From 1 - 10 / 1546
  • Wordt dagelijks geactualiseerd. Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Verkeerslawaai. Deze kaart schetst een beeld van de intensiteit van het gebruik van provinciale wegen. Op grond van verplichtingen van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai - en opgenomen in de Wet Milieubeheer - geldt de verplichting een actieplan geluid op te stellen voor de provinciale wegen met minimaal 3 miljoen motorvoertuigen per jaar (ca. 8.000 motorvoertuigen per etmaal). Komt voor in kaart 3: Milieu- en leefomgevingkwaliteit.

  • Het beheergebied van Aa en Maas betreft het oostelijk deel van de provincie Noord-Brabant en is in te delen in de gebieden De Peelhorst en de Peel, het stroomgebied van de Raam, het stroomgebied van de Aa, Land van Maas

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Waterlopen. De waterlopen (kunstmatige wateren, stromende wateren) maken onderdeel uit van de oppervlaktewaterlichamen uit de Kaderrichtlijn water.

  • Dit bestand geeft de begrenzing aan van de kernen op basis van de luchtfoto van 2014.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Wateroogstgebied Hunze.Gebied waar grondwater kan worden onttrokken waarbij de onttrekking wordt gecompenseerd door de infiltratie van oppervlaktewater. Komt voor in kaart 10: Grondwater.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Transferium De Punt. In de directe omgeving van afslag 37 van de A28 (bij De Punt) wil de provincie Drenthe bussen slim verknopen, zodat verschillende bestemmingen in de regio rechtstreeks te bereiken zijn. Daarmee ontstaat tevens een interessante locatie om de Pen R-functie te versterken. Komt voor in kaart 1: Visie; kaart 4: Robuust sociaal-economisch systeem.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Provinciale weg als bron van licht.Deze kaart geeft de ligging van provinciale wegen aan. Bij de aanleg van provinciale infrastructuur wordt terughoudend omgegaan met verlichting buiten de bebouwde kom. In principe wordt verlichting aangebracht op locaties die vanwege de verkeersveiligheid extra aandacht van de weggebruiker vragen, bijvoorbeeld kruispunten, aansluitingen, onoverzichtelijk wegverloop of ter verbetering van de sociale veiligheid.Komt voor in kaart 3: Milieu- en leefomgevingskwaliteit.

  • Overzicht mogelijkheden voor recreatief medegebruik oppervlaktewateren beheergebied Waterschap Aa en Maas.

  • Op 2 juni 2010 is door Provinciale Staten de Omgevingsvisie vastgesteld. Op kaart 12 is het bovengronds hoogspanningsnet aangegeven. Het bestand is overgenomen uit "Nederlandse bovengrondse hoogspanningsnet".