protocol

OGC:WMS

6474 record(s)
 
Contact for the resource
Keywords
License
Type of resources
Categories
Service types
protocol
Years
revisionDateYears
publicationDateYears
From 1 - 10 / 6474
  • Wordt dagelijks geactualiseerd. Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

  • De Natuurmeting Op Kaart 2014 (NOK2014) geeft een landelijk beeld van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Recreatie om de Stad (RodS) en Robuuste Ecologische VerbindingsZones (REVZ) op 1 januari 2014. De NOK2014 bevat informatie over: 1) De begrenzing van de planologische EHS, 2) Begrenzingen van rijksdoelen, 3) De status van de verwerving en inrichting van deze rijksdoelen 4) Beheer.

  • Houtproductie is een belangrijke functie van bossen, en het product wordt voor meerdere doeleinden ingezet. Deze kaart toont de actuele houtproductie in bosgebieden, gemodelleerd op basis van bodemeigenschappen en bostype. Op basis van kennis over de bijgroeisnelheden van verschillende bostypen op verschillende bodemsoorten (Vandekerkhove et al. 2014, Moonen et al. 2011, De Vos 2000, Jansen et al. 1996) is de ruimtelijke verdeling van actuele houtproductie bepaald. De kaart geeft voor elke cel de actuele volumes bijgegroeid hout weer, uitgedrukt in m³ spilhout per hectare per jaar. Deze kaart geeft niet weer in welke gebieden hout geoogst is. De kaart is geproduceerd voor de Atlas Natuurlijk Kapitaal door kennisinstituten RIVM en VITO (België).

  • Wij willen de kwaliteit en vitaliteit van het landelijk gebied behouden. Wij koesteren daarom de functies die bijdragen aan behoud van de openheid, kwaliteit en beleefbaarheid van het platteland, zoals landbouw, natuur en bos.

  • Met ons ruimtelijk erfgoedbeleid willen we bijdragen aan het behouden en beleefbaar maken van cultuurhistorie in de provincie Utrecht. De cultuurhistorische en archeologische waarden geven samen een beeld van de ontstaansgeschiedenis van onze provincie. Deze waarden dragen in hoge mate bij aan ruimtelijke kwaliteit en versterken het historisch besef van mensen.

  • De kaart geeft de gemiddelde toegevoegde waarde per hectare weer van sierteelten in de tuinbouw (bollen en boomkwekerijen), berekend over de periode 2011-2014; een culturele ecosysteemdienst dus. Teelten in kassen zijn niet meegenomen, omdat die niet als diensten van een natuurlijk ecosysteem worden gezien. Deze vierjarige periode is gekozen om recht te doen aan vruchtwisselingscycli: op dezelfde grond worden immers vaak elk jaar andere gewassen geteeld. De data zijn deels afkomstig uit de Basisregistratie Percelen (waarin te vinden is waar welk gewas wordt geteeld) en deels uit de CBS-Landbouwtellingen, zoals bewerkt door het LEI (daarin wordt de gemiddelde productiewaarde van elk gewas berekend). Op deze zg. standaardopbrengst wordt vervolgens de gemiddelde verdiencapaciteit per sector toegepast als schatting van de toegevoegde waarde. De ecosysteemdienst moet namelijk gezien worden als de toegevoegde waarde van producten die de grond oplevert - niet als de totale waarde van de productie.

  • Voor een duurzame leefomgeving is het belangrijk dat we rekening houden met de veranderingen die op ons afkomen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de verandering van het klimaat en de steeds beperkter wordende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen. We willen in ons beleid hiermee rekening houden en er op inspelen door enerzijds ruimtelijke maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat we beter om kunnen gaan met de klimaatverandering en anderzijds energiebesparing en het gebruik van duurzame energiebronnen te stimuleren. Hierbij vinden we het ook belangrijk dat de leefomgeving gezond, veilig en aantrekkelijk blijft. We stimuleren het meenemen van deze aspecten bij ruimtelijke ontwikkeling

  • De Zonatlas data laat voor ieder gebouw in Nederland de potentie zien voor zonne-energie. De kaart geeft de geschiktheid aan in drie kleuren. Groene gebouwen zijn uitermate geschikt, gele gebouwen zijn geschikt en rode gebouwen zijn niet geschikt voor het gebruik van zonne-energie. Elk gebouw is apart geanalyseerd met behulp van een digitaal terrein model. Meer informatie over de berekening is hier te vinden: http://www.zonatlas.nl/home/vraag-en-antwoord/