From 1 - 10 / 52
  • De dataset bevat de historie van het vaarwegenstelsel in de provincie Fryslân. Getoond wordt de loop van de vaarwegen, zowel de actuele loop, als afsnijdingen en gedeeltelijke dempingen van de vroegere loop. Tevens bevat het bestand onder andere informatie over: het jaar van aanleg van de vaarweg, de functie door de eeuwen heen van de vaarweg, de reden waarom de vaarweg of waterweg destijds is aangelegd, het huidige gebruik van de vaarweg, gehanteerde bronnen en eventuele overige bijzonderheden aangaande historie van de vaarweg.

  • Indicatie van ligging van het Groene Woud zoals gebruikt in de Visiekaart

  • Recreatieve vaarroutes in Fryslan. Verklaring gebruikte afkortingen: A=Aquaductroute; K=Kleiroute; L=Litsroute; M=Middelseeroute; N=Noordelijke Elfstedenroute; S=Staandemastroute; T=Turfroute; W=Woudaaproute

  • Bestand met eendenkooien in Fryslân. Een eendenkooi bestaat uit een waterplas, de zogenoemde kooiplas, met een of meerdere bochtige, smal toelopende sloten, vangpijpen genoemd, omringd door rietschermen. Met behulp van tamme eenden (staleenden) of talingen werden wilde eenden, smienten en talingen naar de kooiplas gelokt en vervolgens in de vangpijpen gevangen. De hoog opgaande kooibossen rondom de kooiplassen vormen een markant element in het open Friese landschap.

  • De Visuele Databank Nederland bestaat uit 360-graden panoramafoto's gemaakt vanaf alle openbare wegen met een interval van 5 meter. De data wordt veelvuldig in diverse GIS- en CAD-systemen en administratieve toepassingen gebruikt. De databank wordt jaarlijks volledig vernieuwd. De beelden zijn tevens geschikt voor terrestrische fotogrammetrie: van objecten in de foto kan met een hoge nauwkeurigheid de plaats en afmetingen worden bepaald.

  • Ondergrondslaag in de Visiekaart van de Structuurvisie RO.

  • De groene geledingszones tussen de steden en (suburbane) kernen verbinden de steden met het omliggende landelijke gebied en vervullen een belangrijke rol als stedelijk uitloopgebied.

  • Het project B02037.000058 Wederopbouwwijken CHK Fryslân bestaat uit een (geo)database met daarin de verzamelde historische informatie over de ingetekende wijken gebouwd in de periode 1930-1970 in de provincie Fryslân.

  • Een luchtfoto is een afbeelding van een gedeelte van het aardoppervlak, gefotografeerd van uit een hoog standpunt los van het aardoppervlak, veelal vanuit een luchtvaartuig.

  • Economische kennisclusters. Er wordt onderscheid gemaakt tussen "Metropolitane regio", "Economisch kenniscluster" en "Indicatie economisch cluster buiten Brabant".