From 1 - 10 / 356
  • Bestand met verleende subsidies in Overijssel in 2017. Subsidieverlening registreerd in edo alle subsidies. Door een koppeling te leggen tussen de gegevens uit edo en de basisregistraties kunnen de verleende subsidies visueel in beeld worden gebracht.

  • Archeologische monumenten. Vanaf de vroegste prehistorie tot de tegenwoordige tijd hebben de bewoners hun sporen in de bodem van Overijssel achtergelaten. Dit bodemarchief is een belangrijke en voor de prehistorie de enige informatiebron. Op grond van restanten van vroeger, zoals aardewerkscherven, (vuur-)stenen bijlen of verkleuringen in de bodem van bijvoorbeeld palen van boerderijen, is het mogelijk iets te vertellen over de mensen en hun levenswijze in het verleden. Dit bodemarchief is erg kwetsbaar: de overblijfselen bevinden zich meestal dicht onder het oppervlak. Bovendien is het bodemarchief maar eenmalig raadpleegbaar: wanneer iets is opgegraven, is het voorgoed verdwenen. Deze kaart toont de Archeologische Monumenten (AMK) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) Wet Archeologische Monumentenzorg. Op 1 september 2007 is de Wet archeologische monumentenzorg in werking getreden. Dit impliceert een ingrijpende wijziging van de Monumentenwet 1988. Voor archeologische waarden geldt per 1 september 2007 op basis van de gewijzigde Monumentenwet 1988 de wettelijke verplichting om bij vaststelling van een bestemmingsplan rekening te houden met de in de grond aanwezige, dan wel te verwachten monumenten (artikel 38a).

  • Dit puntenbestand bevat informatie met betrekking tot de wilde planten in de provincie Overijssel. Dit florabestand bevat de verspreiding van bijna 800 plantensoorten in het landelijk gebied van de provincie Overijssel. De gegevens zijn verzameld in opdracht van de provincie Overijssel vanaf 1984. Aan de inventarisatie van de provincie zijn extra gegevens toegevoegd. Dit betreft gegevens van reservaten van terreinbeherende organisaties, floragegevens van DLG, FLORON en data die zijn verzameld in inventarisatie-acties rondom projecten zoals wegaanleg en natuurontwikkeling. Het wordt op ad hoc basis ieder jaar aangevuld, maar niet provinciedekkend. Als laatste zijn gegevens toegevoegd uit 2018 en 2019.

  • Deze dataset bevat polygonen die rietbedekkingen weergeven. Deze kartering is verricht met behulp van SuperView-beelden. Hoewel SuperView-data vrij grof is, en niet perfect gegeorefereerd (dat wil zeggen dat de locatie enigszins kan afwijken), is het karteren van riet goed mogelijk met deze data. De kartering is uitgevoerd in begin april om de minimale bedekking te bepalen en augustus voor maximale bedekking. Zo kan deze data gebruikt worden voor het berekenen van de aangroei van riet.

  • Dit rasterbestand bevat informatie over de pleistocene afzettingen in Overijssel. Het omvat de archeologische regio’s Drents Zandgebied en Overijssels-Gelders Zandgebied. Zoals deze namen aangeven gaat het hoofdzakelijk om zandige afzettingen. Daarnaast komen plaatselijk ook rivierafzettingen voor, voornamelijk langs de IJssel. De pleistocene afzettingen zijn in de periode tussen 2.500.000 en 10.000 jaar geleden door water, wind en ijs afgezet. Omdat het overgrote deel van de bewoningsgeschiedenis van Hoog Nederland jonger is dan 13.000 jaar, liggen de meeste archeologische resten aan het oppervlak of vlak onder het oppervlak. In combinatie met de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) kan dit bestand worden gebruikt bij een inventariserende studie naar het behoud van archeologische waarden. Ook kan het in sommige gevallen gebruikt worden voor studies naar historische, geografische en aardkundige waarden. Tevens kan het gebruikt worden bij advies over archeologisch (veld)onderzoek.

  • Het landelijke bestand met gemeentegrenzen wordt jaarlijks aangepast. Dit bestand betreft alleen de grenzen binnen de provincie Overijssel. Dit bestand wordt alleen aangepast als er veranderingen zijn binnen de provincie Overijssel.

  • Deze kaartlaag geeft de waterdiepte in meter op het maaiveld in Noordoost-Overijssel weer na een bui van 70 millimeter in 2 uur tijd. Deze bui komt in het klimaat van 2050 eens per 100 jaar voor. De brondata is afkomstig van Samenwerking Noordelijke Vechtstromen (SNV). Alleen de data op het grondgebied van Overijssel is gevisualiseerd. Hevige neerslag over een korte periode kan lokaal zorgen voor wateroverlast. Een groot deel van de Nederlandse straten en pleinen kunnen bij hevige buien onder water komen te staan. De meeste schade treedt op wanneer het water (over de stoepen) gebouwen instroomt. Ook zijn er gezondheidsrisico’s als er vervuild water op straat blijft staan: bij gemengde riolen kan regenwater zich mengen met niet-gezuiverd water.

  • De topwerklocaties worden weergegeven in de omgevingsvisie op de kaart “Ontwikkelingsperspectieven (Waar)”. Topwerklocaties zijn werklocaties met bijzondere vestigingscondities voor bedrijven die zich richten op een (inter)nationaal verzorgingsgebied en een stuwende functie hebben voor de regionale economie. Dit is een samengesteld bestand ten behoeve van de codering voor Ruimtelijke Plannen.nl, waar een GML wordt aangeboden. Bij de bronbestanden is te lezen van welke datasets dit een samenstelling is.

  • Dit bestand toont de gemiddeld hoogste grondwaterstand bij scenario "huidig" in NoordWest-Overijssel. De gegevens zijn afkomstig uit de studie Verkenning Bodemdaling NoordWest-Overijssel. Deze studie heeft firma Infram voor de provincie Overijssel en het waterschap Drents Overijsselse Delta verricht in de periode 2017–2019.

  • Dit bestand toont de gemiddeld laagste grondwaterstand bij scenario "huidig" in Mastenbroek. De gegevens zijn afkomstig uit de studie Verkenning Bodemdaling NoordWest-Overijssel. Deze studie heeft firma Infram voor de provincie Overijssel en het waterschap Drents Overijsselse Delta verricht in de periode 2017–2019.