From 1 - 10 / 616
 • Meest actueel samengesteld grid van de bodemligging van de watersysteemdelen

 • De hillshade van het meest actueel samengesteld grid bodemligging

 • Peiljaar van de meest recente lodingen in het meest actueel samengesteld grid van de bodemligging van de watersysteemdelen (z_actueel)

 • Dit bestand bevat informatie over de files van Rijkswaterstaat op het hoofdwegennet.

 • Gemiddelde bodemligging van de watersysteemdelen in 2018 (cm NAP)

 • Categories  

  LET OP: per 1 april 2021 worden deze dataset en bijbehorende services verwijderd. Deze service is vanaf 1 oktober vervangen door de Inspire geharmoniseerde services voor Population Distribution en Human Health. Het Bestand CBS Provincies 2012 bevat de geometrie van alle Provincies in Nederland met als attribuut een aantal statistische cijfers op het gebied van demografie en gezondheid. De begrenzingen zijn afgeleid van de gemeentegrens zoals afkomstig uit de BRK van het Kadaster. Deze publicatie is speciaal gemaakt om te voldoen aan de INSPIRE richtlijnen voor de thema's Statistische eenheden, Spreiding van de bevolking - demografie en Menselijke gezondheid en veiligheid.

 • In deze dataset wordt de geschatte soortendiversiteit van rode-lijstsoorten per kilometerhok in klassen weergegeven. Deze kaart is gemaakt op basis van gegevens van de laatste 10 jaar uit de Nationale Databank Flora en Fauna. De zeven belangrijkste en best onderzochte soortgroepen zijn hierin samengenomen (vaatplanten, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en vogels). In de kaart is gecorrigeerd voor het effect dat er niet op elke locatie even intensief wordt waargenomen. Deze dataset wordt gebruikt in kaart "functionele agrobiodiversiteit" als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.

 • Deze dataset geeft de (semi)natuurgraslanden in Overijssel weer. Deze kaart is gebaseerd op de Ecosystem unit maps (CBS) waarbij de units 27 (semi natural grassland) en 29 (other unpaved terrain) zijn gebruikt. Deze dataset wordt gebruikt in de kaart "biomassa" als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel .

 • Deze dataset geeft de natuurlijke bodemvruchtbaarheid van grasland- en gewaspercelen in Overijssel weer, gecombineerd met opbrengstverlies (als gevolg van droogte- of natschade). Dit levert vier categorieën op: 1. Vruchtbare bodem grasland, laag opbrengstverlies. 2. Minder vruchtbare bodem grasland, of vruchtbaar maar hoog opbrengstverlies. 3. Vruchtbare bodems akkerbouw, laag opbrengstverlies. 4. Minder vruchtbare bodem akkerbouw, of vruchtbaar maar hoog opbrengstverlies. Deze kaart is gebaseerd op een door de WUR ontwikkeld model (Graadmeter Diensten van Natuur) en is gebaseerd op de natuurlijke bodemvruchtbaarheid. Dit betekent dat deze kaart niets zegt over de wijze waarop een boer zijn of haar bodem beheert. Deze dataset wordt gebruikt in de kaart "bodem" als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.

 • Waternetwerk Overijssel gebaseerd op beheertype en subsidie kaart uit het Natuurbeheerplan 2019. De volgende categorieën zijn gebruikt: moeras, zoete plas, kranswierwater, beek en bron, rivier en rivier- en moeraslandschap. Deze dataset wordt gebruikt in de kaart "Recreatie" als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.