protocol

OGC:WMS

6224 record(s)
 
Contact for the resource
Keywords
License
Type of resources
Categories
Service types
protocol
Years
revisionDateYears
publicationDateYears
From 1 - 10 / 6224
 • Wordt dagelijks geactualiseerd. Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

 • Webservice met data welke via NGR beschikbaar is.

 • Overzicht van alle geconstateerde knelpunten in LF-routes. Geïnventariseerd door vrijwilligers en intern beoordeeld door Stichting Landelijk Fietsplatform op noodzaak van toevoegen aan bestand en prioriteit van het knelpunt.

 • Categories  

  Het landelijke hydrogeologische model REGIS II.1 is samengesteld in het kader van het REgionaal Geohydrologisch InformatieSysteem (REGIS). Het model betreft een uitbreiding en herziening van het hydrogeologische model versie II.0 (REGIS II). REGIS is door TNO Geological Survey of the Netherlandsontwikkeld in samenwerking met RIZA en de Provincies. Het hydrogeologische model is een digitaal model van de ondergrond van het Nederlandse vasteland tot een diepte van ca. 500 meter. Het model geeft door middel van ESRI-grids en -shapefiles inzicht in het voorkomende diepteliggingde dikte en de hydraulische eigenschappen van hydrogeologische eenheden alsook in de ligging van breuken. Onder een hydrogeologische eenheid wordt hierbij een gesteentelichaam verstaan dat op grond van textuur of structuur binnen vastgestelde bandbreedten min of meeruniforme hydrogeologische eigenschappen vertoont endoor laaggrenzen, faciesgrenzen, erosieranden en/of breuken wordt begrensd. Het hydrogeologische model is gebaseerd op het Digital Geological Model (DGM) en de Lithostratigrafische Nomenclator ondiepe ondergrond versie 1.0 welke beschikbaar is via www.dinoloket.nl

 • Landbouw is de belangrijkste gebruiker van ons landelijk gebied en van groot belang voor de kwaliteit van ons aantrekkelijke cultuurlandschap. De opgave voor de landbouw is om zich te handhaven om zo, naast haar primaire rol als voedselproducent, de rol voor het cultuurlandschap te kunnen blijven spelen: ‘duurzame groei in een aantrekkelijk landschap

 • In de respons op de enquête meldt 79 % van de scholen een bouwjaar van vóór 1994. Van deze scholen zegt 40 % dat ooit een asbestinventarisatie is uitgevoerd en bijna de helft daarvan was recent (minder dan twee jaar geleden). Bij 81 % van de geïnventariseerde scholen is asbest aangetroffen. In 37 % werd geadviseerd om direct (een deel van) het aangetroffen asbest te verwijderen. In 58 % van de gevallen is daaraan gehoor gegeven. Begin 2011 verzuimde een school in Amsterdam om asbest te inventariseren, waardoor kinderen en leerkrachten werden blootgesteld aan asbestvezels. In de TK is toen besloten dat we alle scholen vragen om hun gebouwen op asbest te inventariseren, ook als geen sprake is van sloop-, verbouwings- of renovatiewerkzaamheden

 • Met ons ruimtelijk erfgoedbeleid willen we bijdragen aan het behouden en beleefbaar maken van cultuurhistorie in de provincie Utrecht. De cultuurhistorische en archeologische waarden geven samen een beeld van de ontstaansgeschiedenis van onze provincie. Deze waarden dragen in hoge mate bij aan ruimtelijke kwaliteit en versterken het historisch besef van mensen.

 • Categories  

  Deze webservice toont de emissies en afvalstromen vanuit de belangrijkste industriële faciliteiten in Nederland zoals deze met het elektronisch Milieujaarverslag worden verzameld in het kader van de Europese E-PRTR verplichting door RIVM aan de Europese Unie worden gerapporteerd. Het bevoegd gezag (provincie, gemeente, waterschap, omgevingsdienst etc.) van het bedrijf heeft vooraf de emissies en afvalstromen gevalideerd. Deze webservice toont de hoeveelheid gevaarlijk en niet gevaarlijk afval, hierbij gaat het om jaarvrachten.