From 1 - 10 / 42
  • Het bestand bevat de zettingsgevoelige veengronden in Gelderland. Zetting is het proces waar grond onder invloed van een belasting wordt samengedrukt. Hierbij worden water en lucht uit de poriën geperst. Een veenweidegebied is een landschap bestaande uit weiden op veengrond.

  • Het bestand Historisch Grondgebruik Nederland is een rasterbestand met een resolutie van 25 meter.(Per 25 * 25 meter gridcel is een grondgebruikklasse bepaald) Het bestand is afgeleid uit de topografische kaarten 1 : 25.000 rond de periode 1980. Er worden tenminste 10 typen landgebruik onderscheiden. Het bestand is vervaardigd door gescande topografische kaarten te classificeren.

  • Standaard luchtfoto gebaseerd op de luchtfoto uit 2008. Een luchtfoto is een afbeelding van een gedeelte van het aardoppervlak, gefotografeerd van uit een hoog standpunt los van het aardoppervlak, veelal vanuit een luchtvaartuig.

  • De gebiedtyperingen van de bodemkwaliteitskaart 2008.

  • Een luchtfoto is een afbeelding van een gedeelte van het aardoppervlak, gefotografeerd van uit een hoog standpunt los van het aardoppervlak, veelal vanuit een luchtvaartuig.

  • Afwateringsgebieden (gereguleerd/bemalen) en stroomgebieden (vrij afwaterend) met berekende waterontvangst gegevens.

  • De Provincie Utrecht heeft een amendement met een verbod op scheuren en ploegen in de Veengebieden opgesteld. Dit is vastgelegd in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en het Waterplan. Naast het maken van de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 omvatte de opdracht het ontwikkelen van een methode om de kwetsbaarheid van de bodem zonder en met bodembewerking, zoals ploegen en scheuren, in kaart te brengen. Hiervoor zijn twee afgeleide kaarten, schaal 1:50.000, gemaakt. De kwetsbaarheid wordt met name bepaald door de opbouw van het bodemprofiel, het organische stofgehalte van de moerige lagen in het profiel en de diepte waarop bodembewerking plaats vindt. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • Locatiegegevens: boorbeschrijvingen en profielbeschrijvingen. Een boorbeschrijving geeft van een locatie informatie over de gelaagdheid en profielkenmerken tot een diepte van 1 à 2 en deels tot 3 m-mv. De informatie wordt door ervaren bodemkundigen verzameld, de kenmerken worden geschat. Er zijn 280 000 boorbeschrijvingen opgeslagen in het Bodemkundig Informatiesysteem. Profielbeschrijvingen: Een profielbeschrijving geeft van een locatie informatie over de gelaagdheid en profielkenmerken tot een diepte van 1 à 2 m-mv. De informatie wordt door ervaren bodemkundigen verzameld, de kenmerken worden geschat en aangevuld met geanalyseerde gegevens. Profielbeschrijvingen zijn vaak uitgebreider dan boorbeschrijvingen. 11 500 profielbeschrijvingen opgeslagen in het Bodemkundig Informatie Systeem (Tot nu toe werd voor deze profielen een tweedeling gemaakt in BIS-profielen en LSK-profielen) Informatie over: Locatie (X- en Y- coördinaat, grondgebruik), Bewortelbare diepte, Gemiddeld Hoogste en Laagste Grondwaterstand (GHG en GLG), Vertaling laaginformatie naar bodemtype, Begin- en einddiepte van de laag, Samenstelling van de laag (% organische stof, % lutum, % leem en zandgrofheid, kalk, veensoort), Beïnvloeding van de laag door bodemvormende processen (veraarde bovengrond, podzol B-horizont, enz.), Moedermateriaal in de laag. Nog extra voor de profielbeschrijvingen: Monsteropslagnummer (van veel bemonsterde horizonten is een fysiek monster opgeslagen in het rondmonsterarchief, zodat er in de toekomst aanvullende bepalingen verricht kunnen worden) , Geanalyseerde gegevens over één of meer van de volgende aspecten: o % organische stof en korrelgrootteverdeling o pH en CaCO3 o bodemvruchtbaarheidskenmerken (Pw-get. P-tot, C/N, enz.) o fysische kenmerken (doorlatendheid, vochtfracties, dichtheid, enz.) o Adsorptie en fixatie (Fosfaat-fixatie, K-fixatie, P-ox, Fe-ox, Al-ox, enz.) o Totaalgehalten (totaal Fe2O3, K, Na, Ca, enz.) o Zware metalen (Pb, Cd, As, Cr, Hg, Ni, Zn) o Bodemvochtsamenstelling

  • Deze dataset betreft de diepteligging van het pleistocene pakket (waarop kan worden gefundeerd) t.o.v. het maaiveld in meters. Deze dataset vormt samen met drie andere datasets (betrouwbaarheid TNO-kaarten, zettingsgevoeligheid (slappe grond) en opbarsting damwand) de informatie om de geschiktheid van de ondergrond voor bouwen op slappe grond en ondergronds bouwen te bepalen en hoort bij het onderzoeksrapport "Geschiktheidskaarten van de ondergrond voor bouwen in Noord-Holland". Voor het vervaardigen van het bestand is gebruik gemaakt van alle binnen en net buiten Noord-Holland beschikbare boringen in de DINO-database van TNO, en kaarten van bodem- en geologische structuren.

  • Een bodemkaart geeft de opbouw van de bodem tot 1,20 meter onder maaiveld weer. De Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 is een actualisatie en verdere detaillering van oudere bestaande bodemkaarten. De kaart geeft het huidige voorkomen van binnen het onderzoeksgebied weer. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.