From 1 - 10 / 23
  • Op basis van de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) vastgestelde voor verzuring gevoelige onderdelen van de ecologische hoofdstructuur en voor verzuring gevoelige gebieden in de nog niet begrensde ecologische verbindingszones.

  • Dit bestand bevat borgterreinen en landgoederen gelegen binnen de provincie Groningen. In Groningen hebben ca 200 borgen gestaan, een klein aantal borgen bestaat nog. De borgen waren aanvankelijk de versterkte steenhuizen van de landadel van Groningen, later groeiden ze uit tot buitenhuizen met soms een uitgestrekt landgoed. Het merendeel van de borgen is afgebroken. Van de borgterreinen is beschreven de naam en de al dan niet zichtbare terreinelementen. Als bron is daarbij gebruik gemaakt van het bestand ‘verborgen terreinen’ een inventarisatie van Landschapsbeheer Groningen. Naast borgterreinen zijn ook nieuwe landgoederen onderdeel van de inventarisatie.

  • Het gezoneerd NS spoor bestand is wettelijke begrenzing op grond van vastgesteld geluidsproductieplafond en is maximaal 400 meter breed.

  • Een overzicht van de kabels, leidingen en detectielussen behorende bij de verkeersregelinstallaties (VRI), centrale cbjectbediening (COB) en beweegbare kunstwerken (BKW) van de provinciale vaarwegen en wegen.

  • Grenzen deelgebieden binnen Veenweidegebieden.

  • Het gezoneerd sloespoor bestand is wettelijke begrenzing op grond van het vastgestelde geluidsproductieplafond en is maximaal 200 meter breed.

  • Dit bestand bevat de huidige / oude situatie bij de bochtafsnijding de Schie, zoals in het kader op de verordeningskaart is weergegeven.

  • Ruimtelijke begrenzing van homogene gebieden met vergelijkbare landschappelijke kernkwaliteiten. Nadere uitwerking van de Hoofdlandschapstypen zoals deze onderscheiden zijn in het Streekplan07. Begrenzing is gebaseerd op ruimtelijke kenmerken, historische verkaveling en bodemkundige en fysisch-geografische begrenzingen.

  • Spitvakken Nbwet vergunning in Oosterschelde

  • In de MIP Objecten database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940.