Zoeken
 
From 1 - 10 / 36
  • De Provincie Utrecht heeft een amendement met een verbod op scheuren en ploegen in de Veengebieden opgesteld. Dit is vastgelegd in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en het Waterplan. Deze bodemkaart geeft de opbouw van de bodem tot 1,20 meter onder maaiveld weer. De Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 is een actualisatie en verdere detaillering van oudere bestaande bodemkaarten. De kaart geeft het huidige voorkomen van venige en moerige bodems binnen het onderzoeksgebied weer. Op basis van de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht zijn er twee afgeleide kaarten gemaakt, namelijk: Kwetsbaarheid voor oxidatie van organische stof (schaal 1:50.000) èn Kwetsbaarheid voor oxidatie van organische stof bij bodembewerking (schaal 1:50.000). Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • Een bodemkaart geeft de opbouw van de bodem tot 1,20 meter onder maaiveld weer. De Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 is een actualisatie en verdere detaillering van oudere bestaande bodemkaarten. De kaart geeft het huidige voorkomen van binnen het onderzoeksgebied weer. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • Afwateringsgebieden (gereguleerd/bemalen) en stroomgebieden (vrij afwaterend) met berekende waterontvangst gegevens.

  • Standaard luchtfoto gebaseerd op de luchtfoto uit 2008. Een luchtfoto is een afbeelding van een gedeelte van het aardoppervlak, gefotografeerd van uit een hoog standpunt los van het aardoppervlak, veelal vanuit een luchtvaartuig.

  • Geometrie van alle wijken en buurten in de gemeente Assen. De begrenzingen van de wijken en buurten zijn afgestemd op de GBKN/Top10NL.

  • Deze dataset vormt samen met vier andere datasets (betrouwbaarheid TNO kaarten, zettingsgevoeligheid (slappe grond), dikte holoceen en opbarsting damwand) de informatie om de geschiktheid van de ondergrond voor bouwen op slappe grond en ondergronds bouwen te bepalen. Deze kaart hoort bij het onderzoeksrapport "Geschiktheidskaarten van de ondergrond voor bouwen in Noord-Holland". Bij de constructie van deze kaart is eerst berekend welk gedeelte van de boringen het holocene pakket heeft doorboord. Een boring die het totale holocene pakket heeft doorboord geeft betrouwbaarder informatie dan een boring die slechts een deel heeft doorboord. Vervolgens is gekeken naar de ruimtelijke verdeling van de boringen. In kaartbijlage G (zie rapport) is de betrouwbaarheid in drie klassen verdeeld, van meest betrouwbaar tot minst betrouwbaar.

  • Deze dataset vormt samen met drie andere datasets (zettingsgevoeligheid (slappe grond), dikte holoceen en opbarsting damwand) de informatie om de geschiktheid van de ondergrond voor bouwen op slappe grond en ondergronds bouwen te bepalen. Deze kaart hoort bij het onderzoeksrapport "Geschiktheidskaarten van de ondergrond voor bouwen in Noord-Holland". Bij de constructie van deze kaart is eerst berekend welk gedeelte van de boringen het holocene pakket heeft doorboord. Een boring die het totale holocene pakket heeft doorboord geeft betrouwbaarder informatie dan een boring die slechts een deel heeft doorboord. Vervolgens is gekeken naar de ruimtelijke verdeling van de boringen. In kaartbijlage G (zie rapport) is de betrouwbaarheid in drie klassen verdeeld, van meest betrouwbaar tot minst betrouwbaar.

  • Locatiegegevens: boorbeschrijvingen en profielbeschrijvingen. Een boorbeschrijving geeft van een locatie informatie over de gelaagdheid en profielkenmerken tot een diepte van 1 à 2 en deels tot 3 m-mv. De informatie wordt door ervaren bodemkundigen verzameld, de kenmerken worden geschat. Er zijn 280 000 boorbeschrijvingen opgeslagen in het Bodemkundig Informatiesysteem. Profielbeschrijvingen: Een profielbeschrijving geeft van een locatie informatie over de gelaagdheid en profielkenmerken tot een diepte van 1 à 2 m-mv. De informatie wordt door ervaren bodemkundigen verzameld, de kenmerken worden geschat en aangevuld met geanalyseerde gegevens. Profielbeschrijvingen zijn vaak uitgebreider dan boorbeschrijvingen. 11 500 profielbeschrijvingen opgeslagen in het Bodemkundig Informatie Systeem (Tot nu toe werd voor deze profielen een tweedeling gemaakt in BIS-profielen en LSK-profielen) Informatie over: Locatie (X- en Y- coördinaat, grondgebruik), Bewortelbare diepte, Gemiddeld Hoogste en Laagste Grondwaterstand (GHG en GLG), Vertaling laaginformatie naar bodemtype, Begin- en einddiepte van de laag, Samenstelling van de laag (% organische stof, % lutum, % leem en zandgrofheid, kalk, veensoort), Beïnvloeding van de laag door bodemvormende processen (veraarde bovengrond, podzol B-horizont, enz.), Moedermateriaal in de laag. Nog extra voor de profielbeschrijvingen: Monsteropslagnummer (van veel bemonsterde horizonten is een fysiek monster opgeslagen in het rondmonsterarchief, zodat er in de toekomst aanvullende bepalingen verricht kunnen worden) , Geanalyseerde gegevens over één of meer van de volgende aspecten: o % organische stof en korrelgrootteverdeling o pH en CaCO3 o bodemvruchtbaarheidskenmerken (Pw-get. P-tot, C/N, enz.) o fysische kenmerken (doorlatendheid, vochtfracties, dichtheid, enz.) o Adsorptie en fixatie (Fosfaat-fixatie, K-fixatie, P-ox, Fe-ox, Al-ox, enz.) o Totaalgehalten (totaal Fe2O3, K, Na, Ca, enz.) o Zware metalen (Pb, Cd, As, Cr, Hg, Ni, Zn) o Bodemvochtsamenstelling

  • Een luchtfoto is een afbeelding van een gedeelte van het aardoppervlak, gefotografeerd van uit een hoog standpunt los van het aardoppervlak, veelal vanuit een luchtvaartuig.

  • De Provincie Utrecht heeft haar interim-beleid van het grondverzet voor deze toemaakdekken vastgelegd (zie ook de gemeentelijke Bodemfunctiekaarten en bodemkwaliteitskaarten en het 'Handelingskader bodembeheer toemaakgronden, landelijk gebied, december 2010’ ). Een bodemkaart geeft de opbouw van de bodem tot 1,20 meter onder maaiveld weer. De Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 is een actualisatie en verdere detaillering van oudere bestaande bodemkaarten. De kaart geeft het huidige voorkomen van toemaakdekken binnen het onderzoeksgebied weer. De aanduiding van het toemaakdek op de kaart is niet bepalend, maar slechts indicatief hulpmiddel. Boorprofielen zijn bepalend. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.