protocol

download

1496 record(s)
 
Contact for the resource
Keywords
License
Type of resources
Categories
protocol
Years
revisionDateYears
publicationDateYears
From 1 - 10 / 1496
  • Wordt dagelijks geactualiseerd. Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

  • Corridoor voor 380 KV hoogspanningsleiding.

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september 2015 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D6).

  • Dit bestand geeft een schets van de gebiedsopgave Uffelte-Ruinen, zoals aangegeven op kaart 1 (Visiekaart) van de Omgevingsvisie, vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juni 2010.

  • In de grondwaterbeschermingsgebieden gelden regels met betrekking tot de bescherming van het grondwater dat wordt onttrokken voor de drinkwatervoorziening. Er wordt onderscheid gemaakt tussen waterwingebieden die direct om de onttrekkingsputten liggen en waar het grootste beschermingsregime geldt en grondwaterbeschermingsgebieden.Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart A).

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Innamepunt Drentsche Aa voor drinkwaterproductie. Locatie waar oppervlaktewater wordt onttrokken voor de bereiding van drinkwater. De kwaliteitseisen zijn opgenomen in de Kaderrichtlijn Water. Komt voor in kaart 8: Oppervlaktewater; kaart 9: Kaderrichtlijn Water.

  • Beekdalen. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 2.

  • Bij de nadere invulling van stadsrandzones door gemeenten wil de provincie recreatieve onderdelen inbrengen die de betekenis van de stad en de stadsrandzone kunnen versterken. Daarnaast ziet de provincie specifieke recreatieve aanknopingspunten bij de gebieden Havlterberg, Hondsrug en Veenhuizen. Hierbij gaat het vooral om het benutten van de cultuurhistorische betekenis van deze gebieden. Dit bestand geeft de zones rondom Havelterberg, de Hondsrug en Veenhuizen aan zoals in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 7 (Recreatie en toerisme) zijn weergegeven.

  • Om de doelstellingen van het Europese natuurbeleid te halen, moet de neerslag van stikstof in Natura2000-gebieden omlaag. In het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zijn afspraken gemaakt om de ammoniakuitstoot uit de landbouw te verminderen.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Uitgeefbaar regionaal bedrijventerrein (geschikt voor categorie 4 of meer). De vestiging van milieuhinderlijke bedrijven vraagt om een zorgvuldige ruimtelijke inpassing. Wij verwachten van gemeenten dat bij het inrichten van bedrijventerreinen de VNG-systematiek "Bedrijven en Milieuzonering" wordt toegepast. In onze optiek moeten nieuwe bedrijven die vallen in demilieucategorieen 4, 5 en 6 van de VNG-systematiek zich vestigen op daartoe geschikte regionalewerklocaties. Op dit moment is er voor dergelijke bedrijven fysieke en milieuhygienische ruimte op hetBargermeer in Emmen, het Energie Transitie Park in Wijster, Oevers D in Meppel, Europark,Buitenhaven e.o., Oude Vaart in Meppel, Buitenvaart I, De Wieken, Noord B in Hoogeveen enLeeuwerikenveld II in Coevorden en Werklandschap Assen-Zuid in Assen. Voor deze laatste tweeterreinen geldt alleen categorie 4.Komt voor in kaart 3: Milieu- en leefomgevingkwaliteit.