Zoeken
 
From 1 - 10 / 343
 • Categories  

  De achtergrondkaart PDOK is de kaartlaag waarop locatiegebonden content wordt afgebeeld. De achtergrondkaart moet ervoor zorgen dat de eindgebruiker zich kan orienteren tijdens het gebruik van geografische applicaties. Data automatisch gegeneraliseerd op basis van TOP10NL. Buiten de standaard projectie EPSG:28992 (Amersfoort / RD New) wordt deze service ook geleverd in de projectie EPSG:25831 (ETRS89 / UTM zone 31N).

 • TOP500raster is gemaakt door middel van een conversie en generalisatie uit EuroRegionalMap (ERM). ERM is een Europese basiskaart op schaal 1:250.000 en wordt voor het Nederlandse grondgebied bijgehouden door het Kadaster. TOP500raster geeft het kaartbeeld van de topografische kaartserie 1:500.000 weer.

 • In het landelijk gebied worden jaarlijks vele projecten uitgevoerd met Europese subsidiegelden uit het zogeheten POP oftewel Plattelandsontwikkelingsprogramma. Dienst Landelijk Gebied (DLG) is door de Europese Unie aangewezen als betaalorgaan voor POP-subsidie in Nederland. DLG zorgt ervoor dat aanvragers van de subsidie tijdig de subsidiegelden ontvangen en dat alle verantwoordingen en rapportages in Brussel komen. De subsidieaanvragen komen veelal binnen bij de provincies en zij zijn ook bestuurlijk verantwoordelijk voor de afhandeling. De uitvoering van de POP-subsidies vindt plaats op de kantoren van Dienst Landelijk Gebied in Arnhem, Groningen, Tilburg en Utrecht. Het Plattelandsontwikkelingsprogramma loopt van 2007-2013 en richt zich op projecten op het platteland ter versterking en verbetering van: Landbouw, Natuur en landschap, Leefbaarheid op het platteland, Recreatie en streek (bron: DLG (november 2014).

 • BRP - Gewaspercelen bestaat uit de locatie van landbouwpercelen met daaraan gekoppeld het geteelde gewas. Het bestand is een selectie van informatie uit de Basisregistratie Percelen (BRP) van Dienst Regelingen. De omgrenzingen van de landbouwpercelen zijn gebaseerd op het Agrarisch Areaal Nederland (AAN). De gebruiker van het perceel dient jaarlijks zijn gewaspercelen in te tekenen en aan te geven welk gewas wordt geteeld op het betreffende perceel. Van elk jaar wordt een dataset gegenereerd van peildatum 15 mei. Van jaartal 2013 is via PDOK een initiele versie beschikbaar (die nog gecontroleerd wordt op dubbelingen (o.a) en op 1 februari komt de definitieve versie beschikbaar. Van de meest recente BRPgewaspercelen zijn viewservices beschikbaar. Van de jaargangen 2009 t/m 2012 zijn alleen atom-downloadservices beschikbaar.

 • TOP10NL is een digitaal objectgericht kaartbestand wat ten grondslag ligt aan de topografische kaart 1:10000 en wat veelvuldig in diverse GIS- en CAD-systemen wordt gebruikt voor ondergrond, analyse-, en beheers- en planningsactiviteiten.

 • Geschikte dakvlakken voor het plaatsen van zonnepanelen. Deze kaartlaag bevat van alle geanalyseerde daken en dakdelen die geschikt zijn voor de plaatsing van zonnepanelen. Deze kaartlaag is ook te zien in de zonnekaart. De zonnekaart is een via internet toegankelijke webapplicatie waarmee gebouweigenaren kosteloos en onafhankelijk van de markt zelf kunnen bekijken wat ze kunnen verdienen aan het plaatsen van zonnepanelen.

 • TOP25raster geeft het kaartbeeld van de topografische kaartserie 1:25.000 weer.

 • Dit puntenbestand bevat informatie m.b.t. de Wilde planten in de provincie Overijssel. Dit florabestand bevat de verspreiding van bijna 800 plantensoorten in het landelijk gebied van de provincie Overijssel. De gegevens zijn verzameld in opdracht van de provincie Overijssel vanaf 1984. Aan de inventarisatie van de provincie zijn extra gegevens toegevoegd. Dit betreft gegevens van reservaten van terreinbeherende organisaties, floragegevens van DLG, FLORON en data die zijn verzameld in inventarisatie-acties rondom projecten zoals wegaanleg en natuurontwikkeling. Het wordt op ad hoc basis ieder jaar aangevuld, maar niet provinciedekkend.

 • In de periode van 24 mei tot en met 9 juli 2018 en 2019 zijn op 500 locaties visuele fietstellingen uitgevoerd. Per tellocatie zijn 2 (niet aaneengesloten) uren geteld (dus 1.000 metingen). Per locatie is getracht een piekuur en een daluur te tellen. Voor locaties met een hoog aandeel scholieren mag een piek in de ochtendspits worden verwacht, voor locaties met een hoog aandeel woon-werk een piek in de ochtend en avondspits en voor locaties met een hoog aandeel winkel of recreatief een hoog aandeel in de middag. De gemeten verkeersintensiteit is per tellocatie opgehoogd naar een gemiddelde etmaalwaarde.

 • Strooiroutes van de fietspaden die door de Provincie Overijssel preventief worden gestrooid. De provincie Overijssel heeft als beheerder van wegen een wettelijke verantwoordelijkheid. Het doel is de provinciale wegen in winterse omstandigheden zo goed mogelijk begaanbaar te houden. Om dat doel te behalen, voert de provincie onder andere gladheidbestrijding uit. Dat betekent dat bij gladheid en sneeuwval maatregelen worden getroffen. Met deze maatregelen wil de provincie gladheid zoveel mogelijk zien te voorkomen. Als het niet mogelijk is om die gladheid te voorkomen, beperkt de provincie de gevolgen zoveel mogelijk. Doel daarbij is om optimale bereikbaarheid onder veilige omstandigheden te bereiken. De eenheid Wegen en Kanalen is verantwoordelijk voor de gladheidbestrijding van de provinciale wegen. De strooiroutes worden door de strooiwagens met gps systeem ingereden.