Zoeken
 
From 1 - 10 / 990
  • Wordt dagelijks geactualiseerd. Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

  • Ook koper maakt onderdeel uit van de goede chemische toestand die uiterlijk in 2027 bereikt dient te zijn (overige relevante verontreinigende stoffen KRW)

  • In dit bestand zijn beschermingsgebieden vastgelegd waar restricties gelden t.a.v. grondwateronttrekkingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten gebieden: beschermde gebieden en attentiegebieden. Beschermde gebieden: Gebieden waarvoor in beginsel geldt dat het niet is toegestaan om bestaande grondwateronttrekkingen naar deze gebieden toe of binnen deze gebieden te verplaatsen, en waarvoor een vergunningplicht voor grondwateronttrekkingen vanaf nul kubieke meter per uur (ongeacht de diepte van de put) van toepassing is. De beschermde gebieden komen nagenoeg overeen met het NatuurNetwerk Brabant NNB, bvoorheen bekend als EHS): de witte vlekken binnen de NNB (bv wegen en bebouwing) zijn in de Verordening water ook opgenomen als beschermd gebied. Attentiegebieden: Gebieden waarvoor in beginsel geldt dat het niet is toegestaan om bestaande grondwateronttrekkingen naar deze gebieden toe of binnen deze gebieden te verplaatsen. Attentiegebied is een beschermingszone van gemiddeld 500m rondom natte natuurparels, buiten de NNB. In het zeekleigebied is de zone minder breed. De planologische doorwerking van het attentiegebied is gewaarborgd in de Verordening ruimte: de natte natuurparels en de attentiegebieden zijn daarin gezamenlijk opgenomen onder de noemer Attentiegebied NNB. Sinds de inwerkingtreding van de vorige wijziging van de Verordening water Noord-Brabant in 2014 hebben er meerdere aanpassingen van de begrenzing van de NNB plaatsgevonden. De meest recente wijziging (op het moment van vaststelling van dit bestand) is het natuurbeheerplan 2020 en wijzigingen in de NNB-begrenzing in de Verordening ruimte Noord-Brabant. Om te zorgen voor op elkaar afgestemde provinciale regelgeving is het nodig om ook de begrenzingen in de Verordening water aan te passen.

  • Ook Nikkel maakt onderdeel uit van de goede chemische toestand die uiterlijk in 2027 bereikt dient te zijn (prioritaire lijst KRW). Normoverschrijding van nikkel wordt doorgaans verklaard door kwel vanuit dieper grondwater

  • Ook ammonium maakt onderdeel uit van de goede chemische toestand die uiterlijk in 2027 bereikt dient te zijn (overige relevante verontreinigende stoffen KRW)

  • Deze kaart geeft de gebieden weer waarbij de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket hoger is dan de freatische voorjaars-grondwaterstand, waardoor er sprake is van een opwaartse grondwaterbeweging. Aangemaakt door NITG-TNO op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (RWS-MD, 1999), Bodemkaart (Sc-dlo, 1963-1984), Stijghoogte in het eerste watervoerend pakket (REGIS, 1998).

  • Meer dan 1000 planten en dieren in Brabant zijn bedreigd in hun voortbestaan omdat hun leefgebied in kwaliteit en omvang achteruit is gegaan. Daarom neemt de provincie maatregelen voor het behoud en herstel van de biodiversiteit in de leefgebieden van bedreigde soorten.

  • Noordoostelijk gedeelte van de relictenkaart, de tot in 1993 herkenbaar gebleven landschapsstructuur. (Relicten van de traditionele landschappen).

  • Laagste sectoraal gewenste grondwaterstand (huidige situatie).