Zoeken
 
From 1 - 10 / 348
  • Betreft actuele locaties van open bodemenergiesystemen in de provincie Overijssel waarvan het bevoegd gezag bij de provincie Overijssel berust. Bodemenergiesysteem (open): Installatie waarbij van de bodem, tot een maximale diepte van 500 meter, gebruik wordt gemaakt voor de levering en opslag van warmte of koude door grondwater te onttrekken en na gebruik in de bodem terug te brengen, met inbegrip van het bovengrondse deel van de installatie.

  • Geografische afbakening van landbouwgrond in Nederland (grond die wordt gebruikt als bouwland, blijvend grasland of de teelt van blijvende gewassen)

  • Bestand met verleende subsidies in Overijssel in 2017. Subsidieverlening registreerd in edo alle subsidies. Door een koppeling te leggen tussen de gegevens uit edo en de basisregistraties kunnen de verleende subsidies visueel in beeld worden gebracht.

  • De orthofotomozaieken zijn een samenstelling van afzonderlijke orthofoto's, in principe van de centrale gedeelten van iedere orthofoto. Daardoor is de omvalling in de mozaieken zo klein mogelijk gehouden. De orthofotomozaïeken zijn landsdekkend. Binnen de service worden een aantal lagen aangeboden, te weten (jaar)_ortho25IR (maximaal 5 jaargangen) en een laag Actueel_ortho25IR. (jaar)_ortho25IR wordt gaandeweg het lopende jaar gevuld; de laag Actueel_ortho25IR verwijst naar de landsdekkende dataset van de meest recente jaargang. Nadat (jaar)_ortho25IR landsdekkend is gevuld zal de laag Actueel_ortho25IR naar deze dataset verwijzen. Jaarlijks zal er een laag (jaar)_ortho25IR bijkomen. De service bevat dus de volgende opbouw: - 2018_ortho25IR - 2017_ortho25IR - 2016_ortho25IR - Actueel_ortho25IR (landsdekkende dataset van de meest recente jaargang) - 2019_ortho25IR (deels beschikbaar)

  • Grondwaterkwaliteitsmeetnet Overijssel. Deze kaart bevat de ligging van zowel de PMG meetpunten (Provinciaal Meetnet Grondwaterkwaliteit) als de LMG meetpunten (Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit). De pdf bestanden van het betreffende meetpunt zijn te bekijken via de website van de Wateratlas van Overijssel, na selectie van Grondwater - Grondwaterkwaliteit en vervolgens het gewenste meetnet selecteren. Op het kaartbeeld een punt aanklikken en dan verschijnt er een informatiescherm, waar de bij het punt behorende pdf te bekijken is.

  • TOP500raster is gemaakt door middel van een conversie en generalisatie uit EuroRegionalMap (ERM). ERM is een Europese basiskaart op schaal 1:250.000 en wordt voor het Nederlandse grondgebied bijgehouden door het Kadaster. TOP500raster geeft het kaartbeeld van de topografische kaartserie 1:500.000 weer.

  • De BGT, Basisregistratie Grootschalige Topografie, wordt de gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen is geregistreerd. De BGT wordt in de periode 2014-2015 gevuld door alle bronhouders. Nieuws over de vullingsgraad van de BGT staat op https://bgtweb.pleio.nl/

  • TOP25raster geeft het kaartbeeld van de topografische kaartserie 1:25.000 weer.

  • De bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, geeft ruimtelijke informatie over de bodemopbouw tot globaal 1,2 meter diepte

  • TOP250raster is afgeleid van de Wegenkaart van Nederland, schaal 1:250.000. Deze bestanden worden softwarematig gegenereerd uit de vectorbestanden. Geschikt voor minder gedetailleerde toepassingen, maar ook als index voor TOP25raster en TOP50raster.