From 1 - 10 / 349
  • Bestand met verleende subsidies in Overijssel in 2017. Subsidieverlening registreerd in edo alle subsidies. Door een koppeling te leggen tussen de gegevens uit edo en de basisregistraties kunnen de verleende subsidies visueel in beeld worden gebracht.

  • Dit vlakkenbestand bevat de informatie met betrekking tot de bestuurlijk vastgestelde gemeentegrenzen van de provincie Overijssel. De gemeentegrenzen zijn afgeleid uit kadastrale grenzen. De laatste wijziging die in dit bestand is opgenomen betreft een grenscorrectie tussen de gemeenten Borne en Hengelo. Deze wijziging is vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel op 9 december 2010 (kenmerk 2010/0213330).

  • Gebieden waar subsidie voor agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer kan worden aangevraagd. Dit is vastgelegd in het Natuurbeheerplan 2021. Deze gebieden worden ook wel het Agrarisch Zoekgebied genoemd. De subsidie valt onder de regeling Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). De begrenzing is onderdeel van de Beheertypenkaart die als bijlage is toegevoegd aan het Natuurbeheerplan 2021. Dit plan is vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS) op 14 april 2020. Het GS besluit van 14 april heeft enkel betrekking op de wijzigingen ten opzichte van het vorige Natuurbeheerplan (Natuurbeheerplan 2020) die in oktober 2019 is vastgesteld. De wijzigingen van de begrenzing en de inhoud van het Agrarisch Zoekgebied zijn terug te vinden op de Wijzigingen Kaart Beheertypen april 2020. Op 22 september 2020 heeft Gedeputeerde Staten (GS) een aanvullend besluit genomen waarin een aantal correcties op deze begrenzing zijn doorgevoerd. Deze zijn terug te vinden in een aparte kaartlaag met de naam Beheertypenkaart Wijzigingen september 2020. De wijzigingen van zowel april als september zijn in deze kaart/dataset verwerkt. De begrenzing van het Agrarisch Zoekgebied komt voort uit de bruto begrenzing die als grondplaat is samengesteld op basis van diverse beleidscriteria. Om stapeling van SNL subsidies te voorkomen is de bruto begrenzing netto gemaakt. Dit is gedaan door natuurterreinen en terreinen waar een opgave in het kader van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) ligt, hiervan uit te sluiten. Voor de laatste categorie geldt de uitzondering voor lopende agrarisch natuurbeheer contracten en specifiek aangewezen gebieden.

  • In het landelijk gebied worden jaarlijks vele projecten uitgevoerd met Europese subsidiegelden uit het zogeheten POP oftewel Plattelandsontwikkelingsprogramma. Dienst Landelijk Gebied (DLG) is door de Europese Unie aangewezen als betaalorgaan voor POP-subsidie in Nederland. DLG zorgt ervoor dat aanvragers van de subsidie tijdig de subsidiegelden ontvangen en dat alle verantwoordingen en rapportages in Brussel komen. De subsidieaanvragen komen veelal binnen bij de provincies en zij zijn ook bestuurlijk verantwoordelijk voor de afhandeling. De uitvoering van de POP-subsidies vindt plaats op de kantoren van Dienst Landelijk Gebied in Arnhem, Groningen, Tilburg en Utrecht. Het Plattelandsontwikkelingsprogramma loopt van 2007-2013 en richt zich op projecten op het platteland ter versterking en verbetering van: Landbouw, Natuur en landschap, Leefbaarheid op het platteland, Recreatie en streek (bron: DLG (november 2014).

  • De gebieden, weergegeven als vlakken, die van belang zijn bij de Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW is een Europese richtlijn die bedoeld is om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Europa op goed niveau te krijgen en te houden. Op 22 december 2000 is de Kaderrichtlijn Water in werking getreden.

  • Dit raster over de bevat informatie over de pleistocene afzettingen in Overijssel. Het omvat de archeologische regio’s Drents Zandgebied en Overijssels-Gelders Zandgebied. Zoals de namen van de archeologische regio’s al aangeven gaat het hoofdzakelijk om zandige afzettingen. Daarnaast komen plaatselijk ook rivierafzettingen voor (voornamelijk langs de IJssel). De pleistocene afzettingen zijn in de periode tussen 2500000 en 10000 jaar geleden door water, wind en ijs afgezet. Omdat het overgrote deel van de bewoningsgeschiedenis van Hoog Nederland jonger is dan 13000 jaar, liggen de meeste archeologische resten aan of vlak onder het oppervlak. In combinatie met de IKAW kan dit bestand worden gebruikt bij een inventariserende bureaustudie ten behoeve van het behoud van archeologische en in sommige gevallen historische, geografische en aardkundige waarden, en bij advies over archeologisch (veld)onderzoek.

  • Gemiddeld laagste grondwaterstand t.o.v. het lokale maaiveld. GLG berekeningen zijn uitgevoerd voor 25x25 cellen, afkomstig uit het AHN (Actueel hoogtebestand Nederland) en gebaseerd op veldmetingen met een positie nauwkeurigheid van ongeveer 25 meter. De ruimtelijke dekking is 70%, de provincie Noord-Brabant , de waterschappen Peel en Maasvallei, Reest en Wieden, Rijn en IJssel, Regge en Dinkel, Velt en Vecht en de landbouw percelen in zand en lossgebieden in Nederland. De geldigheidsdatum is van 21-4-2005 t/m 21-4-2010.

  • Dit puntenbestand bevat informatie m.b.t. de Wilde planten in de provincie Overijssel. Dit florabestand bevat de verspreiding van bijna 800 plantensoorten in het landelijk gebied van de provincie Overijssel. De gegevens zijn verzameld in opdracht van de provincie Overijssel vanaf 1984. Aan de inventarisatie van de provincie zijn extra gegevens toegevoegd. Dit betreft gegevens van reservaten van terreinbeherende organisaties, floragegevens van DLG, FLORON en data die zijn verzameld in inventarisatie-acties rondom projecten zoals wegaanleg en natuurontwikkeling. Het wordt op ad hoc basis ieder jaar aangevuld, maar niet provinciedekkend.

  • De kwaliteit van het oppervlaktewater in de provincie Overijssel. Het beschrijft de chemische, fysisch en ecologische toestand van het oppervlaktewater. Deze tabel bevat een selectie van de originele gegevens, zoals die zijn opgeslagen in het Water Kwaliteits Portaal (WKP) van het Informatiehuis Water. Deze gegevens worden verzameld in het kader van de Kader Richtlijn Water (KRW).

  • Download Service Agrarisch Areaal Nederland (AAN)