publicationDateYear

2000

18 record(s)
 
Type of resources
protocol
Years
revisionDateYears
publicationDateYears
From 1 - 10 / 18
  • Gebieden die in het verleden zijn overstroomd door oorlogshandelingen in 1940-1945.

  • Overstroomde gebieden bij overlaten, bij de westelijke overlaten Bokhovensche en de Baardwijkse overlaten en bij de overlaten voor het gebied van de Beersche Maas.

  • Ligging van watermolens in de afgelopen 8 eeuwen. Omdat in de loop van de tijd watermolens zijn verdwenen en zijn bijgebouwd gaat het om een totaal beeld en niet om een momentopname.

  • De laaggelegen historische natte gebieden.

  • Diepteligging (in m+NAP) van het grensvlak waar het chloridegehalte van het grondwater 150 mg/l bedraagt. Bron: REGIS (1998). Kennis over de diepteligging van het zoet-zout grensvlak is noodzakelijk bij het installeren van putten voor drinkwater, agrarisch of industrieel gebruik. Dit geldt voor installaties waar het grond-water ook daadwerkelijk wordt gebruikt voor bijvoorbeeld vee-drinkwater, beregening, viskwekerijen etc. maar ook voor gesloten systemen zoals koude of warmteopslag.

  • Actuele vergunningsplichtige grondwateronttrekkingen. De grootte en kleur van het symbool representeren de onttrekkingshoeveelheid in 1993. De attribuuttabellen bij de thema's bevatten o.a. nog gegevens over: het type onttrekking, de naam van de exploitant en de vergunningshoeveelheid.

  • Deze kaart geeft de gebieden weer waarbij de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket hoger is dan de freatische voorjaars-grondwaterstand, waardoor er sprake is van een opwaartse grondwaterbeweging. Aangemaakt door NITG-TNO op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (RWS-MD, 1999), Bodemkaart (Sc-dlo, 1963-1984), Stijghoogte in het eerste watervoerend pakket (REGIS, 1998).

  • Slootdempingen en bodemvervuiling: In 1995 is voor het gehele landelijk gebied in Zuid-Holland een Bijzonder Inventariserend Onderzoek naar stortplaatsen en slootdempingen uitgevoerd, het Bio-s. Het betrof een luchtfoto-interpretatie, waarbij luchtfoto's uit 1955 zijn vergeleken met luchtfoto's uit 1992. Daarbij is vastgesteld welke waterlopen en waterplassen die in 1955 nog zichtbaar waren, in 1992 waren verdwenen en waar dus sprake moest zijn van een demping. Op deze wijze werden circa 40.000, tussen 1955 en 1992, gedempte sloten opgespoord. Dat sprake is van een slootdemping, wil nog niet zeggen dat er ook sprake is van bodemverontreiniging. Zo is bekend dat sloten in gebieden waar een ruilverkaveling werd uitgevoerd, vaak gedempt zijn met onverdachte grond die elders binnen het project vrijkwam. Bij individuele percelen bouwland zijn de sloten vaak dicht geploegd en ook in dergelijke gevallen is de aanwezigheid van bodemverontreiniging op voorhand niet aannemelijk. Bij dempingen in het veenweidegebied ligt dat anders, omdat daar vaak gebruik is gemaakt van materiaal dat van elders werd aangevoerd. Deze dempingen moeten op voorhand wel als verdacht worden beschouwd. Verder kan worden gesteld dat dempingen relatief minder vaak voorkomen in vroegere droogmakerijen. Deze kennen namelijk een verkaveling met relatief brede percelen en weinig, overwegend ook nog smalle sloten. Kwaliteit Bij het gebruik van de gegevens over slootdempingen moet rekening worden gehouden met een aantal beperkingen van het bestand. De belangrijkste beperkingen zijn: - Het betreft een interpretatie van luchtfoto's uit de periode 1955 - 1992. Dempingen buiten deze periode zijn dus niet meegenomen. - Het stedelijk gebied en de stedelijke uitbreidingsgebieden uit de periode 1955 - 1992 zijn eveneens buiten het onderzoek gebleven. - Het interpreteren van luchtfoto's in aaneengesloten kassengebieden is, vanwege technische beperkingen met betrekking tot het traceren van gedempte sloten, niet of slechts beperkt uitgevoerd. - Ophogingen, stortplaatsen en slootdempingen zijn tijdens de luchtfoto-interpretatie als één informatielaag vastgelegd. - Als gevolg van misinterpretatie van luchtfoto's moet rekening worden gehouden met een foutenmarge tussen de 0 en 5 procent. Het betreft fouten als gevolg van overschaduwde sloten, door natuurlijke verlanding dichtgegroeide sloten, ten onrechte als sloot geïnterpreteerde greppels en fouten bij het digitaliseren van de foto's. Data wordt vooral door Grondzaken gebruikt. Disclaimer: Deze kaart met slootdempingen is een momentopname en daarom niet volledig. Het is aannemelijk dat er meer sloten gedempt zijn, die niet op deze kaart staan aangegeven. Raadpleeg hiervoor altijd https://topotijdreis.nl/

  • Bestemmingsplangegevens, plangrenzen met plannummers

  • Overstroomd gebied als gevolg van de watersnoodramp in 1953.