From 1 - 10 / 332
  • Geschikte dakvlakken voor het plaatsen van zonnepanelen. Deze kaartlaag bevat van alle geanalyseerde daken en dakdelen die geschikt zijn voor de plaatsing van zonnepanelen. Deze kaartlaag is ook te zien in de zonnekaart. De zonnekaart is een via internet toegankelijke webapplicatie waarmee gebouweigenaren kosteloos en onafhankelijk van de markt zelf kunnen bekijken wat ze kunnen verdienen aan het plaatsen van zonnepanelen.

  • Bestand met verleende subsidies in Overijssel in 2017. Subsidieverlening registreerd in edo alle subsidies. Door een koppeling te leggen tussen de gegevens uit edo en de basisregistraties kunnen de verleende subsidies visueel in beeld worden gebracht.

  • De gebieden, weergegeven als vlakken, die van belang zijn bij de Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW is een Europese richtlijn die bedoeld is om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Europa op goed niveau te krijgen en te houden. Op 22 december 2000 is de Kaderrichtlijn Water in werking getreden.

  • Deze kaart toont de gemiddelde energiebesparingspotentie onder koopwoningen op verschillende regionale niveaus.

  • Geschiktheid panden voor het plaatsen van zonnepanelen. Deze kaartlaag bevat voor elk pand de berekende terugverdientijd, opbrengst (na 20 jaar), het op te wekken vermogen, het aantal te plaatsen zonnepannelen (en/of zonneboiler) en de bijbehorende CO2-reductie. Deze kaartlaag is ook te zien in de zonnekaart. De zonnekaart is een via internet toegankelijke webapplicatie waarmee gebouweigenaren kosteloos en onafhankelijk van de markt zelf kunnen bekijken wat ze kunnen verdienen aan de zon.

  • Download Service Agrarisch Areaal Nederland (AAN)

  • Dit polygoonbestand bevat informatie over de geschiktheid van de daken om zonnepanelen te installeren. De kaart toont alle dakvlakken die geschikt en niet geschikt zijn om zonnepanelen te installeren en ook de geschiktheid voor een dak om in aanmerking te komen voor SDE++ subsidie. Bij de geschiktheidsbepaling voor een dak voor zonnepanelen is geen informatie bekend over de dakconstructie. De panden zijn gebaseerd op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

  • Geluidszones rondom bedrijventerreinen in de provincie Overijssel. Gegevens worden gebruikt bij de levering aan Europese richtlijn INSPIRE. De geluidscontouren geven de geluidsbelastingen in decibel (dB) (A) rond gezoneerde industrieterreinen weer. De contouren met de aanduidingen 50-zo, 55-zo, 60-zo en 65-zo betreffen de geluidsbelastingen die bij de zonering zijn vastgesteld. Bij een aantal van de gezoneerde industrieterreinen was sprake van een saneringssituatie. De geluidsbelasting na sanering is aangegeven met de contouren welke zijn aangeduid met 50-sa en 55-sa. Vrijwel geen van de gemeenten heeft de geluidszones na sanering in de bestemmingsplannen verwerkt. Als aandachtsgebied voor de primaire beoordeling van de ontwikkelingen in de omgeving van die terreinen geldt daarom de 50dB(A)-contour, die is vastgesteld bij de zonering (50-zo).

  • Bonnebladen zijn de eerste in kleur gedrukte kaarten van het voormalige Topographisch Bureau. De kaartbladen zijn gemaakt vanaf 1865 op schaal 1:25.000. Kort nadat de Topographische Militaire Kaart klaar was, ontstond behoefte aan een meer gedetailleerde kaart in kleur. Dit resulteerde in de Bonnebladen, die vanaf ongeveer 1865 gedrukt werden. De Bonnebladen danken hun naam aan de projectiemethode waarmee ze gemaakt zijn: de projectie van Bonne.

  • Gebieden weergegeven als lijnen, die van belang zijn bij de Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW is een Europese richtlijn die bedoeld is om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Europa op goed niveau te krijgen en te houden. Op 22 december 2000 is de Kaderrichtlijn Water in werking getreden.