Zoeken
 
From 1 - 10 / 1156
  • De data is actueel t/m september 2018, i.v.m. wijzigingen in het datamodel wordt dit bestand momenteel niet geactualiseerd. Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

  • Het beheergebied van Aa en Maas betreft het oostelijk deel van de provincie Noord-Brabant en heeft een omvang van ca. 160.000 hectare. Het waterschap is onderverdeeld in vier districten

  • Orthofotomozaiek van het projectgebied Westerschelde vervaardigd uit stereoluchtfoto-opnamen op 2-09-2018 en 26-09-2018 ter ondersteuning van het monitoringsprogramma in opdracht van WVL

  • Orthofotomozaiek van het projectgebied Haringvlietmonding vervaardigd uit stereoluchtfoto-opnamen op 26-09-2018 ter ondersteuning van het vegetatie monitoringsprogramma in opdracht van WVL

  • Orthofotomozaiek van het projectgebied Dollard vervaardigd uit stereoluchtfoto-opnamen op 27-07-2018 ter ondersteuning van het vegetatie monitoringsprogramma in opdracht van WVL

  • Orthofotomozaiek van het projectgebied Griend vervaardigd uit stereoluchtfoto-opnamen op 27-07-2018 ter ondersteuning van het vegetatie monitoringsprogramma in opdracht van WVL

  • Orthofotomozaiek van het projectgebied Waddenzee (Friese Zeegat) vervaardigd uit stereoluchtfoto-opnamen op 27-07-2018 ter ondersteuning van het monitoringsprogramma in opdracht van WVL

  • Kader Richtlijn Water (KRW) grondwaterlichamen Nederland

  • In het Provinciaal Meetnet Freatische Grondwaterkwaliteit (formele naam is Bodemkwaliteitsmeetnet) wordt de kwaliteit van het bovenste grondwater (rond de grondwaterspiegel) gemeten. Dit gebeurt op 104 locaties in landbouw- en natuurgebieden. Doel hiervan is om tijdig ongewenste veranderingen te signaleren en om te beoordelen of maatregelen effectief zijn of dat aanvullende maatregelen nodig zijn. De oorspronkelijk thema’s vermesting (ten behoeve van landbouw en mestbeleid) en verzuring (ten behoeve van natuurbeleid) zijn in het meetnet samengebracht.

  • Vergelijking tussen bestaande waterlopen en locaties die volgens maaiveldstudies waterlopen zouden kunnen stromen.