From 1 - 10 / 343
  • Veendikte in 2100 bij werkscenario “doorgaan”. Dit is voortzetting van het huidige beleid naar toekomst rondom peilbeheer en ruimtegebruik. Datagegevens afkomstig uit studie Verkenning Bodemdaling NW Overijssel die Infram voor ons en het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft verricht in de periode 2017 – 2019.

  • Archeologische monumenten. Vanaf de vroegste prehistorie tot de tegenwoordige tijd hebben de bewoners hun sporen in de bodem van Overijssel achtergelaten. Dit bodemarchief is een belangrijke en voor de prehistorie de enige informatiebron. Op grond van restanten van vroeger, zoals aardewerkscherven, (vuur-)stenen bijlen of verkleuringen in de bodem van bijvoorbeeld palen van boerderijen, is het mogelijk iets te vertellen over de mensen en hun levenswijze in het verleden. Dit bodemarchief is erg kwetsbaar: de overblijfselen bevinden zich meestal dicht onder het oppervlak. Bovendien is het bodemarchief maar eenmalig raadpleegbaar: wanneer iets is opgegraven, is het voorgoed verdwenen. Deze kaart toont de Archeologische Monumenten (AMK) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) Wet Archeologische Monumentenzorg. Op 1 september 2007 is de Wet archeologische monumentenzorg in werking getreden. Dit impliceert een ingrijpende wijziging van de Monumentenwet 1988. Voor archeologische waarden geldt per 1 september 2007 op basis van de gewijzigde Monumentenwet 1988 de wettelijke verplichting om bij vaststelling van een bestemmingsplan rekening te houden met de in de grond aanwezige, dan wel te verwachten monumenten (artikel 38a).

  • Dit raster over de bevat informatie over de pleistocene afzettingen in Overijssel. Het omvat de archeologische regio’s Drents Zandgebied en Overijssels-Gelders Zandgebied. Zoals de namen van de archeologische regio’s al aangeven gaat het hoofdzakelijk om zandige afzettingen. Daarnaast komen plaatselijk ook rivierafzettingen voor (voornamelijk langs de IJssel). De pleistocene afzettingen zijn in de periode tussen 2500000 en 10000 jaar geleden door water, wind en ijs afgezet. Omdat het overgrote deel van de bewoningsgeschiedenis van Hoog Nederland jonger is dan 13000 jaar, liggen de meeste archeologische resten aan of vlak onder het oppervlak. In combinatie met de IKAW kan dit bestand worden gebruikt bij een inventariserende bureaustudie ten behoeve van het behoud van archeologische en in sommige gevallen historische, geografische en aardkundige waarden, en bij advies over archeologisch (veld)onderzoek.

  • Gemiddeld laagste grondwaterstand bij scenario huidig in Noord-West-Overijssel. Datagegevens afkomstig uit studie Verkenning Bodemdaling NW Overijssel die Infram voor ons en het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft verricht in de periode 2017 – 2019.

  • Beschermde stads- en dorpsgezichten. In Nederland zijn meer dan 400 door het rijk aangewezen beschermde stads- en dorpsgezichten. De wettelijke grondslag hiervoor ligt de Monumentenwet. Daarnaast zijn er gemeenten die op basis van de lokale erfgoedverordening gemeentelijke beschermde gezichten hebben aangewezen. Stads- en dorpsgezichten worden in de Monumentenwet omschreven als groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden. Gebieden met alleen natuurwaarden of landschappelijke kwaliteiten kunnen niet beschermd worden als gezicht. Wel kunnen landelijke gebieden er onderdeel van uitmaken. Dit is het geval wanneer er een duidelijke historisch-functionele en visuele relatie is met een bebouwingskern of bebouwingspatroon. Zo zijn de schootsvelden ten zuiden van de vestingstad Den Bosch onderdeel van het beschermde stadsgezicht.

  • Veendikte in 2050 bij werkscenario “doorgaan”. Dit is voortzetting van het huidige beleid naar toekomst rondom peilbeheer en ruimtegebruik. Datagegevens afkomstig uit studie Verkenning Bodemdaling NW Overijssel die Infram voor ons en het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft verricht in de periode 2017 – 2019.

  • Gemiddeld hoogste grondwaterstand bij scenario huidig in Staphorsterveld. Datagegevens afkomstig uit studie Verkenning Bodemdaling NW Overijssel die Infram voor ons en het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft verricht in de periode 2017 – 2019.

  • Vegetaties in de provincie Overijssel. Het bestand geeft een overzicht van de vegetaties in de provincie. De belangrijkste vegetatietypen zijn aangegeven, gebaseerd op detailkaarten (veldkaarten) die beschikbaar zijn bij bronhouders. De gegevens zijn verzameld door de provincie Overijssel, Dienst Landelijk Gebied, Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten (of door organisaties in opdracht van de provincie). Het bestand is voor allerlei doelen te gebruiken, die samenhangen met ruimtelijke ordening, het milieubeleid dan wel natuurbeleid. Een voorbeeld. Elk vegetatietype heeft een bepaalde gevoeligheid voor bijvoorbeeld verdroging (mate van ontwatering). Bij verandering in waterpeil in een bepaald gebied kan de vegetatiekaart een eerste indruk geven over de nadelige gevolgen van deze ingreep. Peilverlaging in een gebied met elzenbroekbos (natte bossen, hoog waterpeil) zal nadelig zijn, in een gebied met dennenbos kan het effect beperkt blijven. De standaard vegetatiekartering in Overijssel begon in 1984 en is grotendeels in 2006 beeindigd. Daarna zijn aantal gebieden, vooral in stadsranden, gekarteerd, die bij andere karteringen niet waren meegenomen. Het kan soms voorkomen dat een gebied opnieuw gekarteerd wordt. In het bestand staan de meest recente gegevens, de oudere gegevens bevinden zich in het bestand veg_oud.

  • Veendikte in 2030 bij werkscenario “doorgaan”. Dit is voortzetting van het huidige beleid naar toekomst rondom peilbeheer en ruimtegebruik. Datagegevens afkomstig uit studie Verkenning Bodemdaling NW Overijssel die Infram voor ons en het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft verricht in de periode 2017 – 2019

  • CO2-snelheid en uitstoot in het jaar 2050 bij het scenario doorgaan. Datagegevens afkomstig uit studie Verkenning Bodemdaling NW Overijssel die Infram voor ons en het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft verricht in de periode 2017 – 2019.