publicationDateYear

2005

30 record(s)
 
License
Type of resources
protocol
Years
revisionDateYears
publicationDateYears
From 1 - 10 / 30
  • Gridkaart met kweltypen onderverdeeld soort kwel en voorkomen. De betekenis van de codes van het grid zijn alsvolgt: 1= sterke kwel; 2= meestal kwel, soms sterk; 3= meestal kwel; 5= soms kwel; 6= infiltratie.

  • Vlakkenbestand met infiltrerend oppervlaktewater.

  • Rasterbestand met uitspoelingsgevoeligheid mbt zware metalen.

  • Raster met effecten door grondwaterwinning 2005. De betekenis van de gridcodes zijn alsvolgt: 1,2= effect op kwel; 110, 120, 200= effect op GXG; 111, 112, 121, 122, 201, 202= effect op kwel en GXG; overige codes=

  • Lijnenbestand met ligging waterscheiding

  • Het bestand uit 2005 geeft de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand t.o.v het locale maaiveld in de Provincie Noord-Brabant weer op een schaal van 1 : 25 000.

  • Gebieden, waar grof zand winbaar is in de provincie Utrecht. De kaart is gebaseerd op de bodemkaart en de kaart zoekruimte voor beton- en metselzand uit het bouwgrondstoffenplan. De eerste geeft de ligging van kleigebieden weer. Ook zandgebieden staan weergegeven op deze kaart. Daaruit zijn geselekteerd de gebieden met grof zand bruikbaar voor beton- en metselzand. Dit zand mag niet overal primair gewonnen worden. De gebieden waar dat wel mag zijn weergegeven op de kaart zoekruimte voor beton- en metselzand uit het bouwgrondstoffenplan en zijn omschreven in het streekplan van de provincie Utrecht.

  • Vlakkenbestand locatie van beekdalen.

  • Vergelijking tussen bestaande waterlopen en locaties die volgens maaiveldstudies waterlopen zouden kunnen stromen.

  • Lijnenbestand met grens waar regionale kwel (vanuit oude zeearmen) mogelijk brak diep kwelwater vandaan komt.