From 1 - 10 / 307
  • Gebieden met de cultuurhistorisch gezien meest waardevolle gebieden in Overijssel. De waardevolle oude ontginningslandschappen en de waardevolle jongere ontginningslandschappen zijn opgenomen. Deze dataset wordt gebruikt in de kaart "Recreatie" als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.

  • Grenzen Duitsland (2019). Een Landkreis (Spreek uit: Landkrais, Nederlands: Landkreits of district) is een regionale bestuurseenheid in de Bondsrepubliek Duitsland. Het betreft een gemeenteverbond en rechtspersoon (van publiekrecht), één bestuurlijk niveau boven de gemeente. Een Regierungsbezirk (in Saksen Direktionsbezirk) is een bestuurlijke regio in Duitsland, een onderbestuurslaag van enkele deelstaten en is onderverdeeld in districten (de Landkreis en de stedelijke Kreisfreie Stadt). De deelstaten van Duitsland (Duits: Länder of Bundesländer) zijn de zestien deelstaten van de Bondsrepubliek Duitsland. Ze hebben eigen grondwetten, parlementen en regeringen. Anders dan in niet-federalistische landen hebben de deelstaten in Duitsland vele bevoegdheden en hebben ook invloed op de federale bestuurslaag: de Bondsraad, die de deelstaatregeringen vertegenwoordigt, beslist mee over veel federale wetten. Er is geen stuk van Duitsland dat niet bij een deelstaat hoort, ieder stuk van het grondgebied van de Bondsrepubliek maakt deel uit van een van de deelstaten. De grenzen van een deelstaat kunnen alleen via een plebisciet worden veranderd. Noordrijn-Westfalen telt de meeste inwoners, qua oppervlakte is Beieren het grootst. (bron: Wikipedia)

  • Geschikte dakvlakken voor het plaatsen van zonnepanelen. Deze kaartlaag bevat van alle geanalyseerde daken en dakdelen die geschikt zijn voor de plaatsing van zonnepanelen. Deze kaartlaag is ook te zien in de zonnekaart. De zonnekaart is een via internet toegankelijke webapplicatie waarmee gebouweigenaren kosteloos en onafhankelijk van de markt zelf kunnen bekijken wat ze kunnen verdienen aan het plaatsen van zonnepanelen.

  • Archeologische monumenten. Vanaf de vroegste prehistorie tot de tegenwoordige tijd hebben de bewoners hun sporen in de bodem van Overijssel achtergelaten. Dit bodemarchief is een belangrijke en voor de prehistorie de enige informatiebron. Op grond van restanten van vroeger, zoals aardewerkscherven, (vuur-)stenen bijlen of verkleuringen in de bodem van bijvoorbeeld palen van boerderijen, is het mogelijk iets te vertellen over de mensen en hun levenswijze in het verleden. Dit bodemarchief is erg kwetsbaar: de overblijfselen bevinden zich meestal dicht onder het oppervlak. Bovendien is het bodemarchief maar eenmalig raadpleegbaar: wanneer iets is opgegraven, is het voorgoed verdwenen. Deze kaart toont de Archeologische Monumenten (AMK) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) Wet Archeologische Monumentenzorg. Op 1 september 2007 is de Wet archeologische monumentenzorg in werking getreden. Dit impliceert een ingrijpende wijziging van de Monumentenwet 1988. Voor archeologische waarden geldt per 1 september 2007 op basis van de gewijzigde Monumentenwet 1988 de wettelijke verplichting om bij vaststelling van een bestemmingsplan rekening te houden met de in de grond aanwezige, dan wel te verwachten monumenten (artikel 38a).

  • De kwaliteit van het oppervlaktewater in de provincie Overijssel. Het beschrijft de chemische, fysisch en ecologische toestand van het oppervlaktewater. Deze tabel bevat een selectie van de originele gegevens, zoals die zijn opgeslagen in het Water Kwaliteits Portaal (WKP) van het Informatiehuis Water. Deze gegevens worden verzameld in het kader van de Kader Richtlijn Water (KRW).

  • De inbreng en de toedeling van de percelen in het kader van het Landinrichtingsproject ruilverkaveling Staphorst. Data aangeleverd door het Kadaster in juni 2017.

  • Dit bestand is gemaakt ten behoeve van de vaarwaterkaart in Overijssel. Betreft de aanduiding van de maximale vaarsnelheden op deze vaarwegen. De vaarwaterkaart is een gratis kaart voor de watertoerist. Het biedt alle informatie over vaardieptes en vaarsnelheden van vaarwegen, jachthavens, bedieningstijden van bruggen en sluizen e.d. De kaart is uitgegeven in 2 delen: Noordwest Overijssel en Kanaal Almelo-De Haandrik.

  • Beschermde stads- en dorpsgezichten. In Nederland zijn meer dan 400 door het rijk aangewezen beschermde stads- en dorpsgezichten. De wettelijke grondslag hiervoor ligt de Monumentenwet. Daarnaast zijn er gemeenten die op basis van de lokale erfgoedverordening gemeentelijke beschermde gezichten hebben aangewezen. Stads- en dorpsgezichten worden in de Monumentenwet omschreven als groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden. Gebieden met alleen natuurwaarden of landschappelijke kwaliteiten kunnen niet beschermd worden als gezicht. Wel kunnen landelijke gebieden er onderdeel van uitmaken. Dit is het geval wanneer er een duidelijke historisch-functionele en visuele relatie is met een bebouwingskern of bebouwingspatroon. Zo zijn de schootsvelden ten zuiden van de vestingstad Den Bosch onderdeel van het beschermde stadsgezicht.

  • Geschiktheid panden voor het plaatsen van zonnepanelen. Deze kaartlaag bevat voor elk pand de berekende terugverdientijd, opbrengst (na 20 jaar), het op te wekken vermogen, het aantal te plaatsen zonnepannelen (en/of zonneboiler) en de bijbehorende CO2-reductie. Deze kaartlaag is ook te zien in de zonnekaart. De zonnekaart is een via internet toegankelijke webapplicatie waarmee gebouweigenaren kosteloos en onafhankelijk van de markt zelf kunnen bekijken wat ze kunnen verdienen aan de zon.

  • Een bestand met de bushaltes in Overijssel. Bij elke halte staat aangeven wat de naam en code is, aan welke straat de halte staat en in welke plaats. Het is de situatie van februari 2021 zoals aangeven in het centraal halte bestand (https://ndovbeheer.nl/).