Zoeken
 

protocol

OGC:WMS

5947 record(s)

 

Contact for the resource

Keywords

License

Type of resources

Categories

Service types

protocol

Years

revisionDateYears

publicationDateYears

From 1 - 10 / 5947
 • Wordt dagelijks geactualiseerd. Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

 • Categories  

  Nederlands deel Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) Waddenzee vastgesteld door IMO

 • Categories  

  Deze webservice toont de locaties van alle ziekenhuizen in Nederland (algemene en academische ziekenhuizen inclusief de buitenpoliklinieken). Het betreft de situatie van september 2013. Het bestand bestaat uit een locatienaam, organisatienaam en adresgegevens.

 • Het bodem- en watersysteem vormt een belangrijke basis voor het duurzaam functioneren van het landelijk en stedelijk gebied. Dit systeem is kwetsbaar voor overstromingen, wateroverlast en watertekort. We stimuleren met ons beleid dat bij ontwikkelingen rekening gehouden wordt met kwaliteiten en kwetsbaarheden. De kwetsbaarheden kunnen versterkt worden door klimaatverandering. Hier lopen onderzoeken naar, zoals het Deltaprogramma en onderzoeken naar de kwetsbaarheid van de huidige waterwinlocaties (zowel grondwaterwinning, als oppervlaktewaterwinning) en de toekomstige behoefte aan waterwinlocaties. Wij volgen ze, dragen eraan bij en passen er, indien nodig, ons ruimtelijk beleid en de inzet van instrumenten op aan. Bij de herijking van de PRS geldt dit voor de deltabeslissingen en de ruimtelijke bescherming van grondwater die potentieel geschikt is voor drinkwaterwinning. De waterbeheerders zijn bij de realisatie van het bodem- en waterbeleid een belangrijke partner.

 • Categories  

  INSPIRE Gebouwen themalaag, gevuld met relevante objecten uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en TOP10NL, beheerd door het Kadaster.

 • Op de kaart ziet u hoeveel levensmiddelenwinkels (supermarkten, bakkers, slagers, groenteboeren etc.) er gemiddeld op loopafstand (1 km) van een woonhuis zitten. De gemiddelden zijn per buurt uitgerekend. Hoe donkerder de kleur, hoe meer winkels er zijn.

 • Categories  

  Percelen, in rijkseigendom, in de Kustwateren en het Grevelingenmeer, waar de huurder mosselen dan wel oesters mag kweken en oogsten.

 • Via het landelijk hoogspanningsnet transporteert Nederland grote hoeveelheden elektriciteit over langere afstanden. Dit transportnet zorgt ook voor verbindingen met omringende landen. Het landelijk transportnet bestaat uit drie soorten hoogspanningslijnen en -kabels: verbindingen van 380 kilovolt (kV), 220 kV en 150 kV. Deze verschillende spanningsniveau's worden ook wel netvlakken genoemd. Dit zijn de standaardwaarden in Europa voor het transport van grote hoeveelheden elektriciteit.

 • Categories  

  Classificering van gebieden naar potentie om aardwarmte te winnen (kans op haalbaar geothermisch vermogen) Informatie voor exploranten en beleidsmakers