From 1 - 10 / 42
  • Deze kaart toont de cumulatieve dikte van de zandlagen in de holocene ondergrond in meters. Deze informatie is gebruikt bij het bepalen van de geschiktheid van de ondergrond in de provincie Utrecht voor (traditioneel) bouwen. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • Dit bestand bevat de berekende gemiddelde grondwaterstand over modeljaar 2012 t/m 2019 ten opzichte van NAP.

  • Raster met de diepte van de grondwaterstand in m t.o.v. maaiveld in de zomersituatie. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • De reistijd (of verblijftijd) in jaren op een bepaald punt op de kaart geeft de tijd weer die het water, dat op dat punt infiltreert, er over doet om het object te bereiken. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • Dit bestand bevat de huidige droogteschade voor de landbouw per bouwsteen. De referentiesituatie is de situatie in 2050 incl autonome ontwikkeling zoals klimaatverandering volgens het KNMI WH scenario. Voor de effectbepaling van de situatie in 2050 (WH scenario) geldt de huidige situatie als referentie.

  • De kaart toont de verwachte temperatuur van het ‘Rotliegend’. Het Rotliegend is een specifieke geologische formatie die geschikt is voor het onttrekken van aardwarmte. De temperatuur is een indicator voor de geologische potentie, zij het dat de relatie niet eenduidig is (de kaart is input voor de vermogenskaart).

  • Dit bestand bevat de berekende gemiddelde kwel in mm/dag over de periode 2012 t/m 2019

  • Dit bestand bevat de berekende gemiddelde grondwaterstand ten opzichte van NAP voor het WH Klimaatscenario.

  • Potentie voor natte natuur. Geringe vernatting betekent dat de GVG tot 50 cm moet worden verhoogd of de droogtestress tot 9 dagen moet worden beperkt. Veel vernatting betekent dat de GVG 50-150 cm moet worden verhoogd en/ of de droogtestress 9-29 dagen moet worden beperkt.

  • Raster met de diepte van de grondwaterstand in m t.o.v. maaiveld in de wintersituatie. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.