Zoeken
 

publicationDateYear

2005

21 record(s)

 

License

Type of resources

protocol

Years

revisionDateYears

publicationDateYears

From 1 - 10 / 21
  • Vlakkenbestand locatie van zandbanen.

  • Vlakkenbestand met infiltrerend oppervlaktewater.

  • Puntlocaties van grondwateronttrekkingen met capaciteit in m3/uur t.b.v. beregening.

  • Aardrijkskundige namen betreffende de gebiedsplannen en reconstructieplannen.

  • Vlakkenbestand locatie van beekdalen.

  • Deze dataset is verouderd en wordt binnenkort uitgefaseerd door PDOK. De nieuwe data is te vinden via: http://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/9a9cef3a-2dfc-4aa8-b248-f73f4064d7ad In de CultGIS-bestanden is informatie vastgelegd over cultuurhistorische objecten in het landelijk gebied. Deze gegevens zijn van groot belang voor de integratie van cultuurhistorie in bijvoorbeeld ruimtelijke planvorming. CultGIS bestaat uit een set geodatabastanden (met CultGIS-elementen, (deel)landschappen en cultuurhistorische regio's), verschillende foto's en beschrijvende documenten.

  • LGN5 geaggregeerd op bedekkingstype (gras, bebouwing, etc)

  • Lijnenbestand met grens waar regionale kwel (vanuit oude zeearmen) mogelijk brak diep kwelwater vandaan komt.

  • Het LGN5-monitoringsbestand is een rasterbestand met een resolutie van 25 meter. Dit bestand biedt de mogelijkheid om veranderingen in landgebruik, die in de periode 1999-2004 hebben plaatsgevonden, op een eenvoudige en betrouwbare manier op te kunnen sporen.

  • Prognose van de luchtkwaliteit in 2020 in de provincie Fryslân langs de 6 belangrijkste provinciale wegen. Gemeten zijn: NO2 (stikstofdioxide), PM10 (fijn stof), C6H6 (benzeen), SO2 (zwaveldioxide), CO (koolmonoxide), benzo(a)pyreen. Geconcludeerd kan worden dan ook in de toekomstige situatie de concentraties duidelijk onder de gestelde normen blijven voor het jaargemiddelde. Tevens blijkt dat het aantal dagen waarbij het 24-uursgemiddelde wordt overschreden ver beneden de toegestane 35 dagen ligt.