoals: Walstroom Huisvuil inzamelpunt Watertappunt Afgifte vuil water

 • 250 meter zone rondom zeer kwetsbare gebieden Wet ammoniak en veehouderij, vigerend beleid.

 • Deze 'Aardkundig Waardevolle Gebiedenkaart Noord-Brabant; gedetailleerde begrenzing (1:25.000)' begrenst - zoals de titel al zegt - de 42 aardkundig waardevolle gebieden uit de Structuurvisie ruimtelijke ordening en de Verordening ruimte op perceelsniveau. Deze gebieden zijn van provinciale of nationale betekenis. Aardkundige waarden van regionale of lokale betekenis zijn niet opgenomen op de provinciale kaart.

 • Zeer kwetsbare gebieden Wet ammoniak en veehouderij, vigerend beleid. Ook de vervallen gebieden zijn in dit bestand opgenomen. Aantal gebieden zijn t.o.v. 2008 aangepast n.a.v. besluit aanwijzing zeer kwetsbare gebieden Wet ammoniak en veehouderij, correctieve herziening; vastgesteld door PS op 1 juli 2011

 • Ruimtelijke begrenzing van homogene gebieden met vergelijkbare landschappelijke kernkwaliteiten. Nadere uitwerking van de Hoofdlandschapstypen zoals deze onderscheiden zijn in het Streekplan07. Begrenzing is gebaseerd op ruimtelijke kenmerken, historische verkaveling en bodemkundige en fysisch-geografische begrenzingen.

 • Dit bestand bevat borgterreinen en landgoederen gelegen binnen de provincie Groningen. In Groningen hebben ca 200 borgen gestaan, een klein aantal borgen bestaat nog. De borgen waren aanvankelijk de versterkte steenhuizen van de landadel van Groningen, later groeiden ze uit tot buitenhuizen met soms een uitgestrekt landgoed. Het merendeel van de borgen is afgebroken. Van de borgterreinen is beschreven de naam en de al dan niet zichtbare terreinelementen. Als bron is daarbij gebruik gemaakt van het bestand ‘verborgen terreinen’ een inventarisatie van Landschapsbeheer Groningen. Naast borgterreinen zijn ook nieuwe landgoederen onderdeel van de inventarisatie.

 • Het Bestand Bodemgebruik 2008 bevat digitale geometrie van het bodemgebruik in Nederland. Voorbeelden van het bodemgebruik zijn verkeersterreinen, bebouwing, recreatieterreinen en binnen- en buitenwater. De begrenzingen zijn voor een groot deel gebaseerd op de Top10NL (BRT). Bij het interpreteren zijn luchtfoto's leidend. De gegevens zijn ingewonnen in de zomer van 2008. In 2011 en 2012 is dit het meest actuele bestand van het bodemgebruik. In 2013 wordt het Bestand Bodemgebruik 2010 gepubliceerd.

 • Categories  

  Het Nationaal GeoRegister is het nationale INSPIRE toegangspunt voor Nederland. De Discovery Service voor INSPIRE biedt alleen INSPIRE metadata.

 • Zeer kwetsbare gebieden Wet ammoniak en veehouderij, vigerend beleid. Aantal gebieden zijn t.o.v. 2008 aangepast n.a.v. PS- besluit correctieve herziening Wav van 1 juli 2011.

 • Inventarisatie van States en Stinzen in de provincie Fryslan.