From 1 - 10 / 904
 • Wordt dagelijks geactualiseerd. Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

 • Aan het NNB (Natuur Netwerk Brabant) in het Natuurbeheerplan dat is vastgesteld op: zie veld Revisiedatum, is extra informatie toegevoegd. Het betreft een onderverdeling in NNB Rijksdeel en NNB Provinciaal deel. NNB Rijksdeel zijn gebieden in het NNB waar een rijksopgave ligt. Het rijksdeel bestaat uit de gronden die nodig zijn om aan de internationale verplichtingen van het Rijk te kunnen voldoen. Dit zijn de Natura-2000 gebieden en de gebieden die zijn aangewezen op grond van de Kader Richtlijn Water, zoals de Natte Natuurparels en het Beek en kreekherstel. NNB Provinciaal deel zijn per definitie alle andere gebieden in de EHS, m.u.v. NURG gebieden (Nadere Uitwerking Rivieren Gebied) die een zelfstandige status genieten naast het NNB Rijksdeel en het NNB Provinciaal deel en onder de verantwoordelijkheid van het Rijk vallen.

 • Meer dan 1000 planten en dieren in Brabant zijn bedreigd in hun voortbestaan omdat hun leefgebied in kwaliteit en omvang achteruit is gegaan. Daarom neemt de provincie maatregelen voor het behoud en herstel van de biodiversiteit in de leefgebieden van bedreigde soorten.

 • Deze tabel wordt gebruikt om te koppelen met IBIS-bedrijventerreinen (ECON.BTK_25_IBBT_V). In deze tabel staat per bedrijventerrein een sommatie van het aantal banen en vestigingen. Vanwege privacyredenen zijn bij het aantal banen de waarden van 5 of lager vervangen door "1 t/m5" en zijn bij het aantal vestigingen de waarden van 3 of lager vervangen door "1 t/m3".

 • (Kansrijke) integrale gebiedsopgaven met een (potentieel) om samen meerdere doelen te bereiken zijn opgenomen in de uitvoeringsstrategie en programma Groenblauwe structuren Noordoost Brabant (zie bijgaande figuur). Het waterschap koppelt haar waterprojecten binnen zo’n gebiedsopgave aan de projecten van andere partijen

 • Op deze kaart staan de risicogebieden voor natuurbranden t.b.v. het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). In het Investeringsreglement van het GOB staat vanaf 1 janari 2019 een bepaling, dat initiatiefnemers bij de inrichting van natuur in bepaalde gebieden, rekening moeten houden met natuurbranden. Ten opzichte van de oorsrponkelijke gridcellen van de Risico Inventarisatie Natuurbranden (RIN) gebieden van Nexpri en de risicogebieden natuurbranden zoals die in de Tercera Plantoets viewer gebruikt worden, is een aantal gebieden uitgebreid. Om de begrenzing aan te laten sluiten bij de subsidiekaart van het GOB, zijn ter plaatse van grote gebieden van te ontwikkelen natuur extra gridcellen toegevoegd.

 • Deze kaart toont de essentie van de voorkeursstrategie Waterveiligheid Maas, voor de periode 2015-2050 zoals in het Deltaprogramma is opgenomen.

 • Categories  

  Bestand met de waterkwaliteitsmeetgegevens zoals gerapporteerd in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW), Landelijke Enquete Waterkwaliteit (LEW), het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen en het Landelijk Meetnet Landbouw beinvloed oppervlaktewater (MNLSO). Bron: www.aquo.nl 02 juni 2014

 • De categorie Nieuwe Natuur in het natuurbeheerplan is gecontroleerd mbt realisatiegegevens (verwerving/functieverandering en inrichting) uit de Voortgangs Rapportage Natuur (VRN). Dit resulteert in een voorstel voor wijziging van een aantal percelen mbt realisatieinformatie in de VRN en aanpassingen van de begrenzing van de Nieuwe Natuur.

 • Het bestand is een bodem raster bestand waarin de dikte(in meter) van de deklaag t.o.v. het maaiveld tot een diepte van het eerste watervoerend pakket is weergegeven.