Zoeken
 
From 1 - 10 / 983
  • Wordt dagelijks geactualiseerd. Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

  • Meer dan 1000 planten en dieren in Brabant zijn bedreigd in hun voortbestaan omdat hun leefgebied in kwaliteit en omvang achteruit is gegaan. Daarom neemt de provincie maatregelen voor het behoud en herstel van de biodiversiteit in de leefgebieden van bedreigde soorten.

  • Het beleid voor hoogwaterbescherming is gericht op het zorgen voor adequate beveiliging tegen overstromingen vanuit de grote rivieren. Primaire waterkeringen zijn dijken en kades die de eerste bescherming bieden bij stijging van het water. Dit bestand is licht gewijzigd t.o.v. vaststelling eind 2009 en aangepast aan de Verordening Ruimte fase 2.

  • Overzicht van waterlopen in Noord-Brabant. Het bevat de waterhuishoudkundige functies van waterlopen.

  • Inzet op zo effectief en efficiënt mogelijk onderhouden van de bestaande natte infrastructuur middels een 7 jaars cyclus groot onderhoud.

  • Het bestand geeft de ligging van de zwemwaterplassen in de provincie Noord-Brabant weer.

  • Dit bestand bevat de beschermingszones grondwaterwinning openbare drinkwatervoorziening: de 25- en 100- jaarszones zijn samengevoegd tot de grondwaterbeschermingsgebieden. In deze Boringsvrijezone dient de beschermende kleilaag beschermd te worden met oog op voorkoming van verontreiniging van het grondwater dat gebruikt wordt voor drinkwaterwinning. Het waterwingebied geeft de gebieden weer met de grootste mate van bescherming voor het grondwater qua regelgeving ten behoeve van de waterwinning.

  • Het bestand is een bodem raster bestand waarin de dikte(in meter) van de deklaag t.o.v. het maaiveld tot een diepte van het eerste watervoerend pakket is weergegeven.

  • Vrijwel alle bevaarbare waterwegen en meren zijn door ingenieursbureau MUG ingemeten op diepte. De meren met raaien om de 250 meter, de vaarwegen met een lengteraai en dwarsraaien om de 250 meter. Ook zijn de Marrekrite-ligsteigers ingemeten alsmede zoveel mogelijk overige steigers.