From 1 - 10 / 909
  • Wordt dagelijks geactualiseerd. Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

  • Rond onttrekkingspunten voor rivierwater voor de drinkwatervoorziening in de Amer en de Afgedamde Maas zijn beschermingszones aangewezen. Dit zijn gebieden rondom de onttrekkingspunten waar calamiteiten binnen 6 uur een risico kunnen vormen voor de winning.

  • Voor de Structuurvisie RO is de bekende indeling van Brabant in AHS en GHS losgelaten. Deze nieuwe structuur bestaat uit stedelijke structuur, agrarische structuur, infrastructuur en groenblauwe structuur. In dit Brabantdekkende bestand zitten de vlakelementen van de stedelijke structuur, agrarische structuur en groenblauwe structuur.

  • Samenvatting: Natura 2000 het samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. Natura 2000-gebieden zijn een samenvoeging van beide en de daarin gelegen beschermde natuurmonumenten. In totaal gaat het om 163 gebieden waarvan drie mariene gebieden in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) op de Noordzee (incl. een voorgenomen Vogelrichtlijngebied in de EEZ). De Vogelrichtlijngebieden zijn merendeels aangewezen in de periode 1986-2000. De Habitatrichtlijngebieden worden aangewezen met de aanwijzing van de betreffende Natura 2000-gebieden. De aanwijzing van deze gebieden is begonnen in 2008 en wordt naar verwachting grotendeels voltooid in 2013. Op 4 juni 2013 waren in totaal 121 Natura 2000-gebieden definitief aangewezen. Dit bestand bevat de grenzen van de definitief aangewezen gebieden (stand van zaken 4 juni 2013) en de grenzen conform het ontwerp-besluit van de meeste overige gebieden. Een gebied is voorlopig aangewezen (Spanjaards Duin). Voor twee Habitatrichtlijngebieden op land en twee mariene Habitatrichtlijngebieden buiten de territoriale wateren (EEZ) waarvoor nog geen ontwerp-besluiten zijn gepubliceerd, bevat deze dataset de grenzen zoals die aan de Europese Commissie gemeld zijn.

  • Ook stikstof maakt onderdeel uit van de goede chemische toestand die uiterlijk in 2027 bereikt dient te zijn (algemeen fysisch chemische parameter)

  • Het Primair Grondwaterstandsmeetnet van de provincie bevat ca. 300 peilbuizen en ca. 700 filters. De meetpunten liggen verspreid over de gehele provincie en beslaan verschillende meetdiepten, tot dieptes van circa 500 meter beneden maaiveld. Onder afsluitende kleilagen kan het grondwater onder druk staan waardoor er niet meer gesproken wordt van grondwaterstanden, maar van –drukken (of stijghoogten). Diep grondwater onder druk is ook de drijvende kracht voor kwel.

  • De ruimte die overblijft na aanduiding van het stedelijk gebied, de Natuur Netwerk Brabant en Groenblauwe mantel is aangeduid als Gemengd landelijkgebied. Hiermee wordt voor de provincie een gebiedsdekkend systeem van een beperkt aantal (hoofd-) structuren verkregen. Deze kunnen samenvallen met lagen van andere thema’s zoals cultuurhistorie en water. Als er in de tekst niet nadrukkelijk een voorrangsregeling voor één van de samenvallende aanduidingen is opgenomen, houdt dit dus in dat een bestemmingsplan met alle relevante regels in overeenstemming moet zijn. Zo kan een specifieke aanduiding – bijv reserveringsgebied voor waterberging - de ontwikkelingsmogelijkheden die de regels voor gemengd landelijkgebied geven voor die locatie beperken.

  • Het bestand geeft de ligging van de zwemwaterplassen in de provincie Noord-Brabant weer.

  • In het Natuurbeheerplan is een kaart met Natuurbeheergebied Ambitie (Ambitiekaart) opgenomen. De verschillenkaart geeft de verschillen weer tussen de laatst vastgestelde versie en de vorige versie van Natuurbeheergebied Ambitie (Ambitiekaart).

  • Dit bestand is gebaseerd op de Ruimtelijke Ordening en opgebouwd uit de volgende lagen uit de Verordening ruimte; Groenblauwe mantel, Ecologische hoofdstructuur, Bestaand stedelijk gebied, Gemengd landelijk gebied.