From 1 - 10 / 30
  • Het gezoneerd sloespoor bestand is wettelijke begrenzing op grond van het vastgestelde geluidsproductieplafond en is maximaal 200 meter breed.

  • Verzameling voormalige stortplaatsen voor 1996 gesloten in Noord-Holland. Het betreft een selectie uit de bodeminformatie systemen GLOBIS (Provincie), Stabis en Nasca (Gemeente). De selectie criteria zijn gevolgd volgens het NAVOS onderzoek 2004-2005.

  • Ruimtelijke begrenzing van homogene gebieden met vergelijkbare landschappelijke kernkwaliteiten. Nadere uitwerking van de Hoofdlandschapstypen zoals deze onderscheiden zijn in het Streekplan07. Begrenzing is gebaseerd op ruimtelijke kenmerken, historische verkaveling en bodemkundige en fysisch-geografische begrenzingen.

  • Bestand bevat de 47 Bkl-contouren rond de kleinere vliegvelden Drachten en Ameland.

  • Inventarisatie van States en Stinzen in de provincie Fryslan.

  • Op basis van de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) vastgestelde voor verzuring gevoelige onderdelen van de ecologische hoofdstructuur en voor verzuring gevoelige gebieden in de nog niet begrensde ecologische verbindingszones.

  • Geografische afbakening van landbouwgrond in Nederland (grond die wordt gebruikt als bouwland, blijvend grasland of de teelt van blijvende gewassen).

  • Het Bestand Bodemgebruik 2008 bevat digitale geometrie van het bodemgebruik in Nederland. Voorbeelden van het bodemgebruik zijn verkeersterreinen, bebouwing, recreatieterreinen en binnen- en buitenwater. De begrenzingen zijn voor een groot deel gebaseerd op de Top10NL (BRT). Bij het interpreteren zijn luchtfoto's leidend. De gegevens zijn ingewonnen in de zomer van 2008. In 2011 en 2012 is dit het meest actuele bestand van het bodemgebruik. In 2013 wordt het Bestand Bodemgebruik 2010 gepubliceerd.

  • Dit bestand bevat de huidige / oude situatie bij de bochtafsnijding de Schie, zoals in het kader op de verordeningskaart is weergegeven.

  • De kaart bevat de ambitiegebieden zoals bedoeld in het Toetsingskader vergunningverlening bodemenergie (vastgesteld in februari 2011). Deze ambitiegebieden zijn de gebieden waar een betere benutting van de potenties van bodemenergie in afstemming met ondergrondse en bovengrondse ontwikkelingen gewenst is en waar de wens bestaat de (ruimtelijke) invulling van bodemenergie te sturen. De kaart is tot stand gekomen op basis van de principes van de Provinciale Structuurvisie (PSV). De ambitiegebieden omhelsen het stedelijk gebied van de grotere gemeenten (inclusief bedrijfsterreinen), alsmede de glastuinbouwgebieden.