From 1 - 10 / 51
  • Gebieden met beschermingszones t.b.v. luchtvaart. Gegevens bevat besechrmingzone tijdens broedseizoen en buiten het broedseizoen.

  • De groene geledingszones tussen de steden en (suburbane) kernen verbinden de steden met het omliggende landelijke gebied en vervullen een belangrijke rol als stedelijk uitloopgebied.

  • Locaties van luchthavens waar provincie bevoegd gezag voor is.

  • Verschil in bodemgeschiktheid tussen verschillende zandgronden voor bollenteelt: In de plan-MER worden 10 ingrepen getoetst, waaronder het “zoekgebied voor de bollenteelt in de Kop van Noord-Holland (nr. 10). De toetsing in de plan-MER vindt plaats op basis van de drie hoofdthema’s Klimaatbestendigheid, Ruimtelijke kwalititeit en Duurzaam ruimtegebruik. Doordat bloembollen vallen onder de groep van zogenaamd hoogsalderende gewassen, zijn er meer mogelijkheden om eventuele minder gunstige omstandigheden aan te passen. Zo kunnen ongunstige bodems via diepe grondbewerkingen (diepspitten) toch geschikt gemaakt worden voor de teelt van bloembollen.

  • Verschillen in bodemeigenschappen binnen veenweidegebieden die van invloed zijn op de geschiktheid voor melkveehouderij: Op de bodemgeschikheidskaarten voor weidebouw zijn grote arealen aangeduid als gronden met weinig mogelijkheden voor weidebouw. Het betreft hier weidegronden met een handicap: ze hebben nog wel een matige (soms zelfs hoge brutoproduktie) maar door grote beweidingsverliezen en zeer beperkte berijdbaarheid moeten deze gronden met het juiste (boeren)beleid worden behandeld. Wat voor reguliere weidebouw een handicap is (slechte draagkracht), is echter gunstig voor biologische weidebouw (hogere voedingstoestand en een hoger organische-stofgehalte).

  • Waterparels zijn wateren met bijzondere actuele of potentiële aquatische natuurwaarden.

  • Op basis van de vectortopografie 1:10.000, de versie van 2006 en de luchtfoto's gevlogen 2009 is de glastuinbouw gevectoriseerd.

  • Bij verdwenen en bestaande spoor- en tramlijnen behorende gebouwen in Fryslan.

  • De provincie geeft ook de ambities weer voor de ontwikkeling van de landschapskwaliteit in de gebiedspaspoorten. Nieuwe ontwikkelingen kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe en gebiedseigen kwaliteiten.

  • Grenspalen op de provinciegrenzen Friesland/Groningen en Friesland/Drenthe.