publicationDateYear

2006

27 record(s)
 
License
Type of resources
Categories
protocol
Years
revisionDateYears
publicationDateYears
From 1 - 10 / 27
 • Overzicht van slootdichtheid in provincie Noord-Brabant. Slootdichtheid is de gemiddelde slootlengte in meter per hectare voor een cirkelvormig gebied met een straal van 500 meter.

 • Inventarisatie van historisch belangrijke gebieden in het landschap. Historische geografie is de ruimtelijke neerslag van de aanpassingen die de mens in de loop der eeuwen heeft gedaan aan de natuurlijke omgeving. Voorbeelden zijn oude akkercomplexen ("bolle akkers" met esdekken), heidevelden, landgoederen. Het hedendaagse Brabantse landschap is het historisch gegroeide resultaat van een eeuwenlange ontwikkeling. Deze kaartlaag bevat een selectie van de gebieden die deze historisch groei nog goed illustreren. De gebieden zijn voorzien van een beschrijving en één of meerdere foto's. De Cultuurhistorische Waardenkaart is op 26 september 2006 definitief vastgesteld door GS van Noord-Brabant.

 • Inventarisatie van historische bouwkunst. Met historische bouwkunst worden 'onroerende zaken' bedoeld. Voorbeelden zijn: boerderijen, woonhuizen, fabrieken, molens, kerken en kastelen. Maar ook: bruggen, grenspalen, standbeelden, etc. De Cultuurhistorische Waardenkaart is op 26 september 2006 definitief vastgesteld door GS van Noord-Brabant. Als criteria voor opname op de Cultuurhistorische waardenkaart zijn gebruikt de wetenschappelijke en/of cultuurhistorische betekenis, schoonheid, en ouderdom. Voor het criterium ouderdom is aansluiting gezocht op de termijn van 50 jaar, die ook in de Monumentenwet is opgenomen.

 • Categories  

  Een dataset met civiele Nederlandse luchtvaart informatie, welke in de European Aeronautical Information Services Database (EAD) is opgeslagen.

 • Het bestand Historisch Grondgebruik Nederland is een rasterbestand met een resolutie van 25 meter.(Per 25 * 25 meter gridcel is een grondgebruikklasse bepaald) Het bestand is afgeleid uit de topografische kaarten 1 : 25.000 rond de periode 1960. Er worden tenminste 10 typen landgebruik onderscheiden. Het bestand is vervaardigd door gescande topografische kaarten te classificeren.

 • De grondsoortenkaart geeft de ligging van de veengronden en minerale gronden in Nederland. Bij de veengronden komt binnen 40 cm-mv. meer dan 40 cm veen in het bodemprofiel voor. De veengronden worden niet verder onderverdeeld. Bij de minerale gronden komt in het bodemprofiel tot 80 cm-mv. meer dan 40 cm mineraal materiaal (zand, klei of leem) voor. Voor de minerale gronden is een verdere opdeling gemaakt naar samenstelling en textuur van de bouwvoor.

 • Begrenzing van het Nationaal Park de Biesbosch (Zuid-Hollands deel). Het Noord-Brabantse deel staat er dus niet op. In een Nationaal Park maken de beheerders of eigenaars gezamenlijk beheersafspraken gericht op behoud en ontwikkeling van de natuurwaarden en de recreatieve belevingsmogelijkheden. De begrenzing is indicatief. PEHS-basisbestand

 • Weergave van dijkringen provincie Noord-Brabant.

 • Lijnenbestand met de grote (hoofd)waterlopen in Brabant

 • Weergave beschermingsgebieden provincie Noord-Brabant.