From 1 - 10 / 353
  • Gebieden met de cultuurhistorisch gezien meest waardevolle gebieden in Overijssel. De waardevolle oude ontginningslandschappen en de waardevolle jongere ontginningslandschappen zijn opgenomen. Deze dataset wordt gebruikt in de kaart "Recreatie" als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.

  • Voor analyses of applicatie-ontwikkeling in GIS, CAD en Desktop Mapping waarbij het niet nodig is om wijzigingen in het kaartbeeld aan te brengen, maar waarbij de kaart als ondergrond en referentie functioneert, is TOP50raster een goed alternatief. Dit bestand wordt softwarematig afgeleid uit de vectorbestanden.

  • Samenvatting: Natura 2000 is het samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. Natura 2000-gebieden zijn een samenvoeging van beide en de daarin gelegen beschermde natuurmonumenten. In Nederland gaat het om 163 gebieden waarvan drie mariene gebieden in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) op de Noordzee (incl. een voorgenomen Vogelrichtlijngebied in de EEZ). De Vogelrichtlijngebieden zijn merendeels aangewezen in de periode 1986-2000. De Habitatrichtlijngebieden worden aangewezen met de aanwijzing van de betreffende Natura 2000-gebieden. Deze service bevat de grenzen van de definitief aangewezen gebieden en de grenzen conform het ontwerp-besluit van de meeste overige gebieden. Voor enkele Habitatrichtlijngebieden waarvoor nog geen ontwerp-besluiten zijn gepubliceerd, bevat deze service de grenzen zoals die aan de Europese Commissie gemeld zijn.

  • Gemiddeld laagste grondwaterstand t.o.v. het lokale maaiveld. GLG berekeningen zijn uitgevoerd voor 25x25 cellen, afkomstig uit het AHN (Actueel hoogtebestand Nederland) en gebaseerd op veldmetingen met een positie nauwkeurigheid van ongeveer 25 meter. De ruimtelijke dekking is 70%, de provincie Noord-Brabant , de waterschappen Peel en Maasvallei, Reest en Wieden, Rijn en IJssel, Regge en Dinkel, Velt en Vecht en de landbouw percelen in zand en lossgebieden in Nederland. De geldigheidsdatum is van 21-4-2005 t/m 21-4-2010.

  • Gesloten bodemenergiesystemen in Overijssel. Betreft actieve locaties van gesloten bodemenergiesystemen in de provincie Overijssel waarvan het bevoegd gezag bij de gemeente of de omgevingsdienst berust. De gegevens komen uit het Landelijk Grondwaterregister (LGR), het voormalige Grondwaterarchief. Bij gesloten bodemenergiesystemen wordt geen grondwater verplaatst, maar wordt gebruik gemaakt van een vloeistof die in buizen door de bodem wordt geleid. Via het buizenstelsel wordt in de ondergrond warmte en koude uitgewisseld met het grondwater. Naast de gesloten KWO-systemen zijn er open KWO-systemen. Daarvoor is de provincie Overijssel het bevoegd gezag. De open systemen staan niet op deze kaart

  • De gemiddelde stand van het grondwater in het voorjaar. Dit wordt ook wel Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand (GVG) genoemd. De waarde van de grondwaterstand wordt in het veld gemeten ten opzichte van het maaiveld ter plekke (lokale maaiveld). De positie van de veldmetingen heeft een nauwkeurigheid van 25 meter. De GVG is berekend door gebruik te maken van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van een grid van 25 bij 25 meter. De dataset bevat 70 procent van het totale landoppervlak van Nederland. Opgenomen zijn alle gegevens van de provincie Noord-Brabant en van de waterschappen Peel en Maasvallei, Reest en Wieden, Rijn en IJssel, Regge en Dinkel en Velt en Vecht. De dataset bevat verder nog de gegevens van alle overige landbouwpercelen van de zandgebieden en lössgebieden in de rest van Nederland.

  • Dit raster over de bevat informatie over de pleistocene afzettingen in Overijssel. Het omvat de archeologische regio’s Drents Zandgebied en Overijssels-Gelders Zandgebied. Zoals de namen van de archeologische regio’s al aangeven gaat het hoofdzakelijk om zandige afzettingen. Daarnaast komen plaatselijk ook rivierafzettingen voor (voornamelijk langs de IJssel). De pleistocene afzettingen zijn in de periode tussen 2500000 en 10000 jaar geleden door water, wind en ijs afgezet. Omdat het overgrote deel van de bewoningsgeschiedenis van Hoog Nederland jonger is dan 13000 jaar, liggen de meeste archeologische resten aan of vlak onder het oppervlak. In combinatie met de IKAW kan dit bestand worden gebruikt bij een inventariserende bureaustudie ten behoeve van het behoud van archeologische en in sommige gevallen historische, geografische en aardkundige waarden, en bij advies over archeologisch (veld)onderzoek.

  • De inbreng en de toedeling van de percelen in het kader van het Landinrichtingsproject ruilverkaveling Staphorst. Data aangeleverd door het Kadaster in juni 2017.

  • Bestand met verleende subsidies in Overijssel in 2017. Subsidieverlening registreerd in edo alle subsidies. Door een koppeling te leggen tussen de gegevens uit edo en de basisregistraties kunnen de verleende subsidies visueel in beeld worden gebracht.

  • Geografische afbakening van landbouwgrond in Nederland (grond die wordt gebruikt als bouwland, blijvend grasland of de teelt van blijvende gewassen)