From 1 - 10 / 1368
  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D7). Als kernkwaliteiten worden aangewezen de themas en gebieden zoals die zijn neergelegd op de bij deze verordening behorende kaart D7 (Kernkwaliteit landschap). Bij deze kaart geldt dat van een provinciaal belang alleen sprake is in de situaties zoals in de omgevingsvisie (hoofdstuk 4) omschreven.

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september 2015 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D6).

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september 2015 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D4).

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september 2015 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart C3).

  • Deze kaart geeft de verkaveling binnen landschapstype wegdorpen van veenrandontginningen weer, zoals opgenomen in kaart 2 B (Landschap) van de in de door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie.

  • Gewenste ontwikkeling van natuurwaarden. Streekplan Drenthe, kaart B.8.3.

  • Met grondwaterbeschermingsgebieden worden de zones aangeduid die zich uitstrekken van het waterwingebied (60-dagenzone) tot de 25-jaarszone. De buitenste grens is gebaseerd op een verblijftijd van het grondwater van 25 jaar in het watervoerend pakket voordat het wordt opgepompt voor drinkwaterwinning.-

  • Dit bestand geeft het zoekgebied ganzen weer, waar collectief ganzenbeheer mogelijk.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Gebiedsontwikkeling Groningen Airport-Eelde. In de Luchtvaartnota van het Rijk (2009) is Groningen Airport Eelde (GAE) aangewezen als luchthaven van nationale betekenis. Dit biedt de luchthaven de ruimte zich verder te ontwikkelen als luchthaven die bijdraagt aan de internationale bereikbaarheid van met name Noord-Nederland. Komt voor in kaart 1: Visie; kaart 4: Robuust sociaal-economisch systeem.

  • Gedeputeerde staten van Drenthe hebben op basis van de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer Drenthe het natuurbeheerplan Drenthe, versie 2014 vastgesteld. Hierin is aangegeven waar en welke natuur aanwezig is of ontwikkeld kan worden, hoe deze natuur beheerd kan worden en welke mogelijkheden er geboden worden voor landschapsonderhoud. Drenthe is van oudsher een kerngebied voor akkervogels. Akkervogels staan sterk onder druk. Soorten als patrijs en veldleeuwerik zijn de laatste 25 jaar met ca 75-95% achteruitgegaan. De akkervogels hebben hun hoogste dichtheden in de veenkoloniale gebieden, de grootschalige heide ontginningen en in mindere mate op de essen. Voor de drie landschapsonderdelen in Drenthe gelden verschillende normen. Binnen de zoekgebieden kan op basis van collectieve akkervogelplannen akkervogelbeheer worden aangevraagd.