From 1 - 10 / 844
  • Wordt dagelijks geactualiseerd. Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

  • De inzet van waterbergingsgebieden maakt onderdeel uit van de strategische maatregelen die overstroming en wateroverlast moeten voorkomen. Met gemeenten wordt gewerkt aan het oplossen van knelpuntgebieden in stedelijk gebied met bestaande of te verwachte wateroverlast

  • Voor de Structuurvisie RO is de bekende indeling van Brabant in AHS en GHS losgelaten. Deze nieuwe structuur bestaat uit stedelijke structuur, agrarische structuur, infrastructuur en groenblauwe structuur. In dit Brabantdekkende bestand zitten de vlakelementen van de stedelijke structuur, agrarische structuur en groenblauwe structuur.

  • Binnen het Peelnetwerk zijn de Groenblauwe Structuren onderdeel van de 9 belangrijke thema's waar aan wordt gewerkt

  • In het Ontgassingsvrij gebied is het verboden om restladingdamp van aardolieproducten die bestaan uit meer dan 10% benzeen te emitteren. Bij het varend ontgassen gooien chemicaliëntankers tijdens het varen op de rivieren hun ruimten open om ladingresten te laten verdampen. Vanuit nationale wetgeving is varend ontgassen op de rivier toegestaan, met uitzondering van enkele zeer giftige stoffen en benzine. In het kader van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) wordt voor benzeen gestreefd naar nul-emissie. Deze verplichting geldt bij emissiebronnen aan de wal. Het is ongewenst dat benzeen en benzeenhoudende mengsels vervolgens wel vanuit een varend schip, zonder emissiebeperkende voorzieningen, uitgestoten kunnen worden. Omdat emissiebeperkende voorzieningen aanbrengen bij een schip niet mogelijk zijn is er een verbod om varend te ontgassen.

  • Dit zijn de gebieden die begrensd zijn als hoogstedelijke zone in de Structuurvisie RO.

  • Ook stikstof maakt onderdeel uit van de goede chemische toestand die uiterlijk in 2027 bereikt dient te zijn (algemeen fysisch chemische parameter)

  • Dit zijn de infrastructuurpunten zoals die zijn opgenomen in de Structuurvisie RO. Deze sluit aan bij de Netwerkanalyse BrabantStad. Deze laag bevat uit de Stedelijke Structuur Stedelijke Knooppunten. Uit de Infrastructuur bevat deze laag bestaande en te onwikkelen stations en bestaande luchthavens.

  • Het rijk geeft de provincies in het ontwerp van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening de opdracht regels op te nemen voor bundeling van nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Deze dienen in eerste instantie plaats te vinden in bestaand stedelijk gebied. Als toch nieuw ruimtebeslag nodig is, kan dit alleen daar waar er gelet op de ruimtelijke kwaliteiten verantwoorde uitbreidingsmogelijkheden liggen binnen de in de Verordening ruimte aangewezen zoekgebieden voor verstedelijking . Onder voorwaarden is stedelijke ontwikkeling ook mogelijk in gebieden met bijzondere landschappelijke kwaliteiten, de zogenaamde (zoek)gebieden integratie stad-land. In deze gebieden kan stedelijke ontwikkeling plaatsvinden in samenhang met groene landschapsontwikkelingen. Door middel van nadere regels c.q. een ontheffing van Gedeputeerde Staten kan per gebied integratie stad-land maatwerk geleverd worden voor de vorm waarin zo’n samenhangende gebiedsontwikkeling gestalte kan krijgen. Als uitgangspunt voor het bepalen hebben de zoekgebieden gediend die waren opgenomen in de Uitwerkingsplannen. Deze zijn geactualiseerd naar aanleiding van tussentijdse gerealiseerde ontwikkelingen en nieuwe bestuurlijke afspraken. De objecten in dit bestand zijn vastgesteld op de schaal 1:50.000.

  • Dit zijn de infrastructuurlijnen zoals die zijn opgenomen in de Structuurvisie RO, deel D en deel E. Deze sluit aan bij de Netwerkanalyse BrabantStad.