publicationDateYear

2005

32 record(s)
 
License
Type of resources
protocol
Years
revisionDateYears
publicationDateYears
From 1 - 10 / 32
  • Prognose van de luchtkwaliteit in 2020 in de provincie Fryslân langs de 6 belangrijkste provinciale wegen. Gemeten zijn: NO2 (stikstofdioxide), PM10 (fijn stof), C6H6 (benzeen), SO2 (zwaveldioxide), CO (koolmonoxide), benzo(a)pyreen. Geconcludeerd kan worden dan ook in de toekomstige situatie de concentraties duidelijk onder de gestelde normen blijven voor het jaargemiddelde. Tevens blijkt dat het aantal dagen waarbij het 24-uursgemiddelde wordt overschreden ver beneden de toegestane 35 dagen ligt.

  • Resultaten berekening luchtkwaliteit in 2004 in de provincie Fryslân langs de 6 belangrijkste provinciale wegen, zoals verplicht gesteld in het Besluit Luchtkwaliteit. Gemeten zijn: NO2 (stikstofdioxide), PM10 (fijn stof), C6H6 (benzeen), SO2 (zwaveldioxide), CO (koolmonoxide), benzo(a)pyreen. Langs geen enkele weg wordt de grenswaarde voor het jaargemiddelde overschreden. Het aantal dagen waarbij het 24-uursgemiddelde wordt overschreden, ligt ver beneden de toegestane 35 dagen.

  • Aardrijkskundige namen betreffende de gebiedsplannen en reconstructieplannen.

  • Vergelijking tussen bestaande waterlopen en locaties die volgens maaiveldstudies waterlopen zouden kunnen stromen.

  • Het LGN5 bestand geaggregeerd op natuurtypen (heide, hoogveen, moeras, etc)

  • Rasterbestand met uitspoelingsgevoeligheid mbt zware metalen.

  • Vlakkenbestand locatie van beekdalen.

  • Vlakkenbestand met infiltrerend oppervlaktewater.

  • Het bestand uit 2005 geeft de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand t.o.v het locale maaiveld in de Provincie Noord-Brabant weer op een schaal van 1 : 25 000.

  • Gridkaart met kweltypen onderverdeeld soort kwel en voorkomen. De betekenis van de codes van het grid zijn alsvolgt: 1= sterke kwel; 2= meestal kwel, soms sterk; 3= meestal kwel; 5= soms kwel; 6= infiltratie.